Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Har getts
30.5.2013
Diarienummer
A80/200 /2013
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
Meddelande 16/1999 8.12.1999 Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Anvisningen har uppdaterats på grund av att terminologin kring beskattningen har ändrats 1.1.2017 till följd av ikraftträdandet av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och den nya lagen om skatteuppbörd samt upphävandet av skattekontolagen.

1. Inledning

Försäljning, förmedling, gemenskapsinterna förvärv och import av investeringsguld är momsfria.

Det är dock under vissa förutsättningar möjligt att välja skatteplikt för försäljningen och förmedlingen av investeringsguld. Då säljaren väljer skatteplikt tillämpas omvänd skattskyldighet om köparen har införts i registret över momsskyldiga. Köparen är då på säljarens vägnar skattskyldig för skattepliktig försäljning av investeringsguld. Den omvända skattskyldigheten tillämpas emellertid inte om skatteplikten för förmedling av investeringsguld väljs.

Försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter är skattepliktig. Då det gäller försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med en renhet som understiger 325 tusendelar, redovisar säljaren skatten på försäljningen på vanligt sätt. På försäljningen av guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar till köpare som införts i registret över momsskyldiga tillämpas omvänd skattskyldighet.

2. Definition på investeringsguld

Man har med definitionen av investeringsguld strävat till att skattefriheten endast avser sådana nyttigheter i guld som speciellt med avseende på deras höga renhet används som investeringsobjekt. Som investeringsguld betraktas guldtackor och -plattor samt guldmynt.

Guldtackor och -plattor

Med investeringsguld avses guld i form av en tacka eller platta med en av guldmarknaderna godtagen vikt och med en renhet av minst 995 tusendelar.

På de viktigaste guldmarknaderna i världen idkas i praktiken handel med tackor och plattor i standardvikt. I bilaga III i Genomförandeförordningen 282/2011 av Europeiska unionens råd 15 mars 2011 uppräknas vanligaste handelsvikterna:

 • 12,5 och 1 kilo
 • 500, 250, 100, 50, 20, 10, 5, 2,5, 2 och 1 gram
 • 100, 10, 5, 1, ½ och ¼ uns
 • 10, 5 och 1 tael samt
 • 10 tola

Som investeringsguld betraktas dock även tackor och plattor med annan vikt om de är föremål för handel i något land.

I praktiken kan t.ex. försäkran av framställaren godkännas som bevis på att kriterierna för investeringsguld uppfylls. Det finns inte något krav på att renheten ska styrkas med stämpel för att skattefriheten ska vara tillämplig utan det räcker med att renheten kan styrkas på något annat tillförlitligt sätt.

Guldmynt

Med investeringsguld avses även guldmynt med en renhet av minst 900 tusendelar som

 • är präglade efter år 1800,
 • är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och
 • vars normala försäljningspris är högst 80 procent större än det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet.

Varje EU-land ska varje år underrätta kommissionen om vilka mynt som uppfyller dessa kriterier och som förekommer på marknaden i detta EU-land. Kommissionen ska före den 1 december varje år i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en fullständig förteckning över dessa mynt. De mynt som omfattas av den offentliggjorda förteckningen anses uppfylla dessa kriterier under hela det år med avseende på vilket förteckningen offentliggjordes. Förteckningen kommer dock inte att vara uttömmande och därför ska även guldmynt som inte tagits upp i förteckningen men som uppfyller ovannämnda kriterier betraktas som investeringsmynt i guld. I praktiken kommer denna möjlighet närmast att gälla nya investeringsmynt som getts ut under året i fråga. Skattefrihet kan på denna grund även beviljas för importerade guldmynt. Det ska ankomma på den säljare eller importör som vill åberopa skattefriheten att visa att kriterierna uppfylls.

3. Guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter

Med guldmaterial avses bl.a. guldpulver och -granulat. Med halvfärdiga guldprodukter avses. t.ex. guldstänger, guldtråd eller guldrör samt andra motsvarande nyttigheter som kan förädlas vidare till en färdig produkt. Även s.k. skrotguld ska betraktas som en halvfärdig produkt.

