Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Har getts
28.12.2016
Diarienummer
A258/200/2016
Giltighet
Tills vidare
Ersätter anvisningen
A215/200/2015
 • punkt 3 har ändrats 28.12.2016

1 Allmänt

Skatteförvaltningens prestationer är de tjänsteåtgärder, varor, tjänster eller övriga produkter som Skatteförvaltningen producerat enligt den behörighet som bestämts i lagen om Skatteförvaltningen eller annan lag.

Avgiftsbelagda prestationer är t.ex. förhandsavgöranden som produceras till följd av en åtgärd som vidtagits av den som begär prestationen.

Prestationernas avgifter baserar sig på lagen och på förordningar som getts med stöd av lag. Enligt 81 § (www.finlex.fi) i grundlagen utfärdas bestämmelser om avgifter genom lag. Den allmänna lag som tillämpas på avgifter är Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992 www.finlex.fi). Lagen preciseras med de förordningar som getts med stöd av den, som t.ex. förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992 www.finlex.fi) och Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (ges regelbundet www.finlex.fi). I lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006 www.finlex.fi) föreskrivs det om avgifterna för förhandsbeslut. Om avgiftsfriheten för Skatteförvaltningens tjänster föreskrivs uttryckligen i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010 www.finlex.fi), lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004 www.finlex.fi) samt i företags- och organisationsdatalagen (244/2001 www.finlex.fi).

Gällande offentliga uppgifter har det getts specialbestämmelser för avgifter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999 www.finlex.fi). Utgångspunkten är att offentliga uppgifter är avgiftsfria när uppgifterna ges per e-post eller muntligt.

Avgifterna som uppbärs för prestationerna är inte skatter eller avgifter av skattenatur och på dem tillämpas inte de procedurbestämmelserna som gäller beskattningen. På de förfaranden som hänför sig till avgifterna tillämpas förvaltningens allmänna lagar och de specialbestämmelser som gäller avgiftsbelagda prestationer.

I enlighet med 3 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007 www.finlex.fi) är Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer direkt utsökbara.

2 Avgiftstabeller och tillämpning av avgiftsförordningen

Finansministeriet utfärdar en förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen innehåller en pristabell för offentligrättsliga prestationer. Förordningen förnyas regelbundet med ca tre års mellanrum.

Skatteförvaltningen offentliggör på webbplatsen skatt.fi en prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. I den finns förutom de offentligrättsliga prestationerna i enlighet med avgiftsförordningen också företagsekonomiskt prissatta prestationer samt prestationer som prissatts i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer tillämpas bara på de ärenden som inletts under förordningens giltighetstid. På de ärenden som inletts innan förordningen trätt i kraft tillämpas den förordning som varit giltig då ärendet inletts..

3 Avgiftsfria prestationer

Verkställandet av beskattningen, skatteuppbörden, indrivningen och sökandet av ändring är i likhet med Skatteförvaltningens övriga lagstadgade uppgifter i regel alltid avgiftsfria när det handlar om tjänsteåtgärder som görs på Skatteförvaltningens initiativ. 

Kunden har rätt att avgiftsfritt få alla de handlingar som behövs för verkställandet av beskattningen. Avgiftsfria är dessutom sådana handlingar som kunden begär när de behövs hos någon annan myndighet eller inom den privata sektorn i ett ärende där det förutsätts redogörelse för den skattskyldiges ekonomiska ställning.

Handlingar är avgiftsfria då:

 • för verkställandet av beskattningen, skattebetalningen, skatteuppbörden eller indrivningen
 • för sökande av ändring i beskattning
 • för rättegång som gäller skatte- eller bokföringsbrott
 • för befrielse från skatt
 • för betalningsarrangemang för skatteskuld
 • beskattningshandlingar behövs i ett ärende hos någon annan myndighet, exempelvis:
  • för att ansöka om socialförmåner
  • för avgifter för hemtjänst, institutionsvård, serviceboende eller dagvård
  • för att ansöka om skuldsanering
  • för att ansöka om kommunal hyresbostad
 • beskattningshandlingar behövs i ett ärende inom den privata sektorn, exempelvis
  • för ett låneärende i kreditinstitut
  • för att ansöka om privat hyresbostad (bl.a. ARA-bostad)
  • för att ansöka om privat bistånd (bl.a. semesterstöd)

Av kunderna tas avgiften för handlingar i praktiken inte ut om kunden meddelar att hen behöver beskattningshandlingar för ovan nämnda ändamål.

