Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Att inleda verksamhet i Finland

Har getts
10.9.2010
Diarienummer
677/345/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen

Denna anvisning redogör för vilka anmälningar, deklarationer och utredningar ett utländskt företag ska lämna in till Skatteförvaltningen då det inleder företagsverksamhet i Finland utan att bilda ett separat bolag här.

I vissa fall har företaget skyldighet att lämna in en anmälan om sin verksamhet även till Patent- och registerstyrelsens handelsregister (t.ex. då en utländsk näringsidkare bildar filial i Finland). Ytterligare information om anmälan till handelsregistret finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats www.prh.fi/sv.html.

 

1.Etableringsanmälan

När ett utländskt företag inleder företagsverksamhet i Finland, måste det lämna in etableringsanmälan för att företaget ska kunna registreras. Beroende på den verksamhet som företaget bedriver anmäler det sig med etableringsanmälan till eller ansöker om registrering i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, arbetsgivarregister, förskottsuppbördsregister och register över försäkringspremieskattskyldiga. På basis av anmälan införs företaget även i Skatteförvaltningens kundregister.

Etableringsanmälan görs med Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma Y-blanketter. Utländska samfund ska använda blankett Y1 för sin etableringsanmälan. Sådana utländska bolag som motsvarar finländska personbolag (t.ex. öppna bolag och kommanditbolag) använder blankett Y2 och utländska rörelseidkare och yrkesutövare blankett Y3. Sådana utländska företag som endast hyr ut arbetskraft och som inte har fast driftställe i Finland kan dock registrera sig i förskottsuppbördsregistret även med blankett 6149a.

Om det utländska företaget redan tilldelats FO-nummer, ska anmälan om inledandet av verksamhet göras med blanketten för ändringsanmälan. Blanketten för samfunds ändringsanmälan är Y4. För de bolag som motsvarar personbolag är blanketten Y5 och för rörelseidkare och yrkesutövare Y6. Företag kan vid behov kontrollera i FODS-informationstjänsten (www.ytj.fi) om företaget har FO-nummer.

Y-blanketter och ifyllningsanvisningar finns att få på Skatteförvaltningens kontor, Patent- och registerstyrelsen och på adressen www.ytj.fi.

Y-blanketten ska undertecknas av den person som har firmateckningsrätt i företaget. Blanketten och bilagorna skickas per post till: PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors. Den kan även lämnas till Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningens kontor, vilken som helst NMT-central eller magistrat.

1.1 Bilagor till etableringsanmälan

Utländska bolag ska till sin etableringsanmälan bifoga ett utdrag som utfärdats av myndighet i företagets hemstat och som motsvarar handelsregisterutdraget samt dess översättning till finska, svenska eller engelska. Utdraget ska innehålla följande uppgifter om företaget:

  • firma
  • hemort
  • bransch
  • räkenskapsperiod
  • firmateckningsrätt.

Om utdraget inte innehåller dessa uppgifter, ska det utländska bolaget (aktiebolag eller bolag som motsvarar personbolag) till sin etableringsanmälan bifoga även en kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller andra motsvarande stadgar samt deras översättning till finska, svenska eller engelska. 

Utländska bolag som motsvarar finländska personbolag ska dessutom lämna följande uppgifter om sina samtliga bolagsmän: namn, eventuell finsk personbeteckning, födelsetid och adress.

Om en utländsk rörelseidkare eller yrkesutövare är införd i handelsregistret eller motsvarande register i sitt hemland, ska han bifoga ett registerutdrag och andra ovan nämnda uppgifter om bolaget till sin etableringsanmälan. Utländska rörelseidkare och yrkesutövare ska alltid bifoga en kopia av sitt pass till etableringsanmälan.

