Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om anteckningsskyldighet och anteckningar

Har getts
20.8.2003
Diarienummer
1032/33/2003
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 2003

Skattestyrelsen har ändrat 2 § 2 mom., 3 § och 4 § 2-4 mom. i sitt beslut av den 22 december 1995 om anteckningsskyldighet och anteckningar (1807/95) samt fogat en ny 3 a §, som följer:


2 §

Anteckningar

Anteckningarna registreras i kronologisk ordning. Sidorna i anteckningsboken skall vara försedda med löpande nummer. En inkomst registreras som transaktion när den har lyfts, skrivits in på den skattskyldiges konto eller den skattskyldige annars har kunnat förfoga över den. En utgift registreras som transaktion när den har utbetalats.

3 §

Bestämmelser om anteckningar inom jordbruket

Förutom 2 § skall en skattskyldig som bedriver jordbruk i anteckningarna särskilt redogöra för följande:

 1. köparna av under skatteåret sålda lantbruks- och trädgårdsprodukter samt husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten;
 2. från jordbruket härrörande fordringar samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga skulder, om vilka skall nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på jordbruket och annat än jordbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta och av skulden föranledda index- och kursförluster;
 3. lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång;
 4. överlåtelsepris eller ersättning för husdjur som överlåtits under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom skatteårets intäkt samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår överlåtna husdjur som periodiserats såsom skatteårets intäkt;
 5. anskaffningsutgift för husdjur som förvärvats under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom avskrivning för skatteåret samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår anskaffade husdjur som periodiserats såsom skatteårets avskrivning;
 6. anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts från utgiftsresterna;
 7. anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts från dessa utgiftsrester;
 8. de löner som i pengar utbetalats till personer som arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år, förskott som innehållits på lönerna och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivarprestationer;
 9. jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna;
 10. användningen av i jordbruket icke avdragbara andelar av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;
 11. i jordbruket icke avdragbara utgiftsandelar av anlitande av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt av användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket;
 12. den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen har fördelats på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke avdragbara kostnader.
 13. grunden för avdrag av den ökning av levnadskostnaderna som beror på tillfälliga arbetsresor enligt 10 e § inkomstskattelagen för gårdsbruk och för avdrag av de utgifter för sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar; samt
 14. grunden för utjämningsreservering som bildats skilt för varje lägenhet

3 a §

Uträkning av resultatet av jordbruk

Uträkning av resultatet av jordbruket skall upprättas sammanlagt för alla lägenheter enligt följande anteckningsschema:

INKOMSTER
Skattepliktig försäljning 22 %
1. Inkomst av djurförsäljning
2. Inkomst av husdjurförsäljning som periodiserats som skatteårets intäkt
3. Övriga försäljningsinkomster
Skattepliktig försäljning 17 %
4. Inkomst av försäljning av husdjursprodukter
5. Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter
Skattepliktig försäljning 8 %
6. Logiservice mm. försäljningsinkomster
Mervärdesskattefri försäljning
7. Statligt stöd
8. Övriga mervärdesskattefria stöd och ersättningar
9. Direkt intäktsföring av utjämningsreservering
10. Övriga mervärdesskattefria jordbruksinkomster

UTGIFTER
11. Lönekostnader
12. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 22 %
13. Utgifter för anskaffning av husdjur vilka periodiserats såsom skatteårets avskrivningar
14. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 17 %/8 %
15. Övriga jordbruksutgifter
16. Avskrivningar
17. Utjämningsreservering som gjorts för skatteåret
SKILLNAD (Vinst/Förlust)

Inkomsterna och utgifterna antecknas exklusive mervärdesskatt.

4 §

Bestämmelser om anteckningar inom skogsbruket

En skattskyldig som bedriver skogsbruk och beskattas för kapitalinkomst av skogsbruk i enlighet med 43 § inkomstskattelagen skall i anteckningarna förutom 2 § särskilt redogöra för följande:

 1. en utredning av värdet på virke som använts i jordbruket, näringsverksamheten och tagits i privat bruk;
 2. en utredning av skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter för arbetstagarnas avlöningar, resekostnader för skogsbruket samt övriga årliga utgifter;
 3. en utredning av om en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts;
 4. en skilt för varje fastighet specificerad utredning av grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget;
 5. en utredning av anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts från anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten; samt
 6. en utredning av hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruket och annan användning av vägen.

För det skogsavdrag som avses i 55 § skall den skattskyldige till sin anteckningsbok vid rotförsäljning bifoga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till en sådan fastighet eller ett sådant område som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. inkomstskattelagen skall den skattskyldige till sin anteckningsbok foga en utredning av skogsvårdsföreningen eller skogscentralen eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2003. Beslutet skall tillämpas första gången på de anteckningar som görs för skatteåret 2004.

Helsingfors den 20 augusti 2003

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Ilkka Niskanen

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2003