Beskattningshandlingarna kan lämnas ut avgiftsfritt om ärendet gäller verkställandet av beskattningen såsom t.ex. sökande av ändring i beskattning eller inlett brottsmålsärende eller om ett sådant ärende har inletts som gäller ovan nämnda förutsättningar för avgiftsfrihet.  I annat fall är de beskattningshandlingar avgiftsbelagda som begärts för rättsvård

3.1 Offentliga uppgifter per telefon eller elektroniskt

I 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet finns bestämmelser om avgifter för offentliga uppgifter.

Utlämnandet av offentliga uppgifter muntligen eller per e-post är avgiftsfritt. Uppgifterna utlämnas muntligt antingen i skattebyråns kundtjänst eller per telefon. Offentliga uppgifter kan på kundens begäran även utlämnas per e-post. Vid utlämnandet av uppgifter som innehåller personuppgifter bör säker e-post användas. Offentlighetslagens bestämmelser som gäller avgifter tillämpas också då offentliga uppgifter utlämnas i elektroniskt format från Informationstjänsten.

För Skatteförvaltningens del tillämpas offentlighetslagens betalningsbestämmelser på beskattningens offentliga uppgifter eller på Skatteförvaltningens övriga offentliga uppgifter (t.ex. anvisningar och administrativa handlingar) samt på offentliga delar av sekretessbelagda handlingar (t.ex. en offentlig del av en sekretessbelagd anvisning).

I offentlighetslagen föreskrivs om myndighetens rätt att i ovan nämnda situationer ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för att ta fram uppgifterna, om handlingen som begärs inte kan individualiseras och hittas i dokumentregistret med hjälp av registrets dokumentklassificering eller handlingens signum eller med hjälp av sökfunktionerna för ett register som förs elektroniskt.

Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter klassificeras i regel enligt namn, FO-nummer eller fastighetsbeteckning. När kunden har begärt de individualiserade uppgifterna med dessa uppgifter utlämnas uppgifterna avgiftsfritt muntligt eller per e-post. Uppgifterna är avgiftsfria även om de måste sökas i det manuella arkivet (offentliga beskattningsuppgifter för år 1994 eller tidigare). Skatteförvaltningen kan dock ta ut en avgift när offentliga uppgifter begärs med andra individualiseringsuppgifter än de som finns i förteckningen över offentliga uppgifter (t.ex. med personbeteckning i enlighet med högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 72/2007).

Sekretessbelagda beskattningshandlingar kan lämnas ut endast om kunden genom lag är berättigad att få information. I annat fall har kunden rätt att få en kopia av en sekretessbelagd beskattningshandling om kopian kan lämnas ut så att den sekretessbelagda delen av handlingen inte delges den som begär handlingen. I sådana situationer ska man gå igenom handlingen noggrant och bedöma vilka uppgifter i handlingen som kan förenas med en identifierbar skattskyldig eller omfattas av användnings- och överlåtelsebegränsningar. Efter bedömningen ska man täcka över sådana uppgifter.  Att täcka över sekretessbelagda uppgifter kräver en mekanisk och manuell handläggning av handlingarna även om de ursprungligen var i elektronisk form. Skatteförvaltningen har fastställt ett separat pris för överlåtelse av sådana handlingar.

3.2 Avgiftsfrihet som bestämts i lag

Rätten för myndigheter och övriga parter med rätt att ta del av uppgifter att få beskattningsuppgifter avgiftsfritt baserar sig på specialbestämmelser. Specialbestämmelsernas ordalydelse kan variera men de flesta bestämmelser ger rätt att få uppgifterna utlämnade avgiftsfritt men ger skyldigheten att ersätta väsentliga tilläggskostnader som hänför sig till utlämnandet av uppgifterna.

