Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Har getts
9.1.2013
Diarienummer
A130/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Ersätter anvisningen
1274/29/2009, 21.12.2009; 293/510/2011, 11.4.2011

1 Allmänt

Skatteförvaltningens prestationer är de tjänsteåtgärder, varor, tjänster eller övriga produkter som Skatteförvaltningen producerat enligt den behörighet som förordnats i lagen om Skatteförvaltningen eller annan lag. Verkställandet av beskattningen, skatteuppbörden och indrivningen samt de åtgärder som utförs för att förverkliga dessa är avgiftsfria. Avgiftsbelagda prestationer är sådana som produceras till följd av en åtgärd av den som begär prestationen (t.ex. förhandsavgörande som ges på ansökan, överlåtelse av handlingar och informationstjänstens elektroniska överlåtelse av uppgifter).

Prestationernas avgifter baserar sig på lagen och på förordningar som getts med stöd av lag. Enligt 81 § (www.finlex.fi) i grundlagen utfärdas bestämmelser om avgifter genom lag. Den allmänna lag som tillämpas på avgifter är Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992 www.finlex.fi). Lagen preciseras med de förordningar som getts med stöd av den, som t.ex. förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992 www.finlex.fi) och Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (ges regelbundet www.finlex.fi). I lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006 www.finlex.fi) föreskrivs det om avgifterna för förhandsbeslut. Om avgiftsfriheten för Skatteförvaltningens tjänster föreskrivs uttryckligen i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010 www.finlex.fi), lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004 www.finlex.fi) samt i företags- och organisationsdatalagen (244/2001 www.finlex.fi).

Gällande offentliga uppgifter har det getts specialbestämmelser för avgifter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999 www.finlex.fi). Utgångspunkten är att offentliga uppgifter är avgiftsfria när uppgifterna ges per e-post eller muntligt.

Avgifterna som uppbärs för prestationerna är inte skatter eller avgifter av skattenatur och på dem tillämpas inte de procedurbestämmelserna som gäller beskattningen. På de förfaranden som hänför sig till avgifterna tillämpas förvaltningens allmänna lagar och de specialbestämmelser som gäller avgiftsbelagda prestationer.

I enlighet med 3 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007 www.finlex.fi) är Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer direkt utsökbara.

2 Avgiftstabeller och tillämpning av avgiftsförordningen

Finansministeriet utfärdar en förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen innehåller en pristabell för offentligrättsliga prestationer. Förordningen förnyas regelbundet med ca tre års mellanrum.

Skatteförvaltningen offentliggör på webbplatsen skatt.fi en prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. I den finns förutom de offentligrättsliga prestationerna i enlighet med avgiftsförordningen också företagsekonomiskt prissatta prestationer samt prestationer som prissatts i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enheten för gemensamma tjänster upprätthåller prislistan för elektronisk överlåtelse av uppgifter.

Förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer tillämpas bara på de ärenden som inletts under förordningens giltighetstid. På de ärenden som inletts innan förordningen trätt i kraft tillämpas den förordning som varit giltig då ärendet inletts.

Förhandsbeslutsförfarandet ändras från ingången av år 2013 till ett förhandsavgörandeförfarande. Om en skattskyldig återkallar sökandet av förhandsbesked på det sätt som avses i ikraftträdelsestadgandena för lagen om beskattningsförfarande och ber att ärendet ska behandlas som ett förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen tillämpas den avgiftsförordning på avgiften för förhandsavgörandet som varit giltigt då den återkallade förhandsbeslutsansökan lämnats in.

3 Avgiftsfria prestationer

Verkställandet av beskattningen, skatteuppbörden, indrivningen och sökandet av ändring samt Skatteförvaltningens övriga lagstadgade uppgifter är i regel alltid avgiftsfria när det handlar om tjänsteåtgärder som görs på Skatteförvaltningens initiativ.

Alla sådana handlingar som kunden behöver för verkställandet av beskattningen, skattebetalningen, skatteuppbörden eller indrivningen är avgiftsfria för kunden. Även handlingar som behövs för sökande av ändring i beskattning, för befrielse från skatt, för betalningsarrangemang för skatteskuld eller som bevis för uppfyllandet av skattebetalnings- och deklarationsskyldighet är avgiftsfria.   

