Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf:s studieprogram i beskattningen

Har getts
4.9.2023
Diarienummer
VH/3153/00.01.00/2023
Giltighet
4.9.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/598/00.01.00/2019, 1.3.2019

Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf (NYT) tillhandahåller program som stöder företagarfostran för ungdomar. I denna anvisning behandlas frågor som gäller beskattningen av dessa studieprogram i inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden och momsbeskattningen.

1 Inledning

Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf (NYT) tillhandahåller studieprogram för elever och studerande som vill pröva på företagsverksamhet och lära sig färdigheter som behövs i arbetslivet. Undervisningsmetoderna tillämpas i studier på grundstadiet, andra stadiet och på lägsta högre nivå. Namnen på studieprogrammen som stöder företagande är Miniföretagarna på grundstadiets lägre klasser och Ett år som företagare på grundstadiets högre klasser, på andra stadiet och på lägsta högre nivå.

I denna anvisning behandlas frågor som gäller beskattningen av Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf:s studieprogram i inkomstbeskattningen, förskottsuppbörden och momsbeskattningen. Det är fråga om verksamhet som sedan den 31 maj 2023 har ordnats av Ung företagsamhet rf. Denna anvisning ersätter anvisningen Ung Företagsamhet rf NY:s studieprogram i beskattningen given 2019 (Skatteförvaltningens anvisning dnr VH/598/00.01.00/2019).

2 Programmet Ett år som företagare

Till studieprogrammen som stöder företagande hör att studerandena i grupper grundar småskaliga övningsföretag (NYT-företag). Syftet med studieprogrammet är att genom egen övningsföretagsverksamhet ge studerandena erfarenhet av företagsverksamhet och hjälpa dem att förstå hur ett företag fungerar. Samtidigt lär man sig också färdigheter som behövs i arbetslivet.

Programmets längd är högst 18 månader och under programmet bedrivs egentlig övningsföretagsverksamhet under högst 12 månader. Tidsperioden för övningsföretagsverksamheten infaller oftast under ett läsår, inte under ett kalenderår. I verksamheten får studerandena stöd av en rådgivare från arbetslivet och en handledande lärare. Studerandena kan också ägna sig åt studieprogrammet mellan terminerna och under läroanstaltens semestertider. I dessa fall ordnar läroanstalten handledning också under den handledande lärarens semester. Programmet avslutas senast när eleven utexamineras.

Övningsföretagen verkar med riktiga pengar och erbjuder produkter eller tjänster för riktiga kunder. Studerandena funderar själva ut vilka produkter eller tjänster de vill producera i sitt övningsföretag. Innan verksamheten inleds utser gruppen företagets anställda, till exempel ”verkställande direktör”. Syftet med verksamheten är inte att sträva efter vinst, utan i första hand att ge företagsmedlemmarna erfarenhet av företagsverksamhet och delområden som anknyter till denna samt arbetslivserfarenhet.

Startkapitalet för övningsföretaget samlas in med andelar. Ett startkapital på högst 1 000 euro samlas in för vart och ett företag. Lån får inte tas för övningsföretagsverksamheten. När företaget läggs ned återbetalas pengarna som placerats i andelar. Om övningsföretagets verksamhet visat vinst, utbetalas en andel av vinsten till studerandena. I övningsföretagsverksamheten ingår bokföring, och genom denna följs penningflödet upp.

De elever som grundar övningsföretaget kan i princip välja inom vilken bransch övningsföretaget ska vara verksamt. Inom vissa branscher förutsätter verksamheten dock enligt lagen en registrering av företaget, en koncession eller en anmälan eller andra motsvarande åtgärder. Till exempel regleringen som gäller entreprenader och löneutbetalning inom byggbranschen kräver i praktiken att ett företag inom byggbranschen förs in i de vederbörliga registren.

För samordningen av studieprogrammen i Finland ansvarar Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf. Övningsföretagen registreras hos och rapporterar till NYT-byrån varifrån de också får sitt intyg över slutförda kurser.

3 Inkomstbeskattning

3.1 Beskattning av inkomst från övningsföretagsverksamhet

Övningsföretagsverksamheten som grundar sig på NYT-programmen och ingår i läroanstaltens läroplan är småskalig och kortvarig. Av denna anledning har övningsföretagsverksamheten i beskattningspraxisen inte betraktats som näringsverksamhet som bedrivs av eleverna som är verksamma i övningsföretaget och placerat pengar i företaget, utan som deras egen personliga verksamhet av hobbykaraktär för att förvärva inkomst. Denna typ av självständig verksamhet av hobbykaraktär för att förvärva inkomst kan bedrivas utan att något egentligt företag grundas. Övningsföretagsverksamheten är inte näringsverksamhet, och därför bildar eleverna som bedriver verksamheten inte någon näringssammanslutning i beskattningen, utan varje elev beskattas separat för sin inkomst från övningsföretaget.