För Skatteförvaltningens del uppkommer dylika väsentliga tilläggskostnader inte genom svarandet på en individualiserad uppgiftsbegäran, även om man skulle vara tvungen att söka efter uppgifterna från arkivet. Väsentliga tilläggskostnader kan uppstå om begäran om uppgifter är oklar och det är nödvändigt att använda förfaranden som avviker från det sedvanliga för att söka uppgifterna. Utgångspunkten är att Skatteförvaltningen inte tar ut en avgift när den som ber om uppgiften har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt.

I 11 § 2 mom. i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi har det föreskrivits om avgiftsfriheten för Skatteförvaltningens tjänster. Enligt lagrummet utarbetas och överlämnas fullgöranderapporterna avgiftsfritt. Enligt 5 § i lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare är användningen av systemet avgiftsfritt. Enligt 16 § 2 mom. i företags- och organisationsdatalagen får man uppgifterna avgiftsfritt via allmänna datanät.

4 Avgiftsbelagda prestationer

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer baserar sig på en ansökan eller begäran som gjorts av kunden.

Huvudsakligen är de avgiftsbelagda prestationerna offentligrättsliga och de är prissatta enligt självkostnadsprincipen, d.v.s. avgiften är högst lika stor som kostnaderna för producerandet av prestationerna. Offentligrättsliga prestationer är sådana som produceras på basis av en lag eller förordning och som myndigheten har ensamrätt att producera.

Skatteförvaltningens förhandsavgöranden har prissatts så att de är förmånligare än självkostnadspriset. Målet är att den avgift som tas ut för förhandsavgörandet inte ska begränsa ansökandet av förhandsavgöranden.

Övriga avgiftsbelagda prestationer har prissatts enligt företagsekonomiska principer.

4.1 Offentligrättsliga prestationer

4.1.1 Utdrag, kopia eller utskrift av en sekretessbelagd beskattningshandling

Skatteförvaltningen tar ut en avgift när sekretessbelagda beskattningshandlingar utlämnas för annat än beskattningsbruk eller därmed jämförbart bruk såsom ovan i punkt 3. T.ex. när kunden ber om ett bouppteckningsinstrument för att ansöka om lagfart.

Avgiften tas ut per handling och om dess grunder bestäms i förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Handlingen kan ha flera sidor. Skatteförvaltningen har dock en minimifakturering per faktureringsgång. Det innebär att minimifaktureringen innehåller flera handlingar (t.ex. ett bouppteckningsinstrument eller ett beskattningsintyg). Avgiften uppbärs också av en myndighet när avgiftsfrihet inte uttryckligen har förordnats.

När utlämnandet av uppgifter förutsätter över 30 minuters arbete är avgiftens grund en timdebiteringsavgift för varje påbörjad timme. Då tas ingen avgift ut per handling. Timdebiteringsavgiften tas ut för den tid som går åt till att skriva ut eller kopiera handlingarna.

4.1.2 Utdrag eller utskrift från beskattningens offentliga uppgifter eller från annan offentlig handling på Skatteförvaltningen

Enligt offentlighetslagen får man ta ut en avgift för beskattningens offentliga uppgifter eller för annan offentlig handling på Skatteförvaltningen endast när uppgifterna lämnas ut på pappersutdrag. Till denna del bestäms det om betalningens grunder i offentlighetslagen.  Skatteförvaltningen har meddelat ett beslut om de avgifter som tas ut på basis av offentlighetslagen. Beslutet publiceras på webbplatsen skatt.fi på sidan Skatteförvaltningens beslut.

4.1.3 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i elektroniskt format

För lämnande av uppgifter i elektronisk form tas ut kostnader som förorsakas av arbete som utförs av en teknisk samarbetspartner samt kostnader för Skatteförvaltningens sakkunnigarbete som gäller definiering, planering och genomförande.

Skatteförvaltningen tar inte ut någon avgift om överlåtelsemottagaren genom lag är berättigad att få beskattningsuppgifter avgiftsfritt.

