Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Veronumero ja julkinen veronumerorekisteri

Antopäivä
31.3.2022
Diaarinumero
VH/798/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.4.2022 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
Veronumero ja rakennusalan julkinen veronumerorekisteri A52/200/2018, 30.4.2018

Ohje korvaa syventävän ohjeen Veronumero ja rakennusalan julkinen veronumerorekisteri.

Rakennusalalla käytössä olevaa veronumeromenettelyä laajennetaan koskemaan laivanrakennusalaa 1.7.2022 alkaen. Tästä syystä laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (1231/2011) kumotaan ja säädetään uusi laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä (473/2021). Myös työturvallisuuslakiin tulee muutoksia, joissa on huomioitu veronumeromenettelyn laajentaminen. Uusi laki tulee voimaan 1.7.2022. Laivanrakennusalalla työskentelevä henkilö voidaan kuitenkin pyynnöstä merkitä veronumerorekisteriin jo 1.4.2022 alkaen.

Rakennusalalla työskentelevän henkilön veronumeromenettelyyn ei tule muutoksia. Laivanrakennusalaa koskeva veronumeromenettely eroaa rakennusalasta siinä, että telakka-alueella työskentelevä henkilö merkitään veronumerorekisteriin enintään kolmen vuoden määräajaksi. Lisäksi laivanrakennusalaa ei koske rakennusalan tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista.

1 Johdanto

Rakennustyömaalla ja telakka-alueella työskentelevällä henkilöllä on oltava veronumero kuvallisessa tunnistekortissa. Lisäksi veronumeron pitää olla merkittynä julkiseen veronumerorekisteriin. Verohallinto ylläpitää tietopalvelua, josta voi tarkistaa, onko tietty nimi ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin.

Veronumeron käytöllä pyritään varmistamaan, että jokainen rakennustyömaalla tai telakka-alueella työskentelevä henkilö on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Veronumerorekisteröinnin tarkoituksena on rakennusalalla ja laivanrakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työnantajan, työntekijän ja itsenäisen työnsuorittajan verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta.

2 Veronumero ja kuvallinen tunniste

2.1 Veronumero

Veronumero on 12-merkkinen, yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa työnantajaa tai työmaata. Veronumeroa tarvitsevat rakennustyömaalla tai telakka-alueella työskentelevät henkilöt.

Veronumeron saaminen edellyttää suomalaista väestötietojärjestelmään merkittyä henkilötunnusta. Suomen kansalaiset saavat henkilötunnuksen automaattisesti, mutta Suomeen muuttavien ulkomaan kansalaisten on itse haettava henkilötietojen merkitsemistä väestötietojärjestelmään, jolloin he saavat myös suomalaisen henkilötunnuksen.

Verohallinto antaa veronumeron automaattisesti luonnollisille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Veronumero on merkittävä kuvalliseen tunnisteeseen, jota on pidettävä esillä rakennustyömaalla ja telakka-alueella. Telakka-alueella tunnisteen käyttövelvollisuus tulee voimaan 1.7.2022.

Veronumeron pitää olla merkittynä myös Verohallinnon ylläpitämään veronumerorekisteriin. Veronumeroon sovelletaan vastaavia salassapitosäännöksiä kuin verotustietoihin. Tieto veronumerosta voidaan siten luovuttaa vain laissa tiedonsaantiin oikeutetuille tahoille.

2.2 Kuvallinen tunniste

Velvollisuus käyttää kuvallista tunnistetta ja tunnisteen tietoja koskevat määräykset ovat samat sekä rakennustyömaalla että telakka-alueella. Niistä säädetään työturvallisuuslain 52 a ja 52 c §:issä.

Työturvallisuuslain 52 a §:n mukaan rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Säännös koskee niin sanottua yhteistä rakennustyömaata.

Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 kohdan mukaan yhteisestä rakennustyömaasta on kyse silloin, kun työmaalla toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä työnantajalla on 1.7.2022 voimaan tulevan työturvallisuuslain 52 c §:n mukaan velvollisuus valvoa, että telakka-alueella työskentelevillä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Säännös koskee yhteisenä työpaikkana pidettävää telakka-aluetta. Tunnisteessa olevista tiedoista säädetään lain 52 a §:ssä.

Työturvallisuuslain 49 §:n mukaan yhteisenä työpaikkana pidetään työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Tunnisteella ei ole virallista muotovaatimusta, mutta työturvallisuuslain 52 a §:n mukaan tunnisteessa on oltava

  • henkilön nimi
  • henkilön valokuva
  • työnantajan nimi
  • henkilön veronumero, joka on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin
  • tieto siitä, onko työmaalla työskentelevä henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja eli liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Rakennustyömaalla tai telakka-alueella työskentelevällä ei ole oikeutta aloittaa työskentelyään ja saada kulkulupaa työmaalle ennen kuin hänellä on veronumerorekisteriin merkitty veronumero kuvallisessa tunnisteessa.