4. Skattefrihet för investeringsguld

Försäljning, förmedling, gemenskapsinterna förvärv och import av investeringsguld är skattefria. Skattefriheten för förmedling gäller förmedling både vid försäljning och köp. Skattefriheten gäller även försäljning och förmedling av avtal om överlåtelse av en äganderätt till eller fordran på investeringsguld. Skattefriheten ska således gälla även bl.a. investeringsguld som är föremål för guldkonton, guldlån och swapaffärer samt för future- och terminkontrakt.

Säljare av skattefritt investeringsguld har en begränsad avdragsrätt i fråga om vissa förvärv i anslutning till verksamheten.

De näringsidkare i Finland som idkar skattefri rörelsemässig försäljning av investeringsguld ska registrera sig i registret över momsskyldiga. Säljaren ska då avge en momsdeklaration för varje skatteperiod.

5. Skattepliktig försäljning och förmedling av investeringsguld

Säljare av investeringsguld kan under vissa förutsättningar välja skatteplikt för försäljningen. Investeringsguld säljs bl.a. som råvara till skattepliktig industriell eller annan verksamhet, t.ex. till elektronik- eller guldsmedsindustri. Skatteplikt kan även väljas vid försäljning av investeringsguld till en annan momsskyldig näringsidkare för antingen skattefri eller skattepliktig vidareförsäljning.

Skatteplikt för försäljningen av investeringsguld kan väljas endast då köparen är en näringsidkare. Om köparen är en privatperson eller en juridisk person som inte är en näringsidkare (t.ex. en förening som inte bedriver näringsverksamhet), är försäljningen alltid skattefri.

Skatteplikt för försäljningen kan väljas av

 • en näringsidkare som framställer investeringsguld eller omvandlar investeringsguld eller annat guld till investeringsguld och
 • en näringsidkare som i sin rörelse normalt säljer guld för industriella ändamål,  om föremålet för försäljningen är investeringsguld i form av tacka eller platta.

Med omvandling avses både omvandling av guld till investeringsguld och omvandling av investeringsguld till annat investeringsguld t.ex. genom att smälta ner tackor till mindre tackor. Näringsidkaren anses i sin tur normalt sälja guld för industriella syften om han regelbundet säljer även små mängder guld som råmaterial till industrin. Näringsidkaren anses ha sålt guld som råmaterial till industrin t.ex. när investeringsguld används för detta ändamål i köparens bransch. Förutsättningen kan anses bli uppfylld även när köparen säljer guld fortlöpande vidare till köpare som använder guld för ovannämnt syfte.

Även näringsidkare som förmedlar investeringsguld har rätt att välja skatteplikt för sin försäljning. Rätten för den som säljer förmedlingstjänster att välja skatteplikten är bunden till om den som säljer investeringsguld valt skatteplikt för sin egen försäljning. Den som säljer förmedlingstjänster har rätt att välja skatteplikten endast om den som sålt investeringsguld valt skatteplikten. Om försäljningen av investeringsguld är skattefri, är även försäljningen av förmedlingstjänster skattefri.

Valet av skatteplikt gäller även försäljning av investeringsguld till en köpare i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. För rätten att välja skatteplikt gäller då samma förutsättningar som gäller i de fall där skatteplikt för inhemsk försäljning av investeringsguld valts. På sådan försäljning tillämpas då mervärdesskattelagens bestämmelser om skattefrihet för gemenskapsintern försäljning och exportförsäljning.

Skatteplikten väljs särskilt för varje försäljning. Då det gäller försäljningarna till en och samma köpare kan alltså en del av dessa försäljningar vara skattepliktiga och en del skattefria. Säljaren väljer skatteplikten genom att göra en anteckning på fakturan om att försäljningen är skattepliktig.

