Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Om beskattning av pokerinkomster

Har getts
27.4.2020
Diarienummer
VH/1658/00.01.00/2020
Giltighet
27.4.2020 - 27.4.2023
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
1329/31/2008

I denna anvisning behandlas beskattningen av fysiska personers direkta och indirekta inkomster av pokerspel i situationer där inkomstskattelagen är tillämplig. I denna uppdatering av anvisningen har relevanta laghänvisningar uppdaterats. Denna uppdatering innehåller inte egentliga skatterelaterade ändringar av tolkningar.

1 Allmänt

Det finns inga särskilda lagbestämmelser om beskattning av pokerinkomster. Det finns också lite rättspraxis som gäller detta område. I denna anvisning tas ställning till vissa viktigaste frågor med anknytning till beskattningen av pokerinkomster.

2 Skatteplikt för pokerinkomster

Enligt 29 § i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) är skattepliktig inkomst, med i lagen nämnda begränsningar, den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde. Skatteplikten för inkomst begränsas i ISkL 85 § så att skattepliktig inkomst inte är vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen (26.6.1992/552) eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning. Enligt bestämmelsen är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller som kan betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd skattepliktig inkomst.

Enligt 2 § i lotterilagen (23.11.2001/1047) är lotteri en sådan verksamhet där deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen. Som lotteri betraktas enligt lagrummet även bedrivande av kasinoverksamhet och ställande av kasinospel, penning- och varuvinstautomater samt andra spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande mot vederlag så att spelaren kan få en vinst med penningvärde.

Enligt 1 kap. 3 § i lotterilagen avses med penningspel sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar. Enligt 6 punkten i bestämmelsen avses med kasinospel roulett-, kort- och tärningsspel samt andra därmed jämförbara penningspel. Enligt 3 kap. 11 § i lotterilagen har Veikkaus Ab ensamrätt att anordna penningspel i Finland.

Enligt 2 § i lotteriskattelagen avses med lotteri bland annat i 3 § i lotterilagen avsedda penningspel och annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd.

Enligt lotteriskattelagstiftningen utgör poker ett kasinospel på vilket ska betalas lotteriskatt om spelet anordnats i Finland. Även i rättspraxis på lotterilagstiftningens område har det ansetts att pokerspel ska betraktas som lotteri där vinst på det sätt som avses i lotterilagen beror helt eller delvis på slumpen även om spelarens skicklighet har betydelse för spelets slutresultat (HFD 14.6.2011 liggare 1597). 

Begreppet lotteri i 85 § i inkomstskattelagen ansluter sig till begreppsapparaten i lotteriskattelagstiftningen. Med beaktande av det ovan nämnda ska pokerspel betraktas som sådan lotteri som avses i 85 § i inkomstskattelagen. Härav följer att inkomst av pokerspel är, då de i bestämmelsen avsedda förutsättningarna föreligger, fri från inkomstskatt och i andra fall skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

85 § i inkomstskattelagen utgör ett undantag från den allmänna principen om skatteplikt för inkomsten. Härav följer bland annat att skattefriheten kan gälla endast sådan inkomst som omedelbart erhållits av lotterier.

I 85 § i inkomstskattelagen föreskrivs om skattefrihet för inkomst som erhållits från lotterier som anordnats å ena sidan i Finland och å andra sidan i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hänvisningen i 85 § i inkomstskattelagen avser alltså lotterier som anordnas i Finland. På dessa betalar anordnaren lotteriskatten i Finland. Lotteriskatten ersätter i dessa fall inkomstskatten.

Då det gäller spel som anordnas i Finland angår friheten från inkomstskatt i enlighet med 85 § i inkomstskattelagen i praktiken sådana pokerspel som anordnas av Veikkaus Oy.  

Enligt 2 § lotteriskattelagen kan även en vinst som erhållits från ett lotteri som anordnats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde vara skattefri med stöd av 85 § inkomstskattelagen. Skattefriheten för en vinst erhållen i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde förutsätter inte att på lotteriet betalas lotteriskatt och ej heller någon annan skatt i denna andra stat. Det förutsätts dock att lotteriet har anordnats i enlighet med denna stats lagstiftning. Det ska anses att det med detta har avsetts att bedrivandet av verksamheten är tillåtet enligt lag i denna stat och att bedrivandet av verksamheten fått behörigt tillstånd eller att behöriga anmälningar lämnats om verksamheten, om lagstiftningen i denna stat förutsätter det.

