Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veronumero - ohje rakennusalan työntekijöille ja työnantajille

Antopäivä
30.3.2012
Voimassaolo
- 29.4.2018

Rakennusalan harmaata taloutta koskevia lainsäädännön mahdollistamia uusia torjuntatoimia aletaan toteuttaa. Joulukuussa hyväksytty laki veronumerosta ja -rekisteristä on ensimmäinen konkreettinen toimi hallitusohjelmaan kirjatuista, rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä tehostetuista toimenpiteistä.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennusalalla otetaan käyttöön veronumero ja Verohallinnossa aletaan ylläpitää rakennusalan julkista veronumerorekisteriä. Lisäksi Verohallinto saa toimivallan antaa Suomessa tilapäisesti työskenteleville ulkomaalaisille henkilötunnuksen. Toisessa vaiheessa rakennustyömaiden ilmoittamisvelvollisuutta lisätään.

1. Ensimmäisen vaiheen lakimuutokset

Eduskunta on 15.12.2011 hyväksynyt lain veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (1231/2011, HE 58/2011). Muut samassa yhteydessä säädetyt lakimuutokset tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella myöhemmin säädettävänä ajankohtana vuoden 2012 aikana.  Tällä hetkellä arvioidut ajankohdat ovat:

 • 1.6.2012 lukien myös Verohallinto saa alkaa kirjata tilapäisesti Suomeen töihin tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä väestötietojärjestelmään eli antaa henkilötunnuksia. Samalla verotoimisto antaa asiakkaalle pyynnöstä veronumeron.
 • 1.8.2012 avataan julkinen rakennusalan veronumerorekisteri.
 • 1.9.2012 lukien velvoitetaan jokaista rakennustyömaalla työskentelevää pitämään työmaalla henkilötunnistetta, johon on merkitty myös veronumero. Ennen 1.9.2012 aloitetuilla työmailla on kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa veronumeron sisältävä henkilötunniste voidaan ottaa käyttöön. Veronumeron on oltava näissä tapauksissa kuvallisessa tunnistekortissa siten viimeistään 1.3.2013.

2. Mikä veronumero on?

Veronumero on 12-merkkinen, yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa työnantajaa tai työmaata. Veronumeroa tarvitsevat rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt.

Veronumeron saaminen edellyttää aina suomalaista väestörekisterijärjestelmään merkittyä henkilötunnusta. Suomen kansalaiset saavat henkilötunnuksen automaattisesti syntymätodistuksensa perusteella, mutta ulkomaalaisten henkilöiden on itse haettava henkilötietojen merkitsemistä väestötietojärjestelmään, jolloin he saavat myös suomalaisen henkilötunnuksen. Vasta tämän jälkeen on mahdollista saada veronumero.

Verohallinto on antanut veronumeron kaikille Verohallinnon asiakastietokantaan marraskuussa 2011 merkittyinä olleille luonnollisille henkilöille kansalaisuudesta riippumatta.Veronumero on merkitty vuodenvaihteessa asiakkaille postitettuihin vuoden 2012 perusverokortteihin ja niiden selvitysosaan.

Verohallinto antaa jatkossa veronumeron myös uusille Verohallinnon asiakastietokantaan merkityille luonnollisille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Menettely alkaa 1.6.2012

Veronumeroon sovelletaan vastaavia salassapitosäännöksiä kuin verotustietoihin. Tieto veronumerosta voidaan siten luovuttaa vain laissa tiedonsaantiin oikeutetuille tahoille.

Veronumero merkitään rakennusalan tunnistekorttiin ja se on tunnistekortissa nähtävillä rakennustyömaan alueella. Veronumero merkitään myös Verohallinnon ylläpitämän rakennusalan veronumerorekisterin julkiseen tietopalveluun, josta voidaan tarkistaa tiettyä nimeä ja veronumeroa koskeva merkintä.