I praktiken är det svårt att avgöra när verkställandet av beskattningen eller någon annan ovan nämnd grund är avsikten med begäran om handling. Kunden har t.ex. rätt att få beskattningshandlingarna avgiftsfritt för sökande av ändring i beskattning, för bouppteckning och för utredning i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006, beställaransvarslagen). Beskattningshandlingarna behövs i praktiken för det mesta bara för de ovan nämnda syftena. Därför utlämnas t.ex. skattekontoutdraget och skatteskuldsintyget eller intyget över betalda skatter i praktiken alltid gratis.

3.1 Offentliga uppgifter per telefon eller elektroniskt

I 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet finns bestämmelser om avgifter för offentliga uppgifter.

Utlämnandet av offentliga uppgifter muntligen eller per e-post är avgiftsfritt. Uppgifterna utlämnas muntligt antingen i skattebyråns kundtjänst eller per telefon. Offentliga uppgifter kan på kundens begäran även utlämnas per e-post. Vid utlämnandet av uppgifter som innehåller personuppgifter bör säker e-post användas. Offentlighetslagens bestämmelser som gäller avgifter tillämpas också då offentliga uppgifter utlämnas i elektroniskt format från Informationstjänsten.

För Skatteförvaltningens del tillämpas offentlighetslagens betalningsbestämmelser på beskattningens offentliga uppgifter eller på Skatteförvaltningens övriga offentliga uppgifter (t.ex. anvisningar och administrativa handlingar) samt på offentliga delar av sekretessbelagda handlingar (t.ex. en offentlig del av en sekretessbelagd anvisning).  

I offentlighetslagen föreskrivs om myndighetens rätt att i ovan nämnda situationer ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för att ta fram uppgifterna om handlingen som begärs inte kan individualiseras och hittas i dokumentregistret med hjälp av registrets dokumentklassificering eller handlingens signum eller med hjälp av sökfunktionerna för ett register som förs elektroniskt.

Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter klassificeras i regel enligt namn, FO-nummer eller fastighetsbeteckning. När kunden har begärt de individualiserade uppgifterna med dessa uppgifter utlämnas uppgifterna avgiftsfritt muntligt eller per e-post. Ingen avgift tas ut även om uppgifterna måste sökas i det manuella arkivet (offentliga beskattningsuppgifter för år 1994 eller tidigare). Skatteförvaltningen kan dock ta ut en avgift när offentliga uppgifter begärs med andra individualiseringsuppgifter än de som finns i förteckningen över offentliga uppgifter (t.ex. med personbeteckning i enlighet med högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 72/2007).

3.2 Avgiftsfrihet som bestämts i lag

Rätten för myndigheter och övriga parter med rätt att ta del av uppgifter att få beskattningsuppgifter avgiftsfritt baserar sig på specialbestämmelser. Specialbestämmelsernas ordalydelse kan variera men de flesta bestämmelser ger rätt att få uppgifterna utlämnade avgiftsfritt men ger skyldigheten att ersätta väsentliga tilläggskostnader som hänför sig till utlämnandet av uppgifterna.

För Skatteförvaltningens del uppkommer dylika väsentliga tilläggskostnader inte genom svarandet på en individualiserad uppgiftsbegäran, även om man skulle vara tvungen att söka efter uppgifterna från arkivet. Väsentliga tilläggskostnader kan uppstå om begäran om uppgifter är oklar och det är nödvändigt att använda förfaranden som avviker från det sedvanliga för att söka uppgifterna. Utgångspunkten är att Skatteförvaltningen inte tar ut en avgift när den som ber om uppgiften har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt.

De väsentliga tilläggskostnader som avses i bestämmelserna kan förorsakas av att uppgifterna lämnas ut i elektroniskt format från Informationstjänsten. Särskilda prissättningsprinciper som tillämpas på elektronisk utlämning av uppgifter finns i lagstiftning som gäller Folkpensionsanstalten och Statistikcentralen.    

