Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försummelseavgift i fråga om sammandragsdeklaration för moms fr.o.m. 2010

Har getts
30.12.2009
Diarienummer
1308/40/2009
Giltighet
- 31.3.2015
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
1435/40/2008, 8.9.2008

Enligt 162 e § i mervärdesskattelagen ska företaget för varje kalendermånad lämna in en sammandragsdeklaration över sina försäljningar av varor och tjänster till företag i andra EU-länder. Deklarationen ska lämnas in elektroniskt senast den 20 dagen i den månad som följer redovisningsmånaden. Ett företag som på ansökan fått ett lov av Södra skatteuppbördsenheten får lämna deklarationen i pappersform.

Inlämnandet av sammandragsdeklarationer är vitalt för att övervakningen av EU-varu- och tjänstehandeln ska fungera.

Om den skattskyldige utan giltig orsak underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller lämnat in en ofullständig eller felaktig deklaration, kan Skatteförvaltningen med stöd av 168 a § i mervärdesskattelagen ålägga den skattskyldige att betala försummelseavgift. Avgiften är minst 80 euro och högst 1 700 euro. (Se tabellen Bestämmande av försummelseavgiftens storlek, som finns som bilaga.)

Olika fall av försummelse

Någon sammandragsdeklaration har inte lämnats in

Den allvarligaste försummelsen utgörs av fall där någon sammandragsdeklaration inte lämnats in överhuvudtaget. Om företaget lämnat sammandragsdeklarationen i pappersform utan att ha fått lov till det av Södra skatteuppbördsenheten, anser Skatteförvaltningen att någon sammandragsdeklaration inte lämnats in.

Om företaget trots uppmaning inte lämnat in någon sammandragsdeklaration, är försummelseavgiften 100 - 1 700 euro. Då avgiften påförs ska även beloppet på EU-varu- och tjänsteförsäljningen samt om försummelsen är återkommande tas i beaktande.

Försummelsen att lämna in sammandragsdeklaration anses vara återkommanden om företaget under de sex tidigare kalendermånaderna underlåtit att lämna in minst en deklaration.

Om beloppet på den EU-varu- och tjänsteförsäljning som ska anges i sammandragsdeklarationen understiger 2 500 euro, påförs försummelseavgiften till följd av försummelsen att lämna in sammandragsdeklarationen inte. Om företaget emellertid låtit bli att lämna in två eller flera sammandragsdeklarationer under de föregående sex månaderna, påförs en försummelse om 100 euro.

Sammandragsdeklaration innehåller fel

Kundens mervärdesskattenummer (momsnummer) som ska anmälas i sammandragsdeklarationen kan vara felaktiga. Felet kan finnas i landskoden eller i momsnumrets nummerdel. Om Skatteförvaltningen kan korrigera felet, räknas felet inte med i grunden för försummelseavgiften.

Skatteförvaltningen jämför de uppgifter som företaget lämnat i sammandragsdeklarationen med de uppgifter som deklarerats i periodskattedeklarationen. Vid utbyte av information mellan EU-länderna kontrolleras dessutom riktigheten i momsnumren samt deras giltighet.

Uppgifterna om EU-varu- och tjänstehandeln i sammandragsdeklarationen och i den periodskattedeklaration som lämnas in för samma period kan vara motstridiga. I jämförelsen kan det komma fram sådana momsnummer som inte är giltiga eller som är felaktiga.

Om företaget trots utredningsbegäran inte korrigerat de felaktiga momsnumren i sammandragsdeklarationen, är försummelseavgiftens storlek 100 - 600 euro. I avgiftsbeloppet beaktas hur väsentliga felen är samt i vilken utsträckning försummelserna återkommer.

Fel i momsnummer anses vara väsentliga när beloppet av de EU-varu- och tjänsteförsäljningar som angetts med numren är minst 2 500 euro och över 10 procent av hela försäljningsbeloppet i sammandragsdeklarationen.

Försummelsen att lämna in en sammandragdeklaration med korrekt innehåll anses vara återkommande om företagets sammandragsdeklarationer innehållit väsentliga fel i momsnummer under de sex föregående månaderna och om felen inte har korrigerats. Ett fel i momsnummer anses vara väsentligt om det sammanlagda beloppet är minst 2 500 euro för en månad.

Om försummelseavgift inte kan påföras därför att det sammanlagda beloppet av de EU-varu- och tjänsteförsäljningar som angetts med de felaktiga momsnumren understiger 2 500 euro, kan det dock påföras en försummelseavgift om 100 euro ifall felen i momsnummer i en eller flera sammandragsdeklarationer för de sex föregående månaderna inte blivit korrigerade.

Försummelseavgift som påförs på grund av de i informationsutbytet mellan EU-länderna framkomna okorrigerade momsnumren (är inte giltiga eller är felaktiga) är 200 – 600 euro. Avgiften påförs även i det fallet att beloppet på EU-varu- och tjänsteförsäljningen understiger 2 500 euro. Avgiftens storlek beror på hur pass återkommande försummelsen är.

Om företaget trots utredningsbegäran inte korrigerat motstridigheten mellan uppgifterna i sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen eller de bristfälliga momsnumren, är försummelseavgiften 80 - 600 euro.

