Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skyldighet att inlämna deklaration till Skatteförvaltningen i fall där 94 b § i mervärdesskattelagen har tillämpats på import av vara

Har getts
7.3.2013
Diarienummer
A33/200/2013
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
1589/40/2008, 3.10.2008

Denna anvisning uppdateras för tillfället.  Mervärdesbeskattningen av varuimport överfördes från Tullen till Skatteförvaltningen fr.o.m. den 1 januari 2018 för importer som görs av dem som införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Läs mer om Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018.

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

1 Allmänt

Vid import av varor uppbär Tullen i regel tull och moms. Importen av en vara kan dock enligt 94 b § i mervärdesskattelagen (MomsL) vara momsfri om importtransporten av varan upphör i ett annat EU-land och varan vid gemenskapsintern försäljning är momsfri. Därutöver ska importören vara en näringsidkare. Importen har i en sådan situation föreskrivits momsfri eftersom varorna beskattas som gemenskapsinternt förvärv i den stat där transporten upphör.

MomsL 94 b § kan tillämpas endast på sådana varuöverföringar som behandlas som gemenskapsintern försäljning. De överföringar som inte behandlas som gemenskapsintern försäljning räknas upp i MomsL 18 b §. Sådana överföringar är bl.a. de överföringar där näringsidkaren temporärt överför en vara, t.ex. en maskin, till ett annat EU-land för en arbetsprestation som ska utföras på varan i detta andra EU-land och varan efter arbetet återbördas till Finland. Som gemenskapsintern försäljning anses ytterligare t.ex. att varan överförs till ett annat EU-land för försäljning av varan i monterat eller installerat skick, för genomförandet av distansförsäljning eller momsfri export eller för att varan säljs t.ex. till diplomat. Överföringar som inte behandlas som gemenskapsintern försäljning räknas upp i punkt 3.4 i Skatteförvaltningens anvisning, ”Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln”.

2 Förutsättningarna för momsfrihet

Importören måste kunna bevisa att förutsättningarna för momsfriheten föreligger då han åberopar MomsL 94 b §. Följande förutsättningar måste föreligga samtidigt:

  • importtransporten ska upphöra i ett annat EU-land,
  • försäljningen av varan är momsfri som gemenskapsintern försäljning, och
  • importören ska vara en näringsidkare som registrerat sig som momsskyldig i Finland.

Överlåtelse till fri omsättning ändrar varornas tullrättsliga status. Varorna får därefter en status som gemenskapsinterna varor och kan fritt transporteras inom EU – området. Varan ska omedelbart efter att den överlåtits till fri omsättning transporteras vidare till ett annat EU-land. Att tillfälligt lagra varan av transporttekniska skäl är tillåtet. Transporttekniskt skäl är t.ex. att transportsättet ändras. Varan kan t.ex. transporteras till Finland med lastbil men transporten kan sedan fortsätta med båt.

MomsL 94 b § tillämpas t.ex. när importören är en näringsidkare som finns upptagen i registret över momsskyldiga i Finland och han har sålt en vara för att levereras till ett annat EU-land, till en köpare som i detta land finns upptagen i registret över momsskattskyldiga.

Bestämmelsen kan även tillämpas t.ex. på en situation där importören är en näringsidkare som i destinationslandet, m.a.o. i det land där transporten upphör, finns upptagen i registret över momsskyldiga och han också i importstaten Finland finns upptagen i registret över momsskyldiga och om han överför varan såsom momsfri gemenskapsintern försäljning i enlighet med MomsL 18 a § till den medlemsstat som är destinationslandet, för affärstransaktioner där.

Om MomsL 94 b § inte kan tillämpas, kan varan överförs med tillämpning av det externa förpassningsförfarandet till destinationslandet. I förpassningsförfarandet transporteras varan under tullövervakning till destinationstullanstalten i ett annat EU-land, varvid importen av varorna sker först där.

