Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i WithSecure Abp och F-Secure Abp som bildats genom den partiella fissionen av WithSecure Abp

Har getts
30.9.2022
Diarienummer
VH/4266/00.01.00/2022
Giltighet
30.9.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom

I denna anvisning behandlas fastställandet av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i WithSecure Abp (tidigare F-Secure Abp) och F-Secure Abp som bildats genom den partiella fissionen av WithSecure Abp.

Vid den partiella fissionen 30.6.2022 av WithSecure Abp (0705579-2) bildades det nya bolaget F-Secure Abp (3269349-7). Det nya bolaget fick F-Secure Abp som sitt företagsnamn och det överlåtande bolaget använder det nya namnet WithSecure Abp. Aktierna i båda bolagen har listats på Nasdaq Helsingfors börslista.

Vid den partiella fissionen av WithSecure Abp fick aktieägarna i bolaget aktier i det nybildade bolaget i proportion till sitt aktieinnehav så att en aktie i det nya F-Secure Abp svarade mot en aktie i det partiellt fissionerade WithSecure Abp.

Enligt 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det övertagande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Vid partiell fission betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det överlåtande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som blivit kvar i bolaget. Om det dock är uppenbart att förhållandet mellan de nettoförmögenheter som vid partiell fission blir kvar i det överlåtande bolaget och de nettoförmögenheter som överförs till det övertagande bolaget, väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av dessa bolags aktier, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan aktiernas gängse värde.

WithSecure Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att F-Secure Abp fick cirka 5,46 procent, och hos WithSecure Abp kvarstod cirka 94,54 procent av nettoförmögenheten.

Skatteförvaltningen anser att man som aktiernas gängse värde i det vid fissionen nybildade bolaget och det partiellt fissionerade bolaget kan betrakta den vägda medelkursen för den första dagen då aktierna noterades eller sekundärt den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om den sist nämnda medelkursen anses ge en bättre beskrivning av aktiernas gängse värde. Eftersom bolagens vägda medelkurser för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen. Beräknats på detta sätt har det gängse värde av aktien i WithSecure Abp varit 2,45 euro (48,03 procent av de totala gängse värde), och i F-Secure Abp 2,65 euro (51,97 procent av de totala gängse värde).

Förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i WithSecure Abp och F-Secure Abp avviker med mer än 40 procentenheter från förhållandet mellan de nettoförmögenheter som överförts till bolagen. Avvikelserna ska betraktas som så väsentliga att förhållandet mellan aktiernas gängse värde ska användas som fördelningsgrund. Således används som fördelningsgrund vid beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna i enlighet med 52 c § 5 mom i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet förhållandet mellan de gängse värdena.

Anskaffningsutgiften för en aktie i WithSecure Abp utgör på ovan nämnda grunder 48,03 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i WithSecure Abp före den partiella fissionen. 

Anskaffningsutgiften för en aktie i F-Secure Abp utgör på ovan nämnda grunder 51,97 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i WithSecure Abp före den partiella fissionen.

Exempel på beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna:

Den skattskyldige har i juni 2022 ägt 10 aktier i WithSecure Abp, och anskaffningsutgiften för dessa har då varit 5 euro per aktie. Vid den partiella fissionen 30.6.2022 av WithSecure Abp har den skattskyldige mot aktierna i WithSecure Abp fått 10 aktier i F-Secure Abp. Efter den partiella fissionen är anskaffningsutgiften för en aktie i WithSecure Abp 2,40 euro (=48,03 % * 5,00 euro) och anskaffningsutgiften för en aktie i F-Secure Abp 2,60 euro (=51,97 % * 5,00 euro).

ledande skattesakkunnig Lauri Savander

överinspektör Liisa Jussila

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2022