Det är inte nödvändigt att verksamheten klassificeras uttryckligen som lotteri i lagstiftningen i denna andra stat. Verksamhetens karaktär – är det fråga om ett lotteri eller inte - bedöms enligt begreppsapparaten i Finland, liksom i regel också annars då den finska lagstiftningen tillämpas. Avgörandet görs alltså i enlighet med huruvida spelet eller annan verksamhet skulle ha betraktats som lotteri enligt den finska skattelagstiftningen om det hade arrangerats i Finland.

Skattefriheten enligt 85 § i inkomstskattelagen förutsätter att lotteriet kan anses ha anordnats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Anordnande av lotterier är ett begrepp härledd från lotterilagstiftningen. Med anordnande av lotterier avses tillhandahållande och försäljning av lotter och spel samt andra konkreta åtgärder och arrangemang som arrangören kan vidta för att skapa möjligheter för deltagande. För att ett pokerspel ska kunna anses vara anordnat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste också åtgärder för anordnandet av spelet genomföras i staten i fråga.

Då det gäller poker som spelas på ort och ställe, kan platsen där spelet anordnas konstateras på basis av den plats där spelet fysiskt äger rum. Då det gäller Internetspel, kan det däremot var svårt att ta reda på och avgöra var anordnandet av spelet ägt rum.

Då man tillämpat lotterilagstiftningen har man ansett att anordnande av Internet-spel kan äga rum samtidigt i flera ställen eller stater. I Högsta domstolens beslut 2005:27 anordnade åländska PAF vadhållning och penninglotterier på Internet så att även spelare som bodde annanstans i Finland kunde deltaga i dem. Spelservern samt PAFs ledning och förvaltning var i och för sig belägna på Åland.

PAF hade dock bland annat aktivt marknadsfört spelen i riket, upprättat finskspråkiga sidor för spelet samt gjort sådana arrangemang med vilka penningrörelsen mellan spelarnas bankkonton vid finska banker och spelkonton vid PAF kunde skötas. Under dessa omständigheter ansåg Högsta domstolen att PAF hade anordnat lotteriet även i riket.

I nätpoker är det möjligt att spelservern och spelförvaltningen finns i en annan EES-stat men spelet är riktat till Finland så att det även anses ha anordnats i Finland. Även om spelet har då inte anordnats i enlighet med Finlands lotterilagstiftning, kan vinsten från spelet anses skattefri med stöd av inkomstskattelagen 85 § om anordnandet i den andra staten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde har skett i enlighet med denna stats lagstiftning.

I praktiken kan det vara svårt för spelaren att konstatera huruvida anordnandet av ett Internet-spel har skett på ovan beskrivet sätt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde. I allmänhet kan man utgå från att spelet anordnats på det sätt som avses i 85 § i inkomstskattelagen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde om arrangörens registrerade säte finns där och arrangören har licens eller tillstånd att arrangera spel i denna stat, då licens eller tillstånd krävs. Spelet kan även anses vara anordnat i en EES-stat om det har arrangerats av arrangörens fasta driftställe eller filial som finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde. I osäkra fall lönar det sig för den skattskyldige att deklarera inkomsten och ge en utredning i saken. 

Om spelet anordnats någon annanstans än inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är inkomsten skattepliktig.

Då spelets lotterikaraktär bedöms har det sätt på vilket spelet anordnats ingen betydelse. Både spel som anordnats på ort och ställe, t.ex. under en pokerturnering som anordnats på kasino och spel som anordnats på annat sätt, t.ex. i Internet, betraktas som i 85 § inkomstskattelagen avsett lotteri.

3 Pokerinkomstens inkomstslag

Enligt 29 § i inkomstskattelagen utgör fysiska personers inkomster antingen kapitalinkomst eller förvärvsinkomster. Kapitalinkomster är avkastning av egendom, vinst av egendomsöverlåtelse och annan inkomst som kan anses ha influtit av egendom. Annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst.

Bestämmelsen i 85 § i inkomstskattelagen om skatteplikt för inkomst från lotterier finns i lagens 4 kapitel, som reglerar skatteplikt för förvärvsinkomster. Inkomst av lotterier har även i beskattningspraxis betraktats som förvärvsinkomst. Även om deltagandet i lotterier och spel och erhållandet av inkomst från dessa förutsätter att en penninginsats gjorts, är det slumpen eller samtidigt spelarens kunskaper och skicklighet som är avgörande för uppkomsten av vinst. Av nämnda skäl är det motiverat att betrakta pokerinkomster som förvärvsinkomst.

