Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tulot verovuonna 2013

Tilastoja yhteisöjen ja muiden yritysten tuloista verovuoden 2013 tuloverotuksessa.

Tilastojen aineiston rajaus

Aineisto sisältää yhteisöt, avoimet-  ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja julkiset liikelaitokset, julkisyhteisöt sekä liiketoimintaa harjoittavat asuntoyhteisöt. Elinkeinonharjoittajia ovat liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, sijoitusrahasto sekä keskinäinen vakuutusyhtiö. Julkisyhteisöjen tiedot sisältyvät taulukoihin omana ryhmänään ja ovat mukana ensimmäisen kerran vertailuprosenteissa edelliseen vuoteen. Taulukoista voi havaita niiden vaikutuksen.

Kirjanpidolliset tulokset ja tappiot

Jos yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin kulut, niille muodostuu voitollinen tilikauden tulos. Verovuonna 2013 voitollisen tuloksen teki 216 354 yhteisöä ja muuta yritystä (+1,9 %). Niiden yhteenlaskettu tulos oli 25,3 miljardia euroa (-1,1 %).

Jos yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kulut, sille muodostuu tilikauden tappiota. Suhdannevaihtelu heijastuu eniten yritystoimintaan. Tappiota teki yhteensä 90 577 yhteisöä ja muuta yritystä (+8,2 %) ja näiden yhteenlaskettu tappio oli jopa 12,7 miljardia euroa (+ 45,5 %).

Verovuoden tulokset ja vahvistetut tappiot

Kun kirjanpidolliseen tulokseen lisätään veronalaiset erät ja vähennetään verovapaat erät, saadaan verotettavat tulokset ennen tappioiden vähentämistä tai vahvistut tappiot.

Kaikkia yrityksiä tarkasteltaessa verovuoden tulos oli ylijäämäinen yhteensä 299 499 yhteisöillä ja muilla yrityksillä (+0,2 %). Niiden yhteenlaskettu verovuoden tulos oli 27,7 miljardia euroa (+1,3 %).

Kaikkia yrityksiä tarkasteltaessa tappiota vahvistettiin yhteensä 121 008 yhteisölle ja muulle yritykselle (+2,2 %). Niiden yhteenlaskettu vahvistettu tappio nousi jopa 7,1 miljardiin euroon (+11,6 %).

Verovuoden tuloa tarkasteltuna päätoimialoittain suurin nousu oli maa- metsä- ja kalataloutta harjoittavilla yrityksillä/yrittäjillä (+14,7 %). Nousua oli myös muulla palvelutoiminnalla ja muut toimialat ryhmässä (+ 13,1 %), informaatio ja viestintä (+11,3 %) ja teollisuus (+10,1 %). Suurin putoaja oli sähkö- kaasu- lämpöhuolto ja jäähdytystoiminta (- 28,9 %), vesihuolto, viemäri- ja jätehuolto sekä muu ympäristön puhtaanapito (-13,1 %), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (- 11,5 %) sekä kaivostoiminta ja louhinta ( - 10,2 %).

Tulot ja tappiot

Verotettavat tulot

Kun verovuoden tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien vähennyskelpoiset tappiot, saadaan verotettava tulo.

Yhteisöt

Yhteisöjen tulos koostuu kolmesta eri tulolähteestä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde. Nämä kolme tulolähdettä lasketaan yhteen ja saadaan verovuoden verotettava tulo. Yhteisö on ns. erillinen verovelvollinen mikä tarkoittaa että yhteisön tuloa ei jaeta osakkaille, vaan yhteisön verotettavaan tuloon sovelletaan suoraan yhteisöveroprosenttia (24,5 % vuonna 2013 ja 20 % vuosina 2014 ja 2015).

Yhteisöjen verotettavat tulot verovuodelta 2013 olivat 20,0 miljardia euroa (-2,3 %). Verotettavia tuloja sai yhteensä 105 016 yhteisöä (+ 0,6 %).

Yhteisöjen verotettavat tulot

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

Avoin- tai kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen. Avoimen ja kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan tulos koostuu samoin kuin osakeyhtiöillä kolmesta eri tulolähteestä.  Jaettava yritystulo saadaan tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena, myös vanhat vähennyskelpoiset tappiot on vähennetty. Tämä yritystulo jaetaan yhtiömiesten pääomatuloksi ja ansiotuloksi ns. omistajayrittäjille sen mukaisesti mikä on ollut kunkin yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuudesta.  Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjäosakkaan muihin pääomatuloihin ja tulojen kokonaismäärästä määrätään pääomavero (30 % 50 000 asti/yli 50 000 verokanta on 32 %). Ansiotulo-osuus puolestaan lisätään yrittäjäosakkaan muihin ansiotuloihin, ja ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.

Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden (jaettavat) yritystulot verovuodelta 2013 olivat 1,3 miljardia euroa (+ 17,2 %). Jaettavaa yritystuloa muodostui yhteensä 23 318 avoimelle ja kommandiittiyhtiölle (- 4,4 %).

Avoimet ja kommandiitit

Elinkeinonharjoittajat

Elinkeinonharjoittajien elinkeinotoiminnan tulos muodostuu samalla periaatteella kuin henkilöyhtiöiden vastaava. Yritystulo verotetaan suoraan elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisena tulona. Myös elinkeinonharjoittajan (jaettavat) yritystulot jaetaan pääomatuloksi ja/tai ansiotuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjän muihin pääomatuloihin ja tulojen kokonaismäärästä määrätään pääomavero (30 % 50 000 asti/yli 50 000 verokanta on 32 %). Ansiotulo-osuus puolestaan lisätään yrittäjän muihin ansiotuloihin, ja ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.

Elinkeinonharjoittajien verotettavat tulot verovuodelta 2013 olivat 5,4 miljardia euroa (+ 2,5 %). Tuloista 4,9 miljardia (+0,9 %) oli ansiotuloja ja 0,5 miljardia (- 0,7 %) pääomatuloja. Verotettavaa  ansiotuloa sai 157 793 elinkeinonharjoittajaa (+ 0,2 %) ja verotettavaa pääomatuloa sai 60 918 elinkeinonharjoittajaa (+ 3,4 %).

Elinkeinonharjoittajien verotettavat tulot

Tilastotaulukot

Sivu on viimeksi päivitetty 15.12.2014