Utländska bolag ska som bilaga till etableringsanmälan lämna även de uppgifter som krävs i blankett 6204 (Beskrivning av utländskt företags verksamhet i Finland). Rörelseidkare och yrkesutövare i sin tur lämnar blankett 6206 som bilaga till etableringsanmälan. På basis av de uppgifter som företaget lämnar i utredningen bestäms företagets skattemässiga ställning i Finland (bl.a. momsskyldighet, arbetsgivarskyldigheter och inkomstskattskyldighet). Bilageblanketten (6204/6206) ska undertecknas av den person som har firmateckningsrätt i företaget. Man får bilageblanketten med etableringsanmälan på webbplatsen www.ytj.fi då man väljer alternativet Nytt utländskt företag som inte handelsregistreras. Bilageblanketten finns att få även på Skatteförvaltningens kontor on Internetsidor och på Patent- och registerstyrelsen.

Utländska företag som bedriver byggnads- och installationsverksamhet ska som bilaga lämna även en kopia av entreprenadavtalet och företag som hyr ut arbetskraft en kopia av avtalet om arbetskraftsuthyrning.

Efter det att det utländska företaget har registrerats skickar Skatteförvaltningen ett registreringsmeddelande till kunden. Efter registreringen visas företagets registeruppgifter i FODS-informationstjänsten (www.ytj.fi).

2.Utredning av skattemässig ställning

2.1 Inkomstbeskattning

Det kan inte alltid klargöras på basis av de uppgifter som lämnats vid registreringsskedet om det uppstår ett fast driftställe vid inkomstbeskattningen eller inte eftersom verksamheten kan ändras eller pågå längre än väntat. Om man i samband med registreringen inte kan göra en bedömning om huruvida det uppstår ett fast driftställe eller inte, ber Skatteförvaltningen företaget lämna in åtminstone en inkomstskattedeklaration och gör bedömningen utgående från de uppgifter som företaget lämnar i sin skattedeklaration.

Rörelseidkare, yrkesutövare och personbolag ska lämna in sin skattedeklaration senast i början av april året efter skatteåret och samfund senast inom fyra månader räknat från utgången av räkenskapsperiodens sista månad. Skatteförvaltningen skickar en förhandsifylld skattedeklaration till företaget om det lämnat in sin etableringsanmälan i god tid före räkenskapsperiodens utgång. Skattedeklarationsblanketter och bilageblanketter finns att få även på skattebyråerna och på Skatteförvaltningens internetsidor.

Enligt den finska bokföringslagen är utländska företag bokföringsskyldiga för verksamheten de bedriver i Finland. Till skattedeklarationen bifogas en kopia av det fasta driftställets resultaträkning och balansräkning som upprättats iakttagande den finska bokföringslagen i tillämpliga delar. Ytterligare information om hur samfund ska avge sin skattedeklaration finns på sidan .

Företaget bör ansöka om förskottsskatt genast då det konstaterar att dess verksamhet bildar fast driftställe vid inkomstbeskattningen i Finland. Om förskottsskatterna inte räcker till att täcka beloppet på företagets slutliga inkomstskatt, måste företaget betala förutom kvarskatt även ränta.

Fast driftställe vid inkomstbeskattningen behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Inkomstbeskattning av utländska samfund i Finland (Dnr 129/37/2010). 

2.2 Momsbeskattning

Huruvida det uppstår ett fast driftställe eller inte bestäms vid momsbeskattningen på basis av de uppgifter som lämnats som bilaga till etableringsanmälan och eventuella tilläggsutredningar. Företaget ska därför informera Skatteförvaltningen om verksamheten ändras jämfört med vad som angetts i etableringsanmälan, dess bilagor och annars i samband med registreringen. Med ändring av verksamhet avses sådana ändringar som kan påverka företagets inkomstskatt- eller momsskyldighet i Finland.

Ytterligare information om hur fast driftställe uppstår vid momsbeskattningen finns på sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland

3.Registrering som momsskyldig

Alla de som i form av rörelse säljer varor och tjänster i Finland är momsskyldiga. Den som bedriver momspliktig rörelse ska innan verksamheten inleds lämna in en skriftlig anmälan till Skatteförvaltningen. På basis av anmälan införs företaget i registret över momsskyldiga.

Utländska företag som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om företaget vid momsbeskattningen anses ha fast driftställe i Finland. Om det utländska företaget inte har fast driftställe i Finland, är det i regel köparen som ska betala momsen (omvänd skattskyldighet).