4 Beräkning av beskattningsbar inkomst

4.1 Allmänt om skattepliktiga inkomster och utgifters avdragsgillhet

Att spela penning- och kortspel är ett traditionellt tidsfördriv, och personer deltar i spel för att de är underhållande och bjuder på spänning. Ett sådant spelande utgör närmast en företeelse utanför egentlig förvärvsverksamhet och hör till fritiden och ska likställas med hobbyverksamhet.

Enligt inkomstskattelagen är även sådana inkomster av tillfällig natur som den skattskyldige fått av annat än egentlig förvärvsverksamhet skattepliktiga. Således är även tillfälliga vinster från spel skattepliktiga med de begränsningar som betingas av 85 § i inkomstskattelagen. Trots att inkomsten är skattepliktig ska man, då man avgör avdragbarheten av utgifterna för spel, ta i beaktande 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen, enligt vilket den skattskyldiges levnadskostnader inte är avdragbara i beskattningen.

De kostnader som hänför sig till spel som anordnats inom EES-området och där vinsten från dessa spel är eller med stöd av 85 § i inkomstskattelagen skulle vara skattefri är överhuvudtaget inte avdragbara. Enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen är inte heller utgifterna för förvärv av skattefri inkomst avdragbara. Detta gäller både spelande som ska betraktas som hobbyverksamhet och spelande som ska betraktas som egentlig förvärvsverksamhet.

4.2 Pokerspel som fritidsintresse

Enligt etablerad beskattningspraxis kan utgifter för fritidsintressen avdras från skattepliktiga inkomster av fritidsintressen, men inte mer än de erhållna inkomsterna. Som avdrag beaktas inte kostnader som orsakats av förvärv av skattefri inkomst, till exempel deltagande i sådana spelturneringar där vinsten betraktas som skattefri inkomst. Om de avdragsgilla kostnaderna är högre än inkomsterna kan underskottet inte avdras från den skattskyldiges övriga inkomster.

Fastställandet av skattepliktig inkomst av pokerspel som fritidsintresse bedöms på samma sätt som för ovan nämnda fritidsintressen. Enligt dessa ska det beskattningsbara resultatet av denna verksamhet för varje år räknas så att kostnaderna för pokerspel under skatteåret dras av från inkomsterna från pokerspel under skatteåret. Om kostnaderna överstiger inkomsterna, utgör underskottet en sådan icke-avdragbar levnadskostnad som avses i ISkL 31 § 4 mom. Underskottet kan inte avdras från skatteårets övriga inkomster.

I spelande som fritidsintresse är typiska avdragsgilla kostnader deltagaravgifter i pokerturneringar och insatser i enskilda spel. Även andra kostnader som föranletts av förvärvande av pokerinkomster är avdragbara. Sådana kostnader kan utgöras av t.ex. färdkostnaderna för resor vars huvudsakliga syfte varit deltagande i spel.

Pokerrelaterade utgifter, såsom insatser, turneringsavgifter och resekostnader, har i också allmänhet en sådan karaktär att de inte medför inkomster under senare år. Därför kan sådana kostnader inte avdras från skattepliktiga pokerinkomster under följande skatteår.

Exempel 1: A spelar poker på fritiden och har under skatteåret spelat nätpoker som anordnats av en aktör utanför EES. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från spelen utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde har varit 3 000 euro och beloppet av placerade insatser har varit 9 000 euro under skatteåret.

A:s spelande betraktas inte som ordinarie verksamhet för inkomstens förvärvande. Av A:s skattepliktiga pokerinkomster om 3 000 euro avdras lika belopp (3 000) i kostnader. Förlusten om 6 000 euro som skatteårets spel åsamkat är en oavdragbar levnadskostnad. 

4.3 Att spela poker i syfte att förvärva inkomst

Om pokerspelandet inte endast är ett fritidsintresse, utan personen spelar poker genom att delta i turneringar och får sin utkomst av spelandet är verksamheten ordinarie verksamhet för inkomstens förvärvande. Spelandet kan betraktas som ordinarie verksamhet för inkomstens förvärvande, om personen under flera skatteår får sin huvudsakliga förvärvsinkomst och utkomst av pokerspel. Då beaktas förutom de skattepliktiga pokerinkomsterna även sådana pokerinkomster som med stöd av 85 § i inkomstskattelagen är fria från inkomstskatt. 

