Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om anmälnings- och uppgiftsskyldighet som gäller rapporteringspliktiga arrangemang

Har getts
27.5.2020
Diarienummer
VH/2566/00.01.00/2020
Giltighet
1.7.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 14 f §, 17 e § och 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana 14 f § och 17 e § lyder i lag 1560/2019 och 22 § 5 mom. i lag 363/2013, beslutat:

1 §

Lämnande av upplysningar

En finsk tjänsteleverantör som avses i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (1559/2019) och berörd skattskyldig ska enligt 14 f och 17 e § i lagen om beskattningsförfarande lämna endast de uppgifter som avses i 14 f § 1 mom. och 17 e § 1 mom. 1 punkt i sistnämnda lag.

2 §

Anmälningssätt

Fysiska personer och dödsbon kan lämna uppgifterna med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster eller på Skatteförvaltningens blanketter. Andra än fysiska personer och dödsbon kan lämna uppgifterna endast med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att även andra än fysiska personer och dödsbon lämnar in anmälan på Skatteförvaltningens blanketter.

3 §

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft den 1 juli 2020.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för arrangemang som genomförts den 25 juni 2018.

 

Helsingfors den 27 maj 2020

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 27.5.2020