Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Om beskattning av pokerinkomster

Har getts
28.4.2023
Diarienummer
VH/1337/00.01.00/2023
Giltighet
28.4.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/1658/00.01.00/2020, 27.4.2020

I denna anvisning behandlas beskattningen av fysiska personers direkta och indirekta inkomster av pokerspel i situationer där inkomstskattelagen är tillämplig. Anvisningen tillämpas inte på beskattningen av andra inkomster än inkomster av poker och således tillämpas anvisningen inte på beskattningen av inkomster från till exempel vadhållning. Beskattning av vadhållning behandlas i det separata ställningstagandet Beskattning av inkomster från vadhållnings-, tippnings- och penningautomatspel som anordnats i länder utanför Finland eller EU/EES enligt inkomstskattelagen.

Anvisningens struktur har ändrats och anvisningens språkdräkt har uppdaterats. I anvisningen har dessutom lagts till hänvisningar till Skatteförvaltningens övriga anvisningar och ställningstaganden.

1 Skatteplikt för pokerinkomster

1.1 Lotterilagen och lotteriskattelagen

Enligt 2 § i lotterilagen (23.11.2001/ 1047) är lotteri en sådan verksamhet där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen. Som lotteri betraktas enligt lagrummet även bedrivande av kasinoverksamhet och ställande av kasinospel, penning- och varuvinstautomater samt andra spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande mot vederlag så att spelaren kan få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen.

Enligt 3 § i lotterilagen avses med penningspel sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar. Enligt 6 punkten i bestämmelsen avses med kasinospel roulett-, kort- och tärningsspel samt andra därmed jämförbara penningspel. Enligt 11 § i lotterilagen har Veikkaus Ab ensamrätt att anordna penningspel i Finland.

Enligt 2 § i lotteriskattelagen (26.6.1992/552) avses med lotteri bland annat i 3 § i lotterilagen avsedda penningspel och annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Enligt lotteriskattelagstiftningen utgör poker ett kasinospel på vilket ska betalas lotteriskatt om spelet anordnats i Finland. Även i rättspraxis på lotteriskattens område har det ansetts att pokerspel ska betraktas som lotteri där vinst på det sätt som avses i lotteriskattelagen beror helt eller delvis på slumpen även om spelarens skicklighet också kan ha betydelse för spelets slutresultat (HFD 14.6.2011 liggare 1597). Även i rättspraxis på lotterilagens område har pokerspel betraktats som lotteri där vinst på det sätt som avses i lotterilagen beror helt eller delvis på slumpen även om spelarens skicklighet har betydelse för spelets slutresultat (HD 2011:23).

1.2 Inkomstskattelagen

Det finns inga särskilda bestämmelser om beskattning av pokerinkomster i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL). Det finns också lite rättspraxis som gäller detta område.

Enligt 29 § i inkomstskattelagen är den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde med föreskrivna begränsningar skattepliktig inkomst. Skatteplikten för inkomst begränsas i 85 § i inkomstskattelagen så att skattepliktig inkomst inte är vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning. Enligt bestämmelsen är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller som kan betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd skattepliktig inkomst.

Begreppet lotteri i 85 § i inkomstskattelagen ansluter sig till begreppsapparaten i lotteriskattelagstiftningen. Med beaktande av det ovan nämnda ska pokerspel betraktas som sådant lotteri som avses i 85 § i inkomstskattelagen. Härav följer att inkomst av pokerspel är, då de i bestämmelsen avsedda förutsättningarna föreligger, fri från inkomstskatt och i andra fall skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. Om poker anordnats någon annanstans än inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är inkomsten som fåtts därav skattepliktig.

I 85 § i inkomstskattelagen föreskrivs om skattefrihet för inkomst som erhållits från lotterier som anordnats å ena sidan i Finland och å andra sidan i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hänvisningen i bestämmelsen till lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen avser alltså lotterier som anordnas i Finland. På dessa betalar anordnaren lotteriskatten i Finland. Lotteriskatten ersätter i dessa fall inkomstskatten för den som fått vinsten. Befrielse från inkomstskatt enligt 85 § i inkomstskattelagen för pokerspel som anordnats i Finland avser i praktiken spel som anordnas av Veikkaus Ab.

