Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon tilastoja: Henkilö- ja yritysasiakkaiden saamat osingot verovuonna 2019

Henkilöasiakkaiden saamat osingot

Henkilöasiakkaat (ml. kuolinpesät) saivat vuonna 2019 osinkoja yhteensä 5,6 miljardia euroa (+10,5%). Osingoista suurin osa (67%) kertyi listaamattomista yhtiöistä. Listatuista yhtiöistä kertyi noin 31 prosenttia ja loput kertyvät pääasiassa ulkomailta.

Vuonna 2019 yhteensä 922 000 henkilöä ja kuolinpesää sai osinkoja. Osingonsaajien lukumäärä kasvoi hieman vuodesta 2018 (+0,7%). Eniten osingonsaajia oli listattujen yhtiöiden osingoilla (618 000). Listaamattomista osinkoja sai 326 000 asiakasta. Ulkomailta osinkoja saavien lukumäärä tippui 43,2 prosenttia. Vuonna 2019 ulkomailta osinkoja sai 177 000 asiakasta.

Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista osingot olivat vuonna 2019 kuitenkin varsin pieniä. Alle 5 000 euron osingot jäävät 795 000 asiakkaalla eli 86 prosentilla. Osingoista he saivat 11 prosenttia. Yli 100 000 euron osinkotuloja maksettiin reilulle 9 000 asiakkaalle (1 prosentti osinkoja saavista). Heidän osuus osingoista oli noin 46 prosenttia.

Verohallinnon avoimessa tilastotietokannassa on tilastoja osingoista vuodesta 2014 lähtien. Henkilöasiakkaiden saamat osingot ovat kasvaneet vuodesta 2014 vuoteen 2019 42,5 prosenttia eli osinkoja maksettiin 2019 noin 1,7 miljardia enemmän kuin vuonna 2014. Samaan aikaan osinkoja saavien henkilöasiakkaiden lukumäärä on vähentynyt 12 500. Osingon saajien lukumäärän lasku tapahtui vuosina 2015 ja 2016. Vuodesta 2017 lähtien osingon saajien määrä on vuosittain kasvanut.

Eniten ovat kasvaneet osingot listatuista yhtiöistä, 50,4 prosenttia. Kasvu on tapahtunut pääasiassa vuonna 2019 ja se selittyy erään aiemmin ulkomaille rekisteröidyn yhtiön kotipaikan muuttumisella Suomeen. Tämä näkyy myös ulkomailta Suomeen maksettujen osinkojen 22,1 prosentin laskuna verrattuna vuoteen 2014. Listaamattomien yhtiöiden osingot ovat kasvaneet 44,5 prosenttia.

Graafi 1: Henkilöasiakkaiden saamat osingot verovuonna 2019 (korjattu versio)

Sektoridiagrammissa esitetty henkilöasiakkaiden saamat osingot miljoonissa euroissa.

Henkilöasiakkaiden verotuksessa osingot jaetaan pääoma- tai ansiotulona verotettuun ja verovapaaseen tulo-osuuteen. Vuonna 2019 pääomatulona verotettujen osinkojen osuus oli 48,2 prosenttia ja se nousi hieman vuodesta 2018. Vastaavasti osinkojen verovapaa tulo-osuus laski hieman 41,2 prosenttiin.

Graafi 2: Osinkojen verotus henkilöasiakkaiden verotuksessa 2018 ja 2019

Listaamattomien yhtiöiden osingoista 1,6 miljardia maksettiin henkilöille, jotka saavat osinkoja yhtiöstä, jossa ovat YEL- tai MYEL-vakuutettuja. Tällaisia osingonsaajia oli yli 53 000 henkilöä. Osinkoja ja palkkaa samasta yhtiöstä sai lähes 30 000 henkilöä ja heille nämä yhtiöt maksoivat 0,9 miljardia osinkoja. Suurin osa listaamattomista yhtiöistä osinkoja saavista henkilöistä ei ole YEL-tai MYEL-vakuutettu eikä saa palkkaa osinkoja jakavasta yhtiöstä. Näitä henkilöitä oli vuonna 2019 noin 253 000. Heille näistä yhtiöistä maksettiin osinkoja 1,2 miljardia euroa.