Avgiften för skillnaden mellan sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen påförs endast om skillnaden är väsentlig. Skillnaden anses vara väsentlig om skillnaden mellan beloppen i sammandragsdeklarationen och periodskattedeklarationen är över 20 procent.

Om skillnaden mellan beloppen som deklarerats i sammandrags- respektive periodskattedeklarationen understiger 5 000 euro och försummelsen inte är återkommande, påförs försummelseavgift på grund av jämförelsefelen inte.

Försummelsen att lämna in en sammandragsdeklaration med korrekt innehåll anses vara återkommande om företagets sammandragsdeklarationer under de sex föregående månaderna innehållit väsentliga motstridigheter och om motstridigheterna inte har korrigerats. Motstridigheten anses vara väsentlig om de utgjort minst 5 000 euro i månaden.

Om försummelseavgift inte påförs därför att den inbördes motstridigheten mellan sammandragsdeklarationerna och periodskattedeklarationen understiger
5 000 euro, påförs likväl en försummelseavgift om 80 euro om motstridigheterna i en eller flera sammandragsdeklarationer för de senaste sex månaderna inte blivit korrigerade.

Sammandragsdeklaration lämnas in för sent

Om företaget återkommande avger sin sammandragsdeklaration för sent eller först efter det att Skatteförvaltningen uppmanat företaget att lämna in deklarationen, påför Skatteförvaltningen försummelseavgift.

Det anses att sammandragsdeklaration avges återkommande för sent om deklarationen för någon av de tre tidigare månaderna har lämnats in för sent eller först efter fristen i uppmaningsbrevet.

Försummelseavgiften för försenad sammandragsdeklaration är 100 – 300 euro. Avgiftens storlek är beroende av hur många rader det finns i sammandragsdeklarationen och i hur utsträckning försummelsen återkommer.

Flera feltyper

Om det för samma månad påförs försummelseavgift till följd av flera olika grunder eller om företaget haft flera olika försummelser under de sex senaste månaderna, påför skatteverket en försummelseavgift vars storlek är minst 200 euro och högst 1 700 euro.

När ska försummelseavgift inte påföras?

Skatteförvaltningen kan av skälighetsskäl påföra en lägre försummelseavgift eller helt låta bli att påföra avgiften. Skatteförvaltningen kan avlyfta en försummelseavgift som redan påförts om företaget ger en godtagbar förklaring till varför företaget försummat deklarationsskyldigheten eller varför det avgett bristfällig deklaration.

Om det av företagets eller någon annans utredning obestridligen framgår att försäljningen inte utgör EU-försäljning utan att försäljningen skett t.ex. i Finland eller till en icke-momsskyldig i ett annat EU-land, behandlar Skatteförvaltningen försäljningen som inhemsk försäljning och påför ingen försummelseavgift.

De som avregistrerats från registret över momsskyldiga, de som gått i konkurs eller de som omfattas av uppskattningsförfarande påförs inga försummelseavgifter ifråga om sammandragsdeklaration.

Försummelseavgiften vid övergång till det nya deklarationsförfarandet

Reformen av moms medför betydande förändringar i förfarandet för sammandragsdeklaration. Företag som idkar EU-tjänstehandel kommer att som nya kunder omfattas av deklarationsförfarandet på grund av vissa av sina tjänsteförsäljningar. Dessutom kan övergången till det elektroniska deklarationsförfarandet och de strängare tidtabellerna inledningsvis medföra problem.

På grund av dessa substantiella förändringar påför Skatteförvaltningen undantagsvis inte någon försummelseavgift till följd av sammandragsdeklarationer för varu- eller tjänsteförsäljningar för januari-juni 2010 och till följd av bristfälligheter i dem. Om försummelsen emellertid är avsiktlig, kommer försummelseavgift att påföras.

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör  Elina Hartikainen


BILAGA

Tabellen Bestämmande av försummelseavgiftens storlek

FÖRSUMMELSETYP AVGIFTEN BESTÄMS PÅ BASIS AV FÖRSUMMELSEAVGIFT ÅTERKOMMANDE
Sammandragsdeklarationen fattas Beloppet på försäljningen    
  0 € - 2 499 € 0 € 100 €
  2 500 € - 14 999 € 300 € 500 €
  15 000 € - 39 999 € 600 € 900 €
  40 000 € - 99 999 € 900 € 1 300 €
  100 000 € - 1 200 € 1 700 €
Deklarationen innehåller felaktiga momsnummer Beloppet på de försäljningar som avgetts med de felaktiga momsnumren    
  0 € - 2 499 € 0 € 100 €
  2 500 € -11 999 €  (yli 10 %) 200 € 300 €
  12 000 € -19 999 €  (yli 10 %) 300 € 400 €
  20 000 € -  (yli 10 %) 400 € 600 €
Deklarationen innehåller jämförelsefel Skillnaden mellan försäljningarna    
  0 € - 4 999 € 0 € 80 €
  5 000 € -10 999 €  (yli 20 %) 100 € 200 €
  11 000 € -19 000 €  (yli 20 %) 200 € 300 €
  20 000 € -  (yli 20 %) 400 € 600 €
Försenad deklaration Antalet rader i sammandragsdeklarationen    
  1 kpl -10 kpl 0 € 100 €
  11 kpl - 200 € 300 €

 Sidan har senast uppdaterats 31.12.2009