Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga produkter

Har getts
21.12.2023
Diarienummer
VH/2626/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.

I anvisningarna behandlas de förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga produkter som avses i 51 §, 66 § och 78 § i punktskattelagen (182/2010) och ges svar särskilt på vilket flyttningsdokument som ska användas i varje given situation. Bestämmelserna om flyttningsförfarandet i punktskattelagen grundar sig på rådets direktiv 2020/262 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning), nedan punktskattedirektivet. Anvisningen omfattar flyttning av produkter mellan EU-medlemsstater och inom Finlands territorium samt import av produkter från områden utanför EU och export till områden utanför EU. I avsnitten 6–9 behandlas dessutom separat flyttningar av vissa energiprodukter, alkoholprodukter, tobaksprodukter, el, bränntorv, tallolja, avfall och gruvmineral.

De flyttningsförfaranden som anges i anvisningen gäller i regel endast flyttningar mellan företag. Flyttningsförfarandena gäller inte distansförsäljning, som behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland. I anvisningen behandlas inte flyttningsförfaranden som gäller Åland. Sådana förfaranden behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Skattegränsen på Åland – punktbeskattning. För information om hur systemet för flyttning av punktskattepliktiga produkter (EMCS-systemet) används och om förfarandena för flyttning av punktskattepliktiga produkter se Skatteförvaltningens kundanvisning EMCS-systemet. Se även Skatteförvaltningens anvisning Sjötransporter av energiprodukter.

Anvisningen gäller förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor. I anvisningen behandlas därför inte skattebehandling av produkterna eller återbetalning av punktskatt som betalats för produkterna. Användning av ett lämpligt flyttningsdokument, till exempel ett e-SAD-följedokument, kan dock vara ett villkor för återbetalning vid flyttning av produkter till exempelvis en annan EU-medlemsstat. Se närmare Skatteförvaltningens kundanvisning Övriga punktskatter: den allmänna ansökan om återbäring.

I anvisningen behandlas bland annat flyttningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande. I anvisningen behandlas inte andra skattefriheter enligt punktskattelagen och andra lagar. I anvisningen behandlas således inte till vem eller för vilket ändamål en godkänd upplagshavare annars kan överlåta punktskattepliktiga produkter skattefritt. Till exempel när en godkänd upplagshavare kan överlåta bränslen skattefritt till fartyg behandlas i Skatteförvaltningens anvisning Punktbeskattning av bränslen som används för fartyg. När natur- och biogas kan överlåtas skattefritt till en registrerad användare behandlas för sin del i Skatteförvaltningens anvisning Energibeskattningen.

De delar av anvisningen som avser tullförfarandet har upprättats i samarbete med Tullen. Anvisningen tar inte ställning till andra länders förfaranden.

1 Centrala begrepp

1.1 Produkter som omfattas av ett uppskovsförfarande och produkter som frisläppts för konsumtion

Med uppskovsförfarande avses enligt 6 § 1 punkten i punktskattelagen ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov. Uppskovsförfarandet tillämpas inte på produkter som omfattas av förfaranden enligt tullagstiftningen. För produkter som omfattas av ett uppskovsförfarande betalas punktskatt först när produkterna frisläpps för konsumtion. Under ett uppskovsförfarande kan produkter till exempel förflyttas mellan aktörer som är etablerade i olika EU-medlemsstater. Det är då fråga om en så kallad skattefri flyttning. I detta fall betalas punktskatten först i den EU-medlemsstat där produkterna frisläpps för konsumtion.

Punktskattepliktiga produkter flyttas dock inte alltid under ett uppskovsförfarande. Produkter som frisläpps för konsumtion i en annan EU-medlemsstat, dvs. avgångsmedlemsstaten, kan också flyttas till en annan EU-medlemsstat, dvs. destinationsmedlemsstaten. Det är då fråga om en så kallad skattepliktig flyttning. Även om produkterna beskattas i avgångsmedlemsstaten, betalas punktskatt på produkterna när de tas emot i destinationsmedlemsstaten.

Produkterna frisläpps för konsumtion och punktskatterna betalas när de punktskattepliktiga produkterna lämnar uppskovsförfarandet. Produkterna frisläpps för konsumtion enligt 8 § i punktskattelagen till exempel när en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare tar emot produkterna eller när en godkänd upplagshavare avlägsnar produkterna från ett skatteupplag. Produkter som frisläppts för konsumtion får inte lagras eller flyttas under ett uppskovsförfarande.