Valet av skatteplikt innebär att mervärdesskattelagens bestämmelser tillämpas på den verksamhet som valmöjligheten avser. En näringsidkare som utnyttjat beskattningsoptionen har således rätt att få återbäring för eller dra av skatter som inkluderats i verksamheten på samma sätt som en näringsidkare som bedriver annan skattepliktig verksamhet. Om den som säljer eller den som förmedlar investeringsguld bedriver både skattefri och skattepliktig verksamhet, gäller den allmänna avdrags- / återbäringsrätten endast förvärv för den skattepliktiga verksamheten.

En näringsidkare som bedriver skattepliktig försäljning eller förmedling av investeringsguld ska registrera sig som momsskyldig (www.ytj.fi). om han inte är i registret över momsskyldiga. Om säljaren finns är upptagen i registret över momsskyldiga, förutsätter valet av skatteplikt i fråga om vissa försäljningar inte någon särskild anmälan till Skatteförvaltningen.

6. Omvänd skattskyldighet

På skattepliktig försäljning av investeringsguld samt guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med renhet av minst 325 tusendelar tillämpas omvänd skattskyldighet.

Med omvänd skattskyldighet avses att köparen betalar skatten för säljaren. Säljarens faktura inkluderar då inte moms. Köparen bokför då momsen som skatt på försäljningen och om han har avdrags- och återbäringsrätten för skatten, bokför han momsen även som skatt som ska dras av.

Då skatteplikten för investeringsguld väljs, tillämpas den omvända skattskyldigheten när köparen är en näringsidkare som finns med i registret över momsskyldiga.

Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte på

 1.  sådan skattepliktig försäljning av investeringsmynt i guld som idkas av den som framställer och omvandlar investeringsguld och inte heller på
 2.  försäljning som idkas av en förmedlare som valt skatteplikt för förmedlingen av investeringsguld.

I dessa fall ska säljaren alltid själv betala skatten.

Då guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med renhet av minst 325 tusendelar säljs, tillämpas den omvända skattskyldigheten på försäljningar till alla köpare som antecknats i registret över momsskyldiga.

7. Anteckningar på fakturan

De allmänna anteckningarna som ska göras på fakturan finns i Skatteförvaltningens anvisning  Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen

7.1. Försäljning / förmedling av momsfritt investeringsguld

Ska skatt inte betalas för försäljning till en annan skattskyldig, ska anteckningen om momsfriheten göras på fakturan. Momsfriheten anges med anteckningen ”Momsfri försäljning / förmedling av investeringsguld” eller ”MomsL 43 a §” eller ”Artikel 346-347 i mervärdesskattedirektivet”.

7.2. Försäljning av investeringsguld på vilken omvänd skattskyldighet inte kan tillämpas

I praktiken utgörs skattepliktiga försäljningar där den omvända skattskyldigheten inte kan tillämpas i allmänhet av förmedlingsförsäljningar av investeringsguld i form av tackor eller plattor.

Då säljaren väljer skatteplikt för försäljning i fråga om förmedling (försäljning) av investeringsguld, ska han på fakturan göra en anteckning om skatteplikten för försäljningen t.ex. ”MomsL 43 c §” eller ”Skattepliktig förmedling (försäljning) av investeringsguld”. Av fakturan ska då framgå skattebeloppet och skattesatsen som tillämpas, dvs. 24 %. Om anteckningen på fakturan saknas, anses försäljningen som momsfri förmedling (försäljning) av investeringsguld.

7.3. Försäljning av investeringsguld på vilken omvänd skattskyldighet till-lämpas

Säljaren väljer skatteplikt för försäljning av investeringsguld genom att göra en anteckning om skatteplikten för försäljningen på fakturan t.ex. ”MomsL 43 c §” eller ”Skattepliktig försäljning av investeringsguld”. Om denna anteckning saknas  på fakturan, anses försäljningen som skattefri försäljning av investeringsguld. Vidare antecknas på fakturan köparens momsnummer och att köparen är skattskyldig: ”Omvänd skattskyldighet” eller ”Reverse charge”. I fakturan kan man också hänvisa till MomsL 8 a § eller mervärdesskattedirektivets artikel 198. Vid inhemsk försäljning är köparens momsnummer FO-numret.

