Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Om beskattning av pokerinkomster

Har getts
6.10.2008
Diarienummer
1329/31/2008
Giltighet
- 26.4.2020
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)

Allmänt

Pokerspel särskilt i Internet har blivit allt vanligare på sistone. Det finns inga särskilda lagbestämmelser om beskattning av pokerinkomster. Även beskattnings- och rättspraxis som gäller området är knapphändig. I denna anvisning tas ställning till vissa viktigaste frågor med anknytning till beskattningen av pokerinkomster.

Skatteplikt för pokerinkomster

Enligt 29 § i inkomstskattelagen är skattepliktig inkomst, med i lagen nämnda begränsningar, den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde. Skatteplikten för inkomst begränsas i 85 § i inkomstskattelagen så att skattepliktig inkomst inte är vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning. Enligt bestämmelsen är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller som kan betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd skattepliktig inkomst.

Enligt 2 § i lotterilagen är lotteri en sådan verksamhet där deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen. Som lotteri betraktas även bedrivande av kasinoverksamhet och ställande av kasinospel, penning- och varuvinstautomater samt andra spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande mot vederlag så att spelaren kan få en vinst med penningvärde. Pokern utgör i 2 § i lotterilagen avsett kasinospel. Penningautomatföreningen har ensamrätt till att anordna poker som penningspel i Finland.

Även i rättspraxis på lotterilagstiftningens område har det ansetts att pokerspel ska betraktas som lotteri där vinst på det sätt som avses i lotterilagen beror helt eller delvis på slumpen även om spelarens skicklighet har betydelse för spelets slutresultat (Helsingfors hovrätts dom 10.4.2008 nr 985). Enligt lotteriskattelagstiftningen utgör poker ett kasinospel på vilket ska betalas lotteriskatt om spelet anordnats i Finland.

Begreppet lotteri i 85 § i inkomstskattelagen ansluter sig till begreppsapparaten i lotteri- och lotteriskattelagstiftningen. Med beaktande av det ovan nämnda skall pokerspel betraktas som sådan lotteri som avses i 85 § i inkomstskattelagen. Härav följer att inkomst av pokerspel är, då de i bestämmelsen avsedda förutsättningarna föreligger, fri från inkomstskatt och i andra fall skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

85 § i inkomstskattelagen utgör ett undantag från den allmänna principen om skatteplikt för inkomsten. Som en undantagsbestämmelse ska den tolkas snävt. Härav följer bland annat att skattefriheten kan gälla endast sådan inkomst som omedelbart erhållits av lotterier.

I 85 § i inkomstskattelagen föreskrivs om skattefrihet för inkomst som erhållits från lotterier som anordnats å ena sidan i Finland och å andra sidan i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ursprungligen gällde bestämmelsen enbart i 2 § i lotteriskattelagen avsedda lotterier d.v.s. vinster från lotterier som anordnas i Finland. Sedermera utvidgades skattefriheten till att omfatta även vinster från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning (lag 334/2005). Bakgrunden till lagändringen var Europeiska gemenskapernas domstolens dom (C-42/02, Lindman). Genom lagändringen har man genomfört den icke-diskriminering som Europeiska gemenskapsrätten förutsätter: lotterier som anordnas i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är inte i en oförmånligare ställning i inkomstbeskattningen i Finland än lotterier som anordnas i Finland.

Hänvisningen i 85 § i inkomstskattelagen avser alltså lotterier som anordnas i Finland. På dessa betalar anordnaren lotteriskatten i Finland. Lotteriskatten ersätter i dessa fall inkomstskatten.

Enligt lotterilagen krävs det ett myndighetstillstånd för att anordna lotterier i Finland. Tillståndet kan endast beviljas till en sådant samfund vars hemort är i Finland och som har ett allmännyttigt syftemål. För att anordna poker- och övriga kasinospel krävs det ett penningspelstillstånd som beviljas av statsrådet för viss tid. Penningspelstillstånd beviljas med ensamrätt vilket innebär att under en viss tid kan bara en tillstånd vara gällande. Ensamrätt att anordna pokerspel i Finland innehas för närvarande av Penningautomatföreningen som betalar lotteriskatt på pokerspel som den anordnat. Då det gäller spel som anordnas i Finland angår friheten från inkomstskatt i enlighet med 85 § i inkomstskattelagen sålunda i praktiken sådana pokerspel som anordnas av Penningautomatföreningen.