Graafi 3: Listaamattomasta yhtiöstä henkilöasiakkaiden saamien osinkojen jakauma osinkojen saajan roolin mukaan osinkoja jakaneessa yhtiössä 2019

Yhteisöjen saamat osingot ja ylijäämät

Verovuonna 2019 osinkotuloa sai 31 500 yhteisöä (+1,6 %) yhteensä 19,7 miljardia euroa, mikä on 566 miljoonaa (+3,0 %) enemmän kuin vuonna 2018. Yhteisöjen osinkotulojen keskiarvo oli 626 000 euroa ja mediaani 2 611 euroa. Osinkoluvuissa ovat mukana myös yhteisöjen saamat ylijäämät.

Yhteisöjen saamista osingoista kokonaan veronalaisia oli yhteensä 1,55 miljardia euroa ja osittain veronalaisia osinkoja noin 1,1 miljardia euroa. Kokonaan verovapaita osinkoja oli noin 17,1 miljardia euroa, joista 8,6 miljardia (50,4 %) oli Suomesta saatua osinkoa ja 7,4 miljardia (43,2 %) toisesta EU/ETA-valtiosta saatua osinkoa. EU:n ja ETA:n ulkopuolelta saatuja verovapaita osinkoja oli puolestaan 1,1 miljardia euroa (12,9 %). Kokonaan verovapaita osinkoja sai noin 18 000 yhteisöä (+3,9 %).

Graafi 4: Yhteisöjen saamat osingot verovuonna 2019

Sektoridiagrammissa eroteltu yhteisöjen saamat osingot verovapaiden ja veronalaisten osinkojen osalta.

Suurin osa osinkoa saaneista yhteisöistä (77,1 %) oli mikroyrityksiä, joissa työskentelee alle 10 henkilöä. Mikroyritykset saivat yhteisöjen osinkotuloista 11,9 % vuonna 2019 ja osinkotulo oli keskimäärin 96 000 euron suuruinen. Pienten yritysten osuus osinkotuloista oli 5,4 % (keskiarvo 298 000 euroa) ja keskisuurten yritysten osuus 8,1 % (keskiarvo 1,1 milj. euroa). Suuryritysten osuus osinkotuloista oli 74,5 % ja keskimääräinen osinkotulo noin 10 miljoonaa euroa. Suuryrityksiä ovat yritykset, joissa henkilöstöä on vähintään 250 henkeä. Suuryritysten osuus osinkoa saavista yhteisöistä oli 4,7 %.

Graafi 5: Yhteisöjen saamat osingot yrityskoon mukaan verovuonna 2019

Yhtymien sekä elinkeinon- ja maatalouden harjoittajien saamat osingot ja ylijäämät

Yhtymät saivat osinkotuloa yhteensä hieman alle 126 miljoonaa euroa ja osinkotuloa saavia yhtymiä oli noin 2 200 kappaletta. Suurimman osan (99,1 %) yhtymien osinkotulosta saivat elinkeinoyhtymät, verotusyhtymät saivat osinkotuloa vuonna 2019 noin 1,2 miljoonaa euroa.

Yksityiset elinkeinonharjoittajat saivat yritystoiminnassaan osinkotuloa noin 2 miljoonaa euroa, josta suurin osa (1,4 milj. euroa) oli julkisesti noteeratuista yhtiöistä. Maatalouden harjoittajat saivat yritystoiminnassaan osinkotuloa vuonna 2019 noin 7,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Verovuoden 2019 elinkeinoverotilaston tiedot on julkaistu osittain Verohallinnon tilastotietokannassa (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Julkaisu sisältää tilastotietoa muun muassa yritysten ja henkilöasiakkaiden saamista osingoista.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2021