7.4. Försäljning av investeringsguld till utlandet

Då den skattskyldige väljer skatteplikt för försäljning när han säljer investeringsguld till utlandet, ska fakturan innehålla en anteckning om skatteplikten för försäljningen ”MomsL 43 c §”. Han ska dessutom förse fakturan med följande anteckningar om försäljning till utlandet.

 • I fråga om försäljningen till ett land utanför EU, ska fakturan förses med anteckningen ”Moms 0 % (skattefri försäljning utanför EU)”.
 • På fakturan som avser gemenskapsintern försäljning ska antecknas säljarens och köparens momsnummer. Momsfriheten för försäljningen anges med anteckningen ”Moms 0 % gemenskapsintern försäljning” eller ”VAT 0 % Intra-Community supply”.
 • Om den skattskyldige inte väljer skatteplikt för försäljning då han säljer investeringsguld till ett annat EU-land eller till ett land utanför gemenskapen, ska han på fakturan göra anteckningen ”MomsL 43 a §” eller ”Momsfri försäljning av investeringsguld”.

7.5. Vid försäljning av skattepliktigt guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med renhet av minst 325 tusendelar - omvänd skattskyldighet

Säljaren ska på fakturan göra en anteckning om att köparen är skattskyldig: ”Omvänd skattskyldighet” eller ”Reverse charge”. Vidare ska köparens momsnummer antecknas. Vid inhemsk försäljning är köparens momsnummer FO-numret.  I fakturan kan hänvisas till ”MomsL 8 a § eller mervärdesskattedirektivets artikel 198. Fakturan ska innehålla ett omnämnande om att det är fråga om försäljning av skattepliktigt guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar.

8. Avdrags- / återbäringsrätt för inhemska näringsidkare

8.1. Avdragsrätt

Enligt huvudregeln får den momsskyldige, när han räknar ut den skatt han ska redovisa, på grundval av varor eller tjänster som han köpt från en annan momsskyldig dra av den skatt som säljaren är skyldig att betala. Den skattskyldige får också dra av den skatt som han på ett köp av en icke momsskyldig utländsk säljare i egenskap av köpare är skyldig att betala enligt den omvända skattskyldigheten. Förutsättningen för avdragsrätten är att varan eller tjänsten har förvärvats för skattepliktig rörelse.

En näringsidkare som valt skatteplikt för försäljning och förmedling av investeringsguld och på vars försäljning den omvända skattskyldigheten inte tillämpas, har en normal avdragsrätt. Avdragsrätten har även en momsskyldig köpare som förvärvar skattepliktigt investeringsguld eller guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar vilka kommer enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen att användas i skattepliktig verksamhet och som på grund av den omvända skattskyldigheten är skyldig att betala skatten på säljarens försäljning.

8.2.Allmän återbäringsrätt - säljare av skattepliktigt investeringsguld samt säljare av guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar

En näringsidkare som bedriver internationell handel och verksamhet som omfattas av nollskattesatsen har rätt att som återbäring få tillbaka skatten som ingår i förvärvet av varor och tjänster i anslutning till verksamheten. Återbäringsrätten gäller även en näringsidkare som valt skatteplikt för gemenskapsintern försäljning och exportförsäljning av investeringsguld. Återbäringsrätten omfattar även förvärv som är knutna till sådan försäljning utomlands som hade medfört skattskyldighet eller berättigat till återbäring om verksamheten hade bedrivits i Finland. Till sin omfattning motsvarar återbäringsrätten de momsskyldiga företagens avdragsrätt.

En motsvarande återbäringsrätt har en sådan säljare av investeringsguld samt guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar som valt skatteplikten och på vars försäljning den omvända skattskyldigheten tillämpas.