Vid sidan av de inhemska lotterier som avses i 2 § lotteriskattelagen kan även en vinst som erhållits från ett lotteri som anordnats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde vara skattefri med stöd av 85 § inkomstskattelagen. Skattefriheten för en vinst erhållen från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde förutsätter inte att på lotteriet betalas skatt som motsvarar Finlands lotteriskatt och inte heller någon annan skatt i den andra staten. Det förutsätts dock att lotteriet har anordnats i enlighet med denna stats lagstiftning. På så sätt ska anordnandet av lotterierna i fråga vara tillåtet enligt lag i denna stat och bedrivandet av verksamheten ska ha fått behörigt tillstånd eller behöriga anmälningar har lämnats om verksamheten, om lagstiftningen i denna stat förutsätter det.

Det är inte nödvändigt att verksamheten klassificeras uttryckligen som lotteri i lagstiftningen i denna andra stat. Verksamhetens karaktär – är det fråga om ett lotteri eller inte– bedöms enligt begreppsapparaten i Finland, liksom i regel också annars då den finska lagstiftningen tillämpas. Avgörandet görs alltså i enlighet med huruvida spelet eller annan verksamhet skulle ha betraktats som lotteri enligt den finska skattelagstiftningen om det hade arrangerats i Finland.

Skattefriheten enligt 85 § i inkomstskattelagen förutsätter att lotteriet kan anses ha anordnats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Anordnande av lotterier är ett begrepp härledd från lotterilagstiftningen. Med anordnande av lotterier avses tillhandahållande och försäljning av lotter och spel samt andra konkreta åtgärder och arrangemang som arrangören kan vidta för att skapa möjligheter för deltagande. För att ett pokerspel ska kunna anses vara anordnat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste också åtgärder för anordnandet av spelet genomföras i staten i fråga.

Då det gäller poker som spelas på ort och ställe, kan platsen där spelet anordnas konstateras på basis av den plats där spelet fysiskt äger rum. Då det gäller internetspel, kan det däremot var svårt att ta reda på och avgöra var anordnandet av spelet ägt rum. Då spelets lotterikaraktär bedöms har det sätt på vilket spelet anordnats ingen betydelse. Både spel som anordnats på ort och ställe, t.ex. under en pokerturnering som anordnats på kasino och spel som anordnats på annat sätt, t.ex. i Internet, betraktas som i 85 § inkomstskattelagen avsett lotteri.

Då man tillämpat lotterilagstiftningen har man ansett att anordnande av Internetspel kan äga rum samtidigt i flera ställen eller stater. I Högsta domstolens beslut 2005:27 anordnade åländska PAF vadhållning och penninglotterier på Internet så att även spelare som bodde annanstans i Finland kunde deltaga i dem. Spelservern samt PAFs ledning och förvaltning var i och för sig belägna på Åland. PAF hade dock bland annat aktivt marknadsfört spelen i riket, upprättat finskspråkiga webbsidor för spelet samt gjort sådana arrangemang med vilka penningrörelsen mellan spelarnas bankkonton vid finska banker och spelkonton vid PAF kunde skötas. Under dessa omständigheter ansåg Högsta domstolen att PAF hade anordnat lotteriet även i riket.

I nätpoker är det möjligt att spelservern och spelförvaltningen finns i en annan EES-stat men spelet är riktat till Finland så att det även anses ha anordnats i Finland. Även om spelet då inte har anordnats i enlighet med Finlands lotterilagstiftning, kan vinsten från spelet anses skattefri med stöd av 85 § i inkomstskattelagen om anordnandet i den andra staten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde har skett i enlighet med denna stats lagstiftning.

I praktiken kan det vara svårt för spelaren att konstatera huruvida anordnandet av pokern har skett på ovan beskrivet sätt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde. I allmänhet kan man utgå från att pokern anordnats på det sätt som avses i 85 § i inkomstskattelagen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde om arrangörens registrerade säte finns där och arrangören har licens eller tillstånd att arrangera spel i denna stat, om licens eller tillstånd krävs. Poker kan även anses vara anordnat i en EES-stat om det har arrangerats av arrangörens fasta driftställe eller filial som finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde. I osäkra fall lönar det sig för den skattskyldige att deklarera inkomsten och ge en utredning i saken.

2 Inkomstslag för den beskattningsbara pokerinkomsten

Enligt 29 § i inkomstskattelagen utgör fysiska personers inkomster antingen kapitalinkomst eller förvärvsinkomster. Enligt 32 § i inkomstskattelagen är kapitalinkomst avkastning av egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och annan inkomst som kan anses ha influtit av egendom. Annan inkomst är förvärvsinkomst enligt 61 § i inkomstskattelagen.