Produkter som frisläppts för konsumtion är i allmänhet sådana produkter för vilka skattedeklaration har lämnats in och punktskatt betalats. När produkter frisläpps för konsumtion betalas dock inte alltid punktskatt. Så är det för det första när produkter överlåts för att användas för ett skattefritt ändamål. Till exempel är alkohol som levereras till apotek som avses i läkemedelslagen för vetenskapliga eller medicinska ändamål skattefri enligt 8 § 1 mom. 9 punkten lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994, alkoholaccislagen) och produkterna deklareras med skattedeklaration som skattefria produkter. Alkohol som överlåtits för detta ändamål är en produkt som frisläppts för konsumtion, även om punktskatt inte har betalts för den. För det andra kan produkter som frisläpps för konsumtion vara produkter som endast omfattas av bestämmelserna om flyttningsförfarandet. Till exempel på flytgas som packats i en detaljhandelsförpackning om högst 1 000 gram i Finland tillämpas enligt 1 § 4 mom. lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994, bränsleskattelagen) endast bestämmelserna om flyttningsförfarande och för sådan flytgas behöver man inte lämna skattedeklaration eller betala punktskatt.

1.2 Produkter som omfattas av harmoniserad och nationell punktskatt

I denna anvisning avses med produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt sådana alkohol- och tobaksprodukter samt flytande bränslen som förtecknas i punkt 10 i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1636 (EMCS-förordning 2022/1636) om komplettering av rådets direktiv (EU) 2020/262 genom fastställande av form och innehåll för de dokument som utbyts i samband med flyttning av punktskattepliktiga varor och om fastställande av ett tröskelvärde för förluster till följd av varornas beskaffenhet.

I denna anvisning räknas alla punktskattepliktiga produkter som inte omfattas av harmoniserad punktskatt till produkter som omfattas av nationell punktskatt. Till dessa hör bland annat läskedrycker, dryckesförpackningar, cigarrettpapper, andra produkter som innehåller tobak, tobaksprodukter avsedda för upphettning, rökfria nikotinprodukter och vätskor för e-cigaretter.

Förfarandena för flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter tillämpas också på punktskattepliktiga produkter som har harmoniserats inom EU genom olika direktiv, men som inte definieras som punktskattepliktiga produkter enligt EMCS-förordningen 2022/1636. Sådana produkter är till exempel kol och naturgas som nämns i kapitel 6.1 samt vissa flytande bränslen som nämns i kapitel 6.2.2.

1.3 Elektroniskt administrativt dokument (e-AD-följedokument) och elektroniskt förenklat administrativt dokument (e-SAD-följedokument)

Med elektroniskt administrativt dokument, dvs. e-AD-följedokument, avses ett dokument enligt 58 § i punktskattelagen som upprättas av en godkänd upplagshavare eller registrerad avsändare med hjälp av ett datoriserat system, dvs. EMCS-systemet. Detta elektroniska flyttningsdokument används för flyttning av produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt under ett uppskovsförfarande, dvs. så kallade skattefria flyttningar. Flyttningen anses ske under ett uppskovsförfarande endast om ett e-AD-följedokument har använts vid flyttningen. Undantag från detta är det förenklade förfarande som nämns i kapitel 3.1, den anteckning som görs i deklarantens bokföring som nämns i kapitel 4 och det e-MVV-dokument som nämns i kapitel 7.2, dvs. jordbruksdokumentet.

Med elektroniskt förenklat administrativt dokument, dvs. e-SAD-följedokument, avses ett dokument som avses i 78 a § i punktskattelagen och som upprättas med hjälp av ett datoriserat system, dvs. EMCS-systemet, av en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare som agerar som avsändare. Detta elektroniska flyttningsdokument används vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion, dvs. vid så kallade skattepliktiga flyttningar.

Om EMCS-systemet är otillgängligt, ersätts e-AD- och e-SAD-följedokumentet med ett sådant pappersbaserat ersättande följedokument som avses i 67 § och 78 c § i punktskattelagen. Avsändaren ska upprätta ett e-AD- eller e-SAD-följedokument i EMCS-systemet när systemet är tillgängligt igen. Läs mer om ersättningsrutinen i Skatteförvaltningens kundanvisning Ersättningsrutin för flyttning av produkter.

1.4 Finlands territorium

Med Finland avses enligt 5 § 4 punkten i punktskattelagen Finlands territorium enligt unionens lagstiftning. Även landskapet Åland räknas som Finlands territorium, även om det är ett sådant tredjeterritorium som avses i 5 § 2 punkten i punktskattelagen.

2 Flyttningar mellan EU-medlemsstater

2.1 Flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga varor mellan EU-medlemsstater

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt kan flyttas mellan EU-medlemsstater inom ramen för ett uppskovsförfarande. Produkter kan också flyttas mellan medlemsstater efter att de har frisläppts för konsumtion.

I ett uppskovsförfarande kan flyttningen ske helt och hållet inom EU eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium. I sådana fall fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren är alltid en godkänd upplagshavare. Mottagaren kan vara en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare. Mottagaren kan också vara en mottagare som avses i 18 § 1 mom. punktskattelagen, varvid det krävs ett intyg över skattefrihet utöver e-AD-följedokumentet. Se närmare Skatteförvaltningens anvisning Befrielse från punktskatt: Diplomatiska beskickningar, diplomater, konsuler, internationella organisationer samt Europeiska unionens institutioner.