En person som bedriver verksamhet för inkomstens förvärvande har rätt att från förvärvsinkomsten avdra utgifter för förvärvande av skattepliktig pokerinkomst även om de överstiger de inkomster som erhållits av pokerspel under skatteåret. I spelande som verksamhet för inkomstens förvärvande är typiska avdragsgilla kostnader deltagaravgifter i pokerturneringar och insatser i enskilda spel. Även andra kostnader som föranletts av förvärvande av pokerinkomster är avdragbara. Sådana kostnader kan utgöras av t.ex. färdkostnaderna för resor vars huvudsakliga syfte varit deltagande i spel. 

Exempel 2: A är professionell pokerspelare. Han har under skatteåret flera gånger spelat nätpoker hos spelarrangör i USA. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från internetpoker har varit 88 000 euro och beloppet av i spelen placerade insatser har varit 32 000 euro under skatteåret.

A har också deltagit i pokerturneringar i Las Vegas, USA. A har betalat turneringsavgifter på 3 000 euro. Han har haft rese- och logikostnader om 2 000 euro för pokerturneringarna. A har inte vunnit någonting vid pokerturneringen.

Därutöver har A under skatteåret spelat internetpoker hos en arrangör i Gibraltar. Han har turvis vunnit och turvis förlorat. Beloppet av (bruttovinster) från denna internetpoker har varit 3 000 euro och beloppet av i spelen placerade insatser har varit 6 000 euro under skatteåret.

A:s skattepliktiga pokerinkomst för skatteåret är 48 000 euro (vinst 91 000 euro – kostnader 43 000 euro).

5 Sponsring och avtal om vinstfördelning i samband med poker

Skattefrihet enligt ISkL 85 § gäller endast inkomst som erhållits omedelbart från lotterier eller spel. Det kan till pokerspelande ansluta sig även andra inkomster. Hur de ska behandlas i beskattningen måste avgöras i enlighet med andra bestämmelser i inkomstskattelagen.

I praktiken kan någon annan part utifrån ett avtal med spelaren sponsra spelandet genom att till exempel betala deltagaravgifter för pokerturneringar och andra pokerrelaterade kostnader, såsom kostnader för resor och logi. Som vederlag får sponsorn sin del av spelvinsten.

När en sponsor betalar spelarens utgifter får spelaren en penningförmån. Sponsorn handlar inte i gåvosyfte utan väntar sig att få vederlag i form av vinstandel för sin prestation. Den prestation eller förmån som man fått av en sponsor omfattas alltså inte av gåvobeskattningen utan av inkomstbeskattningen.

Enligt ISkL 29 § är skattepliktig inkomst, med i lagen nämnda begränsningar, den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde. ISkL 85 § kan inte tillämpas på en prestation från sponsor eftersom den inte har erhållits omedelbart från ett lotteri. Eftersom inkomster av en sponsor inte heller i övrigt är skattefria är de skattepliktig inkomst för spelaren.

Om en sponsor betalar spelarens utgifter relaterade till spel som anordnas inom EES, till exempel turneringsavgifter för pokerspel i Madrid i Spanien, får spelaren enligt ISkL 29 § en skattepliktig förmån som betraktas som förvärvsinkomst. Eftersom spelarens turneringsavgift då hänför sig till en inkomst som är eller som med stöd av ISkL 85 § skulle vara skattefri, får spelaren å andra sidan i sin beskattning inte dra av ett belopp som motsvarar turneringsavgiften (enligt 31 § 4 mom. i inkomstskattelagen får utgifterna för förvärv av skattefri inkomst inte dras av). Spelaren får då en skattepliktig inkomst som motsvarar inkomsten från sponsorn.

Om parterna i sponsringsavtalet kommit överens om att spelaren återbetalar de utgifter som en sponsor betalat ur sina vinstmedel kan spelaren dock avdra det ersatta beloppet som rättelsepost för den skattepliktiga inkomst som erhållits av sponsorn.

Exempel 3: Spelare A och bolag X Ltd har avtalat om att X Ltd betalar A:s turneringsavgift på 2 000 euro för en pokerturnering som anordnas i Finland.

Enligt sponsoravtalet ska A ur vinstmedel ersätta X Ltd den betalda turneringsavgiften.

A vinner inget i turneringen och behöver därför inte återbetala turneringsavgiften till X Ltd. A får då 2 000 euro i skattepliktig inkomst.

