Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista

Antopäivä
9.12.2021
Diaarinumero
VH/5558/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.1.2022 - 31.12.2023

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 56/2018 nojalla päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa on annettava veron oikeamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista toimituksista ja verottomasta käytöstä.

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisten on ilmoitettava tiedot lupa- tai rekisteröintikohtaisesti.

Jos valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen on samasta valmisteverosta saman verokauden aikana myös satunnaisesti verovelvollinen, hänen on eroteltava säännöllistä ja satunnaista toimintaa koskevat tiedot.

2 §

Sähkön tuottajan, sähkön pientuottajan ja polttoturpeen pienkäyttäjän veroilmoituksessa on ilmoitettava sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetut verotustiedot laitoskohtaisesti.

Polttoturpeen käyttäjän, biokaasun tuottajan, biokaasun pientuottajan ja rekisteröidyn jakeluverkon haltijan veroilmoituksessa on ilmoitettava sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetut verotustiedot laitoksista yhteensä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava laitoskohtaisesti.

Sähkön tuottajan tulee eritellä verokauden aikana sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet ja niiden määrät kyseisen verokauden veroilmoituksella. Ilmoituksella eritellään ne sähkön tuotannossa käytetyt polttoaineet, joille on säädetty verotaso asianomaisessa valmisteverolaissa sekä myös polttoaineet, joille ei ole säädetty verotasoa. Verotaulukon polttoaineista määrät ilmoitetaan verotaulukon mukaisissa yksiköissä. Polttoaineista, joille ei ole verotasoa, ilmoitetaan määrät megawattitunteina.

3 §

Valmisteverotuksessa on veroilmoituksen tuotemäärätiedot ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Desimaaleja ei kuitenkaan ilmoiteta, jos kyse on tupakkaverolaissa tarkoitetuista tupakkatuotteista tai jäteverolaissa tarkoitetuista jätteistä taikka sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetuista kivihiiltä koskevista verotustiedoista.

4 §

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetun maa- ja biokaasun verokausi alkaa kuukauden 1. päivänä kello 07.00 ja päättyy seuraavan kuukauden 1. päivänä kello 07.00.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista (VH/1118/00.01.00/2021).

    

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2021

    

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2021