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och som importeras till Finland från länder utanför EU kan hänföras till ett uppskovsförfarande i samband med importförtullning och sändas till en annan EU-medlemsstat. I detta fall fungerar den registrerade avsändaren som avsändare och e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument. Närmare uppgifter om import från länder utanför EU finns i kapitel 4.

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion mellan EU-medlemsstater fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren kan vara en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare. Mottagaren kan vara en certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad mottagare.

Om till exempel produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt i en godkänd upplagshavares skatteupplag ska flyttas till en annan EU-medlemsstat till en aktör som inte har tillstånd att ta emot produkter under ett uppskovsförfarande, ska produkterna först undantas från uppskovsförfarandet. En godkänd upplagshavare måste alltså först frisläppa produkterna för konsumtion från sitt skatteupplag och därefter lämna in en skattedeklaration för produkterna i Finland. När produkterna har frisläppts för konsumtion kan den certifierade avsändaren eller den tillfälligt certifierade avsändaren flytta produkterna till en annan EU-medlemsstat till en certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad mottagare. I sådana fall fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. En certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare kan vara samma företag eller ett annat företag än en godkänd upplagshavare. Företaget flyttar dock inte produkter till en annan EU-medlemsstat i egenskap av godkänd upplagshavare.

En i Finland belägen tillfälligt registrerad mottagare och en tillfälligt certifierad mottagare ska enligt 53 § och 78 § i punktskattelagen tillställa Skatteförvaltningen en förhandsanmälan och ställa en eventuell säkerhet av engångsnatur, dvs. en förskottssäkerhet för de produkter som ska tas emot i MinSkatt innan flyttningen inleds. En tillfälligt certifierad avsändare i Finland ska för sin del registrera sig hos Skatteförvaltningen i MinSkatt innan produkterna sänds.

2.2 Flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter mellan EU-medlemsstater

Det finns inga bestämmelser i punktskattelagstiftningen om flyttningsdokument som gäller flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter, såsom läskedrycker, mellan EU-medlemsstater under ett uppskovsförfarande. Om man under ett uppskovsförfarande vill ta emot dessa produkter från en annan EU-medlemsstat i Finland, ska mottagaren ha tillstånd av en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare. Eftersom det rör sig om produkter som omfattas av nationell punktskatt, har avsändaren av produkterna i en annan EU-medlemsstat inget punktskattetillstånd för avsändning av produkterna i fråga. Produkterna kan därför tas emot från vilken aktör som helst i en annan EU-medlemsstat.

En godkänd upplagshavare kan leverera produkter som omfattas av nationell punktskatt från Finland till en annan EU-medlemsstat under ett uppskovsförfarande. Eftersom det rör sig om produkter som omfattas av nationell punktskatt, har mottagaren av produkterna i en annan EU-medlemsstat inget punktskattetillstånd för mottagning av produkterna i fråga. Även om det inte finns några bestämmelser om flyttningsdokument i punktskattelagstiftningen måste avsändaren på begäran kunna visa att flyttningen har ägt rum. Beviset kan till exempel vara ett fraktdokument som kvitterats av mottagaren.

Bestämmelser om flyttningsdokument som gäller flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion mellan EU-medlemsstater finns inte i punktskattelagstiftningen. Även om det inte finns några bestämmelser om flyttningsdokument i punktskattelagstiftningen måste avsändaren på begäran kunna visa att flyttningen har ägt rum, om avsändaren ansöker om återbäring av punktskatt som betalats för produkterna. Beviset kan till exempel vara ett fraktdokument som kvitterats av mottagaren.

En i Finland belägen mottagare av nationella punktskattepliktiga produkter som inte är en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare ska i MinSkatt lämna till Skatteförvaltningen en förhandsanmälan om de produkter som ska tas emot enligt 78 § i punktskattelagen innan flyttningen börjar. Mottagaren behöver inte ställa en förskottssäkerhet. Avsändaren av produkter som omfattas av nationell punktskatt som frisläppts för konsumtion i Finland behöver inte registrera sig hos Skatteförvaltningen.

3 Flyttningar på Finlands territorium

3.1 Överföring av harmoniserade punktskattepliktiga produkter på Finlands territorium

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt kan inom Finlands territorium under ett uppskovsförfarande flyttas endast mellan skatteupplag. Flyttningen kan ske från ett skatteupplag till en annan godkänd upplagshavares skatteupplag eller mellan en godkänd upplagshavares egna skatteupplag. I detta fall fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument. I stället för e-AD-följedokumentet kan dock ett förenklat förfarande enligt 66 § i punktskattelagen användas. Då används som flyttningsdokument ett dokument av vilket framgår de uppgifter som avses i 66 § 1 mom. punktskattelagen. Enligt 58 § 1 mom. i punktskattelagen anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande även om ett sådant följedokument har använts vid flyttningen.