3 Importörens momsskyldighet i Finland

Mervärdesskattelagen förutsätter att importören (varans innehavare), som säljer varan eller överför varan från Finland till ett annat EU-land har registrerat sig i registret över momsskyldiga i Finland. En utländsk näringsidkare är således deklarationsskyldig i Finland. Om den utländska näringsidkaren vill att moms som ingår i avdragsgilla förvärv i anslutning till gemenskapsinterna försäljningar som skett i Finland, måste han registrera sig som momsskyldig här. 

Närmare information om deklarationsskyldighet och om registrering som momsskyldig finns i Skatteförvaltningens anvisning  ”Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland”.

4 Deklarationer till Skatteförvaltningen

Importören deklarerar till Skatteförvaltningen uppgifterna om sådan försäljning och överföring som ska behandlas som gemenskapsintern försäljning i momsdeklarationens punkt "Varuförsäljning till andra EU-länder”. Han ska därutöver lämna uppgifterna i sammandragsdeklarationen.

Skatteförvaltningen jämför och kontrollerar de uppgifter om förtullningar som den fått av Tullen med de uppgifter som importören lämnat i momsdeklarationen och i sammandragsdeklarationen.

Om Skatteförvaltningen konstaterar att importören inte lämnat in moms- och sammandragsdeklarationen om försäljningen eller överföringen av varan, eller om Skatteförvaltningen på annat sätt upptäcker att varan inte transporterats vidare som gemenskapsintern försäljning från Finland till ett annat EU-land och förutsättningarna för momsfrihet enligt MomsL 94 b § m.a.o. inte föreligger, sänder Skatteförvaltningen denna information till Tullen för åtgärder.

Exempel:

Det finska momsskyldiga företaget A säljer en vara till det lettiska momsskyldiga företaget B. Företaget A importerar varan från Norge. A reder ut med Tullen att MomsL 94 b § kan tillämpas på importen eftersom varan kommer att transporteras vidare och säljas som gemenskapsintern försäljning till Lettland. Tullen uppbär den eventuella tullen i samband med importen. Försäljningen av varan från Finland utgör A:s gemenskapsinterna försäljning till B. A deklarerar försäljningen i sin momsdeklaration och i sin månatliga sammandragsdeklaration. B deklarerar förvärvet som gemenskapsinternt förvärv i Lettland.

Det franska företaget X importerar en vara från Ryssland och överför varan via Finland vidare till Frankrike för försäljning i Frankrike. X anmäler sig som deklarationsskyldig i Finland eftersom det för X inte uppstår sådana momspliktiga kostnader här för vilka X skulle få någon återbäring. X reder ut med Tullen att MomsL 94 b § kan tillämpas på importen eftersom varan kommer att transporteras vidare och överföringen utgör gemenskapsintern försäljning till Frankrike. Tullen uppbär den eventuella tullen i samband med importen. Överföringen av varan från Finland utgör X:s gemenskapsinterna försäljning. X deklarerar försäljningen i sin momsdeklaration och i sin sammandragsdeklaration. Dessutom deklarerar X överföringen som gemenskapsinternt förvärv i Frankrike.

5 Importörens förfarande

Enligt 94 b § 2 mom. i MomsL är villkoren för att importen ska vara momsfri att importören vid importtillfället:

  1. har meddelat det mervärdesskattenummer som har beviljats i Finland
  2. har meddelat det mervärdesskattenummer som köparen har beviljats i en annan medlemsstat, eller vid flytt av varor, importörens eget mervärdesskattenummer i transportens ankomstmedlemsstat, och
  3. på begäran har visat upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.

Momsfrihet för import kan inte tillämpas medan registrering som momsskyldig är anhängig, utan registreringen ska vara i kraft.

För importörens förfarande redogörs närmare i Tullens anvisningar ”Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarande 42xx vid import” och ”Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarandena 6321, 6322 och 6323 vid import”.


Päivi Taipalus ledande skattesakkunnig

Outi Wolin skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017