Skatteförvaltningen tar inte ut en avgift för utlämnande av sekretessbelagda beskattningsuppgifter i standardformat om uppgifterna lämnas ut elektroniskt t.ex. via ett elektroniskt förfrågningssystem.   Skatteförvaltningen tar dock ut kostnader som förorsakats av en teknisk samarbetspartners arbete för upprättande av ett elektroniskt förfarande för lämnande av sekretessbelagda uppgifter i standardformat. Upprättandekostnader kan också tas ut om överlåtelseförfarandet ändras så att det anses utgöra ett nytt förfarande för utlämnande av uppgifter i standardformat. Upprättandekostnader tas inte ut för normalt underhållsarbete som orsakas av exempelvis ändringar i lagstiftningen.

4.1.4 Besluts- och behandlingsavgift

Förhandsavgöranden och andra beslut som meddelas på kundens yrkan är avgiftsbelagda. Avgiften baserar sig på lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden och avgiftstabellen i förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer.

Utgående från ansökan tar Skatteförvaltningen ut en beslutsavgift eller en handläggningsavgift. Skatteförvaltningen kan utöver beslutsavgiften också ta ut en handläggningsavgift.

Priset på beslutsavgiften har fastställts separat för varje förhandsavgörande. Detta betyder att varje förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelar är avgiftsbelagt. Avgiften beror inte på hur många handlingar förhandsavgörandet eller förhandsavgörandena har skrivits in i.

Lagar eller förordningar innehåller inte närmare bestämmelser om innehållet i förhandsavgörandet. Ur besluts- och handläggningsavgiftens synvinkel avses med förhandsavgörande ett bindande beslut av Skatteförvaltningen på en specificerad fråga som kunden ställt i sin ansökan.

Skatteförvaltningen kan också meddela ett förhandsavgörande om en överlåtelsehelhet. När det gäller en enhetlig överlåtelsehelhet omfattar respektive förhandsavgörande skattepåföljderna för en skattskyldig i ett skatteslag (t.ex. inkomst- eller gåvoskatt). Om egendomsposter överförs utan att de ingår i överlåtelsehelheten, meddelar Skatteförvaltningen ett separat förhandsavgörande om skattepåföljder i olika skatteslag för respektive överlåtelse av egendomspost t.ex. två egendomsposter som inte hör samman överlåts med olika överlåtelsevillkor.

Handläggningsavgift

Skatteförvaltningen tar ut en handläggningsavgift då

 • det fattas beslut om att inget förhandsavgörande meddelas
 • ärendet inte tas upp till prövning
 • ärendet avskrivs t.ex. genom att kunden återtar sin ansökan

Skatteförvaltningen kan ta ut en handläggningsavgift också då avgörandet av ärendet förutsätter mer än ringa tilläggsutredning. Lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) innehåller bestämmelser om hur man ansöker om ett förhandsavgörande. Enligt bestämmelserna ska sökanden individualisera den fråga i vilken förhandsavgörande söks och dessutom lägga fram tillräcklig utredning för avgörandet av ärendet. Skatteförvaltningen har också gett ut anvisningar om hur man ansöker om ett förhandsavgörande. En handläggningsavgift kan fastställas om ansökan är så bristfällig att den inte innehåller den individualiserade frågan som lagen förutsätter eller den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Ingen handläggningsavgift tas ut för en sedvanlig tilläggsutredning. Skattemyndigheten kommer att ta ut en handläggningsavgift i praktiken endast i undantagsfall.

t.ex. i ett förhandsavgörandeärende som gäller en generationsväxling begärs mer än ringa tilläggsutredning om ansökan inte innehåller en specifikation av ägarförhållanden och egendomens värden.

Beslutsavgift

Skatteförvaltningen tar ut en beslutsavgift för förhandsavgöranden enligt en pristabell som grundar sig på förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer.

När ansökan eller ansökningarna innehåller flera frågor inom samma eller olika skatteslag eller när två eller flera skattskyldiga söker om avgörande tas beslutsavgiften ut så att priset på varje förhandsavgörande är hälften av beslutsavgiften enligt avgiftstabellen. Avgiften är dock högst lika stor som avgiften för omfattande utredningsarbete.

