Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden liikevaihto-, vähennys- ja tulostietoja sekä verotettava tulo ja yhteisön tulovero verovuodelta 2015

Tilastotietoa yhteisöjen ja muiden yritysten liikevaihdoista sekä vähennys-, tulos- ja verotiedoista verovuoden 2015 tuloverotuksessa.

Tilastojen rajaus

Elinkeinoverotilastot sisältävät tiedot kaikista yrityksistä, joita ovat  yhteisöt, avoimet- ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt, julkiset liikelaitokset, asuntoyhteisöt sekä julkisyhteisöt. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä ja seurakunta. Valtiosektoriin luetaan myös yliopistot, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki. Elinkeinonharjoittajia ovat liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden osakkaille jaettava yritystulon tulo-osuus, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulo-osuudet, sekä näiden verot ja veronluonteiset maksut esitetään henkilöasiakkaiden tuloverotuksen tilastoissa.

Liikevaihto

Yritykset tekivät verovuonna 2015 yhteensä 403,7 miljardin euron liikevaihdon (-1,6 %).

Kuviosta käy esiin että vähintään 50 miljoonan euron liikevaihdon teki 845 (-3,1 %) suuryritystä. Tämän suuryritysjoukon liikevaihto oli 226,9 miljardia euroa (ka 268,5 milj. euroa) ja kattoi 56,2 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Keskisuurten yritysten liikevaihdon arvo oli 61,4  mrd. euroa ja tämän yritysjoukon lukumäärä oli 2 919 yritystä (ka 21,0 milj. euroa). Pienillä yrityksillä oli pienin liikevaihdon arvo 49,2 mrd.euroa (ka 4,2 milj. euroa) ja pienyritysjoukon lukumäärä oli 11 637. Ns. mikroyrityksien lukumäärä oli korkein 310,6 tuhatta ja liikevaihdon arvo oli  54,7 mrd. euroa. (ka 176,1 tuhatta euroa).

Yritysten liikevaihtotietoon sisältyvät vain ne yritykset, joilla on liikevaihtoa. Esim. pankkien ja vakuutusyhtiöiden (toimiala: rahoitus) liikevaihto puuttuu kuvioista ja vastaavasti näiden lukumäärätiedot.

Yhteisöjen ja muiden yritysten lkm ja liikevaihto kokoluokittain 2015

Aikasarjasta käy esiin että liikevaihdon kokonaisvolyymi on laskenut vuodesta 2013 alkaen.

Yhteisöjen ja muiden yritysten liikevaihto ja yritysten lkm 2011-2015

Käyttö-omaisuuden hankintameno ja poistot

Yritykset saavat tehdä käyttö-omaisuuden hankintamenosta poistot vuosittain. Hankintamenoa verovuoden alussa oli jäljellä 175,4 mrd. euroa (+ 8,1 %) 276 595 (-1,1 %) yrityksellä. Vastaavasti käyttö-omaisuuden hankintamenoa oli jäljellä verovuoden lopussa 179,7 mrd. euroa (+4,1 %) 280 308 yrityksellä (-1,0 %).

Suunnitelman mukaisia poistoja teki 158 606 yritystä (+0,9 %) yhteensä 15,7 mrd. euroa (+9,6 %) ja säännönmukaisia poistoja (EVL- poistoja) 262 795 yritystä (-0,8 %)  yhteensä 16,6 mrd. euroa (+9,3 %).

Yhteisöjen ja muiden yritysten käyttö-omaisuuden poistotiedot 2014 ja 2015

Varaukset

Elinkeinoverolaki sallii tiettyjen varausten vähentämisen verotuksessa. Näitä varauksia ovat toimintavaraus, luottotappiovaraus, hinnanlaskuvaraus sekä jälleenhankintavaraus. Asuintalovaraus voidaan vähentää erillisen lain perusteella. Takuuvaraus on pakollinen varaus. Vapaaehtoisten varausten vähennyskelpoisuus verotuksessa edellyttää varauksen vähentämistä myös kirjanpidossa.

Varauksia oli yhteensä 9,8 mrd. euroa (+7,4 %) ja varauksia oli 16 352 (-5,9 %) yrityksellä. Suurin euromääräinen varaus oli luottotappiovaraus, jonka tekemisellä lähinnä pankit ja vakuutusyhtiöt varautuvat epävarmoihin saataviin.