Exempel 4: Spelare A och bolag X Ltd har avtalat om att X Ltd betalar A:s turneringsavgift på 2 000 euro för en pokerturnering som anordnas i Finland.

Enligt sponsoravtalet ska A ur vinstmedel ersätta X Ltd den betalda turneringsavgiften.

A vinner 1 500 euro i turneringen. A betalar beloppet till X Ltd som ersättning för den betalda turneringsavgiften. De 1 500 euro som A betalat avdras från A:s sponsorinkomst på 2 000 euro som rättelsepost. A:s skattepliktiga inkomst uppgår till 500 euro (2000 - 1 500).

Exempel 5: Spelare A och bolag X Ltd har avtalat om att X Ltd betalar A:s turneringsavgift på 2 000 euro för en pokerturnering som anordnas i Finland.

Enligt sponsoravtalet ska A ur vinstmedel ersätta X Ltd den betalda turneringsavgiften.

A vinner 10 000 euro i turneringen. A betalar 2 000 euro till X Ltd som ersättning för den betalda turneringsavgiften. De 2 000 euro som A betalat avdras från A:s sponsorinkomst på 2 000 euro som rättelsepost. För A återstår ingen skattepliktig inkomst av den erhållna sponsorinkomsten.

Till den del sponsorn för spelaren betalar utgifter, t.ex. turneringsavgiften för en pokerturnering, för spel som anordnas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. i Las Vegas i Förenta staterna, utgör den förmån som därigenom uppstår likaså spelarens skattepliktiga inkomst. Eftersom turneringsavgiften då hänför sig till förvärv av skattepliktig pokerinkomst, får spelaren från sina pokerinkomster dra av ett belopp som motsvarar turneringsavgiften.

När man fastställer det beskattningsbara beloppet av skattepliktig pokerinkomst kan man beakta klausulerna om fördelning av spelintäkter enligt sponsoravtalet, om det är fråga om ett äkta sponsoravtal som ingåtts före spelet och där parterna förbundit sig till att dela spelintäkterna som vederlag för sponsorns finansiering. Då det beskattningsbara belopp som spelaren fått räknas ut, ska den vinstandel som getts till sponsorn dras av.

Exempel 6: Spelaren A och bolaget X Ltd har avtalat om att bolaget X Ltd betalar A:s turneringsavgift om 8 000 euro för en pokerturnering i Las Vegas och ersätter A:s rese- och logikostnader för turneringsresan till ett belopp av sammanlagt 2 500 euro.

I sponsoravtalet har det avtalats att den vinst som fås från turneringen, efter det att turneringsavgiften och rese- och logikostnaderna som X Ltd betalat först har dragits av från vinsten har betalats till X Ltd, fördelas jämnt mellan A och X Ltd.

A vinner 50 000 euro i turneringen (det är fråga om bruttobelopp, från vilken turneringsavgiften och de eventuella andra insatserna eller kostnaderna inte dragits av). Detta belopp fördelas mellan A och X Ltd så att X Ltd först får 10 500 euro från vinsten (turneringsavgiften om 8 000 euro som X betalat samt rese- och logikostnader om 2 500 euro som X ersatt A). Skillnaden, 39 500 euro, fördelas jämnt mellan A och X, dvs. bådadera får 19 750 euro. 

I beskattningen betraktas 60 500 euro som A:s inkomst (vinsten 50 000 euro, förmånen som A fått då X betalat turneringsavgiften 8 000 euro och förmånen som A fått då X ersatt rese- och logikostnaderna 2 500 euro). Från inkomsten dras av turneringsavgiften 8 000 euro, rese- och logikostnaderna 2 500 euro, 10 500 euro som först betalats från vinsten till som ersättning X Ltd och den avtalade vinstandelen 19 750 euro till X Ltd. A:s beskattningsbara inkomst från denna pokerturnering är 19 750 euro.

I sponsoravtalen grundar sig vinstfördelningen på den riskinvestering som sponsorn gjort. Det kan därutöver förekomma avtal där spelarna själva kommer överens om att de ömsesidigt delar på sina vinster från pokerspel oavsett vem av dem som vinner. En dylik överenskommelse som träffats före spelet och som är genuint ömsesidig kan tas i beaktande i beskattningen av spelarna. Då tas den inkomst som spelarna faktiskt fått efter att överenskommelsen om fördelningen genomförts såsom grund för beskattningen av spelarna. Den fördelade inkomsten kan då betraktas som i 85 § i inkomstskattelagen avsedd inkomst som är skattefri eller skattepliktig beroende på den stat där spelet anordnats.

