Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 2010 - 2012

Har getts
21.12.2009
Diarienummer
1274/29/2009
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Lag om grunderna för avgifter till staten (1992/15
Ersätter anvisningen
2003/29/2006, 28.12.2006

1. Lagstiftning som reglerar prestationer 

Innehållet i och prestationsprisen på Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer fastställs enligt följande bestämmelser:

Lagen om grunderna för avgifter till staten 150/1992

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten skall avgiftsbelagda vara varor som en statlig myndighet producerat, tjänster som tillhandahållits på beställning, beslut som har fattats med anledning av en ansökan samt övriga prestationer som utförs till följd av en åtgärd av mottagaren. Statliga myndigheters prestationer vars pris inte reglerats särskilt prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut 1209/2006 22.12.2006

Lagen tillämpas på ansökningar som behandlas av Skatteförvaltningen och som gäller förhandsavgöranden enligt 5 § i lagen om centralskattenämnden (535/1996) samt annat förhandsbesked eller förhandsavgörande som ansökts hos Skatteförvaltningen.

Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 1092/16.12.2009

Finansministeriet har den 16 december 2009 utfärdat en förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen är i kraft 1.1.2010 – 31.12.2012. I förordningen bestäms om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer både med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten och med stöd av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut.

I avgiftstabellen som följer som bilaga till förordningen fastställs fasta priser eller övriga prissättningsgrunder för förhandsbeslut om offentligrättsliga prestationer.

2. Skatteförvaltningens avgiftsfria prestationer

Beskattningsväsendet finansieras huvudsakligen med anslag i statsbudgeten. Avgiftsfri för kunden är bl.a. verkställande av beskattningen, uppbörd och indrivning av skatter och avgifter samt skattekontroll. Avgiftsfri är också den rådgivning som tjänar uppfyllandet av deklarations- och betalningsskyldighet. Till ändamål som tjänar beskattningen räknas även överlåtelse av uppgifter för befrielse från skatt eller för ändringssökande vid beskattningen. Utredning om uppfyllande av skyldigheten att betala skatt, dvs. det s.k. intyget över skatteskuld, är avgiftsfritt för kunden. Intyg över skatteskuld kan befordras för ett ändamål som tjänar beskattningen avgiftsfritt även för en myndighet som har ett bemyndigande av kunden att begära uppgifterna.

Bestämmelserna om prissättning i lagen om avgiftsgrunderna kan förbigås genom speciallagstiftning. I speciallagen skall då finnas ett detaljerat bemyndigande att avgiftsfritt ta emot beskattningsuppgifter. I de fall som definierats i speciallagarna överlåter skatteverken enskilda uppgifter från sina handlingar till myndigheter som är berättigade att ta emot uppgifterna. T.ex. en person som beviljats rättshjälp enligt 4 § i rättshjälpslagen är befriad från skyldigheten att betala handläggningsavgift, expeditionslösen och ersättning för särskilda kostnader hos den myndighet som behandlar huvudsaken. Motsvarande avgifter tas inte heller ut av andra myndigheter för åtgärder och expeditioner som behövs för att sköta saken. Den som begär uppgiften skall lämna en utredning till skattebyrån om att rättshjälp har beviljats och bestämmelsen med stöd av vilken begäran är avgiftsfri samt ett bemyndigande att få uppgiften.

Observera att den arbetstid som går till avgiftsfria överlåtelser av uppgifter skall bokföras under uppgift 305.3 Avgiftsfria överlåtelser av uppgifter enligt speciallagar. Vid beskattningsförfarande bör kunderna instrueras till att hitta den avgiftsfria eller -belagda tjänst som bäst motsvarar kundens behov.

3. Avgiftsbelagda prestationer

Avgifter för Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer tas ut antingen enligt den fasta avgift som anges i den bifogade avgiftstabellen eller enligt prestationens självkostnadsvärde som grundar sig på prissättningsgrunderna i avgiftstabellen.

