Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Försummelseavgift i fråga om sam-mandragsdeklaration för moms fr.o.m. 1.4. 2015

Har getts
18.3.2015
Diarienummer
A2/200/2015
Giltighet
31.12.2016
Bemyndigande
2 § 2 mom. i l om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
1308/40/2009, 30.12.2009

1 Allmänt

Denna anvisning redogör för grunderna för hur försummelseavgift i fråga om sammandragsdeklaration för moms ska påföras vid olika försummelser.

Inlämnandet av sammandragsdeklarationer är vitalt för att övervakningen av EU-varu- och tjänstehandeln ska fungera.

Enligt 162 e § i mervärdesskattelagen ska den momsskyldige för varje kalendermånad lämna in en sammandragsdeklaration över sina försäljningar av varor och tjänster till företag i andra EU-länder. Deklarationen ska lämnas in elektroniskt senast den 20 dagen den månaden som följer redovisningsmånaden. En momsskyldig som av praktiska skäl inte har möjlighet att lämna in deklarationen elektroniskt kan hos Skatteförvaltningen ansöka om tillstånd att lämna in den i pappersform. I ansökan ska den momsskyldige framlägga skälen för ansökan om tillståndet.

Om den momsskyldige utan giltig orsak underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller lämnat in en ofullständig eller felaktig deklaration kan Skatteförvaltningen med stöd av 168 a § i mervärdesskattelagen ålägga den momsskyldige att betala försummelseavgift. Försummelseavgiften är minst 80 euro och högst 1 700 euro. (Se tabellen bestämmande av försummelseavgiftens storlek, som finns som bilaga.)

2 Någon sammandragsdeklaration har inte lämnats in

Den allvarligaste försummelsen utgörs av fall där någon sammandragsdeklaration inte lämnats in överhuvudtaget. Om den momsskyldige trots uppmaning inte lämnat in någon sammandragsdeklaration är försummelseavgiften 100-1 700 euro.  Då avgiften påförs ska även beloppet på EU-varu- och tjänsteförsäljningen samt om försummelsen är återkommande tas i beaktande.

Försummelsen att lämna in sammandragsdeklaration anses vara återkommanden om den momsskyldige under de sex tidigare kalendermånaderna underlåtit att lämna in minst en deklaration.

Om beloppet på den EU-varu- och tjänsteförsäljning som ska anges i sammandragsdeklarationen understiger 2 500 euro påförs försummelseavgiften till följd av försummelsen att lämna in sammandragsdeklarationen inte. Om den momsskyldige emellertid låtit bli att lämna in två eller flera sammandragsdeklarationer under de föregående sex månaderna påförs en försummelseavgift om 100 euro.

3 Sammandragsdeklaration innehåller fel i momsnummer

Kundens mervärdesskattenummer (momsnummer) som ska anmälas i sammandragsdeklarationen kan vara felaktiga. Felet kan finnas i landskoden eller i momsnumrets nummerdel. I jämförelsen kan det också komma fram sådana momsnummer som inte är giltiga eller som är felaktiga. Om Skatteförvaltningen kan korrigera felet, räknas felet inte med i grunden för försummelseavgiften.

Om den momsskyldige trots utredningsbegäran inte korrigerat de felaktiga momsnumren i sammandragsdeklarationen är försummelseavgiftens storlek 100–600 euro. I avgiftsbeloppet beaktas hur väsentliga felen är och i vilken utsträckning försummelserna återkommer.

Fel i momsnummer anses vara väsentliga när beloppet på de EU-varu- och tjänsteförsäljningar som angetts med de felaktiga numren är minst 2 500 euro och över 10 procent av hela försäljningsbeloppet i sammandragsdeklarationen.

Försummelsen att lämna in en sammandragsdeklaration med korrekt innehåll anses vara återkommande om den momsskyldiges sammandragsdeklarationer innehållit väsentliga fel i momsnummer under de sex föregående månaderna och om felen inte har korrigerats. Felen i momsnummer anses vara väsentliga om det sammanlagda beloppet är minst 2 500 euro för en månad.

Om försummelseavgift inte kan påföras därför att det sammanlagda beloppet på de EU-varu- och tjänsteförsäljningar som angetts med de felaktiga momsnumren understiger 2 500 euro kan en försummelseavgift om 100 euro dock påföras ifall felen i momsnummer i en eller flera sammandragsdeklarationer för de sex föregående månaderna inte blivit korrigerade.

Försummelseavgift som påförs på grund av de i informationsutbytet mellan EU-länderna framkomna okorrigerade momsnumren (är inte giltiga eller är felaktiga) är 200–600 euro. Avgiften påförs även i det fallet att beloppet på EU-varu- och tjänsteförsäljningen understiger 2 500 euro. Avgiftens storlek beror på hur pass återkommande försummelsen är.

4 Motstridigheter mellan uppgifter i sammandragsdeklaration och periodskattedeklaration

Skatteförvaltningen jämför de uppgifter som den momsskyldige lämnat i sammandragsdeklarationen med de uppgifter som den deklarerat i periodskattedeklarationen. Vid utbyte av information mellan EU-länderna kontrolleras dessutom riktigheten i momsnumren samt deras giltighet.