Med ärendehelhet avses sådana omständigheter som kan förbindas med varandra i tid och sak. Frågorna som anknyter till samma ärendehelhet ska framföras i en och samma ansökan eller i ansökningar som lämnats samtidigt så att Skatteförvaltningen identifierar det tidsmässiga sambandet mellan frågorna i ansökan eller ansökningarna. Å andra sidan bildas en ärendehelhet inte enbart av att det framförs flera frågor i en och samma ansökan såvitt dessa frågor inte har ett sakligt samband med varandra.

Sakligt samband betyder att frågor som framförts i ansökan logiskt anknyter till varandra och kan behandlas i samma saksammanhang. Ett sakligt samband bildas inte av att frågor som gäller olika händelser framförs i en och samma ansökan utan dessa händelser ska ha ett logiskt samband.

Tidsmässigt samband betyder att de händelser som frågorna i ansökan gäller sker samtidigt. Frågorna ska framföras i en och samma ansökan eller i ansökningar som lämnats samtidigt så att Skatteförvaltningen identifierar det tidsmässiga sambandet mellan frågorna i ansökan eller ansökningarna.

Exempel: En far säljer aktier i två bolag till sina två söner. Han ber om ett förhandsavgörande om både gåvo- och inkomstbeskattningen

 • tidsmässigt samband (överlåtelserna sker tidsmässigt samtidigt, ärendena framförs i samma ansökan)
 • sakligt samband (tolkningsmässigt enhetlig gåva; gåvo- och inkomstbeskattningen anknyter sakligt till varandra)
 • 3 förhandsavgöranden
  = 2 x ½ avgifter för gåvobeskattningen och 1 x ½ avgifter för inkomstbeskattningen 

Exempel: En far ger en bil till sin son och bolagets aktier till sin partner. Han ber om förhandsavgöranden både om gåvobeskattningen och om inkomstbeskattningen

 • tidsmässigt samband (överlåtelserna sker tidsmässigt samtidigt, ärendena framförs i samma ansökan)
 • inget sakligt samband (två separata gåvor)
 • 2 förhandsavgöranden
  = 1 x 1/1 förhandsavgörande som gäller gåvobeskattningen och 1 x 1/1 förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattningen
Beslutsavgift då beslutet i ärendet förutsätter en synnerligen omfattande utredning

Skatteförvaltningen kan ta ut en förhöjd avgift för ett förhandsavagörande om förhandsavgörandet förutsätter en synnerligen omfattande utredning. Ärendet kräver en synnerligen omfattande utredning när över 30 timmar expertarbete används för förberedningen av det.

4.2 Företagsekonomiska prestationer

Skatteförvaltningens övriga avgiftsbelagda prestationer prissätts enligt företagsekonomiska principer. De företagsekonomiska prestationerna har räknats upp i 3 § i förordningen om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Sådana prestationer är t.ex. statistik som gjorts på uppdrag, Skatteförvaltningens avgiftsbelagda publikationer, postningskostnader för handlingar och kopior av kundernas egna handlingar.

Avgiften som tas ut av kunden kan innehålla både offentligrättsligt och affärsekonomiskt prissatta prestationer (t.ex. postning av en handling för annat än beskattningsbruk).

5 Lindring av avgift och befrielse från avgift

Det är inte möjligt att befrias från eller få lindring av den avgift som tas ut för Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer utan en uttrycklig förordning.

Centralskattenämnden har en lagstadgad rätt att lindra kundens beslutsavgift eller befria kunden från beslutsavgiften av särskilda skäl. Vid avgörandet bedöms kundens betalningsförmåga och ansökningsbeslutets förenhetligande betydelse för beskattningspraxisen som ett linjeavgörande.

Kunden bör be om lindringen då ansökan lämnas in. Lindring är ovanligt och förutsätter att kunden ger en utredning om betalningsförmågan samt att Centralskattenämndens gör en uppskattning av beslutets förenhetligande betydelse för beskattningspraxisen.  Det går inte att söka ändring i ett avgörande om lindring.

I lagen om avgiftsbefrielse (529/1980) förordnas det särskilt om allmän befrielse från avgifter. Lagen tillämpas på sådana avgifter för vilka det inte finns separata förordningar gällande lindring eller befrielse. Befrielse från avgift är ovanligt och Statskontoret avgör befrielseärendet. Statskontoret har anvisningar om förfarandet och befrielsens förutsättningar (www.statskontoret.fi > Avgiftsbefrielseärenden » Statskontoret).

