Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 2007 - 2009

Har getts
29.12.2006
Diarienummer
2003/29/2006
Giltighet
Tills vidare
Ersätter anvisningen
33/29/2005

Kompletterande anvisning Dnr 2003/29/2006 om Tillämpning av finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer på ärenden som inletts före förordningens ikraftträdande

1. Lagstiftning som reglerar prestationer

Innehållet i och prestationsprisen på skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer fastställs enligt följande bestämmelser:

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten skall avgiftsbelagda vara varor som en statlig myndighet producerat, tjänster som tillhandahållits på beställning, beslut som har fattats med anledning av en ansökan samt övriga prestationer som utförs till följd av en åtgärd av mottagaren. Statliga myndigheters prestationer vars pris inte reglerats särskilt prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006 22.12.2006)

Lagen tillämpas på ansökningar som behandlas av skatteförvaltningen och som gäller förhandsavgöranden enligt 5 § i lagen om centralskattenämnden (535/1996) samt annat förhandsbesked eller förhandsavgörande som ansökts hos en myndighet inom skatteförvaltningen.

Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 1432/28.12.2006

Finansministeriet har den 28 december 2006 utfärdat en förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen är i kraft 1.1.2007 – 31.12.2009.
I förordningen bestäms om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer både med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten och med stöd av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut:
1 § Avgifter för offentligrättsliga prestationer (förteckning över prestationer)
2 § Förhandsbeslut
3 § Övriga prestationer
(förteckning över skatteförvaltningens prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder i KASSA systemet)
4 § Ikraftträdande (1.1.2007–31.12.2009).
I avgiftstabellen som följer som bilaga till förordningen fastställs fasta priser eller övriga prissättningsgrunder för förhandsbeslut om offentligrättsliga prestationer.

2. Skatteförvaltningens avgiftsfria prestationer

Beskattningsväsendet finansieras huvudsakligen med anslag i statsbudgeten. Avgiftsfri för kunden är bl.a. verkställande av beskattningen, uppbörd och indrivning av skatter och avgifter samt skattekontroll. Avgiftsfri är också den rådgivning som tjänar uppfyllandet av deklarations- och betalningsskyldighet. Till ändamål som tjänar beskattningen räknas även överlåtelse av uppgifter för befrielse från skatt eller för ändringssökande vid beskattningen. Utredning om uppfyllande av skyldigheten att betala skatt, dvs. det s.k. intyget över skatteskuld, är avgiftsfritt för kunden. Intyg över skatteskuld kan befordras för ett ändamål som tjänar beskattningen avgiftsfritt även för en myndighet som har ett bemyndigande av kunden att begära uppgifterna

Bestämmelserna om prissättning i lagen om avgiftsgrunderna kan förbigås genom speciallagstiftning. I speciallagen skall då finnas ett detaljerat bemyndigande att avgiftsfritt ta emot beskattningsuppgifter. I de fall som definierats i speciallagarna överlåter skatteverken enskilda uppgifter från sina handlingar till myndigheter som är berättigade att ta emot uppgifterna. T.ex. en person som beviljats rättshjälp enligt 4 § i rättshjälpslagen är befriad från skyldigheten att betala handläggningsavgift, expeditionslösen och ersättning för särskilda kostnader hos den myndighet som behandlar huvudsaken. Motsvarande avgifter tas inte heller ut av andra myndigheter för åtgärder och expeditioner som behövs för att sköta saken. Den som begär uppgiften skall lämna en utredning till skattebyrån om att rättshjälp har beviljats och bestämmelsen med stöd av vilken begäran är avgiftsfri samt ett bemyndigande att få uppgiften.

Observera att den arbetstid som går till avgiftsfria överlåtelser av uppgifter skall bokföras under uppgift 305.3 Avgiftsfria överlåtelser av uppgifter enligt speciallagarVid beskattningsförfarande bör kunderna instrueras till att hitta den avgiftsfria eller -belagda tjänst som bäst motsvarar kundens behov.

3. Avgiftsbelagda prestationer

Avgifter för skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer tas ut antingen enligt den fasta avgift som anges i den bifogade avgiftstabellen eller enligt prestationens självkostnadsvärde som grundar sig på prissättningsgrunderna i avgiftstabellen.

3.1 Förhandsbeslut

Sådana skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är beslut som meddelas av centralskattenämnden och annan myndighet inom skatteförvaltningen som innehåller förhandsbesked eller förhandsavgörande. Beslutet kan också innebära att man inte meddelar förhandsbesked eller förhandsavgörande, lämnar ansökan utan prövning eller avskriver den. För sådana skatteförvaltningens prestationer som avses här tas ut en beslutsavgift eller en behandlingsavgift, vilka tas ut enligt prissättningsgrunderna i avgiftstabellen.