Bestämmelsen i 85 § i inkomstskattelagen om skatteplikt för inkomst från lotterier finns i 4 kap. i inkomstskattelagen som reglerar skatteplikt för förvärvsinkomster. Enligt etablerad beskattningspraxis beskattas inkomst av lotterier som förvärvsinkomst. På så sätt beskattas också beskattningsbara pokerinkomster som förvärvsinkomst.

3 Beräkning av beskattningsbar inkomst

3.1 Allmänt om skattepliktiga inkomster och utgifters avdragsgillhet

Att spela poker är ett traditionellt tidsfördriv, och personer deltar vanligen i spel närmast för att de är underhållande och bjuder på spänning. Ett sådant spelande hör närmast till fritiden och utgör verksamhet som faller utanför definitionen av förvärvsverksamhet och i princip är kostnaderna för sådan verksamhet icke avdragsgilla levnadskostnader enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen.

Enligt inkomstskattelagen är även sådana inkomster av tillfällig natur som den skattskyldige fått av annat än förvärvsverksamhet skattepliktiga. Således är även tillfälliga vinster från pokerspel som inte omfattas av 85 § i inkomstskattelagen skattepliktiga. Trots att även sporadiska vinster är skattepliktig inkomst ska man, då man avgör avdragbarheten av utgifterna för spel, beakta 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen, enligt vilket den skattskyldiges levnadskostnader inte är avdragbara i beskattningen.

De kostnader som hänför sig till pokerspel som anordnats i Finland eller annanstans inom EES-området är överhuvudtaget inte avdragbara, eftersom vinsten från dessa spel med stöd av 85 § i inkomstskattelagen är skattefri. Enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen är utgifterna för förvärv av skattefri inkomst inte avdragbara.

3.2 Att spela poker i syfte att förvärva inkomst

Om personen spelar poker och på så vis får sin utkomst av spelandet är verksamheten förvärvsverksamhet. Pokerspelandet kan betraktas som verksamhet som bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte, om personen under en längre tid, i princip under flera skatteår, får sin huvudsakliga förvärvsinkomst och utkomst av pokerspel. I bedömningen av verksamhetens karaktär beaktas förutom de skattepliktiga pokerinkomsterna även sådana pokerinkomster som med stöd av 85 § i inkomstskattelagen är fria från inkomstskatt.

En person som bedriver verksamhet för inkomstens förvärvande har rätt att avdra utgifter för förvärvande av skattepliktig pokerinkomst från förvärvsinkomsten även om utgifterna överstiger de inkomster som erhållits av pokerspel under skatteåret. I spelande som kan betraktas som verksamhet som bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte är typiska avdragsgilla kostnader deltagaravgifter i pokerturneringar och insatser i spel. Även andra kostnader som föranletts av förvärvande av pokerinkomster är avdragbara. Sådana kostnader kan utgöras av till exempel färdkostnaderna för resor vars huvudsakliga syfte varit deltagande i vissa spel.

Exempel 1: A är professionell pokerspelare. Han har under skatteåret flera gånger spelat nätpoker hos en spelarrangör i USA. I en del av spelen har han vunnit och i en del förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från internetpoker har varit 88 000 euro och beloppet av i spelen placerade insatser har varit 32 000 euro under skatteåret.

A har också deltagit i pokerturneringar i Las Vegas, Förenta staterna. A har betalat turneringsavgifter på 3 000 euro. Han har haft rese- och logikostnader om 2 000 euro för pokerturneringarna. A har inte vunnit någonting vid pokerturneringarna.

Därutöver har A under skatteåret spelat internetpoker hos en arrangör i Gibraltar. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från denna internetpoker har varit 3 000 euro och beloppet av i spelen placerade insatser har varit 6 000 euro under skatteåret.

A:s skattepliktiga pokerinkomst för skatteåret är 48 000 euro (vinst 91 000 euro – kostnader 43 000 euro).

3.3 Tillfälliga inkomster från pokerspel

Om pokerspelandet inte kan betraktas som förvärvsverksamhet, beräknas den beskattningsbara inkomsten för varje år genom att från de beskattningsbara inkomsterna från pokerspel under skatteåret dra av de kostnader som pokerspelandet medfört under skatteåret.

