Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Sampo Abp och Mandatum Abp som bildats genom den partiella fissionen av Sampo Abp

Har getts
28.11.2023
Diarienummer
VH/6054/00.01.00/2023
Giltighet
28.11.2023 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Anvisningen anknyter till helheten: Beskattning av överlåtelsevinst


I denna anvisning behandlas fastställandet av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Sampo Abp och Mandatum Abp som bildats genom den partiella fissionen av Sampo Abp.

Vid den partiella fissionen 1.10.2023 av Sampo Abp (0142213-3) bildades det nya bolaget Mandatum Abp (3355142-3). Aktierna i båda bolagen har listats på Nasdaq Helsingfors börslista.

Vid den partiella fissionen av Sampo Abp fick aktieägarna i bolaget aktier i det nybildade bolaget i proportion till sitt aktieinnehav så att en aktie i det nya Mandatum Abp svarade mot en aktie i det partiellt fissionerade Sampo Abp. Aktieägarna i Sampo Abp har inte fått något annat vederlag.

Enligt 52 c § 5 mom. betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det övertagande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Vid partiell fission betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det överlåtande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som blivit kvar i bolaget. Om det dock är uppenbart att förhållandet mellan de nettoförmögenheter som vid total fission överförs till de övertagande bolagen, eller förhållandet mellan de nettoförmögenheter som vid partiell fission blir kvar i det överlåtande bolaget och de nettoförmögenheter som överförs till det övertagande bolaget, väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av dessa bolags aktier, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan aktiernas gängse värde.

Sampo Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att Mandatum Abp fick cirka 8,34 procent, och hos Sampo Abp kvarstod cirka 91,66 procent av nettoförmögenheten.

Skatteförvaltningen anser att man som aktiernas gängse värde i det vid fissionen nybildade bolaget och det partiellt fissionerade bolaget kan betrakta den vägda medelkursen för den första dagen då aktierna noterades eller sekundärt den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om den sist nämnda medelkursen anses ge en bättre beskrivning av aktiernas gängse värde. Eftersom bolagens vägda medelkurser för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen. Gängse värdet för en aktie i Sampo Abp har på ovan nämnda grunder varit 91,10 procent av det totala gängse värdet och gängse värdet för de aktier i Mandatum Abp som givits som fissionsvederlag är 8,90 procent av det totala gängse värdet.

Förhållandet mellan de gängse värdena av Sampo Abp:s aktier och Mandatum Abp:s aktier avviker inte så väsentligt från förhållandet mellan nettoförmögenheten som blivit kvar hos Sampo Abp och nettoförmögenheten som överförts till Mandatum Abp att förhållandet mellan aktiernas gängse värde ska användas som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften. Som fördelningsgrund används således vid beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna i enlighet med 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet förhållandet mellan nettoförmögenheten som blivit kvar hos det överlåtande bolaget och den nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Sampo Abp utgör på ovan nämnda grunder 91,66 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Sampo Abp före den partiella fissionen.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Mandatum Abp utgör på ovan nämnda grunder 8,34 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Sampo Abp före den partiella fissionen.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

överinspektör Annamari Tapioharju

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2023