3.2 Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är följande enligt den bifogade avgiftstabellen:

 1. beslut om sådan namngivning som avses i 2 § inkomstskatteförordningen (1551/1992);
 2. beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund;
 3. beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen;
 4. beslut enligt 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagskatt (1232/1988) om avdrag av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, beslut enligt 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskattningen och beslut enligt 8 § om rätt att beakta skatteöverskott i inkomstbeskattningen;
 5. tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och som beviljas av skatteverk;
 6. Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda beskattningsuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter;
 7. lämnande av beskattningsuppgifter som avses i 1 § 7 punkten i Finansministeriets förordning för andra ändamål än sådana som gäller beskattningen med stöd av beslut som avses i punkt 6 och bestämmelser som berättigar till erhållande av uppgifter;
 8. utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer enligt 16 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001);
 9. andra än ovan nämnda, på beställning utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och som baserar sig på lag eller förordning.

Till ändamål som tjänar beskattningen räknas även överlåtelse av uppgifter för befrielse från skatt eller för ändringssökande vid beskattningen eller utredningar om uppfyllande av skyldigheten att betala skatt.

3.3 Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda övriga prestationer som en myndighet inom skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

 1. statistik, publikationer och tryckalster;
 2. undersöknings- och statistikservice som utförs på uppdrag;
 3. överlåtelse av metoder, datasystem, program och nyttjanderätt på beställning;
 4. användning av lokaler som skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice;
 5. annonser och meddelanden i skatteförvaltningens publikationer;
 6. intyg, ljus- och andra kopior;
 7. service i samband med utlämning av allmänna beskattningsuppgifter;
 8. överlåtelse av uppgifter om anteckningar i registret över företags- och organisationsnummer elektroniskt eller på något annat sätt än det som avses i 1 § 8 punkten;
 9. avsändning och postning av handlingar och annat material;
 10. ombudstjänster för bevakning av skattetagarnas intressen till den del de inte tillhandahålls avgiftsfritt av myndigheter inom skatteförvaltningen, samt
 11. andra än ovan i denna paragraf nämnda, med dessa jämförbara specialtjänster och prestationer som beställts av kunder.

Om fastställandet av avgift för utlämnande av en kopia eller utskrift såsom avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) beslutar Skattestyrelsen med beaktande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

4. Prissättning och debitering av avgifterna

Alla myndigheter inom skatteförvaltningen skall prissätta prestationerna i enlighet med finansministeriets avgiftsförordning av den 28 december 2006.

Prissättningen grundar sig i regel på att skatteförvaltningen skall ersättas för de kostnader som produktionen av prestationen medfört för skatteförvaltningen enligt prestationens självkostnadsvärde. Förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer prissätts enligt avgifterna i avgiftstabellen som följer som bilaga till finansministeriets förordning. Prislistan över de prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder följer som bilaga till denna handling. Prestationspriserna finns i AdeKassa och TOPI -systemen fr.o.m. 1.1.2007.

Ytterligare information om prissättningen av skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer och debiteringen av avgifterna ges av överinspektör Anu Peussa i Skattestyrelsens ekonomienhet, tfn (09) 7311 4166, och om AdeKassa systemet av överinspektör Esko Aalto, tfn (09) 7311 4059.

5. Om förfarandena

För att etablera en enhetlig praxis inom hela skatteförvaltningen rekommenderar Skattestyrelsen följande:

5.1 Beslut om förhandsbesked och -avgöranden – gemensam ansökan med flera sökande

När en och samma ansökan samtidigt gäller flera olika sökande som ansöker om t.ex. förhandsbesked eller -avgörande i ett ärende som gäller både ett samfund och dess delägare, eller överlåtare och mottagare, bör beslut fattas skilt för varje sökande, av vilka var och en av måste betala en separat avgift för beslutet. Ett enda beslut till en ansökan med flera olika sökande bör meddelas endast i de fall där realiteterna bakom frågan och således även synvinkeln är identisk.

5.2 Samma sökande frågar olika saker som i själva verket utgör olika beslut

Alla de frågor sökanden ställer skall behandlas som en helhet, om realiteterna kring fallet hör till samma ärende (t.ex. överlåtelse av en rörelse, förvärv av aktiemajoriteten). I dylika fall bör man för beslutet ta ut en enda avgift enligt avgiftstabellen. Om sökanden ställer flera lösryckta frågor, skall dessa behandlas som självständiga beslut. I oklara fall bör kunden bli hörd för att kunna utreda vilken beslutshelhet han vill ha och således även för att kunna fastställa avgiften för den.