I följande fall är dock utländska företag skyldiga att anmäla sig till registret över momsskyldiga i Finland och den omvända skattskyldigheten tillämpas inte:

  1. Köparen är en utländsk näringsidkare som inte har fast driftställe i Finland och som inte är införd i registret över momsskyldiga i Finland.
  2. Köparen är en privatperson.
  3. Det är fråga om distansförsäljning från ett annat EU-land till privatpersoner eller motsvarande mottagare i Finland. (Ytterligare information om distansförsäljning finns på sidan Mervärdesskattebestämmelser om distansförsäljning i Finland.
  4. Det är fråga om persontransporttjänst.
  5. Då den tjänst som säljs utgörs av rätt till inträde till kurser, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor och utställningar och andra liknande evenemang samt tjänster med direkt anknytning till inträdet.

Ända till utgången av 2010 tillämpas den omvända skattskyldigheten inte i sådana fall där det är fråga om i Finland utförda undervisningstjänster, vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang och andra sådana tjänster samt tjänster i direkt anslutning till arrangemanget av dessa.

Gränsen för rörelse i liten skala (räkenskapsperiodens omsättning är högst 8 500 euro) tillämpas inte på sådana utländska företag som inte har fast driftställe i Finland. Utländska företag ska således alltid i de ovan uppräknade fallen registrera sig som momsskyldiga i Finland även om verksamheten bedrivs i liten skala.

Utländska företag kan bli momsskyldiga även på ansökan för försäljningen de bedriver i Finland. Utländska företag kan ansöka om momsskyldighet om köparen annars är momsskyldig för försäljningen. Om det utländska företaget har vare sig hemvist eller fast driftställe i ett EU-land, måste företaget ha ett ombud som har godkänts av Skatteförvaltningen för att företaget ska kunna ansöka om momsregistrering frivilligt.

Om det utländska företaget utför gemenskapsinterna förvärv eller bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland, är företaget deklarationsskyldigt i Finland. Ett företag som i Finland bedriver försäljning enligt s.k. nollskattesats (sådan försäljning omfattar även gemenskapsintern försäljning) måste registrera sig som momsskyldigt för att få återbäring för den moms som ingått i de förvärv som företaget utfört i Finland.

Ytterligare information om registrering som momsskyldig finns på sidan Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland.

4.Registrering i förskottsuppbördsregistret

Ett företag som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet kan på ansökan införas i förskottsuppbördsregistret. På en arbetsersättning eller bruksavgift som betalas till ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret behöver man inte verkställa någon förskottsinnehållning. Om mottagaren däremot inte finns med i förskottsuppbördsregistret, måste man verkställa innehållning. Det är inte obligatoriskt att vara med i förskottsuppbördsregistret.

Utländska företag kan införas i förskottsuppbördsregistret om företaget bedriver näringsverksamhet i Finland och om Finland har ett skatteavtal med det utländska företagets hemstat. Om företaget inte finns med i förskottsuppbördsregistret, uppbär man i allmänhet källskatt på arbetsersättningen som företaget får från Finland om inte företaget på ansökan fått sådant källskattekort enligt vilket skatten tas ut enligt 0 %.

Då ett inkomstskattskyldigt företag är infört i förskottsuppbördsregistret, ansvarar företaget självt att företagets inkomstskatter ska betalas till Finland i form av förskottsskatter. Om företaget har fast driftställe i Finland, påför Skatteförvaltningen företaget förskottsskatt i samband med registreringen på basis av det fasta driftställets beskattningsbara inkomst.  Den uppskattade framtida omsättningen och beskattningsbara inkomsten anges i etableringsanmälan. Om det slutliga resultatet avviker från det uppskattade beloppet, kan företaget ansöka om ändring i förskottsskatt med blankett 5017r (aktiebolag och andra samfund) eller 5010r (rörelseidkare och yrkesutövare). Om företaget inte har påförts några förskottsskatter i samband med registreringen, kan förskottsskatt ansökas med samma blanketter. Registreringen i förskottsuppbördsregistret medför dock inte som sådant någon inkomstskattskyldighet i Finland för bolaget.

