Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Arbetsgivarens stöd för återsysselsättning

Har getts
20.4.2009
Diarienummer
426/31/2008
Giltighet
1.5.2009–31.12.2016
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen

Vissa företag organiserar träning som främjar återsysselsättning av anställda som har sagts upp eller som har sagt upp sig (outplacement-program).

Med omplaceringsträning avses tränings- eller vägledningsprocesser vars syfte är att främja och snabba upp arbetstagarnas återsysselsättning. Omplaceringsträningen är avsedd för arbetstagare som är uppsagda, som hotas av uppsägning eller som frivilligt ingått ett avskedsavtal. Träningen kan arrangeras i form av individuell träning eller som gruppträning.

Omplaceringsträningen består vanligtvis av t.ex. bedömning av arbetstagarens personliga kunskapsområden och styrkor, planering av hur man söker arbete, individuell handledning till hur man upprättar meritförteckningar och arbetsansökningar och förbereder sig till anställningsintervjuer, lär sig att använda olika sätt och kanaler att söka arbete samt stöd och vägledning till aktivt arbetssökande.

Arbetstagarna kan också få s.k. startpeng eller kostnadsersättningar för om de frivilligt söker sig till utbildning.

Lagstiftning och rättspraxis

Inkomstskattelagen innehåller inte bestämmelser om kostnader för sådan utbildning som arbetsgivaren betalar. Skattefri är enligt rättspraxis sådan utbildning för upprätthållning och komplettering av yrkeskunskap som ligger i arbetsgivarens intresse. (t.ex. HFD 1988/933, HFD 2001/63 och HFD 2002/8). Däremot får kostnaderna för sådana studier som kan jämställas med grundutbildning inte dras av i beskattningen och arbetsgivaren kan således inte bekosta dem skattefritt (t.ex. HFD 2006/3236, HFD 1997:70).

Arbetskraftsförvaltningens tjänster

I kapitlet 5 a i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002, sådan den ingår i 458/2005) regleras om omställningsskydd och sysselsättningsplan i samband med det. Med omställningsskydd avses en åtgärdsmodell avsedd att så snabbt som möjligt finna ny sysselsättning för en uppsagd eller av arbetslöshet hotad arbetstagare. Omställningsskyddet består av en individuell plan (sysselsättningsplan), av service och åtgärder som enligt avtal ska ingå i planen samt av eventuella andra tjänster och åtgärder som utvecklar yrkesfärdigheterna.

Berättigad till omställningsplan är en arbetstagare som arbetsgivaren har sagt upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Dessutom förutsätts en arbetshistoria på minst tre år som också kan bestå av arbetsförhållanden för viss tid.  Med ovan avsedda personer jämställs en arbetssökande som har sagt upp sitt arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen sedan en permittering utan avbrott har varat minst 200 dagar.

Arbetstagaren kan delta i utarbetandet av sysselsättningsplanen med den arbetssökandes samtycke.

Arbetskraftsbyrån kan besluta att arbetsgivaren helt eller delvis ska finansiera avgiftsbelagd omplaceringsträning i form av gruppträning. Arbetsgivaren kan åläggas finansieringsansvar under förutsättning att

  1. träningen är nödvändig för att deltagarna ska kunna sysselsättas,
  2. träningen har överenskommits i varje deltagares sysselsättningsplan,
  3. träningen genomförs innan anställningsförhållandet upphör, och
  4. finansieringsansvaret inte kan anses vara oskäligt med beaktande av arbetsgivarens ekonomiska situation.

Offentlig arbetskraftsservice är i allmänhet avgiftsfri för den arbetslösa. Deltagande i sysselsättningsutbildning som ordnas av arbetskraftsmyndigheten utgör inte skattepliktig förmån. Sådan förmån uppstår inte heller då arbetsgivaren deltar i kostnaderna för utbildningen. I 92.1 § 11 och 13 punkterna i inkomstskattelagen finns bestämmelser om skattefriheten i samband med ersättning för kostnader i anslutning till arbetskraftsservice och andra förmåner samt sysselsättningsstöd som betalas till arbetslösa.

Träning som arbetsgivaren ordnar

Även arbetsgivarna ordnar omställningsträning för sina anställda som är uppsagda eller under hot av uppsägning. Träning kan erbjudas också i samband med omorganisering av verksamheten. Träningen kan vara individuell eller gruppträning. Enligt Skatteförvaltningens uppfattning uppstår då inte någon skattepliktig förmån. Det är inte fråga om grundutbildning, utan allmän träning som gäller arbetslivet och inkomstförvärv.

Skattefriheten förutsätter att man avtalar om träningen under arbetsförhållandet, dvs. innan uppsägningstiden gått ut. Det spelar ingen roll om arbetstagaren är skyldig att arbeta under uppsägningstiden eller om omplaceringsträningen ges under arbetsförhållandet eller efter det. Någon skattepliktig förmån uppstår inte heller av ett outplacement-program som ordnas under arbetstagarens permittering.

Som skattepliktig förmån betraktas däremot omskolning vars syfte är ett nytt yrke. Arbetstagarens kostnader för sådana arrangemang anses utgöra lön hos arbetstagaren. Som skattepliktig löneinkomst betraktas likaså om arbetsgivaren ersätter utbildningskostnader till en uppsagd arbetstagare och startpeng.

I vissa fall får arbetstagaren välja mellan omplaceringsträning eller en penningprestation. Om arbetstagaren väljer penningprestationen, anses den utgöra skattepliktig löneinkomst.

Arbetsavtalslagens åligganden

Enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) får arbetsavtalet inte sägas upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker om arbetstagaren kan placeras i eller omskolas för andra uppgifter på det sätt som anges i 4 § antingen i samma företag eller i sådana andra företag i vilka arbetsgivaren har bestämmande inflytande. Sådan utbildning som med tanke på båda avtalsparterna kan anses vara ändamålsenlig och skälig anses utgöra skattefri förmån hos arbetstagaren.

Möjligheten till avdrag i företagets beskattning

Företaget får dra av utgifterna för såväl lagenlig som frivillig omplaceringsträning. Om det är fråga om sådan utbildning som inte utför en skattepliktig förmån hos arbetstagaren, får utgifterna för utbildningen dras av som näringsutgifter enligt 7 § i NärSkL.
 
Om arbetsgivaren betalar till arbetstagaren ersättning för utbildningskostnader, startpeng eller ordnar utbildning vars kostnader ska betraktas som lön hos arbetstagaren, får kostnaderna dras av som avdragbara löneutgifter enligt 8 § NärSkL.

 

Överdirektör  Maija-Leena Rautanen

Överinspektör  Merja Hartikka-SimulaSidan har senast uppdaterats 20.4.2009