6 Rake-back

Anordnaren av pokerspel kan åt spelaren återbära en del av de spelavgifter som spelaren erlagt (s.k. rake-back). I form av rake-back kan man i efterhand bevilja rabatt från spelavgifter åt lojala spelare. Å andra sidan kan rake-back som återbärs på basis av spelvolym vara för anordnaren en marknadsföringsåtgärd med vilken man lockar spela mera.

Rake-back som erläggs på ovan nämnda grunder kan beskattningsmässigt betraktas som en korrigeringspost av erlagda spelavgifter. Dess skattebehandling beror på huruvida rake-back erläggs på grund av spelavgifter av skattepliktiga eller skattefria spel.

Till den del rake-back återbärs för ett spel vars vinst har varit eller hade varit skattefri, utgör rake-back inte skattepliktig inkomst. Till den del rake-back erläggs för skattepliktiga spel, utgör rake-back skattepliktig inkomst.      

7 Realisering av inkomst

Skattepliktig inkomst uppstår (realiseras) när inkomsten lyfts, antecknas på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars kan förfoga över den (110 § i inkomstskattelagen). I enlighet med detta ska pokerinkomster beskattas när den skattskyldige, då han eller hon så önskar, kan lyfta inkomsten, t.ex. överföra den från spelkontot till bankkonto eller omvandla den till kontanter, även om den skattskyldige inte lyfte sin vinst utan skulle använda den till ett nytt spel. Beskattningen av inkomst kan alltså inte heller uppskjutas genom att medlen lämnas på spelkontot på Internetpoker.

8 Avräkning av utländsk skatt

I de skatteavtal som Finland ingått finns inga bestämmelser om beskattning av lotterivinster. På beskattning av lotterivinster tillämpas sålunda skatteavtalens artiklar om beskattning av sådan inkomst som inte särskilt nämns. Då beskattas inkomsten i allmänhet endast i hemviststaten enligt skatteavtalet, dvs. vinst som person som har sin hemvist i Finland beskattas endast i Finland. Enligt den interna lagstiftningen, såsom ISkL 85 § i Finland, kan inkomsten dock vara skattefri.

Enligt vissa skatteavtal kan inkomst som inte särskilt nämns beskattas också i källstaten för inkomsten. I dessa fall undanröjs eventuell dubbelbeskattning i allmänhet genom att i Finland avräkna (avdraga) den inkomstskatt som betalats utomlands från den skatt som påförs för samma inkomst i Finland. Detsamma gäller de fall där inkomster har erhållits från en stat med vilken Finland inte har ett skatteavtal: då kan inkomstskatten som betalats till den där andra staten avräknas i enlighet med bestämmelser i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995).

I allmänhet betalas inte inkomstskatt på lotterivinster och andra motsvarande vinster i källstaten, och således är frågan om dubbelbeskattning inte aktuell. Lotteriskatt som betalats i en främmande stat avräknas inte. Avräkning kan över huvud beviljas endast på basis av de inkomstskatter om vilka så har föreskrivits i skatteavtalet eller för inkomstskatt som betalats till källstaten med stöd av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning. Övriga skatter, t.ex. sådana inkomstskatter som betalats till lokalmyndigheterna i källstaten och vilka inte omfattas av skatteavtalet, är inte heller avdragbara som kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande (se HFD 2004:12).     

9 Deklarationsskyldighet

Enligt 7 och 10 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995, BFL) ska den skattskyldige meddela skattemyndigheten sina skattepliktiga inkomster, de avdrag som ska göras från dessa och övriga uppgifter som påverkar beskattningen. En person som fått pokerinkomster ska således i sin skattedeklaration självmant lämna uppgifterna om sina skattepliktiga pokerinkomster och de avdrag som ska göras från dessa.

Den skattskyldige ska kunna ge en utredning av grunderna för och storleken av de kostnadsposter som han eller hon yrkar som avdrag. Utredningen ska basera sig på verifikat. Den skattskyldige ska förvara anteckningarna om inkomster och kostnader fem år från ingången av året efter det år då beskattningen slutförts (BFL 11 a § och 12 § 2 mom.). Verifikationerna ska uppvisas på skattemyndighetens eller fullföljdsinstansens uppmaning.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Jukka Puolakanaho

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2020