Vid flyttning av punktskattepliktiga produkter mellan skatteupplag inom Finlands territorium kan det förenklade förfarandet enligt 66 § i punktskattelagen tillämpas också om flyttningen sker via internationella vatten utanför Finlands territorialvattengränser, men dock inte via en annan EU-medlemsstat, ett tredjeland eller ett tredjeterritorium. Om flyttningen sker via en annan EU-medlemsstat, ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, kan det förenklade förfarandet enligt 66 § i punktskattelagen inte användas. I sådana fall fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument.

Bestämmelser om flyttningsdokument för flyttning på Finlands territorium av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion finns inte i punktskattelagstiftningen. Det är inte fråga om flyttning på Finlands territorium, om produkterna flyttas mellan olika platser på Finlands territorium via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium. Flyttningen kan dock ske mellan olika platser på Finlands territorium via internationella vatten utanför Finlands territorialvattengränser eller via en annan EU-medlemsstats territorium.

Om flyttningen av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion sker mellan olika platser på Finlands territorium via en annan EU-medlemsstats territorium, fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren kan vara en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare. Mottagaren kan vara en certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad mottagare. I en sådan situation måste avsändaren kontakta Skatteförvaltningen innan produkterna sänds.

3.2 Flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter på Finlands territorium

Produkter som omfattas av nationell punktskatt, såsom läskedrycker, kan under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag inom Finlands territorium. Flyttningen kan ske från ett skatteupplag till en annan godkänd upplagshavares skatteupplag eller mellan en godkänd upplagshavares egna skatteupplag. Då används som flyttningsdokument ett dokument av vilket framgår de uppgifter som avses i 66 § 1 mom. i punktskattelagen. Det är inte fråga om flyttning inom Finlands territorium, om produkterna flyttas mellan skatteupplag inom Finlands territorium via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium. Flyttningen kan dock ske mellan skatteupplag inom Finlands territorium via internationella vatten utanför Finlands territorialvattengränser eller via en annan EU-medlemsstats territorium. Då kan som flyttningsdokument användas ett dokument av vilket framgår de uppgifter som avses i 66 § 1 mom. i punktskattelagen.

Bestämmelser om flyttningsdokument för flyttning på Finlands territorium av nationella punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion finns inte i punktskattelagstiftningen. Det är inte fråga om flyttning på Finlands territorium, om produkterna flyttas mellan olika platser i Finland via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium. Flyttningen kan dock ske mellan olika platser på Finlands territorium via internationella vatten utanför Finlands territorialvattengränser eller via en annan EU-medlemsstats territorium.

4 Import från områden utanför EU

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och som importerats till Finland från länder utanför EU kan hänföras till ett uppskovsförfarande av en registrerad avsändare i samband med importförtullningen, dvs. övergången till fri omsättning. I sådana fall fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren vid flyttningen är alltid en registrerad avsändare. Mottagaren kan vara en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare som är belägen i Finland. Mottagaren kan också vara en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare eller en mottagare som avses i 18 § 1 mom. i punktskattelagen, varvid det krävs ett intyg om skattefrihet utöver e-AD-följedokumentet. Se närmare Skatteförvaltningens anvisning Befrielse från punktskatt: Diplomatiska beskickningar, diplomater, konsuler, internationella organisationer samt Europeiska unionens institutioner. En registrerad avsändare kan också leverera produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt för export till länder utanför EU. Tulldeklarationen ska bland annat innehålla den registrerade avsändarens punktskattenummer och produkternas EMCS-produktgruppkoder.

Ett e-AD-följedokument upprättas dock inte och tillstånd av en registrerad avsändare behövs inte heller i en situation som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten i punktskattelagen där produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och som hänförs till ett uppskovsförfarande övergår till fri omsättning på basis av en anteckning i deklarantens bokföring. Tullen ger närmare anvisningar om förfarandet för anteckning i deklarantens bokföring.

Om produkter som är föremål för nationell punktskatt, såsom läskedrycker, importeras till Finland från länder utanför EU, kan de hänföras till ett uppskovsförfarande i samband med importförtullningen. I punktskattelagstiftningen finns inga bestämmelser om följedokument. Mottagaren kan vara en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare som är belägen i Finland. Tulldeklarationen ska bland annat innehålla mottagarens punktskattenummer och importpartiets referensnummer. En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska i sin bokföring anteckna tulldeklarationens nummer samt importpartiets referensnummer. Den registrerade avsändarens tillstånd används inte vid flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter.

Det förenklade förfarandet enligt 66 § i punktskattelagen kan inte användas vid import av punktskattepliktiga produkter från länder utanför EU.

Om produkter som omfattas av harmoniserad eller nationell punktskatt inte hänförs till ett uppskovsförfarande i samband med en importförtullning, frisläpps produkterna för konsumtion. Om den som lämnar in tulldeklarationen eller importören har ett betalningsuppskov enligt tullkodexen som avses i 3 § 2 mom. i punktskattelagen, ska den skattskyldige lämna skattedeklaration till Skatteförvaltningen för de produkter som frisläppts för konsumtion. I övriga fall betalar den skattskyldige punktskatt till Tullen på de produkter som frisläpps för konsumtion i samband med importförtullningen innan de övergår till fri omsättning. Produkter som frisläppts för konsumtion kan flyttas mellan EU-medlemsstater eller inom Finlands territorium i enlighet med kapitel 2 och 3.