3.1 Förhandsbeslut

Sådana Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är beslut som meddelas av centralskattenämnden och Skatteförvaltningen som innehåller förhandsbesked eller förhandsavgörande. Beslutet kan också innebära att man inte meddelar förhandsbesked eller förhandsavgörande, lämnar ansökan utan prövning eller avskriver den. För sådana Skatteförvaltningens prestationer som avses här tas ut en beslutsavgift eller en behandlingsavgift, vilka tas ut enligt prissättningsgrunderna i avgiftstabellen.

3.2 Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer inom Skatteförvaltningen som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är enligt förordningens 1 §.

3.3 Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda övriga prestationer som Skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är prestationer enligt den 3 §. Om fastställandet av avgift för utlämnande av en kopia eller utskrift såsom avses i 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) beslutar Skatteförvaltningen med beaktande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

4. Prissättning och debitering av avgifterna

Alla enheter inom Skatteförvaltningen skall prissätta prestationerna i enlighet med finansministeriets avgiftsförordning av den 16 december 2009 från den 1.1.2010. Av den anledningen tillämpas på ärenden som inletts före 1.1.2010 den avgiftsförordning och prislista som gällde då ärendet inleddes.

Prissättningen grundar sig i regel på att Skatteförvaltningen skall ersättas för de kostnader som produktionen av prestationen medfört för Skatteförvaltningen enligt prestationens självkostnadsvärde. Förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer prissätts enligt avgifterna i avgiftstabellen som följer som bilaga till finansministeriets förordning. Prislistan över de prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder följer som bilaga till denna handling. Prestationspriserna finns i AdeKassa och TOPI -systemen fr.o.m. 1.1.2010.

Ytterligare information om prissättningen av skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer och debiteringen av avgifterna ges av överinspektör Anu Peussa i Skatteförvaltningens Administrativa tjänster, tfn 020 612 4166, och om AdeKassa systemet av överinspektör Esko Aalto, tfn 020 612 4059.

5. Om förfarandena

För att etablera en enhetlig praxis inom hela Skatteförvaltningen rekommenderas följande:

5.1 Beslut om förhandsbesked och -avgöranden – gemensam ansökan med flera sökande

När en och samma ansökan samtidigt gäller flera olika sökande som ansöker om t.ex. förhandsbesked eller -avgörande i ett ärende som gäller både ett samfund och dess delägare, eller överlåtare och mottagare, bör beslut fattas skilt för varje sökande, av vilka var och en av måste betala en separat avgift för beslutet. Ett enda beslut till en ansökan med flera olika sökande bör meddelas endast i de fall där realiteterna bakom frågan och således även synvinkeln är identisk.

5.2 Samma sökande frågar olika saker som i själva verket utgör olika beslut

Alla de frågor sökanden ställer skall behandlas som en helhet, om realiteterna kring fallet hör till samma ärende (t.ex. överlåtelse av en rörelse, förvärv av aktiemajoriteten). I dylika fall bör man för beslutet ta ut en enda avgift enligt avgiftstabellen. Om sökanden ställer flera lösryckta frågor, skall dessa behandlas som självständiga beslut. I oklara fall bör kunden bli hörd för att kunna utreda vilken beslutshelhet han vill ha och således även för att kunna fastställa avgiften för den.

5.3 Sociala grunder och avgiftsfrihet

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten nämns allmänt att sociala grunder kan utgöra en grund för avgiftsfriheten eller för nedsättning av avgifterna. Däremot den FM:s förordning genom vilken lagen om avgiftsgrunderna tillämpas på skattförvaltningen nämner inte sociala grunder. För myndigheter är avgiftsbelagda i allmänhet även de uppgifter som överlåts till sociala ändamål enligt avgiftstabellen i FM:s förordning, förutsatt att avgiftsfriheten inte särskilt nämns i speciallagen.