Typiska kostnader som kan dras av från den skattepliktiga pokerinkomsten är deltagaravgifter i enskilda pokerturneringar och insatser i enskilda spel. Även andra kostnader som föranletts av förvärvande av pokerinkomster är avdragbara. Sådana kostnader kan utgöras av till exempel färdkostnaderna för resor vars huvudsakliga syfte varit deltagande i spel.

Om kostnaderna överstiger inkomsterna, utgör det underskottet (den förlust) som bildas på det här viset en sådan icke-avdragbar levnadskostnad som avses i 31 § 4 mom. inkomstskattelagen. Underskottet kan inte avdras från skatteårets övriga inkomster. Pokerrelaterade utgifter, såsom insatser, turneringsavgifter och resekostnader, har i också allmänhet en sådan karaktär att de inte medför inkomster under senare år. Därför kan sådana kostnader inte avdras från skattepliktiga pokerinkomster under följande skatteår.

Exempel 2: A spelar sporadiskt poker och har under skatteåret spelat nätpoker som anordnats av en aktör utanför EES. I en del av spelen har han vunnit och i en del förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från spelen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde har varit 3 000 euro och beloppet av placerade insatser har varit 9 000 euro under skatteåret.

A:s spelande betraktas inte som ordinarie verksamhet för inkomstens förvärvande. Av A:s skattepliktiga pokerinkomster (3 000 euro) avdras lika belopp (3 000) i kostnader. Förlusten om 6 000 euro som skatteårets spel åsamkat är en icke avdragsgill levnadskostnad.

4 Sponsring och avtal om vinstfördelning i samband med poker

Skattefrihet enligt 85 § i inkomstskattelagen gäller endast inkomst som erhållits omedelbart från pokerspel. Det kan till pokerspelande ansluta sig även andra inkomster. Hur de behandlas i beskattningen avgörs i enlighet med andra bestämmelser i inkomstskattelagen.

I praktiken kan någon annan part utifrån ett avtal med spelaren sponsra spelandet genom att till exempel betala deltagaravgifter för pokerturneringar eller andra pokerrelaterade kostnader, såsom kostnader för resor och logi. Som vederlag får sponsorn sin del av spelvinsten.

När en sponsor betalar spelarens utgifter får spelaren en penningförmån. Sponsorn handlar inte i gåvosyfte utan väntar sig att få vederlag i form av vinstandel för sin prestation. Den prestation eller förmån som man fått av en sponsor omfattas alltså inte av gåvobeskattningen utan av inkomstbeskattningen.

Enligt 29 § i inkomstskattelagen är skattepliktig inkomst, med i lagen nämnda begränsningar, den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde. Bestämmelserna i 85 § i inkomstskattelagen kan inte tillämpas på en prestation från sponsor eftersom en sådan inkomst inte har erhållits omedelbart från ett lotteri. Eftersom inkomster av en sponsor inte heller i övrigt är skattefria är de skattepliktig förvärvsinkomst för spelaren.

Om en sponsor betalar spelarens utgifter relaterade till spel som anordnas inom EES, till exempel turneringsavgifter för pokerspel i Madrid i Spanien, får spelaren på så sätt en skattepliktig förmån enligt 29 § i inkomstskattelagen och den betraktas som förvärvsinkomst. Eftersom spelarens turneringsavgift då hänför sig till en inkomst som är eller som med stöd av 85 § i inkomstskattelagen ska vara skattefri, får spelaren emellertid i sin beskattning inte dra av ett belopp som motsvarar turneringsavgiften, eftersom utgifter för förvärv av skattefri inkomst enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen inte får dras av. Spelaren får då en skattepliktig förvärvsinkomst som motsvarar inkomsten från sponsorn.

Om parterna i sponsringsavtalet kommit överens om att spelaren återbetalar de utgifter som en sponsor betalat ur sina vinstmedel kan spelaren dock avdra det ersatta beloppet som rättelsepost för den skattepliktiga inkomst som erhållits av sponsorn.

Exempel 3: Spelare A och bolag X Ltd har avtalat om att X Ltd betalar A:s turneringsavgift på 2 000 euro för en pokerturnering som anordnas i Finland.

Enligt sponsoravtalet ska A ur vinstmedel ersätta X Ltd den betalda turneringsavgiften.

A vinner inget i turneringen och behöver därför inte återbetala turneringsavgiften till X Ltd. A får då 2 000 euro i skattepliktig förvärvsinkomst.