Vid sidan av i 2 § lotteriskattelagen avsedda inhemska lotterier kan även en vinst som erhållits från ett lotteri som anordnats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde vara skattefri med stöd av 85 § inkomstskattelagen. Skattefriheten för en vinst erhållen i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde förutsätter inte att på lotteriet betalas lotteriskatt och ej heller någon annan skatt i denna andra stat. Det förutsätts dock att lotteriet har anordnats i enlighet med denna stats lagstiftning. Det ska anses att det med detta har avsetts att bedrivandet av verksamheten är tillåtet enligt lag i denna stat och att bedrivandet av verksamheten fått behörigt tillstånd eller att behöriga anmälningar lämnats om verksamheten, om lagstiftningen i denna stat förutsätter det. Det är inte nödvändigt att verksamheten klassificeras uttryckligen som lotteri i lagstiftningen i denna andra stat. Verksamhetens karaktär – är det fråga om ett lotteri eller inte - bedöms enligt begreppsapparaten i Finland, liksom i regel också annars då den finska lagstiftningen tillämpas. Avgörandet görs alltså i enlighet med huruvida spelet eller annan verksamhet skulle ha betraktats som lotteri enligt den finska skattelagstiftningen om det hade arrangerats i Finland.

Skattefriheten enligt 85 § i inkomstskattelagen förutsätter att lotteriet kan anses ha anordnats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Anordnande av lotterier är ett begrepp härledd från lotterilagstiftningen. Med anordnande av lotterier avses tillhandahållande och försäljning av lotter och spel samt andra konkreta åtgärder och arrangemang som arrangören kan vidta för att skapa möjligheter för deltagande. För att ett pokerspel ska kunna anses vara anordnat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste åtgärder för anordnandet av spelet vara genomförda i staten i fråga.

Då det gäller poker som spelas på ort och ställe, kan platsen där spelet anordnas konstateras på basis av den plats där spelet fysiskt äger rum. Då det gäller Internetspel, kan det däremot var svårt att ta reda på och avgöra var anordnandet av spelet ägt rum.

Då man tillämpat lotterilagstiftningen har man ansett att anordnande av Internet-spel kan äga rum samtidigt i flere ställen / stater. I Högsta domstolens fall 2005:27 anordnade åländska PAF vadhållning och penninglotterier på Internet så att även spelare som bodde annanstans i Finland kunde deltaga i dem. Spelservern samt PAFs ledning och förvaltning var i och för sig belägna på Åland. PAF hade dock bland annat aktivt marknadsfört spelen i riket, upprättat finskspråkiga sidor för spelet samt gjort sådana arrangemang med vilka penningrörelsen mellan spelarnas bankkonton vid finska banker och spelkonton vid PAF kunde skötas. Under dessa omständligheter ansåg Högsta domstolen att PAF hade anordnat lotteriet även i riket.

Det är möjligt att i internetpoker förekommer situationer som motsvarar fallet i Högsta domstolen, d.v.s. spelservern och spelets förvaltning finns i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde samtidigt som spelet är riktat till Finland på ett sådant sätt att det anses vara anordnat också i Finland. Även om spelet har då inte anordnats i enlighet med Finlands lotterilagstiftning, kan vinsten från spelet anses skattefri med stöd av inkomstskattelagen 85 § om anordnandet i den andra staten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde har skett i enlighet med denna stats lagstiftning.

I praktiken kan det vara svårt för spelaren att konstatera huruvida anordnandet av ett Internet-spel har skett på ovan beskrivet sätt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde. I allmänhet kan man utgå från att spelet anordnats på det sätt som avses i 85 § i inkomstskattelagen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde om arrangörens registrerade säte finns där och arrangören har licens eller tillstånd att arrangera spel i denna; stat, då licens eller tillstånd krävs. Spelet kan även anses vara anordnat i en EES-stat om det har arrangerats av arrangörens fasta driftställe eller filial som finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde. I osäkra fall lönar det sig för den skattskyldige att deklarera inkomsten och ge en utredning i saken.

Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hör medlemsstaterna i Europeiska unionen samt dessutom Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz och Monaco däremot hör inte till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Dessutom ska det observeras att vissa europeiska stater har specialområden som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sådana specialområden är kanalöarna Jersey och Guernsey samt Isle of Man och Nederländska Antillerna. Denna förteckning över specialområdena utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är inte uttömmande. Gibraltar hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om spelet anordnats någon annanstans än inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är inkomsten skattepliktig.

Då spelets lotterikaraktär bedöms har det sätt på vilket spelet anordnats ingen betydelse. Både spel som anordnats på ort och ställe, t.ex. under en pokerturnering som anordnats på kasino, och spel som anordnats på annat sätt, t.ex. i Internet betraktas som i 85 § inkomstskattelagen avsett lotteri.

Pokerinkomstens inkomstslag

Enligt 29 § i inkomstskattelagen utgör fysiska personers inkomster antingen kapitalinkomst eller förvärvsinkomster. Kapitalinkomster är avkastning av egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och annan inkomst som kan anses ha influtit av egendom. Annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst.

Bestämmelsen i 85 § i inkomstskattelagen om skatteplikt för inkomst från lotterier finns i lagens 4 kapitel, som reglerar skatteplikt för förvärvsinkomster. Inkomst av lotterier har även i beskattningspraxis betraktats som förvärvsinkomst. Även om deltagandet i lotterier och spel och erhållandet av inkomst från dessa förutsätter att en penninginsats gjorts, är det slumpen eller samtidigt spelarens kunskaper och skicklighet som är avgörande för uppkomsten av vinst. Av nämnda skäl är det motiverat att betrakta pokerinkomster som förvärvsinkomst.

Beräkning av beskattningsbar inkomst

Att spela olika slags penningspel och kortspel är för de flesta en form av traditionell tidsfördriv. Man deltar i ett spel främst på grund av den underhållning och spänning som spelet erbjuder. Ett sådant spelande utgör närmast en företeelse utanför egentlig förvärvsverksamhet och hör till fritiden och ska likställas med hobbyverksamhet.

Enligt inkomstskattelagen är även sådana inkomster av tillfällig natur som den skattskyldige fått av annat än egentlig förvärvsverksamhet skattepliktiga. Således är även tillfälliga vinster från spel skattepliktiga med de begränsningar som betingas av 85 § i inkomstskattelagen. Trots att inkomsten är skattepliktig ska man, då man avgör avdragbarheten av utgifterna för spel, ta i beaktande 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen, enligt vilket den skattskyldiges levnadskostnader inte är avdragbara i beskattningen.

De kostnader som hänför sig till spel som anordnats inom EES-området och där vinsten från dessa spel är eller med stöd av 85 § i inkomstskattelagen skulle vara skattefri är överhuvudtaget inte avdragbara (enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen är utgifterna för förvärv av skattefri inkomst inte avdragbara). Detta gäller både spelande som ska betraktas som hobbyverksamhet och spelande som ska betraktas som egentlig förvärvsverksamhet.

Då det gäller olika slags utgifter för hobbyverksamhet har det i beskattningspraxis ansetts att man får dra av utgifter för hobby från inkomster av denna hobby, dock inte mer än beloppet av den erhållna inkomsten. Om utgifterna överstiger inkomsterna, har underskottet inte ansetts kunna avdras från den skattskyldiges övriga inkomster.

Det är i regel motiverat att bedöma beräkningen av beskattningsbar inkomst från pokerspel på sätt som motsvarar ovan nämnda principer för hobbyverksamhet. Enligt dessa ska det beskattningsbara resultatet av denna verksamhet för varje år räknas så att kostnaderna för pokerspel under skatteåret dras av från inkomsterna från pokerspel under skatteåret. Om kostnaderna överstiger inkomsterna, utgör underskottet en sådan icke-avdragbar levnadskostnad som avses i 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen. Underskottet kan inte avdras från skatteårets övriga inkomster. Utgifter som uppkommer då man spelar poker, såsom insatser, turneringsavgifter och resekostnader i samband med turneringar är också vanligtvis sådana att de inte mera medför inkomst under ett senare år. Därför ska utgångspunkten vara att de inte heller kan avdras från pokerinkomst som uppkommit under ett senare år.