2.1 Veronumeron tarkoitus

Veronumeron käyttöönotolla pyritään varmistamaan, että jokainen rakennusalalla työskentelevä on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja työnantajiensekä itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien verovalvonnan toteuttamiseksi. Veronumeron avulla voidaan tarkistaa, onko henkilö merkitty Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti Verohallinnolta toimittamalla Verohallintoon pyyntötiedoston Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Menettelystä lisää, ks. kohta 4.1.

2.2 Veronumero näkyy kuvallisessa tunnistekortissa

Rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on ollut vuodesta 2006 lähtien työturvallisuuslain 52 a §:n mukaan velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Laki koskee ns. yhteistä rakennustyömaata. Yhteisestä työmaasta on kyse silloin, kun siellä samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Tunnistekortilla ei ole virallista muotovaatimusta, mutta lain mukaan tunnistekortista on käytävä henkilön nimen ja kuvan lisäksi ilmi muun muassa, onko työmaalla työskentelevä henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja eli liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Kuvallisessa tunnistekortissa on oltava myös työnantajan nimi. Uudistuksen perusteella tunnistekortissa tulee edellä mainittujen tietojen lisäksi olla henkilön veronumerorekisteriin merkitty veronumero.

Työturvallisuuslain muutos, jolla Veronumero edellytetään lisättäväksi tunnistekortteihin, on arvioitu tulevan voimaan 1.9.2012. Vanhoilla työmailla, jotka ovat alkaneet ennen syyskuun alkua, on puolen vuoden siirtymäaika merkitä veronumerot tunnistekortteihin. Näin ollen kaikilla työmailla on veronumero oltava merkittynä tunnistekorttiin viimeistään 1.3.2013.

2.3 Kenellä on velvollisuus pitää kuvallista tunnistekorttia?

Velvollisuus pitää näkyvillä tunnistekorttia koskee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä; työntekijöitä ja itsenäisiä työnsuorittajia, eli muun muassa liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä yhtiömiehiä. Tunnisteen pitovelvollisuus koskee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä, vaikka henkilö ei konkreettista rakentamista tekisikään.  Näin ollen esimerkiksi myös rakennustyömaalla työskentelevällä toimistotyöntekijällä, siivoojalla ja vartijalla tulee olla tunnistekortti. Oppilaitoksen opettajalla ja harjoittelijalla pitää olla oppilaitoksen kortti veronumeroineen heidän työskennellessään rakennustyömaalla.

Tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla henkilöllä eikä työmailla, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä. Samoin työmailla, jotka eivät muodostu yhteisiksi työmaiksi, ei edellytetä käytettävän tunnistekorttia.

Työntekijät saavat tunnistekortin työnantajalta tai työmaan päätoteuttajalta. Yrittäjillä on oltava oma korttinsa.  Rakennustyömaasta riippuen käytössä voi olla myös yhdistetty kulkulupa/tunniste. Rakennustyömaalla työskentelevällä ei ole oikeutta aloittaa työskentelyään ja saada kulkulupaa työmaalle ennen kuin hänellä on veronumero kuvallisessa tunnistekortissaan.

Syyskuun alusta voimaan tulevalla työturvallisuuslain muutoksella tunnisteen valvontavelvollisuus laajennetaan rakennuttajan lisäksi myös rakennustyömaan päätoteuttajaan ja työnantajaan. Aliurakoitsijat ja muut työnantajat ovat vastuussa omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta. Kuvallisen tunnistekortin käytön valvontavelvollisuuden laiminlyönyt rakennuttaja, päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuuslain 63 §:n mukaan työturvallisuusrikkomuksesta sanktioon.

Tunnisteen käyttöä valvovat työsuojeluviranomaiset.Tunnisteen käyttämis- ja valvontavelvollisuudesta ja rakennustyömaan alkamisaikaa koskevista asioista saa tarkempia tietoa työsuojeluviranomaisilta (www.tyosuojelu.fi).