Inkomsten från övningsföretagsverksamheten beskattas på samma sätt som fysiska personers inkomst i allmänhet i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1535/1992) som skattepliktig inkomst. Om kostnaderna under skatteåret är större än inkomsterna, kan utgifter endast dras av till ett belopp som motsvarar inkomsterna. Om de utgifter som inte har dragits av även har ökat inkomsten för nästa skatteår, kan de dras av från inkomsterna för nästa skatteår. På grund av verksamhetens hobbykaraktär kan utgifterna inte dras av från andra inkomster, och på basis av verksamheten fastställs ingen förlust.

Verksamhet som likställs med hobbyverksamhet omfattas inte av bokförings- eller anteckningsskyldigheten, men verksamhetsutövaren bör föra anteckningar om inkomster och utgifter särskilt om hobbyverksamheten även genererar inkomst. Anteckningarna ska grunda sig på verifikat.

Inkomsten från övningsföretagsverksamheten är för mottagaren, det vill säga den elev som är medlem i övningsföretaget, skattepliktig inkomst även när vinst av verksamheten doneras för exempelvis en lägerskola eller en klassresa. Med andra ord är det inte fråga om någon medelinsamling som är typisk för skolor och står utanför inkomstbeskattning. I denna verksamhet samlas medel in för en klassresa, en lägerskola eller något annat motsvarande ändamål.

3.2 Deklaration av inkomsterna i en skattedeklaration

Övningsföretagsverksamhet som ingår i läroanstaltens läroplan betraktas som elevernas självständiga förvärvsverksamhet av hobbykaraktär, och därför ska var och en som deltar i verksamheten deklarera sin egen andel av inkomsterna som genereras av övningsföretaget i sin egen beskattning som övrig förvärvsinkomst. De läroanstalter som har inkluderat NYT-studieprogram i sina läroplaner ska också ge eleverna anvisningar om det rätta deklarationsförfarandet. Inkomster som ska deklareras vid beskattningen omfattar bland annat prestationer som går under benämningen vinst eller lön.

Studeranden ska på eget initiativ deklarera uppgifterna som gäller inkomsten från övningsföretagsverksamhet till Skatteförvaltningen. Återföring av kapital som placerats i ett övningsföretag är inte skattepliktig inkomst och behöver därför inte deklareras vid beskattningen.

3.3 Ett ”äkta” företag som grundas efter övningsföretaget

Om ett äkta företag (till exempel ett aktiebolag eller ett andelslag) grundas för att fortsätta övningsföretagsverksamheten efter läsåret, ska detta på normalt sätt anmälas till Skatteförvaltningens register på blanketten för etableringsanmälan. Den inkomst som förvärvas från övningsföretaget under läsåret deklareras även i detta fall på det sätt som beskrivits ovan i elevens egen personliga beskattning som övrig förvärvsinkomst. Den inkomst som mottas efter att företaget har grundats deklareras som det bildade bolagets inkomst på det sätt som den aktuella bolagsformen förutsätter.

4 Mervärdesbeskattning

Enligt 1 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) ska mervärdesskatt betalas [bland annat] på rörelsemässig försäljning av varor och tjänster i Finland. Mervärdesskatt behöver dock inte betalas, om räkenskapsperiodens omsättning underskrider den gräns för verksamhet i liten skala som föreskrivs i 3 § i mervärdesskattelagen.

Övningsföretaget behöver således inte betala mervärdesskatt och förs inte in i registret över mervärdesskattskyldiga, om dess omsättning inte överskrider den ovan nämnda gränsen för verksamhet i liten skala. Om räkenskapsperiodens omsättning för övningsföretaget överskrider gränsen för verksamhet i liten skala, ska företaget ansöka om att bli infört i registret över mervärdesskattskyldiga med blanketten för etableringsanmälan. I denna situation betraktas övningsföretagets verksamhet som affärsverksamhet som bedrivs i företagsform vilket leder till att företaget är mervärdesskattskyldigt för all försäljning av varor och tjänster som skett i form av affärsverksamhet under räkenskapsperioden.

Om man efter läsåret grundar ett aktiebolag eller ett andelslag för att fortsätta övningsföretagets verksamhet, räknas inte övningsföretagets omsättning under läsåret till det nya företagets omsättning när gränsen för verksamhet i liten skala avgörs och inte heller på basis av något annat. Ett företag som har grundats efter läsåret anknyter inte längre till utbildningsprogrammet. Om övningsföretaget däremot fortsätter verksamheten som enskild näringsidkare, sammanräknas omsättningen för verksamheten i form av övningsföretag och omsättningen för verksamheten i form av näringsidkare under räkenskapsperioden när gränsen för verksamhet i liten skala avgörs.