Tullen ger närmare anvisningar om import och upprättande av tulldeklaration. För mer information se Tullens kundanvisningar Angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import och Tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring.

5 Export till områden utanför EU

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt får exporteras till områden utanför EU under ett uppskovsförfarande. Vid flyttning av de berörda produkterna till export från ett skatteupplag är den godkända upplagshavaren avsändare. Också en registrerad avsändare kan flytta produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och som importeras från ett område utanför EU till Finland till export till områden utanför EU. Som flyttningsdokument fungerar e-AD-följedokumentet. Avsändaren ska också lämna en exportdeklaration till Tullen.

Bestämmelser om flyttningsdokument för export av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion till områden utanför EU finns inte i punktskattelagstiftningen. Avsändaren ska lämna en exportdeklaration till Tullen vid export. Avsändaren ska dessutom följa närmare anvisningar från Tullen.

Produkter som omfattas av nationell punktskatt, såsom läskedrycker, kan också exporteras till områden utanför EU från ett skatteupplag. I punktskattelagstiftningen finns inga bestämmelser om flyttningsdokument för export av de berörda produkterna. Avsändaren är alltid en godkänd upplagshavare. Avsändaren ska lämna en exportdeklaration till Tullen vid export.

Bestämmelser om flyttningsdokument för export av nationella punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion till områden utanför EU finns inte i punktskattelagstiftningen. Avsändaren ska lämna en exportdeklaration till Tullen vid export.

Tullens utförselbekräftade överlåtelsebeslut utgör i allmänhet bevis för att exporten ägt rum. Avsändaren av produkterna måste dock vid behov kunna till exempel vid ansökan om återbäring av punktskatt tillställa Skatteförvaltningen tilläggsutredningar i anslutning till exporttransaktionen. En sådan tilläggsutredning kan exempelvis bestå av ett fraktdokument som kvitterats av mottagaren.

Tullen ger närmare anvisningar om export och upprättande av exportdeklaration. Se närmare Tullens kundanvisning Exportdeklarering.

6 Förfarande för flyttning av vissa energiprodukter

6.1 Stenkol, naturgas och biogas

På kol, naturgas i gasform tillhörande varukod 2711 21, kondenserad naturgas tillhörande varukod 2711 11 och biogas i gasform tillhörande varukod 2711 29 tillämpas de förfaranden för flyttning av nationella punktskattepliktiga produkter som behandlas i kapitlen 2–5. Enligt 23 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, elskattelagen) tillämpas dock inte på dessa de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas. Följaktligen behöver sådana produkter inte på det sätt som avses i kapitel 2.2 anmälas på förhand enligt 78 § i punktskattelagen innan de flyttas från en annan EU-medlemsstat till Finland.

Exempel 1

Om kol importeras från områden utanför EU och man vill hänföra stenkol till ett uppskovsförfarande och flytta det till en godkänd upplagshavares skatteupplag, ska tulldeklarationen innehålla bland annat den godkända upplagshavarens punktskattenummer och importpartiets referensnummer. En godkänd upplagshavare ska i sin bokföring anteckna tulldeklarationens nummer samt importpartiets referensnummer. I punktskattelagstiftningen finns inga bestämmelser om följedokument. Det behövs inte heller tillstånd att verka som av registrerad avsändare.

Flytande biogas tillhörande varukod 2711 19 är en produkt som omfattas av harmoniserad punktskatt. Den omfattas av de förfaranden för flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga varor som behandlas i kapitel 2–5. I enlighet med vad som nämns i kapitel 2.1 ska en i Finland belägen tillfälligt registrerad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare tillställa Skatteförvaltningen en förhandsanmälan och ställa en eventuell förskottssäkerhet för den kondenserade biogas som tas emot i MinSkatt innan flyttningen inleds. En tillfälligt certifierad avsändare i Finland ska för sin del registrera sig hos Skatteförvaltningen i MinSkatt innan den flytande biogasen sänds.

Exempel 2

Vid flyttning av flytande biogas tillhörande varukod 2711 19 under ett uppskovsförfarande mellan EU-medlemsstater fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument.

Istället för en godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare flyttas i regel natur- och biogas under ett uppskovsförfarande mellan biogasproducenten, en småproducent av biogas, naturgasnätsinnehavaren och den registrerade distributionsnätsinnehavaren.

För mer information om flyttningsförfarandena för natur- och biogas samt kol i Skatteförvaltningens anvisning Energibeskattningen.

6.2 Flytande bränslen

6.2.1 Flytande bränslen som omfattas av harmoniserad punktskatt

Flytande bränslen som nämns i punkt 10 i bilaga II till EMCS-förordningen 2022/1636 är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt. Dessa produkter har också uppräknats i 2 b § i bränsleskattelagen samt i statsrådets förordning om tillämpning av det övervaknings- och flyttningssystem som avses i punktskattelagen på vissa tillsatsämnen för bränslen (639/2012).