2.4 Mikä on säännöksessä tarkoitettu rakennustyömaa?

Rakennustyömaa on alue, jolla on sovellettava Valtionneuvoston asetusta rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009). Rakentaminen on määritelty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) seuraavasti:

Maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuva rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentaminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvään asennustyö, purkaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä rakentamista koskeva suunnittelu. Lisäksi näitä töitä koskeva rakennushankkeen valmistelu ja suunnittelu.

Rakentamisella tarkoitetaan siten esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvaa rakennus- ja korjaustyötä. Kiinteistönä pidetään maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Pysyvillä rakennelmilla tarkoitetaan esimerkiksi siltoja, laitureita, sähkö-, vesi- ja kaukolämpöverkostoja sekä televerkkoja. Rakennustyötä on sekä talonrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen.

Talonrakentamiseen kuuluu mm. kaikentyyppisten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, korjausrakentaminen, perusparannus-, muutos-, laajennus, kunnostus- ja entisöintityöt rakennusasennustyöt (sähköasennukset, eristystyöt, LVI-asennukset, hissit, valvonta- ja hälytysjärjestelmät), rakentamisen viimeistelytyöt (rakennuspuusepänasennukset, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus, rappaus), rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen, rakennusaitojen ja -telineiden pystyttäminen.

Maa- ja vesirakentamiseen kuuluu mm. rakennusalueen pohjatyöt, rakennusten purkaminen, rakennussiivous, kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, lentokentät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) ja muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentaminen sillat, laiturit.

3. Tilapäisesti Suomeen tuleville ulkomaalaisille työntekijöiden henkilötunnus ja veronumero Verohallinnosta

3.1 Menettelystä

Suomeen työhön tulevien ulkomaalaisten on haettava väestötietojärjestelmään merkitsemistä ja sen perusteella saatavaa henkilötunnusta, ellei heillä sitä ennestään jo ole. Suomalainen henkilötunnus on edellytys veronumeron saamiseksi.

Verohallinto saa kesäkuun alusta lähtien maistraatin kanssa rinnakkaisen toimivallan kirjata väestötietojärjestelmään tilapäisesti töihin Suomeen tulevia ulkomaalaisia ja antaa heille henkilötunnuksia. Verohallinto voi kirjata henkilön väestötietojärjestelmään silloin, kun henkilö oleskelee Suomessa alle 12 kuukautta eikä saa kotikuntaa. Tällöin hänestä kirjataan yleisimmin tarvittavat tiedot: täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, syntymäpaikka, osoite, kansalaisuus, äidinkieli ja ammatti. Ulkomaalaisen on täytettävä rekisteröintilomake henkilötunnuksen saadakseen.

Samassa yhteydessä Verohallinto kerää verotusta varten tarpeellisia tietoja, kuten esimerkiksi tiedot työn- tai toimeksiantajasta, oleskelun ja työskentelyn kestosta, palkan/tulon määrästä, työskentelyoikeuden perusteesta ja työntekijän statuksesta (ts. onko hän vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työsuhteinen palkansaaja).

Verotoimistoon saapuessaan työntekijällä on hyvä olla jo valmiiksi täytetty hakemus lähdeverokortin tai verokortin saamiseksi. Kts Verohallinnon tiedote: Verotietoa ulkomailta Suomeen tuleville työntekijöille.

Tietojen kirjaamisen jälkeen työntekijälle annetaan Verohallinnosta asiakirja, josta näkyy hänen veronumeronsa. Asiakirja voi verokohtelusta riippuen olla verokortti, lähdeverokortti, tiedoksianto verokorttien ja ennakkoverojen laskennan perusteista tai erillinen todistus, josta ilmenee veronumero.

Vasta tämän jälkeen työntekijä voi saada työantajaltaan tai päätoteuttajalta rakennustyömaalla tarvittavan kuvallisen tunnisteen ja oikeuden työskennellä rakennustyömaalla.