Yhteisöjen ja muiden yritysten varaustiedot 2014 ja 2015

Kirjanpidolliset tulokset 

Yritykselle muodostuu voitollinen tilikauden tulos jos sen tuotot ovat kuluja suuremmat. Verovuonna 2015 voitollisen tuloksen teki 259 566 yhteisöä ja muuta yritystä (+0,3 %). Niiden yhteenlaskettu tulos laski 39,4 miljardiin euroon (-9,2 %).

Jos yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kulut, sille muodostuu tilikauden tappiollinen tulos. Tappiota teki verovuonna 2015 yhteensä 116 143 yhteisöä ja muuta yritystä (-0,6 %) ja näiden yhteenlaskettu tappio oli 16,8 miljardia euroa (66,3 %).

Verovuoden tulos ja vahvistettu tappio

Yhteisöjen, avoimien- ja kommandiittiyhtiöiden tulos koostuu kolmesta eri tulolähteestä: elinkeinotoiminnan tulolähde, henkilökohtainen tulolähde ja maatalouden tulolähde. Nämä kolme tulolähdettä yhteenlaskettuina saadaan verovuoden tulos, mikä voi olla voitollinen tai tappiollinen. Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla on vain yksi tulolähde, elinkeinotoiminta.

Verovuoden tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta että mistään laajamittaisesta yritystoiminnan piristymisestä ei voida puhua, mutta ei myöskään tilanteen huononemisesta.

Positiivinen tulos

Kun kirjanpidon tulokseen lisätään veronalaiset erät ja vähennetään verovapaat erät, saadaan verovuoden tulos ennen tappioiden vähentämistä.

Verovuoden tulos oli kaikkia yrityksiä tarkasteltaessa ylijäämäinen 417 999 yhteisöllä ja muulla yrityksellä (- 0,3 %). Niiden yhteenlaskettu verovuoden tulos oli 33,2 miljardia euroa (-3,9 %).

Tappiollisia tuloksia vahvistettiin yhteensä 148 807 yhteisölle ja muulle yritykselle (+0,1 %). Niiden yhteenlaskettu vahvistetun verovuoden tappion määrä nousi  - 9,3  miljardiin euroon (+ 36,9 %).

Yhteisöjen ja muiden yritysten verovuoden tulot ja vahvistetut tappiot 2011-2015

Verotettavat tulot 

Verotettava tulo saadaan, kun verovuoden tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien vähennyskelpoiset tappiot. 

Yhteisö on ns. erillinen verovelvollinen, mikä tarkoittaa, että yhteisön tuloa ei jaeta osakkaille, vaan yhteisön verotettavaan tuloon sovelletaan suoraan yhteisöveroprosenttia (20 % vuosina 2014 ja 2015). Osakkaiden verotettava tulo sekä verot ja veronluonteiset maksut löytyvät henkilöasiakkaiden tuloverotuksen tilastoista.

Yhteisöjen verotettavat tulot verovuodelta 2015 olivat 24,2 miljardia euroa (+3,4 %). Kaikkiaan 110 682 yhteisölle (+2,4 %) muodostui verotettavia tuloja.

Yhteisöjen verotettavat tulot 2011-2015

Yhteisöjen verot ja veronluonteiset maksut

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2015 tuloveroja yhteensä 4,5 miljardia euroa. Nousua vuoteen 2014 verrattuna oli yli 60 miljoonaa euroa (+1,5 %). Tuloveroa maksoi 110 000 yhteisöä verovuonna 2015 (+1,3 %). Monella yrityksellä verovuosi 2015 näyttääkin menneen ihan hyvin. Mistään laajamittaisesta yritystoiminnan piristymisestä ei voida puhua, mutta ei myöskään tilanteen huononemisesta.

Yhteisöveron jakautumista koon mukaan voidaan havaita, että suuryritykset maksoivat yhteensä 39 % osuuden yhteisöveron kokonaismäärästä. Keskisuurten yritysten osuus oli 13,4 % yhteisöverosta, pienten yritysten osuus oli 13,2 % yhteisöverosta ja mikroyritysten osuus oli 16,2 % yhteisöverosta ja niiden yritysten osuus, joilla ei ole tilastoitua liikevaihtoa ja muut yritykset 18,2 %.

Henkilöyhtiöiden osakkaille sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille määrätyt verot ja veronluonteiset maksut löytyvät henkilöasiakkaiden tuloverotuksen tilastoista.

Yhteisöille määrätty yhteisövero_jakauma

Liikevaihdon luokitteluissa käytetyt luokkarajat:

Liikevaihdon luokitteluissa käytetyt luokkarajat