10 § i rättshjälpslagen gäller situationer där rättshjälp ännu inte har beviljats. Lagrummet berättigar utan hinder av sekretessbestämmelserna att få uppgifter av t.ex. statliga myndigheter. Uppgifter kan begäras t.ex. för att utreda om sökanden är berättigad till rättshjälp på basis av sin ekonomiska ställning. Denna bestämmelse berättigar inte till avgiftsfri service. Rättshjälpsbyråerna och rättsregistercentralen har önskat att man använder sig av fakturering i avgiftsbelagda dataöverlåtelser.  Om kunden är en statlig myndighet, rekommenderas att Skatteverken tillämpar faktureringsförfarandet på de avgiftsbelagda uppgiftsöverlåtelserna.

6. Momsbeskattning av avgiftsbelagda prestationer

Mervärdesskatt påförs inte på offentligrättsliga prestationer och förhandsbesked.

De prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder omfattas däremot av mervärdesbeskattningen. När det gäller överlåtelser av prestationer statliga ämbetsverk emellan betalas i allmänhet inte någon mervärdesskatt.  

Förteckningen över statliga ämbetsverk och affärsverk enligt läget 1.10.2009 på Statskontorets webbplats (pdf på finska)

Moms tas ut endast om verksamheten sker under sådana konkurrensförhållanden som gör att affärsverksamheten är momsbelagd. Av den anledningen uppbärs Skatteförvaltningen inte moms på följande företagsekonomiskt prissatta prestationer:

  • Ljus- och andra kopior som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder
  • av handlingar som är i Skatteverkets besittning (t.ex. förvaltningsbeslut)

Däremot de fotokopior som tas på kundens begäran av dennes egna handlingar (om kunden vill ha en kopia av ett kvitto som skall bifogas till deklarationen i original) är momsbelagda, eftersom kunden kan låta kopiera kvittot var som helst. Momsen läggs till priset på prestationerna när de levereras till beställaren.

7. Lindring av beslutsavgiften i enskilda fall 

Beslutsavgiften för ett förhandsavgörande som centralskattenämnden har meddelat kan i ett enskilt fall minskas eller upphävas med stöd av 6 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006). Lindring kan ansökas med hänsyn till sökandens betalningsförmåga eller tolkning av skattelagstiftningen om beslutet som ges har en förenhetligande betydelse för beskattningspraxisen såsom ett linjeavgörande. Lindring av avgiften skall ansökas hos Centralskattenämnden då ansökan görs och om lindring bestäms då ansökan behandlas. Ändring får inte sökas i ett avgörande om lindring av avgift.

8. Ändringssökande och indrivning

Förhandsbeslut:

En betalningsskyldig som anser att ett fel inträffat i en avgift som fastställts av Skatteförvaltningen kan inom sex månader från avgiftens fastställande yrka ändring hos den myndighet som påfört avgiften i enlighet med 8 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Offentligrättsliga prestationer:

De meningsskiljaktigheter som gäller offentligrättsliga prestationer behandlas enligt 11 b i § lagen om grunderna för avgifter till staten (14.12.1998/961). En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en i 6 § avsedd offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka rättelse hos den myndighet som påfört avgiften. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som påfört avgiften är belägen.  Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått del av det beslutet som meddelats till rättelseyrkandet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Övriga prestationer:

Betalningstvister som gäller avgifter för andra i 7 § avsedda prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.

Indrivning av avgifter:

Avgifter för förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer får indrivas utan särskilt beslut enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter 2007/706  (3 §).

Tvångsindrivning av fordringar som gäller prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder förutsätter ett tingsrättsbeslut. Vid indrivning av sådana övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om avgiftsgrunder iakttas bestämmelserna om indrivning av privaträttsliga fordringar.


Generaldirektör  Mirjami Laitinen

Överinspektör  Anu Peussa


Bilaga

Finansministeriets förordning 1209/16.12.2009Sidan har senast uppdaterats 29.12.2009