I praktiken kan det förekomma även fall där pokerspelandet inte enbart är av hobbykaraktär utan personen spelar poker som huvudsyssla genom att delta i pokerturneringar och får sin utkomst av spelandet. Det kan vara motiverat att betrakta sådan verksamhet som egentlig förvärvsverksamhet. I fråga om avdragbarhet för utgifterna innebär detta att personen har rätt att dra av utgifterna för pokerinkomsternas förvärvande i princip även till den del de under skatteåret överstiger inkomsterna från pokerspelandet.

För att spelandet ska kunna betraktas som egentlig förvärvsverksamhet, ska det vara kontinuerligt och intensivt. Verksamheten kan betraktas vara sådan om personen i fråga klarlägger att han eller hon under en längre period, under flera skatteår fått sina huvudsakliga förvärvsinkomster och sin huvudsakliga utkomst av pokerspelande. Då beaktas förutom de skattepliktiga pokerinkomsterna även sådana pokerinkomster som med stöd av 85 § i inkomstskattelagen är fria från inkomstskatt.

Typiska kostnader som förekommer såväl vid med hobbyverksamhet jämförbart pokerspel som vid pokerspel som betraktas som egentlig förvärvsverksamhet är turneringsavgifter som betalats för deltagande i pokerturneringar och insatser i individuella spel. Även andra kostnader som föranletts av förvärvande av pokerinkomster är avdragbara. Sådana kostnader kan utgöras av t.ex. färdkostnaderna för resor vars huvudsakliga syfte varit deltagande i spel.

Exempel på beräkning av beskattningsbar pokerinkomst

Exempel 1. A har under skatteåret spelat netpoker hos spelarrangörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från spelen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde har varit 3 000 euro och beloppet av placerade insatser har varit 9 000 euro under skatteåret.

A:s pokerspel kan inte betraktas som egentlig förvärvsverksamhet. Av A:s skattepliktiga pokerinkomster om 3 000 euro avdras lika belopp (3 000) i kostnader. Förlusten om 6 000 euro som skatteårets spel åsamkat är inte avdragsgill.

Exempel 2. A har under skatteåret flera gånger spelat netpoker hos spelarrangör i USA. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från denna internetpoker har varit 11 000 euro och beloppet av i spelen placerade insatser har varit 4 000 euro under skatteåret.

A har också deltagit i en pokerturnering i Las Vegas, USA. A har betalat turneringsavgiften på 1 500 euro. Han har även haft rese- och logikostnader om 1 000 euro för denna pokerturnering. A har inte vunnit någonting vid pokerturneringen.

Därutöver har A under skatteåret spelat interpoker hos en arrangör i Gibraltar. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från denna internetpoker har varit 1 500 euro och beloppet av i spelen placerade insatser har varit 3 000 euro under skatteåret.

A:s beskattningsbara pokerinkomst är 4 500 euro alltså nettoresultatet från spelen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde (vinster 11 000 euro – kostnader 6 500 euro.) Vinster från spel som ägt rum inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde (Gibraltar) är skattefria och kostnader är oavdragsgilla. 

Sponsring och avtal om vinstfördelning i samband med poker

Skattefrihet enligt 85 § i inkomstskattelagen gäller endast inkomst som erhållits omedelbart från lotterier/spel. Det kan till pokerspelande ansluta sig även andra inkomster. Hur de ska behandlas i beskattningen måste avgöras i enlighet med andra bestämmelser i inkomstskattelagen.

Det förekommer i praktiken avtalsarrangemang där någon annan sponsrar spelarens spel genom att betala turneringsavgiften och andra kostnader för pokerspel, som t.ex. rese- och logikostnader. Som vederlag får sponsoren sin del av spelvinsten.

Då en sponsor betalar spelarens kostnader, får spelaren förmån i pengars värde. Sponsorn handlar inte i gåvosyfte utan väntar sig att få vederlag i form av vinstandel för sin prestation. Den prestation eller förmån som man fått av en sponsor omfattas alltså inte av gåvobeskattningen utan av inkomstbeskattningen.

Enligt 29 § i inkomstskattelagen är skattepliktig inkomst, med i lagen nämnda begränsningar, den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde. 85 § i inkomstskattelagen kan inte tillämpas på en prestation från sponsor eftersom den har inte erhållits omedelbart från ett lotteri. Enär den har inte heller annars undantagits skatteplikt, utgör den skattepliktig inkomst.