6 Fakturering

Vid överlåtelse av enskilda handlingar eller då uppgifter överlämnas som utdrag betalas avgiften med kort på skattebyrån. När handlingen eller utdraget skickas per post eller elektroniskt ges en faktura. Kunden bes om en faktureringsadress för skickandet av fakturan. När kunden begär ett stort antal handlingar vars produktion kräver uppskattningsvis mer än två timmar arbete, ska kunden ge en faktureringsadress innan prestationen utförs.

Besluts- eller behandlingsavgifter betalas med faktura. Fakturan skickas som bilaga till beslutet och då är faktureringsadressen samma som den adress kunden på ansökan meddelat som beslutets leveransadress och fakturan skickas antingen åt kunden själv eller ett ombud. Sökanden kan också meddela faktureringsadressen separat.

Beskattningsintyget kan också beställas via telefonservicen (Skatteförvaltningen > Beskattningsintyget kan beställas från automatisk telefonservice) och då sker faktureringen i samband med telefonräkningen. 

7 Mervärdesskatt

Ingen mervärdesskatt tas ut på offentligrättsliga prestationer eller beslutsavgifter.

De prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder omfattas däremot i regel av mervärdesbeskattningen. Även om en prestation som staten säljer prissätts enligt företagsekonomiska grunder anses försäljningen inte alltid utgöra affärsverksamhet. Därför uppbär Skatteförvaltningen ingen mervärdesskatt t.ex. för kopior som tas på handlingar som är i verkets besittning (t.ex. förvaltningsbeslut).

Kopior som på begäran tas på kundens egna handlingar är mervärdesskattepliktiga, eftersom kunden också kan ta kopian som behövs som en privat kopieringstjänst.

Eftersom staten är mervärdesskattepliktig som en enhet betalas ingen mervärdesskatt på överlämnandet av prestationer mellan statens ämbetsverk. Undantag är dock t.ex. statliga affärsverk, Försörjningsberedskapscentralen, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten, som är separat skattskyldiga för sin verksamhet. Statskontoret upprätthåller en förteckning över statens ämbetsverk och statliga inrättningar.

8 Ändringssökande

Avgiftsärenden är inte skatter eller avgifter av skattenatur. Sökande av ändring görs på det sätt som förordnas i förvaltningslagen (434/2003), förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller i en specialbestämmelse som gäller betalningar.

Sökandet av ändring görs på olika sätt för betalningar som gäller offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer.

8.1 Offentligrättsliga prestationer

Sökande av ändring för avgifter som gäller offentligrättsliga prestationer sker först genom omprövningsförfarande och därefter genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Det allmänna omprövningsförfarandet beskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003). Förvaltningslagens förordningar är allmänna förordningar för omprövningsförfarandet och de tillämpas om inget annat har förordnats om omprövningsförfarandet.

Omprövningsärendet inleds genom en omprövningsbegäran som kunden lämnar in till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen är skyldig att ge kunden ett motiverat avgörande gällande de ärenden som tagits fram i omprövningsbegäran. Enligt förvaltningslagen ska en begäran om omprövning behandlas skyndsamt. Skatteförvaltningen kan fatta beslut om att indrivningen av avgiften kan avbrytas för omprövningsbehandlingens tid. Detta avgörande får inte separat överklagas. Då grunden för begäran är ett sak- eller skrivfel i avgiftsärendet kan Skatteförvaltningen också tillämpa de bestämmelser som gäller rättelse av fel i beslut i enlighet med 50–53 § i förvaltningslagen.

I 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten, i 8 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut och i 33 § 3 mom. i offentlighetslagen finns specialbestämmelser gällande sökande av ändring i en avgift. Enligt lagarna ska omprövning begäras inom sex månader från det att avgiften fastställdes. I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar räknat från det då ändringssökanden har tagit del av beslutet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

8.2 Företagsekonomiska prestationer

Tvister som gäller prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder behandlas som tvistemål vid tingsrätten.

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Taito von Konow

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2016