En del flytande bränslen är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt direkt på basis av varukoden. En del av bränslena påverkas också av bränslets användningsändamål, förpackningssätt och andra egenskaper. De flytande bränslen som nämns nedan omfattas av de förfaranden för flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga varor som behandlas i kapitel 2–5.

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt på grundval av varukoden

 • Produkter tillhörande varukoderna 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50
 • Produkter tillhörande varukod 2711 – med undantag av produkter tillhörande varukoderna 2711 11, 2711 21 och 2711 29
  • Till exempel flytgas tillhörande varukoderna 2711 12 och 2711 13 och flytande biogas tillhörande varukod 2711 19 är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt oberoende av förpackningssätt och storlek.
 • Produkter tillhörande varukod 2901 10
 • Produkter tillhörande varukoderna 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44
  • Till exempel toluen tillhörande varukod 2902 30 och m-xylen tillhörande varukod 2902 42 är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt oberoende av användningsändamål.

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och användningsändamålet på grundval av varukoden och användningsändamålet

 • Produkter tillhörande varukod 1507–1518, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen
  • Om produkten varken används, är avsedd att användas eller säljs som uppvärmnings- eller motorbränsle är produkten inte en produkt som omfattas av harmoniserad punktskatt.
 • Produkter tillhörande varukod 2905 11 00, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen – med undantag av syntetiskt tillverkade produkter
  • Till exempel syntetiskt framställd metanol tillhörande varukod 2905 11 00 som används som uppvärmnings- eller motorbränsle är inte en produkt som omfattas av harmoniserad punktskatt.
 • Produkter tillhörande varukoderna 3824 99 86 och 3824 99 92, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen – med undantag av rostskyddsmedel som innehåller aminer som aktiva beståndsdelar samt oorganiska lösnings- och spädningsmedel för lacker och liknande produkter
 • Produkter tillhörande varukoderna 3824 99 93 och 3824 99 96, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen – med undantag av rostskyddsmedel som innehåller aminer som aktiva beståndsdelar samt oorganiska lösnings- och spädningsmedel för lacker och liknande produkter
 • Produkter tillhörande varukoderna 3826 00 10 och 3826 00 90, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen
 • Produkter tillhörande varukoderna 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 och 3811 90 00, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen

Produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och användningsändamålet på grundval av varukoden och förpackningssätt

 • Produkter tillhörande varukoderna 2710 12–2710 19 68, 2710 20–2710 20 39 och 2710 20 90 som flyttas oförpackade i bulk – dock endast produkter av vilka mindre än 90 volymprocent, inbegripet svinn, destilleras vid 210 °C och minst 65 volymprocent, inbegripet svinn, vid 250 °C enligt ISO 3405-metoden, motsvarande ASTM D 86-metoden
  • Med oförpackade bulkpartier avses till exempel produkter som transporteras i tankbil eller fartygstank
  • Till exempel produkter som flyttas i detaljhandelsförpackningar på 500 ml omfattas inte av harmoniserad punktskatt.
  • Till exempel gasolja tillhörande varukod 2710 19 43 är en produkt som omfattas av harmoniserad punktskatt om den berörda produkten har de egenskaper som anges ovan och om den flyttas oförpackad i bulk
 • Produkter tillhörande varukoderna 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 och 2710 20 90 som flyttas oförpackade i bulk – dock endast produkter av vilka mindre än 90 volymprocent, inbegripet svinn, destilleras vid 210 °C och minst 65 volymprocent, inbegripet svinn, vid 250 °C enligt ISO 3405-metoden, motsvarande ASTM D 86-metoden
  • Till exempel tungbensin tillhörande varukod 2710 12 21 är en produkt som omfattas av harmoniserad punktskatt om den berörda produkten har de egenskaper som anges ovan och om den flyttas till exempel i tankbil eller fartygstank

Exempel 3

Om toluen tillhörande varukod 2902 30 importeras från ett område utanför EU och man vill hänföra det till ett uppskovsförfarande och flytta det till en godkänd upplagshavares skatteupplag, ska den registrerade avsändaren upprätta ett e-AD-följedokument som fungerar som flyttningsdokument i samband med importförtullningen. Tulldeklarationen ska bland annat innehålla den registrerade avsändarens punktskattenummer och EMCS-produktgruppkoden för toluen. Alternativt kan det förfarande för anteckning i deklarantens bokföring som nämns i kapitel 4 iakttas.

Om toluenet som nämns ovan flyttas och först tas emot i en godkänd upplagshavares skatteupplag, kan toluenet flyttas vidare under ett uppskovsförfarande. Om toluenet därefter flyttas exempelvis från Finland till en annan EU-medlemsstat till en godkänd upplagshavare, fungerar e-AD-följedokumentet som upprättas av den godkända upplagshavaren som fungerar som avsändare som flyttningsdokument.