5 Förskottsuppbörd

5.1 Verkställande av förskottsinnehållning

Ett övningsföretag kan producera tjänster för vilka arbetsersättning betalas. Dessa tjänster kan omfatta till exempel hundrastning och lokalvård. Den som gör en betalning ska enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) verkställa förskottsinnehållning, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Ett övningsföretag som säljer tjänster tas inte upp som ett separat bolag i förskottsuppbördsregistret. Vid fakturering av kunder kan övningsföretaget med läroanstaltens samtycke ange läroanstaltens FO-nummer, och då behöver ingen förskottsinnehållning verkställas, om läroanstalten har förts in i förskottsuppbördsregistret. Alternativt kan övningsföretaget med Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf:s samtycke ange föreningens FO-nummer på sina fakturor. Förutsättningen för det sistnämnda förfarandet är att Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf får en utredning från läroanstalten om att verksamheten anknyter till läroplanen och att eleverna rapporterar till Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf. Det krävs alltid att övningsföretagsverksamheten ingår i läroanstaltens läroplan för att läroanstaltens eller Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf:s FO-nummer ska kunna användas.

5.2 Kostnadsersättningar

Övningsföretaget är inte en självständig juridisk person och skattskyldig, och därför kan det inte skattefritt utbetala dagpenning, kilometerersättningar eller andra kostnadsersättningar till elever som bedriver verksamheten. Kostnaderna som deltagandet i övningsföretagets verksamhet gett upphov till kan dras av från inkomsterna från övningsföretaget.

6 Övning med att verka som arbetsgivare

Verksamheten i NYT-övningsföretag som hör till läroanstaltens läroplan likställs med verksamhet av hobbykaraktär för att förvärva inkomster som bedrivs av eleverna. Av denna anledning betraktas inte övningsföretaget som en arbetsgivare i beskattningen, även om det för övningen med att verka som arbetsgivare skulle utbetalas utvalda prestationer som lön till eleverna som grundat övningsföretaget.

I situationerna som beskrivits ovan har övningsföretagen ingen skyldighet att registrera sig som arbetsgivare till Skatteförvaltningen. Ett övningsföretag är inte heller skyldigt att i samband med övningen som arbetsgivare betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller andra lönebikostnader på prestationer som utbetalats till studerandena. Övningsföretaget behöver inte verkställa förskottsinnehållning på de aktuella prestationerna eller lämna anmälningar till inkomstregistret om dessa.

De prestationer som utbetalats som lön till eleverna kan till sin skattemässiga natur inte anses vara lön, och därför ska eleverna själva deklarera denna typ av inkomster i sin personliga skattedeklaration under punkten övriga förvärvsinkomster.

7 Övningsföretagens och läroanstaltens penningflöde

De övningsföretagsprogram som samordnas av Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf betraktas inte som allmännyttig verksamhet som bedrivs av läroanstalten, utan som verksamhet för att förvärva inkomster som bedrivs av eleverna som grundat övningsföretaget, och därför måste läroanstaltens och övningsföretagens penningflöden hållas isär.

8 Hushållsavdrag

Det vederlag som betalas för varorna eller tjänsterna som säljs av övningsföretaget utgör inte lön som utbetalas till en person i ett anställningsförhållande eller arbetsersättning som utbetalas till ett företag som förts in i förskottsuppbördsregistret. Den person som betalat ett vederlag för övningsföretagets arbete kan således inte på basis av det betalda vederlaget få hushållsavdrag (se 127 b § i inkomstskattelagen).

9 Programmet Miniföretagarna

Läromaterialet Miniföretagarna är ett av Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf:s studieprogram. Helheten Miniföretagarna ordnas vid läroanstalterna antingen som en del av den grundläggande undervisningen eller en del av eftermiddagsverksamheten utanför den grundläggande undervisningen.

Målet med läromaterialet Miniföretagarna är att erbjuda eleverna erfarenheter av företagande och arbetslivsfärdigheter på ett inspirerande och operativt sätt genom att lära sig genom arbetet. Deltagarna i programmet är elever i grundskolans årskurser 4–6.  Helheten Miniföretagarna pågår i högst ett läsår.

Elever som deltar medan läromaterialet Miniföretagarna genomförs säljer sina produkter till riktiga kunder med riktiga pengar på evenemang av engångskaraktär. Dessutom kan eleverna också fortsätta försäljningsarbetet i liten skala efter evenemangen. Syftet med verksamheten är inte att sträva efter vinst, utan i första hand att ge medlemmarna i företaget information om företagsverksamhet och erfarenhet av att hantera pengar. Helheten Miniföretagarna är självständig verksamhet av hobbykaraktär för att förvärva inkomst som kan bedrivas utan att något egentligt företag grundas. Den skattepliktiga inkomst som denna verksamhet ger blir vanligtvis mycket låg, och verksamhetsutövarna har i allmänhet inga andra skattepliktiga förvärvsinkomster. Av denna orsak ger verksamheten inte upphov till skattepliktig inkomst för den lilla företagaren.

10 Annan företagsverksamhet än sådan som ingår i läroanstaltens läroplan

Om det övningsföretagsprogram som samordnas av Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf organiseras så att det inte ingår i läroanstaltens läroplan, ska övningsföretaget registrera sig till Skatteförvaltningen med blanketten för etableringsanmälan.


ledande skattesakkunnig Sami Varonen

ledande skattesakkunnig Kirsi Tuunala

Sidan har senast uppdaterats 5.9.2023