Skatteförvaltningen kan ur förskottsuppbördsregistret avföra ett företag som försummar sina deklarations- eller betalningsskyldigheter i beskattningen. Företag kan avföras ur förskottsuppbördsregistret till exempel på grund av att företaget inte lämnat in periodskattedeklarationer eller inkomstskattedeklaration eller att företaget inte betalat sin moms eller förskottsskatt.

Ett företag kan vägras registrering eller avregistreras även på den grunden att den person som leder företaget eller ett annat företag som denna person leder har motsvarande försummelser.

Uppgiften om att företaget är förskottsuppbördsregistrerat är offentlig och den som betalar arbetsersättning ska kontrollera om prestationstagaren finns med i förskottsuppbördsregistret. Registreringen kan också kontrolleras i FODS-informationstjänsten (www.ytj.fi).

Ytterligare information om registreringen i förskottsuppbördsregistret finns på sidan Förutsättningarna för införande i förskottsuppbördsregistret och grunderna för avförande ur registret (Dnr 664/31/2009).

5.Registrering som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Då en finsk arbetsgivare börjar betala löner regelbundet, är den skyldig att anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Om löner betalas tillfälligt, är företagaren en tillfällig arbetsgivare. Arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning införs inte i arbetsgivarregistret. Företag som är tillfälliga arbetsgivare ska lämna in periodskattedeklarationen om löneutbetalningen och betala arbetsgivarprestationerna när den har betalat löner. De företag som införts i arbetsgivarregistret ska dock lämna in deklarationen även om några löner tillfälligtvis inte betalas.

5.1 Fast driftställe i Finland

Alla sådana arbetsgivare som betalar löner regelbundet i Finland införs i arbetsgivarregistret. Om ett utländskt företag har vid inkomstbeskattningen avsett fast driftställe i Finland, likställs det med en finländsk betalare. Utländska företag ska alltså anmäla sig till arbetsgivarregistret om de betalar löner regelbundet i Finland till två eller flera löntagare eller till minst 6 löntagare samtidigt även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och även avsedda att vara kortvariga.

Det utländska företaget verkställer förskottsinnehållning enligt arbetstagarens skattekort. En utländsk arbetstagare som vistas i Finland i högst sex månader får ett källskattekort på skattebyrån. Om arbetstagaren inte lägger fram skattekort, ska det tas ut källskatt enligt 35 % på lönen. Den som vistas i Finland en längre tid än sex månader får ett s.k. normalt skattekort och om han inte lägger fram skattekortet, ska det verkställas förskottsinnehållning enligt 60 % på lönen.

Arbetsgivaren ska dessutom betala arbetsgivares socialskyddsavgift om arbetet i Finland pågår i minst fyra månader. Arbetsgivares socialskyddsavgift tas dock inte ut om arbetstagaren har intyg för utsända arbetstagare som beviljats av hemviststaten (t.ex. blankett A1 eller E101). Socialskyddsavgiften ska betalas varje månad på basis av den förskottsinnehållningspliktiga lönen och naturaförmånerna. År 2010 är procentsatsen för arbetsgivares socialskyddsavgift 2,23 %.

Arbetsgivarskyldigheter behandlas mera ingående på sidan

5.2 Saknar fast driftställe i Finland

Om ett utländskt företag inte har vid inkomstbeskattningen avsett fast driftställe i Finland, har det inte några arbetsgivarskyldigheter i Finland och det är inte skyldigt att anmäla sig till arbetsgivarregistret. Det är arbetstagarna själva på företaget som ansvarar för att skatterna ska betalas till Finland i form av förskottsskatter. Det utländska företaget är dock skyldigt att lämna in årsanmälan 7801r om de utbetalda lönerna om de personer det anställer vistas i Finland en längre tid än sex månader.

Företaget kan dock, om det så önskar, anmäla sig till arbetsgivarregistret frivilligt. De företag som finns med i arbetsgivarregistret tar ut källskatt och verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön enligt skattekortet. Då behöver arbetstagaren själv inte ta hand om betalningen av förskottsskatter till Skatteförvaltningen.