Jos henkilötunnusta hakeva työntekijä aikoo oleskella yli vuoden Suomessa, henkilötunnuksen antaa edelleenkin maistraatti. Vasta maistraatista henkilötunnuksen saatuaan työntekijä voi tulla hakemaan verotoimistosta veronumeroa.  Myös mahdolliset perheenjäsenet rekisteröidään maistraatissa.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Ks. tiedotteen lopusta rekisteröintihakemuksia vastaanottavat toimipisteet. 

3.2 Tarvittavat asiakirjat henkilön tietojen tallentamiseen

Hakemuksen vastaanottaneen virkailijan on tunnistettava henkilö hänen virallisesta matkustusasiakirjastaan. Lisäksi Verohallinto tutkii rekisteröinnin edellytysten olemassaolon, kuten esim. maassaolon laillisuuden. Tämän vuoksi asiakkaalla on oltava mukanaan asiakirjoja, joista henkilö voidaan tunnistaa ja rekisteröinnin edellytykset tutkia.  Asiakkaan asioinnissa tarvitsemat asiakirjat riippuvat siitä, mistä maasta hän tulee Suomeen.

EU-jäsenvaltion kansalainen tai ETA-maan kansalainen

Mukana oltava:

 1. Voimassa oleva passi tai Schengen alueen virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta henkilö on vaikeuksitta tunnistettavissa.
 2. Jos maahantulosta on jo kulunut kolme kuukautta, mukana on oltava myös poliisin antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä. Tätä ei siis tarvita, jos maahantulosta on alle kolme kuukautta. Lisätietoa rekisteröinnistä Maahanmuuttoviraston sivuilta Oleskeluoikeuden rekisteröinti (www.migri.fi).
 3. Työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että voidaan varmistua henkilötunnuksen antamisen ja tietojen rekisteröimisen riittävästä perusteesta.

Muu kuin EU-jäsenvaltion tai ETA-maan kansalainen

Mukana oltava:

 1. Voimassa oleva passi, jonka kuvasta henkilö voidaan vaikeuksitta tunnistaa.
 2. Jos henkilön tarkoituksena on tehdä Suomessa töitä, joita ei ole lueteltu ulkomaalaislain 81 §:n 1 momentissa, hänellä on oltava voimassa oleva työntekijän oleskelulupa.
  Muun kuin EU-jäsenvaltion tai ETA-maan kansalaisella on oikeus työskennellä Suomessa rakennustyössä ilman oleskelulupaa ainoastaan siinä tapauksessa, että hän tulee suorittamaan Suomeen toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen yrityksen vakituisena työntekijänä tilapäistä alihankintatyötä, ja hänellä on mainitussa valtiossa oleskeluun ja työntekoon oikeuttavat luvat, jotka ovat voimassa työn päätyttyä Suomessa. Työskentely voi kestää korkeintaan kolme kuukautta kuuden kuukauden aikana.
  Työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista löytyy lisätietoa Maahanmuutoviraston sivuilta (www.migri.fi).
 3. Työsopimus tai kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Suomessa tehtävästä työstä. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että voidaan varmistua henkilötunnuksen antamisen ja tietojen rekisteröimisen riittävästä perusteesta.

Edellytysten tutkimisen jälkeen Verohallinto kirjaa henkilön väestötietojärjestelmään. Asiakas saa yleensä henkilötunnuksen heti. Tietojen merkitseminen väestötietojärjestelmään on maksuton.

4. Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri

Uudessa laissa on säännökset Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä. Verohallinto merkitsee veronumerorekisteriin yksilöllisen veronumeron ja muut henkilöstä rekisteröitävät tiedot. Verohallinnon julkinen rakennusalan veronumerorekisteri avautuu elokuun alussa. Elokuusta lähtien kuka tahansa voi tarkistaa henkilön nimen ja veronumeron vastaavuuden, toisin sanoen ovatko rakennusalalla työskentelevän henkilön tiedot rekisterissä.

