Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallituksen päätös muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
20.8.2003
Diaarinumero
1032/33/2003
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003

Verohallitus on muuttanut muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun Verohallituksen päätöksen (1807/95) 2 §:n 2 momentin, 3 §:n ja 4 §:n 2-4 momentin sekä lisännyt päätökseen uuden 3 a §:n seuraavasti:


2 §

Muistiinpanot

Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä. Muistiinpanokirjan sivujen tulee olla juoksevasti numeroidut. Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu.

3 §

Maatalouden muistiinpanoja koskevat määräykset

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on 2 §:n lisäksi muistiinpanoissa erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

 1. verovuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat;
 2. maataloudesta johtuneet saamiset sekä maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen sekä velasta suoritettu korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot;
 3. verovuoden päättyessä tilalla olleet kotieläimet;
 4. verovuoden aikana luovutettujen kotieläinten luovutushinta tai korvaus ja siitä verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina luovutettujen kotieläinten verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus;
 5. verovuoden aikana hankittujen kotieläinten hankintameno ja siitä verovuoden poistoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina hankittujen kotieläinten verovuoden poistoksi jaksotettu osuus;

 6. rakennusten ja rakennelmien hankintamenot, menojäännökset sekä menojäännöksistä tehdyt poistot;

 7. koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot ja menojäännökset sekä erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännökset sekä näiden menojäännöksistä tehdyt poistot;

 8. maataloudessa työskennelleille henkilöille, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina, rahana maksetut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suoritetut sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajasuoritukset;
 9. verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentely maataloudessa sekä heidän osuutensa maatalouden nettovarallisuuteen sekä tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutusvoitot ja niiden jakautuminen puolisoiden kesken;

 10. maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maatilalla olevien rakennusten, rakennelmien tai niiden osien käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;

 11. maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maataloutta varten palkattujen työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien koneiden sekä muun kohdassa 7 mainitun omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;

 12. verovelvollisen kulkuneuvot sekä laskentaperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluiksi ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi menoksi;
 13. peruste maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n mukaisten tilapäisten työmatkojen aiheuttamien lisääntyneiden elantokustannusten vähentämiseen ja yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla tehtyjen maatalouteen liittyvien matkojen aiheuttamien menojen vähentämiseen; sekä;

 14. maatiloittain muodostettavan tasausvarauksen peruste

3 a §

Laskelma maatalouden tuloksesta

Laskelma maatalouden tuloksesta on laadittava kaikilta maatiloilta yhteensä seuraavan muistiinpanokaavan mukaisesti:

TULOT
Verollinen myynti 22 %
1. Eläinten myyntitulot
2. Verovuoden tuotoksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot
3. Muut myyntitulot
Verollinen myynti 17 %
4. Kotieläintuotteiden myyntitulot
5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot
Verollinen myynti 8 %
6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot
Arvonlisäveroton myynti
7. Valtiolta saadut tuet
8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset
9. Tasausvarauksen suora tuloutus
10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot

MENOT
11. Palkkamenot
12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 22 %
13. Verovuoden poistona vähennettävät kotieläinten jaksotetut hankintamenot
14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 17 % / 8 %
15. Muut maatalouden menot
16. Poistot
17. Verovuodelta tehty tasausvaraus
EROTUS (Voitto / Tappio)

Tulot ja menot merkitään ilman arvonlisäveron osuutta.

4 §

Metsätalouden muistiinpanoja koskevat määräykset

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen, jota verotetaan tuloverolain 43 §:n mukaisesti metsätalouden pääomatulosta, on muistiinpanoissa 2 §:n lisäksi erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

 1. selvitys maatalouteen, elinkeinotoimintaan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvosta;
 2. selvitys metsätalouden vuosimenoista eriteltyinä työntekijäin palkkauksesta aiheutuviin menoihin, metsätalouden matkakuluihin ja muihin vuosimenoihin;
 3. selvitys menovarauksen ja metsätuhoalueen menovarauksen (tuhovaraus) tekemisestä ja käyttämisestä;
 4. kiinteistöittäin eritelty selvitys metsävähennyksen perusteesta ja käytöstä;
 5. selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden, rakennusten ja rakennelmien sekä metsäojien ja metsäteiden hankintamenoista, hankintamenon poistosta ja menojäännöksestä; sekä
 6. selvitys metsätien rakentamismenon jakautumisesta metsätalouden ja tien muun käytön kesken.

Tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettua metsävähennystä varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa pystykaupassa puun ostajan antama selvitys ja hankintakaupassa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama tai muu luotettava selvitys puun myyntitulon kohdistumisesta metsävähennykseen oikeutettuun kiinteistöön tai määräalaan.

Tuloverolain 111 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuhovarausta varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama tai muu luotettava selvitys tuhoutuneen metsän uudistamismenojen arvioidusta määrästä.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2004 tehtäviin muistiinpanoihin.    

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Ilkka Niskanen

Sivu on viimeksi päivitetty 22.8.2003