Om sponsorn för spelaren betalar utgifter för spel som anordnas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. turneringsavgiften för en turnering som anordnas i London, i Förenade kungariket, får spelaren sålunda med stöd av 29 § i inkomstskattelagen en skattepliktig förmån, som utgör hans förvärvsinkomst. Eftersom spelarens turneringsavgift då hänför sig till en inkomst som är eller som med stöd av 85 § i inkomstskattelagen skulle vara skattefri, får spelaren å andra sidan i sin beskattning inte dra av ett belopp som motsvarar turneringsavgiften (enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen får utgifterna för förvärv av skattefri inkomst inte dras av). Spelaren får då en skattepliktig inkomst som motsvarar inkomsten från sponsoren.

Till den del sponsorn för spelaren betalar utgifter, t.ex. turneringsavgiften för en pokerturnering, för spel som anordnas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Las Vegas i Förenta staterna, utgör den förmån som därigenom uppstår likaså spelarens skattepliktiga inkomst. Eftersom turneringsavgiften då hänför sig till förvärv av skattepliktig pokerinkomst, får spelaren å andra sidan från sina pokerinkomster dra av ett belopp som motsvarar turneringsavgiften.

Då det beskattningsbara beloppet av den pokerinkomst som spelaren fått av skattepliktigt spel räknas ut, kan sponsoravtalets bestämmelser om hur spelintäkterna ska bli fördelade tas i beaktande om det är fråga om ett genuint sponsoravtal som ingåtts före spelet och där fördelningen av spelintäkterna såsom vederlag för sponsorns finansiering har avtalats på ett sätt som binder parterna. Då det beskattningsbara belopp som spelaren fått räknas ut, ska den vinstandel som getts till sponsorn dras av.

Exempel: Spelaren A och bolaget X Ltd har avtalat om att bolaget X Ltd betalar A:s turneringsavgift om 8 000 euro för en pokerturnering i Las Vegas och ersätter A:s rese- och logikostnader för turneringsresan till ett belopp av sammanlagt 2 500 euro.

I sponsoravtalet har det avtalats att den vinst som fås från turneringen, efter det att turneringsavgiften och rese- och logikostnaderna som X Ltd betalat först har dragits av från vinsten har betalats till X Ltd, fördelas jämnt (50 %/50 %) mellan A och X Ltd.

A vinner 50 000 euro i turneringen (det är fråga om bruttobelopp, från vilken turneringsavgiften och de eventuella andra insatserna eller kostnaderna inte dragits av). Detta belopp fördelas mellan A och X Ltd så att X Ltd först får 10 500 euro från vinsten (turneringsavgiften om 8 000 euro som X betalat samt rese- och logikostnader om 2 500 euro som X ersatt A). Skillnaden, 39 500 euro, fördelas jämnt mellan A och X, dvs. bådadera får 19 750 euro. 

I beskattningen betraktas 60 500 euro som A:s inkomst (vinsten 50 000 euro, förmånen som A fått då X betalat turneringsavgiften 8 000 euro och förmånen som A fått då X ersatt rese- och logikostnaderna 2 500 euro). Från inkomsten dras av turneringsavgiften 8 000 euro, rese- och logikostnaderna 2 500 euro, 10 500 euro som först betalats från vinsten till som ersättning X Ltd och den avtalade vinstandelen 19 750 euro till X Ltd. A:s beskattningsbara inkomst från denna pokerturnering är 19 750 euro.

I sponsoravtalen grundar sig vinstfördelningen på den riskinvestering som sponsorn gjort. Det kan därutöver förekomma avtal där spelarna själva kommer överens om att de ömsesidigt delar på sina vinster från pokerspel oavsett vem av dem som vinner. En dylik överenskommelse som träffats före spelet och som är genuint ömsesidig kan tas i beaktande i beskattningen av spelarna. Då tas den inkomst som spelarna faktiskt fått efter att överenskommelsen om fördelningen genomförts såsom grund för beskattningen av spelarna. Den fördelade inkomsten kan då betraktas som i 85 § i inkomstskattelagen avsedd inkomst som är skattefri eller skattepliktig beroende på den stat där spelet anordnats.

Rake-back

Anordnaren av pokerspel kan åt spelaren återbära en del av de spelavgifter som spelaren erlagt (s.k. rake-back). I form av rake-back kan man i efterhand bevilja rabatt från spelavgifter åt lojala spelare. Å andra sidan kan rake-back som återbärs på basis av spelvolym vara för anordnaren en marknadsföringsåtgärd med vilken man lockar spela mera.