Rekisteristä kysellessä pitää olla tiedossa sekä henkilön etu- ja sukunimi että myös veronumero. Kysely ei toimi pelkällä nimellä tai veronumerolla. Vastaukseksi saa, täsmääkö kyselijän syöttämä nimi ja veronumero, toisin sanoen löytyykö henkilön tietoja rekisteristä vai ei.  Muita tietoja ei kyselijälle ilmaista, ei esimerkiksi henkilötunnusta.

4.1 Veronumerorekisteriin merkitseminen

Veronumeron antamisella työntekijä ei vielä ole merkitty veronumerorekisteriin. Rakennusalan työntekijöiden merkitsemistä rekisteriin on erikseen pyydettävä. Pyynnön voi tehdä henkilö itse, hänen työnantajansa tai rakennustyömaan päätoteuttaja. Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.    

Työnantajalla oli mahdollisuus 31.1.2012 saakka pyytää rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöidensä veronumerot ennakonpidätystietojen suorasiirron yhteydessä vuodenvaiheessa 2011 - 2012. Tammikuun loppuun mennessä tehtyjen pyyntöjen perusteella rakennustyömaalla työskentelevät työntekijät merkitään 1.8.2012 avattavaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Jos työnantaja ei ole pyytänyt veronumeroita suorasiirtona tammikuun loppuun mennessä tai työntekijä on aloittanut työskentelynsä vuodenvaihteen jälkeen, työnantajan on erikseen pyydettävä työntekijöidensä merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Pyynnön voi tehdä sähköisesti, puhelimitse tai asioimalla Verohallinnon toimipisteessä. Verohallinto suosittelee, että työnantajat pyytäisivät työntekijöidensä merkitsemistä rakennusalan veronumerorekisteriin sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelun kautta, jos kerralla kysytään yli 20 henkilön veronumeroa. Sähköisestä menettelystä kerrotaan lisää kesäkuun aikana.

4.2 Veronumerorekisteristä poistaminen

Henkilön tiedot voidaan poistaa julkisesta veronumerorekisteristä henkilön omasta pyynnöstä hänen esitettyään selvityksen siitä, että hän ei enää toimi rakennusalalla. Tällaisena selvityksenä tulee kysymykseen esimerkiksi selvitys siirtymisestä muulla toimialalla toimivan yrityksen palvelukseen. Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti poistaa henkilön rekisteristä, jos hän ei enää toimi rakennustyömailla Suomessa.

Rekisteristä poistaminen ei sen sijaan voi tulla kysymykseen työnantajan tai muun henkilön rekisteröintiä alunperin pyytäneen pyynnöstä. Vaikka henkilötunnisteet, joille veronumero merkitään, ovat työnantajakohtaisia, veronumero on kuitenkin henkilökohtainen ja sillä on merkitystä ennen kaikkea työntekijälle itselleen. Työnantajalle tai päätoteuttajalle ei tämän vuoksi ole perusteltua antaa oikeutta pyytää henkilöä koskevien tietojen poistamista veronumerorekisteristä. Vain työntekijällä itsellään on edellytykset arvioida sitä, onko rekisterimerkintä hänelle esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen edelleen tarpeen.

5. Toisen vaiheen uudistukset vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla on tarkoitus ottaa käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoittamismenettely. Ilmoittamismenettely on nykyisin vapaaehtoisena käytössä osassa lähinnä rakennusteollisuuden työnantajajärjestön jäsenyrityksistä.

Ilmoittamismenettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista. Kukin urakoitsija joutuu ilmoittamaan omat työntekijätietonsa rakennustyömaan päätoteuttajalle, joka ilmoittaa tiedot keskitetysti kuukausittain Verohallinnolle.

Rakentamispalvelujen tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset aliurakoitsijaa ja tilaajan aliurakoitsijalle maksamia maksuja koskevat tiedot. Näin ollen pitkissäkin urakkaketjuissa kaikkien ketjun tilaajien tulee ilmoittaa omat aliurakkansa ja työvoiman vuokraustilanteet.