I 11 § 2 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi har det föreskrivits om avgiftsfriheten för Skatteförvaltningens tjänster. Enligt lagrummet utarbetas och överlämnas fullgöranderapporterna avgiftsfritt. Enligt 5 § i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare är användningen av systemet avgiftsfritt. Enligt 16 § 2 mom. i företags- och organisationsdatalagen får man uppgifterna avgiftsfritt via allmänna datanät.

3.3 Sociala, hälsomässiga och rättsvårdliga grunder

Det är avgiftsbelagt att utlämna beskattningshandlingar till kunden för social- och hälsovårdens kundavgifter, socialvårdens förmåner eller för allmän rättsvård.

Avgiftsfriheten för avgiftsbelagda prestationer baserar sig alltid på lag och grunderna har beskrivits ovan. Skatteförvaltningen kan inte allmänt eller efter eget övervägande utlämna prestationer avgiftsfritt.

Då handlingar bes för skuldsaneringsärende i enlighet med 1 § 4) punkten i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) kan uppgifterna ges gratis. Om detta har det överenskommits med Konsumentverket, som styr ekonomi- och skuldrådgivningen. 

4 Avgiftsbelagda prestationer

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer baserar sig på en ansökan eller begäran som gjorts av kunden.

Huvudsakligen är de avgiftsbelagda prestationerna offentligrättsliga och de är prissatta enligt självkostnadsprincipen, d.v.s. avgiften är högst lika stor som kostnaderna för producerandet av prestationerna. Offentligrättsliga prestationer är sådana som produceras på basis av en lag eller förordning och som myndigheten har ensamrätt att producera.

Skatteförvaltningens förhandsavgöranden har prissatts så att de är förmånligare än självkostnadspriset. Målet är att den avgift som tas ut för förhandsavgörandet inte ska begränsa ansökandet av förhandsavgöranden.  

Övriga avgiftsbelagda prestationer har prissatts enligt företagsekonomiska principer.

4.1 Offentligrättsliga prestationer

4.1.1 Utdrag, kopia eller utskrift av en sekretessbelagd beskattningshandling

Skatteförvaltningen tar ut en avgift när sekretessbelagda beskattningshandlingar utlämnas för annat än beskattningsbruk.

Avgiften tas ut t.ex. när kunden ber om ett beskattningsbeslut eller den förhandsifyllda skattedeklarationens specifikationsdel för en social förmån eller bouppteckningsinstrument t.ex. för att ansöka om lagfart.

Avgiften tas ut per handling och om dess grunder förordnas i förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Handlingen kan ha flera sidor. Skatteförvaltningen har dock en minimifakturering per faktureringsgång. Det innebär att minimifaktureringen innehåller flera handlingar (t.ex. ett bouppteckningsinstrument eller ett beskattningsintyg). Avgiften uppbärs också av en myndighet när avgiftsfrihet inte uttryckligen har förordnats.

När utlämnandet av uppgifter förutsätter över 30 minuters arbete är avgiftens grund en timdebiteringsavgift för varje påbörjad timme. Då tas ingen avgift ut per handling. Timdebiteringsavgiften tas ut för den tid som går åt till att skriva ut eller kopiera handlingarna.

4.1.2 Utdrag eller utskrift från beskattningens offentliga uppgifter eller från annan offentlig handling på Skatteförvaltningen

Enligt offentlighetslagen får man ta ut en avgift för beskattningens offentliga uppgifter eller för annan offentlig handling på Skatteförvaltningen endast när uppgifterna lämnas ut på pappersutdrag. Till denna del förordnas det om betalningens grunder i offentlighetslagen.  Skatteförvaltningen har meddelat ett beslut om de avgifter som tas ut på basis av offentlighetslagen. Beslutet publiceras på webbplatsen skatt.fi på sidan Skatteförvaltningens beslut.

Även om avgifterna för de offentliga handlingarna baserar sig på offentlighetslagen och på Skatteförvaltningens beslut motsvarar de i praktiken avgifterna som gäller andra beskattningshandlingar.

4.1.3 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i elektroniskt format

Om inte den som uppgifterna lämnas åt har en lagstadgat rätt att få uppgifterna avgiftsfritt tas det ut en avgift för lämnandet av uppgifter i elektroniskt format i enlighet med grunderna i avgiftsförordningen.  