Exempel 4

Vid flyttning av m-xylen tillhörande varukod 2902 42 som frisläppts för konsumtion mellan EU-medlemsstater fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. Produkterna får flyttas från en certifierad avsändare eller från en tillfälligt certifierad avsändare till en certifierad mottagare eller till en tillfälligt certifierad mottagare.

I fråga om flytande bränslen ska också flyttningsförfarandena för alkoholprodukter beaktas, om alkoholprodukter används som bränsle eller vid tillverkning av bränslen.

Exempel 5

Vid flyttning av bioetanol tillhörande varukod 2207 under ett uppskovsförfarande mellan EU-medlemsstater fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument.

Läs mer om flytande bränslen i Skatteförvaltningens anvisning Energibeskattningen.

6.2.2 Flytande bränslen på vilka tillämpas förfaranden för flyttning av nationella punktskattepliktiga varor

På alla andra flytande bränslen än de som nämns i föregående kapitel samt på produkter som är skattepliktiga enligt substitutionsprincipen i 2 a § i bränsleskattelagen tillämpas de förfaranden för flyttning av produkter som omfattas av nationell punktskatt och som behandlas i kapitlen 2–5. Sådana produkter behöver dock inte på det sätt som avses i kapitel 2.2 anmälas på förhand enligt 78 § i punktskattelagen innan de flyttas från en annan EU-medlemsstat till Finland.

Exempel 6

Om 2-taktsolja tillhörande varukoderna 2710 19 81 90 eller 3403, som skall tillsättas bland motorbensinen, flyttas under ett uppskovsförfarande mellan skatteupplag inom Finlands territorium, fungerar som flyttningsdokument ett dokument av vilket framgår de uppgifter som avses i 66 § 1 mom. punktskattelagen.

Exempel 7

Om kumen tillhörande varukod 2902 70 importeras från områden utanför EU och man vill hänföra det till ett uppskovsförfarande och flytta det till en godkänd upplagshavares skatteupplag, ska tulldeklarationen innehålla bland annat den godkända upplagshavarens punktskattenummer och importpartiets referensnummer. En godkänd upplagshavare ska i sin bokföring anteckna tulldeklarationens nummer samt importpartiets referensnummer. I punktskattelagstiftningen finns inga bestämmelser om följedokument. Det behövs inte heller tillstånd att verka som av registrerad avsändare.

För mer information om flytande bränslen samt substitutionsprincipen se Skatteförvaltningens anvisning Energibeskattningen.

7 Förfaranden för flyttning av alkoholprodukter

7.1 Allmänt om förfaranden för flyttning av alkoholprodukter

Alkohol och alkoholhaltiga drycker enligt alkoholskattelagen som nämns i punkt 10 i bilaga II till EMCS-förordningen 2022/1636 är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt. Produkterna omfattas av de förfaranden för flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga varor som behandlas i kapitel 2–5.

Exempel 8

Vid flyttning av öl tillhörande varukod 2203 med en alkoholhalt på mer än 0,5 volymprocent under ett uppskovsförfarande mellan EU-medlemsstater fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument.

7.2 Småproducenter av vin och e-MVV-dokumentet, dvs. jordbruksdokumentet

Vid flyttning av produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt under ett uppskovsförfarande mellan EU-medlemsstater fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument. Om avsändaren är en småproducent av vin används dock inte EMCS-systemet och som flyttningsdokument används e-MVV-dokumentet, dvs. det så kallade jordbruksdokumentet.

Regleringen bygger på artikel 48 i punktskattedirektivet och kommissionens delegerade förordning 2018/273. Punktskattedirektivet gör det möjligt för EU-medlemsstater att om de så önskar undanta små vinproducenter från skyldigheten att ansöka om tillstånd från en godkänd upplagshavare och att upprätta ett e-AD-följedokument i EMCS-systemet. Med små vinproducenter avses producenter som producerar i genomsnitt mindre än 100 000 liter vin per år. Olika EU-medlemsstater kan ha närmare bestämmelser för små vinproducenter.

Undantaget enligt punktskattedirektivet gäller inte finländska vinproducenter. En finländsk vinproducent ska ansöka om tillstånd av en godkänd upplagshavare och som flyttningsdokument använda e-AD-följedokumentet. En godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare eller en mottagare som avses i 18 § 1 mom. i punktskattelagen som belägen i Finland får dock ta emot produkter med ett e-MV-dokument från en annan EU-medlemsstat från en sådan småproducent av vin som har befriats från skyldigheten att upprätta ett e-AD-följedokument i EMCS-systemet. Enligt 58 § 1 mom. i punktskattelagen anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande om ett e-MVV-följedokument har använts vid flyttningen.

7.3 Vin som frisläppts för konsumtion

I vissa andra EU-medlemsstater än Finland är skattenivån för vin noll. Om vinet har frisläppts för konsumtion i ursprungsmedlemsstaten ska förfarandena för flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion tillämpas på vinet, även om ingen punktskatt har betalats för vinet i ursprungsmedlemsstaten.