En inhemsk näringsidkare har dessutom rätt att som återbäring få tillbaka skatten som ingår i förvärv i Finland om förvärvet ansluter sig till sådan försäljning utomlands av skattepliktigt investeringsguld eller guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar på vilken den omvända skattskyldigheten hade tillämpats om dylik försäljning bedrivits i Finland.

Eftersom utomlands idkad skattepliktig förmedling av investeringsguld skulle medföra skattskyldighet i Finland om dylik försäljning bedrevs i Finland, har näringsidkaren återbäringsrätt även beträffande de förvärv som ansluter sig till utomlands idkad skattepliktig förmedling av investeringsguld.

8.3. Begränsad återbäringsrätt - säljare av skattefritt investeringsguld

Den som säljer skattefritt investeringsguld har en begränsad återbäringsrätt beträffande den skatt som ingår i förvärvet.

En begränsad återbäringsrätt har för det första sådana säljare av investeringsguld som inte bedriver framställning av investeringsguld eller omvandling av guld till investeringsguld. Återbäringsrätten gäller även de näringsidkare som i sin rörelse normalt säljer investeringsguld för industriella syften när de inte har valt skatteplikt för försäljningen. I praktiken gäller återbäringsrätten t.ex. försäljning av investeringsguld i form av tackor och plattor  till privatpersoner.

En näringsidkare har rätt att som återbäring få tillbaka

 1.  den skatt som ska betalas på investeringsguld som han köpt av en säljare som valt skatteplikten.
 2.  den skatt som ingår i förvärvet av annat guld än investeringsguld om detta guld kommer av honom eller på uppdrag av honom att omvandlas till investeringsguld. Återbäringsrätten gäller förutom skatt som ingår i köpet av inhemskt guld också skatt som betalas på gemenskapsinternt förvärv eller på import.
 3.  den skatt som betalas på vissa arbetsprestationer som avser guld. Återbäringsrätten gäller den skatt som betalas på tjänst som köpts för omvandling av form, vikt och renhet i investeringsguld eller annat guld.

En näringsidkare som framställer investeringsguld och omvandlar guld till investeringsguld har rätt att som återbäring få tillbaka de skatter som inkluderats i förvärv som ansluter sig till framställningen eller omvandlingen till samma omfattning som ett företag som idkar skattepliktig rörelse har rätt att dra av den skatt som inkluderats i de nyttigheter som det förvärvat för sin skattepliktiga verksamhet. Återbäringen täcker i detta fall m.a.o. förutom förvärv i punkterna 1 - 3 ovan också andra förvärv i anslutning till framställningen och omvandlingen. Återbäringen gäller däremot inte kostnaderna i anslutning till den skattefria försäljningen, t.ex. allmänna kostnader eller transportkostnader som ansluter sig till denna försäljning.

I praktiken ska återbäringen tillämpas på den ovannämnda näringsidkarens verksamhet t.ex. till den del försäljningen av investeringsguld sker till privatpersoner eller näringsidkare som använder investeringsguld som råmaterial vid sådan skattefri verksamhet till vilken det inte ansluter sig någon avdrags- eller återbäringsrätt (t.ex. försäljning till tandläkare).

9. Utländsk näringsidkare

En utländsk näringsidkare som inte är skattskyldig i Finland för sin försäljning och som inte har fast driftställe i Finland har rätt att på basis av ansökan under vissa förutsättningar få återbäring för den skatt som ingår i priset på de varor och tjänster som han förvärvat i Finland. Återbäringsrätten motsvarar till sin omfattning avdragsrätten för företag som är skattskyldiga i Finland.

En näringsidkare som verkar i ett annat EU-land gör sin ansökan om momsåterbäring till Finland i den elektroniska webbportalen som upprätthålls av skattemyndigheten i sökandens eget land. En näringsidkare som är etablerad utanför EU söker skriftligen om återbäring från Nylands företagsskattebyrå. Ansökan görs på blankett som är fastställd av Skatteförvaltningen. Näringsidkaren som är etablerad utanför EU ska till återbäringsansökan bifoga ett intyg utfärdat av skattemyndigheten i sökandens hemland ur vilket framgår arten av näringsidkarens verksamhet samt att näringsidkaren i sitt hemland idkar skattepliktig försäljning av investeringsguld. Information om återbäringsförfarandet finns på webbsidan Återbäring till utlänningar.

