Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista

Antopäivä
25.10.2023
Diaarinumero
VH/5930/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 56/2018 nojalla päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa on annettava veron oikeamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista toimituksista ja verottomasta käytöstä.

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisten on ilmoitettava tiedot lupa- tai rekisteröintikohtaisesti.

Jos valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen on samasta valmisteverosta saman verokauden aikana myös satunnaisesti verovelvollinen, hänen on eroteltava säännöllistä ja satunnaista toimintaa koskevat tiedot.

2 §

Sähkön tuottajan, sähkön pientuottajan ja polttoturpeen pienkäyttäjän veroilmoituksessa on ilmoitettava sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1260/1996) tarkoitetut verotustiedot laitoskohtaisesti.

Polttoturpeen käyttäjän, biokaasun tuottajan, biokaasun pientuottajan ja rekisteröidyn jakeluverkon haltijan veroilmoituksessa on ilmoitettava sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetut verotustiedot laitoksista yhteensä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava laitoskohtaisesti.

Sähkön tuottajan tulee eritellä verokauden aikana sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet ja niiden määrät kyseisen verokauden veroilmoituksella. Ilmoituksella eritellään ne sähkön tuotannossa käytetyt polttoaineet, joille on säädetty verotaso asianomaisessa valmisteverolaissa sekä myös polttoaineet, joille ei ole säädetty verotasoa. Verotaulukon polttoaineista määrät ilmoitetaan verotaulukon mukaisissa yksiköissä. Polttoaineista, joille ei ole verotasoa, ilmoitetaan määrät megawattitunteina.

3 §

Valmisteverotuksessa on veroilmoituksen tuotemäärätiedot ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta.

Desimaaleja ei kuitenkaan ilmoiteta, jos kyse on tupakkaverolaissa (1470/1994) tarkoitetuista tupakkatuotteista tai jäteverolaissa (1126/2010) tarkoitetuista jätteistä taikka sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetuista kivihiiltä koskevista verotustiedoista. Desimaaleja ei myöskään ilmoiteta kaivosmineraaliverolaissa (314/2023) tarkoitetuista kaivosmineraaleista.

4 §

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetun maa- ja biokaasun verokausi alkaa kuukauden 1. päivänä kello 07.00 ja päättyy seuraavan kuukauden 1. päivänä kello 07.00.

5 §

Kaivostoiminnan harjoittajan on ilmoitettava kaivosmineraaliverolaissa tarkoitetut verotustiedot kaivoskohtaisesti.

Kaivosmineraalit on ilmoitettava tonneissa lukuun ottamatta hopea (Ag), kulta (Au), palladium (Pd), platina (Pt) ja uraani (U), jotka on ilmoitettava kilogrammoissa.

Kaivosmineraaliverolain liitteessä mainittujen kaivosmineraalien osalta kaivostoiminnan harjoittajan on ilmoitettava rikastukseen toimitettujen kaivosmineraalien määrä (rikastamon syöte). 

Muiden kuin kaivosmineraaliverolain liitteessä mainittujen kaivosmineraalien osalta kaivostoiminnan harjoittajan on ilmoitettava tuotanto ja tuotantomäärät.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2024.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista (VH/5558/00.01.00/2021).

 

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2023

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2023