I avgiften ingår de kostnader till självkostnadspris som förorsakas av behandling samt specifikations- och planeringsarbete för det tillståndsärende som hänför sig till grundande, användning och underhåll i samband med elektronisk överlåtelse av uppgifter. Dessutom ingår de kostnader till självkostnadspris som förorsakas av anskaffningen av selektionsprogrammet, selektionskörningen och dataöverföringen. Skatteförvaltningen upprätthåller en prislista över avgifterna för de elektroniska dataöverlåtelserna.

4.1.4 Besluts- och behandlingsavgift

Skatteförvaltningens beslut som avgörs på kundens yrkan är avgiftsbelagda. Grunden för beslutsavgiften är det beslut som ges på kundens ansökan som innehåller avgörandet eller avgöranden. När det fattas beslut om att inget avgörande ges i ärendet, ärendet inte tas upp till prövning eller ärendet inte behandlas t.ex. eftersom kunden återkallar sin ansökan tas det ut en behandlingsavgift för ärendet. Ett beslut kan innehålla ett eller flera avgöranden.

Avgörandena har prissatts i avgiftstabellen i förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Avgiften kan tas ut förhöjd i ärenden som kräver speciellt omfattande utredningsarbete så att det krävs över 30 timmar expertarbete.

När det ges flera förhandsavgöranden som grundar sig på olika fakta tas beslutsavgiften ut för varje förhandsavgörandebeslut. När det ges flera förhandsavgöranden som grundar sig på samma fakta anses avgörandena tillhöra samma beslut och bara en beslutsavgift tas ut, baserat på den beslutsavgift som är dyrast.

När flera sökande söker avgörande i samma ärende ges varje sökande i regel ett eget avgiftsbelagt beslut. Ett undantag är ärenden i samband med generationsväxling, där flera sökande kan ges ett gemensamt beslut. Då tas bara en beslutsavgift ut.

Skatteförvaltningen tar bara ut en beslutsavgift t.ex. då:

  • Sen sökande har en fråga som gäller ett eller flera skatteslag
  • Den sökande har flera frågor som gäller samma eller olika skatteslag, men alla frågor grundar sig på samma fakta  
  • Flera sökande har samma fråga eller frågor som gäller samma skatteslag och samma fakta (gemensam ansökan)

4.2 Företagsekonomiska prestationer

Skatteförvaltningens övriga avgiftsbelagda prestationer prissätts enligt företagsekonomiska principer. De företagsekonomiska prestationerna har räknats upp i 3 § i förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Sådana prestationer är t.ex. statistik som gjorts på uppdrag, Skatteförvaltningens avgiftsbelagda publikationer, postningskostnader för handlingar och kopior av kundernas egna handlingar.

Avgiften som tas ut av kunden kan innehålla både offentligrättsligt och affärsekonomiskt prissatta prestationer (t.ex. postning av en handling för annat än beskattningsbruk).

5 Lindring av avgift och befrielse från avgift

Det är inte möjligt att befrias från eller få lindring av den avgift som tas ut för Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer utan en uttrycklig förordning.

Centralskattenämnden har en lagstadgad rätt att lindra kundens beslutsavgift eller befria kunden från beslutsavgiften av särskilda skäl. Vid avgörandet bedöms kundens betalningsförmåga och ansökningsbeslutets förenhetligande betydelse för beskattningspraxisen som ett linjeavgörande.  

Kunden bör be om lindringen då ansökan lämnas in. Lindring är ovanligt och förutsätter att kunden ger en utredning om betalningsförmågan samt att Centralskattenämndens gör en uppskattning av beslutets förenhetligande betydelse för beskattningspraxisen.  Det går inte att söka ändring i ett avgörande om lindring.

I lagen om avgiftsbefrielse (529/1980) förordnas det särskilt om allmän befrielse från avgifter. Lagen tillämpas på sådana avgifter för vilka det inte finns separata förordningar gällande lindring eller befrielse. Befrielse från avgift är ovanligt och Statskontoret avgör befrielseärendet. Statskontoret har anvisningar om förfarandet och befrielsens förutsättningar (www.statskontoret.fi > Avgiftsbefrielseärenden » Statskontoret).

