Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fastställande av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Evli Bank Abp och Evli Abp som bildats genom den partiella fissionen av Evli Bank Abp

Har getts
30.9.2022
Diarienummer
VH/2836/00.01.00/2022
Giltighet
30.9.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom

I denna anvisning behandlas fastställandet av anskaffningsutgiften i beskattningen för aktier i Evli Bank Abp (nu för tiden Fellow Bank Abp) och Evli Abp som bildats genom den partiella fissionen av Evli Bank Abp.

Vid den partiella fissionen 2.4.2022 av Evli Bank Abp (0533755-0) bildades det nya bolaget Evli Abp (3239286-2). Aktierna i båda bolagen har listats på Nasdaq Helsingfors börslista. Efter partionella fissionen har Fellow Finance Abp fusionerats med Evli Bank Abp och bolagets namn har förändrats till Fellow Bank Abp.

Vid den partiella fissionen av Evli Bank Abp fick aktieägarna i bolaget aktier i det nybildade bolaget i proportion till sitt aktieinnehav så att en aktie i det nya Evli Abp svarade mot en aktie i det partiellt fissionerade Evli Bank Abp.

Enligt 52 c § 5 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det övertagande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som överförts till det övertagande bolaget. Vid partiell fission betraktas som anskaffningsutgift för aktierna i det överlåtande bolaget den del av anskaffningsutgiften för det överlåtande bolagets aktier som motsvarar den del av det överlåtande bolagets nettoförmögenhet som blivit kvar i bolaget. Om det dock är uppenbart att förhållandet mellan de nettoförmögenheter som vid partiell fission blir kvar i det överlåtande bolaget och de nettoförmögenheter som överförs till det övertagande bolaget, väsentligt avviker från förhållandet mellan det gängse värdet av dessa bolags aktier, används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet mellan aktiernas gängse värde.

Evli Bank Abp:s nettoförmögenhet har fördelats mellan bolagen så att Evli Abp fick cirka 92,26 procent, och hos Evli Bank Abp kvarstod cirka 7,74 procent av nettoförmögenheten.

Skatteförvaltningen anser att man som aktiernas gängse värde i det vid fissionen nybildade bolaget och det partiellt fissionerade bolaget kan betrakta den vägda medelkursen för den första dagen då aktierna noterades eller sekundärt den motsvarande medelkursen för de fem första börsdagarna, om den sist nämnda medelkursen anses ge en bättre beskrivning av aktiernas gängse värde. Eftersom bolagens vägda medelkurser för de fem första börsdagarna har varit ungefär de samma som de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen, ska man vid fastställandet av anskaffningsutgiften för aktierna använda de vägda medelkurserna för den första noteringsdagen.

Beräknats på detta sätt har det gängse värde av aktien i Evli Bank Abp varit 0,544 euro (2,80 procent av de totala gängse värde), och i Evli Abp 18,76 euro (97,20 procent av de totala gängse värde). Effekten av fusionen av Fellow Finance Abp på beräkningen av det gängse värdet av anskaffningsutgiften är liten.

Förhållandet mellan det gängse värdet av aktierna i Evli Bank Abp och Evli Abp avviker med cirka 5 procentenheter från förhållandet mellan de nettoförmögenheter som överförts till bolagen. Avvikelserna ska inte betraktas som så väsentliga att förhållandet mellan aktiernas gängse värde ska användas som fördelningsgrund. Som fördelningsgrund används således i enlighet med 52 c § 5 mom i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet förhållandet mellan de nettoförmögenheter som överförts till bolagen. Anskaffningsutgiften för en aktie i Evli Bank Abp utgör på ovan nämnda grunder 7,74 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Evli Bank Abp före den partiella fissionen. 

Anskaffningsutgiften för en aktie i Evli Abp utgör på ovan nämnda grunder 92,26 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Evli Bank Abp före den partiella fissionen.

Exempel på beräkningen av anskaffningsutgiften för aktierna:

Den skattskyldige har i Mars 2022 ägt aktier i Evli Bank Abp, och anskaffningsutgiften för dessa var då 20 euro per aktie. Vid den partiella fissionen 30.4.2022 av Evli Bank Abp har den skattskyldige mot aktierna i Evli Bank Abp fått en aktie i Evli Abp. Efter den partiella fissionen är anskaffningsutgiften för en aktie i Evli Bank Abp 1,55 euro (= 7,74 % * 20 euro) och anskaffningsutgiften för en aktie i Evli Ab 18,45 euro (= 92,26 % * 20 euro).

 

ledande skattesakkunnig Lauri Savander

överinspektör Mikko Nordström

Sidan har senast uppdaterats 30.9.2022