Exempel 4: Spelare A och bolag X Ltd har avtalat om att X Ltd betalar A:s turneringsavgift på 2 000 euro för en pokerturnering som anordnas i Finland.

Enligt sponsoravtalet ska A ur vinstmedel ersätta X Ltd den betalda turneringsavgiften.

A vinner 1 500 euro i turneringen. A betalar beloppet till X Ltd som ersättning för den betalda turneringsavgiften. De 1 500 euro som A betalat avdras från A:s sponsorinkomst på 2 000 euro som rättelsepost. A:s skattepliktiga inkomst uppgår till 500 euro (2 000 € - 1 500 €).

Exempel 5: Spelare A och bolag X Ltd har avtalat om att X Ltd betalar A:s turneringsavgift på 2 000 euro för en pokerturnering som anordnas i Finland.

Enligt sponsoravtalet ska A ur vinstmedel ersätta X Ltd den betalda turneringsavgiften.

A vinner 10 000 euro i turneringen. A betalar 2 000 euro till X Ltd som ersättning för den betalda turneringsavgiften. De 2 000 euro som A betalat avdras från A:s sponsorinkomst på 2 000 euro som rättelsepost. För A återstår ingen skattepliktig inkomst av den erhållna sponsorinkomsten.

Till den del sponsorn för spelaren betalar utgifter, till exempel turneringsavgiften för en pokerturnering, för att delta i spel som anordnas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel i Las Vegas i Förenta staterna, utgör den förmån som därigenom uppstår likaså spelarens skattepliktiga inkomst. Eftersom turneringsavgiften då hänför sig till förvärv av skattepliktig pokerinkomst, får spelaren från sina pokerinkomster dra av ett belopp som motsvarar turneringsavgiften.

När man fastställer det beskattningsbara beloppet av skattepliktig pokerinkomst kan man beakta klausulerna om fördelning av spelintäkter enligt sponsoravtalet. Det förutsätter dock att det är fråga om ett äkta sponsoravtal som ingåtts före spelet och där parterna förbundit sig till att dela spelintäkterna som vederlag för sponsorns finansiering. Då det beskattningsbara belopp som spelaren fått räknas ut, ska den vinstandel som getts till sponsorn dras av.

Exempel 6: Spelaren A och bolaget X Ltd har avtalat om att bolaget X Ltd betalar A:s turneringsavgift om 8 000 euro för en pokerturnering i Las Vegas och ersätter A:s rese- och logikostnader för turneringsresan till ett belopp av sammanlagt 2 500 euro.

I sponsoravtalet har det avtalats att den vinst som fås från turneringen, efter det att turneringsavgiften och rese- och logikostnaderna som X Ltd betalat först har dragits av från vinsten har betalats till X Ltd, fördelas jämnt mellan A och X Ltd.

A vinner 50 000 euro i turneringen (det är fråga om ett bruttobelopp, från vilken turneringsavgiften och de eventuella andra insatserna eller kostnaderna inte dragits av). Detta belopp fördelas mellan A och X Ltd så att X Ltd först får 10 500 euro från vinsten (turneringsavgiften om 8 000 euro som X betalat samt rese- och logikostnader om 2 500 euro som X ersatt A). Skillnaden, 39 500 euro, fördelas jämnt mellan A och X, dvs. bådadera får 19 750 euro. 

I beskattningen betraktas 60 500 euro som A:s inkomst (vinsten 50 000 euro, förmånen som A fått då X betalat turneringsavgiften 8 000 euro och förmånen som A fått då X ersatt rese- och logikostnaderna 2 500 euro). Från inkomsten dras av turneringsavgiften 8 000 euro, rese- och logikostnaderna 2 500 euro, 10 500 euro som först betalats från vinsten till som ersättning X Ltd och den avtalade vinstandelen 19 750 euro till X Ltd. A:s beskattningsbara inkomst från denna pokerturnering är 19 750 euro.

I sponsoravtalen grundar sig vinstfördelningen på den riskinvestering som sponsorn gjort. Det kan därutöver förekomma avtal där spelarna sinsemellan kommer överens om att de i sin tur delar på sina vinster från pokerspel oavsett vem av dem som vinner. En dylik överenskommelse som träffats före spelet och som är genuint ömsesidig kan tas i beaktande i beskattningen av spelarna. Då tas den inkomst som spelarna faktiskt fått efter att överenskommelsen om fördelningen genomförts såsom grund för beskattningen av spelarna. Den fördelade inkomsten kan då betraktas som sådan inkomst som avses i 85 § i inkomstskattelagen och som är skattefri eller skattepliktig beroende på den stat där spelet anordnats.