Rake-back som erläggs på ovan nämnda grunder kan beskattningsmässigt betraktas som en korrigeringspost av erlagda spelavgifter. Dess skattebehandling beror på huruvida rake-back erläggs på grund av spelavgifter av skattepliktiga eller skattefria spel.

Till den del rake-back återbärs för ett spel vars vinst har varit / hade varit skattefri, utgör rake-back inte skattepliktig inkomst. Till den del rake-back erläggs för skattepliktiga spel, utgör rake-back skattepliktig inkomst.

Realisering av inkomst

Skattepliktig inkomst uppstår (realiseras) när inkomsten lyfts, antecknas på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars kan förfoga över den (110 § i inkomstskattelagen). I enlighet med detta ska pokerinkomster beskattas när den skattskyldige, då han eller hon så önskar, kan lyfta inkomsten, t.ex. överföra den från spelkontot till bankkonto eller omvandla den till kontanter, även om den skattskyldige inte lyfte sin vinst utan skulle använda den till ett nytt spel. Beskattningen av inkomst kan alltså inte heller uppskjutas genom att medlen lämnas på spelkontot på Internetpoker.

Avräkning av utländsk skatt

I de skatteavtal som Finland ingått finns inga bestämmelser om beskattning av lotterivinster. På beskattning av lotterivinster tillämpas sålunda skatteavtalens artiklar om beskattning av sådan inkomst som inte särskilt nämns. Det här medför att inkomsten beskattas vanligtvis endast i den stat där personen har sitt bo och hemvist enligt skatteavtalet, alltså för en persons i Finland vidkommande i Finland (inkomsten kan dock vara skattefri på grund av intern lagstiftning, såsom i 85 § inkomstskattelagen).

Enligt vissa skatteavtal kan inkomst som inte särskilt nämns beskattas också i källstaten för inkomsten. I dessa fall undanröjs eventuell dubbelbeskattning i allmänhet genom att i Finland avräkna (avdraga) den inkomstskatt som betalats utomlands från den skatt som påförs för samma inkomst i Finland. Detsamma gäller de fall där inkomster har erhållits från en stat med vilken Finland inte har ett skatteavtal: då kan inkomstskatten som betalats till den där andra staten avräknas i enlighet med bestämmelser i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning.

Det är dock vanligt att ingen inkomstskatt påförs för lotteri- eller dylika vinster i källstaten, vilket betyder att ingen dubbelbeskattning ej ens uppstår. Lotteriskatt som betalats i en främmande stat avräknas inte. Avräkning kan över huvud beviljas endast på basis av de inkomstskatter om vilka så har föreskrivits i skatteavtalet eller för inkomstskatt som betalats till källstaten med stöd av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Övriga skatter, t.ex. sådana inkomstskatter som betalats till lokalmyndigheterna i källstaten och vilka inte omfattas av skatteavtalet, är inte heller avdragbara som kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande (se högsta förvaltningsdomstolens utslag 2004:12).

Deklarationsskyldighet

Enligt 7 och 10 § i lagen om beskattningsförfarande ska den skattskyldige meddela skattemyndigheten sina skattepliktiga inkomster, de avdrag som ska göras från dessa och övriga uppgifter som påverkar beskattningen. En person som fått pokerinkomster ska således i sin skattedeklaration självmant lämna uppgifterna om sina skattepliktiga pokerinkomster och de avdrag som ska göras från dessa.

Den skattskyldige ska kunna ge en utredning av grunderna för och storleken av de kostnadsposter som han eller hon yrkar som avdrag. Utredning ska innehålla verifikationerna eller annars utgöra en pålitlig utredning. Det rekommenderas att spelaren för på verifikat baserade anteckningar om inkomster och kostnader som hänför sig till pokerspel. Den skattskyldige ska förvara anteckningarna om inkomster och kostnader fem år från ingången av året efter det år då beskattningen slutförts (11 a § och 12 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande). Verifikationerna ska uppvisas på skattemyndighetens eller fullföljdsinstansens uppmaning.

Biträdande direktör Erkki Laanterä

Överinspektör Matti MerisaloSidan har senast uppdaterats 6.10.2008