5.3 Uthyrning av arbetskraft

Om den utländska arbetsgivaren hyr ut arbetstagare från utlandet till en uppdragsgivare i Finland, ska den lämna in en anmälan om sina uthyrda arbetstagare i Finland. Företaget ska lämna in en anmälan om varje arbetstagare före utgången av den månad som följer efter den månad då arbetstagaren började arbeta i Finland. Anmälan om uthyrd arbetstagare ska lämnas in med blankett 6147 till Huvudstadsregionens skattebyrå.

Anmälan ska, oberoende av hur länge arbetet pågår, lämnas in om alla de utländska uthyrda arbetstagare som arbetar i Finland om något skatteavtal inte förhindrar Finland att ta ut skatt på arbetstagarens lön. Anmälan ska lämnas in om sådana uthyrda arbetstagare som kommer från Danmark, Island, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Litauen samt Georgien, Moldavien, Vitryssland, Bermuda, Guernsey, och Jersey. Dessutom ska anmälan lämnas in när arbetstagaren kommer från en stat med vilken Finland inte har något skatteavtal. På Skatteförvaltningens webbplats finns en förteckning över gällande skatteavtal.

Utländska arbetsgivare som införts i förskottsuppbördsregistret eller, om arbetsgivaren inte införts i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarens ombud ska lämna uppgifterna om de uthyrda arbetstagarna och lönerna som utbetalats till dem med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga 7809r. Anmälan ska lämnas in i januari varje år. Om arbetsgivaren inte har utsett något ombud, är arbetsgivaren deklarationsskyldig oavsett förskottsuppbördsregistreringen. Årsanmälan om lönerna till sådana uthyrda arbetstagare som vistats i Finland en längre tid än sex månader lämnas in med årsanmälan 7801r.

Ytterligare information om de skyldigheter som företag som hyr ut arbetskraft har i Finland finns på sidan Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning

6.Registrering som försäkringspremieskattskyldig

Ett i Finland verksamt försäkringsbolag ska betala skatt för försäkringspremien som uppbärs på basis av försäkringsavtal då i Finland befintlig egendom eller förmån som ansluter sig till verksamhet som idkas här eller som annars finns här är försäkrad. I vissa fall är det försäkringstagaren som är försäkringspremieskattskyldig.

Ytterligare information om försäkringspremieskattskyldighet finns i Skatteförvaltningens anvisning Anvisning om försäkringspremieskatt (Dnr 502/40/2010).

7.Hur ska moms och arbetsgivarprestationer deklareras och betalas?

Efter det att det utländska företaget har införts i registret över momsskyldiga eller i arbetsgivarregistret sänder Skatteförvaltningen företaget deklarationsanvisningar som redogör för hur periodskattedeklarationen ska lämnas och hur skatterna ska inbetalas på skattekontot.

När företaget inbetalar skattekontobetalningar, ska det alltid använda det kundspecifika referensnumret på skattekontot. Skatteförvaltningen sänder skattekontots referensnummer till momsskyldiga och arbetsgivare i samband med registreringen. Om företaget behöver referensnumret för inbetalningar redan innan företaget har införts i registret, får företaget referensnumret på webbtjänsten Skattekonto (www.skatt.fi/skattekonto), www.palkka.fi eller Skattekontorådgivningen, telefonnummer 020 697 057.

Moms ska betalas på Skatteförvaltningens konto senast den 12 dagen i den andra månaden som följer efter redovisningsmånaden. Förskottsinnehållning och socialskyddsavgift ska betalas på Skatteförvaltningens konto senast den 12 i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Moms ska deklareras till Skatteförvaltningen med en periodskattedeklaration som ska vara framme Skatteförvaltningen senast den 12 dagen i den andra månaden som följer efter redovisningsmånaden. Om deklarationen lämnas in på papper, ska den vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 i den andra månaden som följer efter redovisningsmånaden.