Tavoitteena on, että ilmoittamisvelvollisuuden toteuttamiseksi tarvittavista lainsäädäntömuutoksista annettaisiin hallituksen esitys vuonna 2012 sen jälkeen, kun muun ohessa ilmoittamisvelvollisuuden laajuuteen liittyvät yksityiskohdat on ratkaistu. Menettely otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Verohallinto tiedottaa urakoiden ilmoitus- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuuden tietosisällöstä, tietojen antamistavasta ja menettelyn alkamisajasta tarkemmin, kun hallituksen esitys asiasta on annettu.

Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa: arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten maksuvalvonnassa ja laiminlyönteihin reagoimisessa, ennakkoperintärekisteriin liittyvissä toimenpiteissä, verotarkastuksessa ja perinnässä. Tietojen avulla voidaan lisäksi arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta asiakas- ja työnantajarekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin.

6. Aiheeseen liittyviä säädöksiä ja muita asiakirjoja

Hallituksen esitys HE 58/2011 (www.eduskunta.fi) 

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait:

1. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011 (www.finlex.fi) 
2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta 1232/2011 (www.finlex.fi) 
3. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta 1233/2011 (www.finlex.fi) 
4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 1234/2011 (www.finlex.fi) 

Alla olennaisimpia kohtia työturvallisuuslaista ja asetuksesta rakennustyömaan työturvallisuudesta tunnisteen osalta:

Tunnisteen käyttö- ja huolehtimisvelvollisuus

Työturvallisuuslaki 52 a §

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunniste
Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa 1231/2011 (www.edilex.fi) tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi olla työnantajan nimi.

Mitä tässä momentissa säädetään rakennuttajasta, sovelletaan myös:

 1. pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteuttajaan;
 2. työnantajaan omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta.

Tunnistetta ei kuitenkaan tarvitse olla:

 1. tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla;
 2. sellaisella työmaalla työskentelevällä, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön.

Mikä katsotaan rakennustyömaaksi

Valtioneuvoston asetus rakennusalan työturvallisuudesta  205/2009

1 § Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

2 § Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) yhteisellä rakennustyömaalla työpaikkaa, jolla tehdään 1 §:ssä tarkoitettua työtä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja;

Milloin rakennustyömaa on aloitettu siirtymäaikana

Työturvallisuuslain muuttamisen L 1232/2011 voimaantulosäännös:

Työmaa katsotaan aloitetuksi, kun maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 (www.edilex.fi) 121 §:ssä säädetty aloituskokous on pidetty tai ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille on annettu. Työmaa katsotaan kuitenkin aloitetuksi aina viimeistään silloin, kun rakennustyö on aloitettu.

7. Henkilötunnuksia antavat Verohallinnon toimipisteet

Henkilötunnushakemuksia käsitellään seuraavissa alla mainituissa Verohallinnon toimipisteissä. Rekisteröinti on maksutonta. Henkilötunnuksen saa edelleenkin maistraatin ohella myös Kansaneläkelaitoksen toimipisteiden kautta. Maistraatista ja Kelasta ei kuitenkaan saa veronumeroa.

Suomessa tilapäisesti oleskelevan ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus (6150)

Ahvenanmaan verotoimisto: Maarianhamina 
Länsi-Suomen verotoimisto: Kokkola, Närpiö, Pietarsaari, Seinäjoki, Vaasa, Ylivieska
Kaakkois-Suomen verotoimisto: Lappeenranta, Kotka, Kouvola, Lahti, Savonlinna Itä-Suomen verotoimisto: Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Varkaus, Iisalmi
Pohjois-Suomen verotoimisto: Raahe, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Kuusamo, Oulu, Ivalo
Sisä-Suomen verotoimisto: Tampere, Hämeenlinna
Pääkaupunkiseudun verotoimisto:  Helsinki (Aleksanterinkatu 9)
Uudenmaan verotoimisto: Järvenpää, Lohja, Porvoo
Lounais-Suomen verotoimisto: Salo, Turku, Rauma, Pori

Verotoimistojen yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 5.6.2012