5.3 Sociala grunder och avgiftsfrihet

I 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten nämns allmänt att sociala grunder kan utgöra en grund för avgiftsfriheten eller för nedsättning av avgifterna. Däremot den FM:s förordning genom vilken lagen om avgiftsgrunderna tillämpas på skattförvaltningen nämner inte sociala grunder.  För myndigheter är avgiftsbelagda i allmänhet även de uppgifter som överlåts till sociala ändamål enligt avgiftstabellen i FM:s förordning, förutsatt att avgiftsfriheten inte särskilt nämns i speciallagen.

10 § i rättshjälpslagen gäller situationer där rättshjälp ännu inte har beviljats. Lagrummet berättigar utan hinder av sekretessbestämmelserna att få uppgifter av t.ex. statliga myndigheter. Uppgifter kan begäras t.ex. för att utreda om sökanden är berättigad till rättshjälp på basis av sin ekonomiska ställning. Denna bestämmelse berättigar inte till avgiftsfri service. Rättshjälpsbyråerna och rättsregistercentralen har önskat att man använder sig av fakturering i avgiftsbelagda dataöverlåtelser. Om kunden är en statlig myndighet, rekommenderas att skatteverken tillämpar faktureringsförfarandet på de avgiftsbelagda uppgiftsöverlåtelserna.

6. Momsbeskattning av avgiftsbelagda prestationer

Mervärdesskatt påförs inte på offentligrättsliga prestationer. De prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder omfattas däremot av mervärdesbeskattningen. När det gäller överlåtelser av prestationer statliga ämbetsverk emellan betalas i allmänhet inte någon mervärdesskatt. På Statskontorets webbplats finns Förteckningen över statliga ämbetsverk och affärsverk enligt läget 1.9.2006.

Moms tas ut endast om verksamheten sker under sådana konkurrensförhållanden som gör att affärsverksamheten är momsbelagd. Av den anledningen uppbärs skatteförvaltningen inte moms på följande företagsekonomiskt prissatta prestationer:

 • Ombudstjänster för bevakning av skattetagarnas intressen 
 • Då skatteverket säljer ombudstjänster t.ex. till kommuner och övriga skattetagare är detta inte affärsverksamhet och konkurrensförhållandena är inte heller sådana som avses i mervärdesskattelagen. 
 • Ljus- och andra kopior som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder av handlingar som är i skatteverkets besittning (t.ex. förvaltningsbeslut).

Däremot de fotokopior som tas på kundens begäran av dennes egna handlingar (om kunden vill ha en kopia av ett kvitto som skall bifogas till deklarationen i original) är momsbelagda, eftersom kunden kan låta kopiera kvittot var som helst.  Momsen läggs till priset på prestationerna när de levereras till beställaren.

7. Lindring av beslutsavgiften i enskilda fall

Beslutsavgiften för ett förhandsavgörande som centralskattenämnden har meddelat kan i ett enskilt fall minskas eller upphävas med stöd av 6 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006), om en särskild orsak därtill föreligger med hänsyn till sökandens betalningsförmåga och om beslutet som ges på en ansökan som avser tolkning av skattelagstiftningen har en förenhetligande betydelse för beskattningspraxisen såsom ett linjeavgörande. Lindring av avgiften skall ansökas hos Centralskattenämnden då ansökan görs och om lindring bestäms då ansökan behandlas. Ändring får inte sökas i ett avgörande om lindring av avgift.

8. Ändringssökande och indrivning

Förhandsbeslut:

En betalningsskyldig som anser att ett fel inträffat i en avgift som fastställts av skatteförvaltningen kan inom sex månader från avgiftens fastställande yrka ändring hos den myndighet som påfört avgiften i enlighet med 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

Offentligrättsliga prestationer

De meningsskiljaktigheter som gäller offentligrättsliga prestationer behandlas enligt 11 b i § lagen om grunderna för avgifter till staten (14.12.1998/961). En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en i 6 § avsedd offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka rättelse hos den myndighet som påfört avgiften. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som påfört avgiften är belägen. Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått del av det beslutet som meddelats till rättelseyrkandet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Övriga prestationer:

Betalningstvister som gäller avgifter för andra i 7 § avsedda prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.

Indrivning av avgifter:

Avgifter för förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer får indrivas utan särskilt beslut enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Tvångsindrivning av fordringar som gäller prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder förutsätter ett tingsrättsbeslut.

Vid indrivning av sådana övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om avgiftsgrunder iakttas bestämmelserna om indrivning av privaträttsliga fordringar.

 

Generaldirektör    Jukka Tammi

Överinspektör    Arja Meijer

Bilagor

Finansministeriets förordning 28.12.2006 (pdf)