Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

79A Koulutusvähennys – maatalous: täyttöohje

Lomakkeella 79A maataloutta harjoittavat työnantajat vaativat koulutusvähennystä. Kannattaa huomata, että kaikilla työnantajilla ei kuitenkaan ole oikeutta koulutusvähennykseen. Koulutusvähennystä eivät voi saada yhdistykset, säätiöt, yliopistot eivätkä tuloverolain 20 ja 21 §:ssä tarkoitetut yhteisöt. Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi veroilmoitusta, tee uusi korvaava veroilmoitus. Anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Lue lisää koulutusvähennyksestä.

1 Verovelvollisen tiedot

Maataloutta harjoittavan työnantajan nimi, Y-tunnus ja tilikausi.

2 Koulutusvähennyksen edellytykset

Koulutussuunnitelma on laadittu

Merkitse rasti tähän kohtaan, jos työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman. Koulutusvähennyksen voi saada vain sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu suunnitelmaan.

Koulutussuunnitelma on laadittava yhteistoimintalain mukaisesti (laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 16 §). Jos työnantaja ei kuulu yhteistoimintalain piiriin, koulutussuunnitelmaan sovelletaan lakia taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (3 §).

Työnantaja ei ole saanut palkkatukea niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joiden koulutuksesta koulutusvähennystä vaaditaan

Vahvista rastilla, ettei vähennyksen perusteena ole sellaisten henkilöiden koulutuspäiviä, joiden palkkaukseen työnantaja on saanut palkkatukea. Tällaisten työntekijöiden koulutuksesta ei voi saada koulutusvähennystä.

Palkkatuella tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea (7 luvun 1 §).

3 Koulutusvähennyksen laskeminen

Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma

Työnantajat ilmoittavat työttömyysvakuutusmaksun ja sen perusteena olevat palkat Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) kalenterivuosittain. Koulutusvähennyksen perusteena on sama palkkatieto, mutta koulutusvähennystä varten tarvitaan verovuoden luku.

Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, TVR:lle ilmoitettua palkkasummaa ei voi suoraan käyttää koulutusvähennyksen perusteena, vaan koulutusvähennystä varten on silloin erikseen laskettava verovuoden palkkasumma.

Työntekijämäärä (verovuoden keskiarvo)

Ilmoita, kuinka monta työntekijää työnantajan palveluksessa on keskimäärin ollut verovuoden aikana.
Keskimääräisen työntekijämäärän laskentatapaa ei ole lainsäädännössä määritelty. Voit ilmoittaa esimerkiksi työnantajan teettämien henkilötyövuosien määrän.

Työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka (palkkasumma / työntekijöiden lukumäärä / 200)

Laske keskimääräinen päiväpalkka jakamalla keskenään edellisten kohtien luvut eli jakamalla työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma keskimääräisellä työntekijämäärällä. Jaa tulos vielä luvulla 200.

Jos verovuosi ei ole 12 kuukautta, suhteuta jakajana käytetty luku 200 vastaamaan verovuoden pituutta.

Vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä (kokonaiset koulutuspäivät)

Vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä. Vähennyksen voi saada vain kokonaisista koulutuspäivistä. Kokonainen koulutuspäivä sisältää 6 tuntia koulutusta. Kuuden tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia.

Koulutusvähennyksen voi saada enintään 3 päivältä kutakin koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.

Koulutusvähennyksen määrä (keskimääräinen päiväpalkka x koulutuspäivät / 2) Laske koulutusvähennyksen määrä: kerro edellä laskemasi työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä. Jaa tulos luvulla 2.

4 Koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen osallistuneet työntekijät

1 päivän ajan osallistuneet työntekijät

Ilmoita niiden työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen 1 päivän ajan.

2 päivän ajan osallistuneet työntekijät

Ilmoita niiden työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen 2 päivän ajan.

3 päivän ajan osallistuneet työntekijät

Ilmoita niiden työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet koulutusvähennyksen perusteena olevaan koulutukseen 3 päivän ajan.

Koulutusvähennyksen perusteena olevat työntekijät yhteensä

Ilmoita, kuinka monta työntekijää yhteensä on osallistunut koulutusvähennyksen perusteena oleviin koulutuksiin. (Laske edellä ilmoitetut työntekijät yhteensä.)

Ilmoita koulutusvähennys veroilmoituksella:

2 Maatalouden veroilmoitus: sivulla 2 kohdassa B Maatalouden menot, 11 Muut vähennykset
2Y Maatalouden veroilmoitus: sivulla 2, kohdassa B Maatalouden menot, 10 Muut vähennykset
6A Elinkeinoyhtymä, liitelomakkeen 7C kohdassa "Muut kulut"
7M Erittely yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteen tuloksesta: osa 2 kohdassa Muut kulut

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018