Exempel 9

Vid flyttning av vin som frisläppts för konsumtion från en annan EU-medlemsstat till Finland fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren kan vara en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare. Mottagaren kan vara en certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad mottagare.

7.4 Starkt och lindrigt denaturerad sprit

Enligt 2 § 3 mom. i alkoholskattelagen tillämpas på starkt denaturerad sprit förfaranden för flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion.

Exempel 10

Vid flyttning av starkt denaturerad sprit mellan EU-medlemsstater fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren kan vara en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare. Mottagaren kan vara en certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad mottagare.

Enligt 2 § 3 mom. i alkoholskattelagen ska på lindrigt denaturerad sprit, om den inte har införlivats i någon annan produkt än en sådan som är avsedd för förtäring, tillämpas förfarandena för flyttning av produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt. På lindrigt denaturerad sprit som har införlivats i en produkt som inte är avsedd för förtäring eller som används för rengöring och underhåll av tillverkningsutrustning i samband med tillverkningsprocessen för en sådan produkt ska de flyttningsförfaranden som anges i denna anvisning inte tillämpas.

Exempel 11

Vid flyttning av lindrigt denaturerad sprit som inte har införlivats i någon annan produkt än en produkt som är avsedd för förtäring under ett uppskovsförfarande mellan EU-medlemsstaterna fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument.

7.5 Aromämnen

Med aromämnen avses produkter tillhörande varukoderna 1302 1930, 2106 9020 och 3302 och som innehåller etylalkohol tillhörande varukoderna 2207 eller 2208 och som används för framställning av livsmedel eller drycker som innehåller högst 1,2 procent etylalkohol i enlighet med 8 § 1 mom. 4 punkten i alkoholskattelagen. Om produkterna används för framställning av drycker som innehåller mer än 1,2 procent etylalkohol är det inte fråga om ett aromämne.

Aromämnen är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt. Enligt en rekommendation från Europeiska kommissionen är det dock inte obligatoriskt att upplagra och flytta aromämnen som föreskrivits som skattefria under ett uppskovsförfarande. Finland följer denna rekommendation. Vid flyttning av aromämnen behöver inte heller förfarandena för flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion iakttas.

Det är dock möjligt att upplagra och flytta aromer under ett uppskovsförfarande. Till exempel vid flyttning av aromämnen under ett uppskovsförfarande mellan EU-medlemsstater fungerar e-AD-följedokumentet som flyttningsdokument.

8 Förfaranden för flyttning av tobaksprodukter

Endast sådana tobaksprodukter som avses i lagen om tobaksaccis (1470/1994) och som nämns i punkt 10 i bilaga II till EMCS-förordningen 2022/1636 är produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt.

Andra tobaksprodukter än de tobaksprodukter som nämns i punkt 10 i bilaga II till EMCS-förordningen 2022/1636 är produkter som omfattas av nationell punktskatt. Sådana produkter är bland annat cigarrettpapper som avses i 7 § i lagen om tobaksaccis, andra produkter som innehåller tobak, nikotinhaltig och nikotinfri vätska för e-cigaretter, tobaksprodukter avsedda för upphettning samt rökfria nikotinprodukter.

Tobaksprodukter omfattas av de förfaranden för flyttning av såväl harmoniserade som nationella punktskattepliktiga produkter som behandlas i kapitel 2–5.

Exempel 12

Vid flyttning av cigaretter som frisläppts för konsumtion mellan EU-medlemsstater fungerar e-SAD-följedokumentet som flyttningsdokument. Avsändaren kan vara en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare. Mottagaren kan vara en certifierad mottagare eller en tillfälligt certifierad mottagare.

9 Punktskattepliktiga produkter som inte omfattas av flyttningsförfarandena i denna anvisning

9.1 El, bränntorv och tallolja

På el, bränntorv och tallolja tillämpas enligt 23 § 1 mom. i elskattelagen varken 21–29 §, 8 kap. eller bestämmelserna om förhandsanmälan i 9 kap. i punktskattelagen, om inte något annat föreskrivs i elskattelagen. Följaktligen omfattas inte el, bränntorv och tallolja av de flyttningsförfaranden som anges i denna anvisning.

9.2 Avfall

På avfall som avses i avfallslagen (1126/2010) tillämpas enligt 13 § i avfallslagen varken 2 och 3 §, 2–4 kap. eller 8–10 kap. i punktskattelagen. Följaktligen omfattas inte avfall av de flyttningsförfaranden som anges i denna anvisning.

9.3 Gruvmineraler

På gruvmineraler som avses i lagen om gruvmineralskatt (314/2023) tillämpas enligt 10 § i lagen om gruvmineralskatt varken 2 och 3 §, 2–4 kap. eller 8–10 kap. i punktskattelagen. Följaktligen omfattas inte gruvmineraler av de flyttningsförfaranden som anges i denna anvisning.

 

ledande skattesakkunnig Mika Jokinen

överinspektör Santeri Aila

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2023