5 Rake-back

Anordnaren av pokerspel kan åt spelaren återbära en del av de spelavgifter som spelaren erlagt (så kallad rake-back). I form av rake-back kan man i efterhand bevilja rabatt från spelavgifter åt lojala spelare. Å andra sidan kan rake-back som återbärs på basis av spelvolym vara för anordnaren en marknadsföringsåtgärd med vilken man lockar spela mera.

Rake-back som erläggs på ovan nämnda grunder kan beskattningsmässigt betraktas som en korrigeringspost av erlagda spelavgifter. Dess skattebehandling beror på huruvida rake-back erläggs på grund av spelavgifter av skattepliktiga eller skattefria spel.

Till den del rake-back återbärs för ett spel vars vinst har varit eller hade varit skattefri, utgör rake-back inte skattepliktig inkomst. Till den del rake-back erläggs för skattepliktiga spel, utgör rake-back skattepliktig inkomst.

6 Realisering av inkomst

Skattepliktig inkomst uppstår (realiseras) när inkomsten lyfts, antecknas på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars kan förfoga över den (110 § i inkomstskattelagen). I enlighet med detta är vinster från poker beskattningsbar inkomst när den skattskyldige, då han eller hon så önskar, kan lyfta inkomsten, överföra den från spelkontot till bankkonto eller omvandla den till kontanter. Inkomsten är beskattningsbar även om den skattskyldige inte lyfter sin vinst utan använder den till ett nytt spel. Beskattningen av inkomst kan alltså inte heller uppskjutas genom att medlen lämnas på spelkontot på Internetpoker.

7 Avräkning av utländsk skatt

I de skatteavtal som Finland ingått finns inga bestämmelser om beskattning av lotterivinster. På beskattning av lotterivinster tillämpas sålunda skatteavtalens artikel om annan inkomst. Då beskattas inkomsten i allmänhet endast i hemviststaten enligt skatteavtalet, dvs. vinst som person som har sin hemvist i Finland beskattas endast i Finland. Enligt den interna lagstiftningen, såsom 85 § i inkomstskattelagen i Finland, kan inkomsten dock vara skattefri.

Enligt vissa skatteavtal kan inkomst som inte särskilt nämns beskattas också i källstaten för inkomsten. I dessa fall undanröjs eventuell dubbelbeskattning i allmänhet genom att i Finland avräkna (avdraga) den inkomstskatt som betalats utomlands från den skatt som påförs för samma inkomst i Finland. Förfarandet är det samma om inkomster har erhållits från en stat med vilken Finland inte har ett skatteavtal: då kan inkomstskatten som betalats till den där andra staten avräknas i enlighet med bestämmelser i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (18.12.1995/1552).

I allmänhet betalas inte inkomstskatt på lotterivinster eller på motsvarande vinster i källstaten, och således är frågan om dubbelbeskattning inte aktuell. Lotteriskatt som betalats i en främmande stat avräknas inte. Avräkning kan över huvud beviljas endast på basis av de inkomstskatter om vilka så har föreskrivits i skatteavtalet eller för inkomstskatt som betalats till källstaten med stöd av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Övriga skatter, till exempel sådana inkomstskatter som betalats till lokalmyndigheterna i källstaten och vilka inte omfattas av skatteavtalet, är inte heller avdragbara som kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande (se HFD 2004:12).

8 Declarationsskyldighet

Enligt 7 och 10 § i lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558, BFL) ska den skattskyldige meddela skattemyndigheten sina skattepliktiga inkomster, de avdrag som ska göras från dessa och övriga uppgifter som påverkar beskattningen. En person som fått pokerinkomster ska således i sin skattedeklaration självmant lämna uppgifterna om sina skattepliktiga pokerinkomster och de avdrag som ska göras från dessa.

Den skattskyldige ska kunna ge en utredning av grunderna för och storleken av de kostnadsposter som han eller hon yrkar som avdrag. Utredningen ska basera sig på verifikat. Den skattskyldige ska förvara anteckningarna om inkomster och kostnader fem år från ingången av året efter det år då beskattningen slutförts (11 a § och 12 § 2 mom. i BFL). Verifikationerna ska uppvisas på skattemyndighetens eller fullföljdsinstansens uppmaning.

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Olavi Tuomi

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2023