Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös raportoitavia järjestelyjä koskevasta ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
27.5.2020
Diaarinumero
VH/2566/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.7.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 f §:n, 17 e §:n ja 22 §:n 5 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 14 f ja 17 e § laissa 1560/2019 ja 22 §:n 5 momentti 363/2013 nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen

Raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla annetussa laissa (1559/2019) tarkoitetun suomalaisen palvelun tarjoajan ja asianomaisen verovelvollisen on verotusmenettelylain 14 f ja 17 e §:n mukaisesti annettava vain viimeksi mainitun lain 14 f §:n 1 momentissa ja 17 e §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2 §

Tiedonantotapa

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat antaa tiedot sähköistä tiedonsiirtojärjestelmää käyttäen Verohallinnon julkaisemissa sähköisissä ilmoituspalveluissa tai Verohallinnon lomakkeella. Muut kuin luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat antaa tiedot vain sähköistä tiedonsiirtojärjestelmää käyttäen.

Verohallinto voi erityisestä syystä hyväksyä, että myös muut kuin luonnollinen henkilö ja kuolinpesä antavat ilmoituksen Verohallinnon lomakkeella.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 25 päivänä kesäkuuta 2018 toteutetuista järjestelyistä annettaviin tietoihin.

 

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020