6 Fakturering

Vid överlåtelse av enskilda handlingar eller då uppgifter överlämnas som utdrag betalas avgiften kontant eller med kort på skattebyrån. När handlingen eller utdraget skickas per post eller elektroniskt ges en faktura. Kunden bes om en faktureringsadress för skickandet av fakturan.

Besluts- eller behandlingsavgifter betalas med faktura. Fakturan skickas som bilaga till beslutet och då är faktureringsadressen samma som den adress kunden på ansökan meddelat som beslutets leveransadress och fakturan skickas antingen åt kunden själv eller ett ombud. Sökanden kan också meddela faktureringsadressen separat.

Beskattningsintyget kan också beställas från telefonservicen och då sker faktureringen i samband med telefonräkningen.

7 Mervärdesskatt

Ingen mervärdesskatt tas ut på offentligrättsliga prestationer eller beslutsavgifter.

De prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder omfattas däremot i regel av mervärdesbeskattningen. Även om en prestation som staten säljer prissätts enligt företagsekonomiska grunder anses försäljningen inte alltid utgöra affärsverksamhet. Därför uppbär Skatteförvaltningen ingen mervärdesskatt t.ex. för kopior som tas på handlingar som är i verkets besittning (t.ex. förvaltningsbeslut).

Kopior som på begäran tas på kundens egna handlingar är mervärdesskattepliktiga, eftersom kunden också kan ta kopian som behövs som en privat kopieringstjänst.

Eftersom staten är mervärdesskattepliktig som en enhet betalas ingen mervärdesskatt på överlämnandet av prestationer mellan statens ämbetsverk. Undantag är dock t.ex. statliga affärsverk, Försörjningsberedskapscentralen, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten, som är separat skattskyldiga för sin verksamhet. Statskontoret upprätthåller en förteckning över statens ämbetsverk och statliga inrättningar (www.valtiokonttori.fi > Valtion talous ja henkilöstöhallinnon käsikirja > kirjanpitoyksiköt, virastot ja rahastot).

8 Ändringssökande

Avgiftsärenden är inte skatter eller avgifter av skattenatur. Sökande av ändring görs på det sätt som förordnas i förvaltningslagen (434/2003), förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller i en specialbestämmelse som gäller betalningar.

Sökandet av ändring görs på olika sätt för betalningar som gäller offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer.

8.1 Offentligrättsliga prestationer

Sökande av ändring för avgifter som gäller offentligrättsliga prestationer sker först genom omprövningsförfarande och därefter genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Det allmänna omprövningsförfarandet beskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003). Förvaltningslagens förordningar är allmänna förordningar för omprövningsförfarandet och de tillämpas om inget annat har förordnats om omprövningsförfarandet.

Omprövningsärendet inleds genom en omprövningsbegäran som kunden lämnar in till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen är skyldig att ge kunden ett motiverat avgörande gällande de ärenden som tagits fram i omprövningsbegäran. Enligt förvaltningslagen ska en begäran om omprövning behandlas skyndsamt. Skatteförvaltningen kan fatta beslut om att indrivningen av avgiften kan avbrytas för omprövningsbehandlingens tid. Detta avgörande får inte separat överklagas. Då grunden för begäran är ett sak- eller skrivfel i avgiftsärendet kan Skatteförvaltningen också tillämpa de bestämmelser som gäller rättelse av fel i beslut i enlighet med 50–53 § i förvaltningslagen.

I 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten, i 8 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut och i 33 § 3 mom. i offentlighetslagen finns specialbestämmelser gällande sökande av ändring i en avgift. Enligt lagarna ska omprövning begäras inom sex månader från det att avgiften fastställdes. I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar räknat från det då ändringssökanden har tagit del av beslutet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

8.2 Företagsekonomiska prestationer

Tvister som gäller prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder behandlas som tvistemål vid tingsrätten.


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Taito von KonowSidan har senast uppdaterats 5.3.2013