Utländska näringsidkare kan välja skatteplikt för försäljning och förmedling av investeringsguld med samma förutsättningar som inhemska näringsidkare. Skatteplikten väljs genom att göra en anteckning om skatteplikten för försäljningen på fakturan.

En utländsk näringsidkare rätt att som återbäring få tillbaka skatten som ingår i förvärv av varor och tjänster när förvärven hänför sig till av honom i Finland idkad försäljning av skattepliktigt investeringsguld eller guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter och när den omvända skattskyldigheten tillämpas på försäljningen. En utländsk näringsidkare behöver i fråga om dessa transaktioner inte registrera sig som skattskyldig. Den omvända skattskyldigheten kan även tillämpas på den av en utlänning i Finland idkad försäljning av förmedlingstjänster i fråga om skattepliktigt investeringsguld, varför återbäringsrätten gäller även förvärv som hänför sig till försäljningen av förmedlingstjänster.

Utländska näringsidkare har återbäringsrätt för den skatt som ingår i förvärv i Finland om förvärven hänför sig till en av utlänningen utomlands idkad försäljning av skattepliktigt investeringsguld. Förutsättningen för återbäringsrätten är dock att den verksamhet som näringsidkaren bedriver utomlands hade gett rätt att välja skatteplikten om verksamheten hade bedrivits i Finland.

En utlänning har dessutom rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i förvärv i Finland om förvärvet har samband med sådan försäljning av guldmaterial eller halvfärdiga guldprodukter utomlands på vilken den omvända skattskyldigheten hade tillämpats om verksamheten hade bedrivits i Finland. En utlänning har återbäringsrätt även när förvärvet hänför sig till en av honom utomlands idkad skattepliktig förmedling av investeringsguld.

En utlänning har en begränsad återbäringsrätt i det fallet att förvärven i Finland har samband med en av honom utomlands idkad skattefri försäljning av investeringsguld. Förutsättningen är dock att verksamheten, om den hade bedrivits i Finland, hade gett rätt till återbäring.

En utlänning som valt skatteplikt för försäljningen ska registrera sig i registret över momsskyldiga om han säljer investeringsguld till en annan utlänning som inte har ett fast driftställe i Finland och som inte ansökt om skattskyldighet i Finland. En utländsk näringsidkare ska dessutom registrera sig som skattskyldig för gemenskapsinterna försäljningar. Om en utländsk näringsidkare vill utnyttja återbäringsrätten, ska han registrera sig även för exportförsäljningarna. I andra än de ovannämnda fallen tillämpas den omvända skattskyldigheten på utlänningar som valt skatteplikt för försäljningen, varför de behöver inte registrera sig som skattskyldiga.

Utländska näringsidkare som i Finland säljer investeringsguld och som inte valt skatteplikt för försäljningen ska registrera sig i registret över momsskyldiga. Dessa utlänningar har en begränsad återbäringsrätt för förvärv i Finland.

En utlänning ska på verifikaten göra i punkt 7 nämnda anteckningar. Om utlänningen väljer skatteplikten för förmedlingen av investeringsguld, ska han anteckna ”MomsL 9 §” på fakturan.

10. Uppgifterna i momsdeklaration

I punkt skatt på inhemsk försäljning enligt 24 %, anges:

 • normal skattepliktig försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med en renhet som underskrider 325 tusendelar
 • försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med en renhet av - minst 325 tusendelar då den omvända skattskyldigheten inte tillämpas
 • försäljning och förmedling av investeringsguld då säljaren har valt skatteplikt för försäljningen och den omvända skattskyldigheten inte tillämpas
 • skatten som ska betalas på grund av köparens omvända skattskyldighet

I punkt omsättning enligt 0-skattesats, anges:

 • försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar då den omvända skattskyldigheten tillämpas
 • försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter till ett land utanför EU
 • skattefri försäljning av investeringsguld
 • försäljning till ett annat EU-land eller till ett land utanför EU då skatteplikt för försäljningen inte har valts
 • försäljning och förmedling av investeringsguld när säljaren har valt skatteplikt för försäljningen och när den omvända skattskyldigheten tillämpas
 • försäljning av investeringsguld till ett land utanför EU när säljaren har valt skatteplikt för försäljningen

I punkt varuförsäljning till EU-länder, anges:

 • gemenskapsintern försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter
 • gemenskapsintern försäljning av investeringsguld då säljaren har valt skatteplikt för försäljningen

De gemenskapsinterna försäljningarna ska även antecknas på sammandragsdeklarationen.

I punkt  Moms som ska dras av för skatteperioden, antecknas de skatter som ger rätt till avdrag och återbäring.

I punkt varuinköp från EU-länder, antecknas gemenskapsinterna förvärv av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter samt av investeringsguld.

11. Särskilda skyldigheter för säljare av investeringsguld

Säljare av både skattepliktigt och skattefritt investeringsguld åläggs plikten att identifiera kunden. Detta betyder att säljaren ska konstatera köparnas identitet då värdet av en transaktion eller det sammanlagda värdet av flera sinsemellan sammanhängande transaktioner uppgår till minst 15 000 euro. Köparen ska identifieras även vid försäljning av investeringsguld till utlandet i form av exportförsäljning eller gemenskapsintern försäljning. Även en utländsk säljare ska identifiera kunden vid försäljning av investeringsguld i Finland.

Identifieringsplikten föreligger emellertid inte om kunden är ett kreditinstitut, finansiellt institut, värdepappersinstitut eller livförsäkringsbolag som har fått koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller om kunden är en i EES belägen filial till ovannämnda bolag som har fått koncession i en stat som inte hör till EES. Säljaren ska konstatera identiteten hos en fysisk person på basis av ett körkort, av polisen utfärdat identitetskort, pass, med fotografi försett sjukförsäkringskort eller en annan tillförlitlig handling. Säljaren ska på handlingarna om köparen anteckna köparens namn, personbeteckning samt i fråga om en utländsk person födelsetid och medborgarskap.

En näringsidkare och en juridisk person identifieras på basis av ett handelsregisterutdrag eller på basis av ett annat offentligt registerutdrag. Säljaren ska på handlingarna om köparen anteckna köparens firmanamn, individualiserande registernummer, hemort och adress samt identiteten på den fysisk person som handlar för den som verkar som näringsidkare eller för näringsidkaren eller för den juridiska personen.

Identifieringen kan ske även på annat sätt än med hjälp av ovannämnda handlingar om säljaren på tillförlitligt sätt kan försäkra sig om riktigheten av identifieringsuppgifterna. Detta kommer i fråga närmast i de fall där säljaren känner kunden personligen och det inte finns något behov att försäkra sig om riktigheten av identifieringsuppgifterna på basis av en handling.

Säljaren ska på ett tillförlitligt sätt bevara identifieringsuppgifterna. En kopia av handlingen varur uppgifterna erhållits ska fogas till bokföringen eller man ska alternativt skriva upp handlingens namn, nummer eller annan uppgift om diarieföring. Även namnet på den person som utfört identifieringen ska framgå av bokföringsmaterialet. Skyldigheten att bevara identifieringsuppgifterna gäller även de situationer där riktigheten av identifieringsuppgifterna inte behöver fastställas på basis av en handling.

Identifieringsmaterialet ska bevaras i sex år sedan utgången av det kalenderår under vilket den räkenskapsperiod har utgått då transaktionen eller den sista av sinsemellan sammanhängande transaktionerna gjordes.

Försäljningarna av investeringsguld ska utan svårighet kunna åtskiljas från andra transaktioner i bokföringen. Detta krav gäller alla försäljningar av investeringsguld.


Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Leila Salmi
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017