Lönerna, förskottsinnehållningarna och socialskyddsavgiften deklareras till Skatteförvaltningen med en periodskattedeklaration. Periodskattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den 12 i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Om deklarationen lämnas in på papper, ska den vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Utländska företag som införts i arbetsgivarregistret ska inlämna dessutom en årsanmälan om lönerna och förskottsinnehållningarna. Årsanmälan om lönerna som utbetalats under kalenderåret ska lämnas in före utgången av januari följande år. Även ett företag som inte införts i arbetsgivarregistret ska lämna in en årsanmälan om en person som är anställd hos företaget vistats en längre tid än sex månader i Finland eller om det är fråga om lön till en uthyrd arbetstagare och om något skatteavtal inte förhindrar Finland att beskatta lönen.

8.Elektronisk deklaration

Även utländska företag kan lämna in sin skattedeklaration elektroniskt. Uppgifterna lämnas via Tyvi-operatörer. Periodskattedeklarationen kan även lämnas in via webbtjänsten Skattekonto och årsanmälan via webbtjänsten www.suomi.fi.

Det behövs Katso-koder för elektroniska deklarationer. Om företaget inte har ett ombud som har finsk personbeteckning, kan det än så länge inte skapa Katso-koder. Företagen kan dock lämna in elektroniska deklarationer med hjälp av en finländsk bokföringsbyrå genom att ge bokföringsbyrån fullmakt för elektronisk kommunikation. På detta sätt kan bokföringsbyrån lämna uppgifter elektroniskt på företagets vägnar.

På Skatteförvaltningens webbplats finns ytterligare information om elektroniska deklarationer.

9.Verksamhet ändras

Företag ska även informera Skatteförvaltningen om företagets verksamhet i Finland ändras väsentligt jämfört med vad som uppgetts i samband med registreringen och om ändringen kanske påverkar skyldigheterna i fråga om moms och inkomstskatt i Finland. Sådana ändringar kan till exempel utgöras av att verksamheten som bedrivs i Finland pågår längre än väntat, av ett nytt entreprenadavtal, av att rörelsens karaktär ändras eller att vistelsen i Finland pågår längre än väntat. Som bilaga till ändringsanmälan (Y4, Y5 eller Y6) lämnas då uppgifterna som krävs i blankett 6204/6206.

10.Registeruppgifter ändras

Om det utländska företagets registeruppgifter (t.ex. namn- eller kontaktuppgifter, avbrott i verksamheten, löneutbetalning, momsskyldighet) ändras, måste företaget lämna in ändringsanmälan om detta (Y4, Y5 eller Y6).

11.Verksamhet läggs ned

Om företaget lägger ned sin verksamhet i Finland, inlämnas nedläggningsanmälan med samma blankletter som då verksamheten ändras (Y4, Y5, Y6).

12.Ytterligare information

Nylands företagsskattebyrå 
Semaforbron 12 C (7 våningen) Helsingfors 
PB 30, 00052 SKATT  
Telefonnummer: 020 698 119
Uusimaa Corporate Tax Office
Opastinsilta 12 C (7th floor) Helsinki-Pasila
Mailing address: PO Box 30 FI-00052 VERO
Telephone: +358 20 698 119
Huvudstadsregionens skattebyrå  
Råtorpsvägen 8 A, Vanda   
PB 400, 00052 SKATT   
Telefonnummer: 020 612 001
Helsinki Area Tax Office
Rajatorpantie 8 A Vantaa-Myyrmäki
Mailing address: PL 400, 00052 Vero
Telephone: +358 20 612 001


Överdirektör  Pekka Ruuhonen

Överinspektör  Jenni Honkanen 

Ämnet på denna sida behandlas på engelska på sidan .

For materials edited in English on this subject, go to page .

Blanketter

5010r, Ansökan om skattekort och förskottsskatt

5017r, Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring

6147a, Anmälan om uthyrd arbetstagare, med arbetsgivare och lönebetalare utomlands

6149a, Anmälan om förskottsuppbördsregistrering / Utländsk uthyrare av arbetskraft

6206a, Utredning av utländskt företags verksamhet i Finland - Bilaga till källskattekort/ansökan om skattekort/Y3 blankett

7801r, Sammandrag och specifikation för årsanmälan

7809r, Årsanmälan Prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga

Sidan har senast uppdaterats 13.9.2010