Om den momsskyldige trots utredningsbegäran inte korrigerat motstridigheten mellan uppgifterna i sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen eller de bristfälliga momsnumren är försummelseavgiften 80–600 euro.

Avgiften för skillnaden mellan sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen påförs endast om skillnaden är väsentlig. Skillnaden anses vara väsentlig om skillnaden mellan beloppen i sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen är över 20 procent.

Om skillnaden mellan beloppen som den momsskyldige deklarerat i sammandrags- respektive periodskattedeklarationen understiger 5 000 euro och försummelsen inte är återkommande påförs försummelseavgift på grund av jämförelsefelen inte.

Försummelsen att lämna in en sammandragsdeklaration med korrekt innehåll anses vara återkommande om den momsskyldiges sammandragsdeklarationer under de sex föregående månaderna innehållit väsentliga motstridigheter och om den momsskyldige inte har korrigerat motstridigheterna. Motstridigheten anses vara väsentlig om skillnaderna i uppgifterna mellan sammadrags- och periodskattedeklarationerna har varit minst 5 000 euro i månaden.

Om försummelseavgift inte påförs därför att motstridigheten mellan sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen understiger 5 000 euro påförs likväl en försummelseavgift om 80 euro om motstridigheterna i en eller flera sammandragsdeklarationer för de senaste sex månaderna inte blivit korrigerade.

5 Sammandragsdeklaration lämnas in för sent

Om den momsskyldige återkommande lämnar in sin sammandragsdeklaration för sent eller först efter det att Skatteförvaltningen uppmanat den momsskyldige att lämna in deklarationen påför Skatteförvaltningen försummelseavgift.

Det anses att sammandragsdeklaration lämnas in återkommande för sent om deklarationen för någon av de tre tidigare månaderna har lämnats in för sent eller först efter fristen på uppmaningsbrevet.

Försummelseavgiften för försenad sammandragsdeklaration är 100–300 euro. Avgiftens storlek är beroende av hur många rader det finns i sammandragsdeklarationen.

6 Sammandragsdeklaration har lämnats in på papper utan tillstånd

Om den momsskyldige har lämnat in sammandragsdeklarationen på papper utan att ha fått Skatteförvaltningens tillstånd påför Skatteförvaltningen försummelseavgift. Avgiftens storlek är 100–300 euro.  Avgiftens storlek är beroende av hur många rader det finns i sammandragsdeklarationen.

7 Flera feltyper

Om det för samma månad påförs försummelseavgift till följd av flera olika grunder eller om företaget haft flera olika försummelser under de sex senaste månaderna påför Skatteförvaltningen en försummelseavgift vars storlek är minst 200 euro och högst 1 700 euro.

8 När ska försummelseavgift inte påföras?

 

Skatteförvaltningen kan av skälighetsskäl påföra en lägre försummelseavgift eller helt låta bli att påföra avgiften. Skatteförvaltningen kan avlyfta en försummelseavgift som redan påförts om den momsskyldige ger en godtagbar förklaring till varför den försummat deklarationsskyldigheten eller lämnat in en bristfällig deklaration.

Om det av den momsskyldiges eller någon annans redogörelse obestridligen framgår att försäljningen inte utgör EU-försäljning utan att försäljningen skett t.ex. i Finland eller till en icke-momsskyldig i ett annat EU-land behandlar Skatteförvaltningen försäljningen som inhemsk försäljning och påför ingen försummelseavgift.

De som avregistrerats från registret över momsskyldiga, de som gått i konkurs eller de som omfattas av uppskattningsförfarande påförs inga försummelseavgifter ifråga om sammandragsdeklaration.


Pekka Ruuhonen Generaldirektör

Soili Sinisalo ledande sakkunnig

9 Tabellen bestämmande av försummelseavgiftens storlek

Försummelsetyp

Avgiften bestäms på basis av

Försummelseavgift

Återkommande

Sammandragsdeklarationen fattas

Beloppet på försäljningen

   
 

0 € - 2 499 €

0 €

100 €

 

2 500 € - 14 999 €

300 €

500 €

 

15 000 € - 39 999 €

600 €

900 €

 

40 000 € - 99 999 €

900 €

1 300 €

 

100 000 € -

1 200 €

1 700 €

Deklarationen innehåller felaktiga momsnummer

Beloppet på de försäljningar som deklarerats med de felaktiga momsnumren

   
 

0 € - 2 499 €

0 €

100 €

 

2 500 € -11 999 € (över10 %)

200 €

300 €

 

12 000 € -19 999 € (över10 %)

300 €

400 €

 

20 000 € - (över 10 %)

400 €

600 €

Deklarationen innehåller jämförelsefel

Skillnaden mellan försäljningarna

   
 

0 € - 4 999 €

0 €

80 €

 

5 000 € -10 999 € (över 20 %)

100 €

200 €

 

11 000 € -19 000 € (över 20 %)

200 €

300 €

 

20 000 € - (över 20 %)

400 €

600 €

Försenad deklaration

Antalet rader i sammandragsdeklarationen

   
 

1 st. – 10 st.

0 €

100 €

 

11 st. -

200 €

300 €

Deklaration har lämnats in på papper utan tillstånd

Antalet rader i sammandragsdeklarationen

 

 

 

1 st. – 10 st.

100 €

-

 

11 st. -

300 €

-Sidan har senast uppdaterats 18.3.2015