2.3 Tunnisteen käyttövelvollisuus ja valvonta

Velvollisuus pitää näkyvillä kuvallista tunnistetta koskee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla sekä yhteisenä työpaikkana pidettävällä telakka-alueella työskenteleviä henkilöitä. Velvollisuus koskee sekä työntekijöitä että itsenäisiä työnsuorittajia eli muun muassa liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä yhtiömiehiä.

Sillä ei ole merkitystä, mitä työtä henkilöt tekevät rakennustyömaalla tai telakka-alueella. Esimerkiksi rakennustyömaalla kuvallinen tunniste on oltava myös sellaisilla työntekijöillä, jotka eivät tee varsinaista rakentamistyötä, kuten rakennustyömaalla työskentelevillä toimistotyöntekijöillä, siivoojilla ja vartijoilla. Myös oppilaitoksen opettajalla ja harjoittelijalla on oltava oppilaitoksen kortti veronumeroineen, kun he työskentelevät rakennustyömaalla tai telakka-alueella.

Työturvallisuuslain 52 a §:n mukaan rakennustyömaalla kuvallista tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla henkilöllä, joka ei osallistu rakennustyön tekemiseen, eikä työmailla, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä. Tunnistetta ei edellytetä käytettävän myöskään työmailla, jotka eivät ole yhteisiä työmaita.

Työturvallisuuslain 52 c §:n mukaan telakka-alueella kuvallista tunnistetta ei tarvitse käyttää silloin, kun kyseessä on tilapäisesti tavaraa telakka-alueelle kuljettava henkilö. Säännöksen mukaan tunnistetta ei tarvitse myöskään olla aluksen tilaajan tai liikennöintiä harjoittavan yrityksen palveluksessa olevalla työntekijällä, joka kuuluu aluksen miehistöön ja työskentelee telakka-alueella aluksen käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.

Rakennustyömaan rakennuttaja ja päätoteuttaja ovat vastuussa siitä, että kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on työturvallisuuslain 52 a §:n edellyttämä kuvallinen tunniste. Telakka-alueella vastuussa on pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Lisäksi rakennustyömaalla ja telakka-alueella toimivat työnantajat ovat vastuussa omien ja sopimuskumppaneidensa työntekijöiden tunnisteen käyttämisestä.

Rakennusalalla kuvallisen tunnisteen käytön valvontavelvollisuuden laiminlyönyt rakennuttaja, päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuuslain 63 §:n mukaan työturvallisuusrikkomuksesta sanktioon. Laivanrakennusalalla vastaavasta laiminlyönnistä sanktioon voidaan tuomita pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja työnantaja.

Hallituksen esityksen (HE 2/2021) mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole työturvallisuuslain 63 §:ssä tarkoitettu työturvallisuusrikkomus silloin, kun veronumerorekisteriin merkityn veronumeron puuttuminen kuvallisesta tunnisteesta johtuu pakottavista olosuhteista. Edellytyksenä kuitenkin on, että veronumerorekisteröinti tapahtuu välittömästi esteen poistuttua. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun alustilauksen viimeistelyvaiheessa tarvitaan kiireellisesti erityisasiantuntijoita aluksen käyttöönottotöitä varten, jotta voidaan estää laivanrakennusprojektin viivästyminen, eikä asiantuntijoiden saapumiseen ole voitu varautua etukäteen.

Silloin kun kyse on pakottavasta olosuhteesta ja työskentely rakennustyömaalla tai telakka-alueella on niin lyhytaikaista, että veronumeron saaminen ja merkitseminen veronumerorekisteriin ei ole mahdollista ennen työskentelyn päättymistä, veronumeroa ja sen merkitsemistä veronumerorekisteriin ei tarvitse hakea jälkikäteen, jos työn tekijä on jo poistunut Suomesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun työ ajoittuu viikonloppuun eikä verotoimisto ole auki.

Tunnisteen käyttöä valvovat työsuojeluviranomaiset. Tunnisteen käyttämis- ja valvontavelvollisuudesta saa tarkempia tietoa työsuojeluviranomaisilta osoitteesta www.tyosuojelu.fi.

2.4 Rakennustyömaan määritelmä

Rakennustyömaa on alue, jolla on sovellettava valtionneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Asetuksen 1 §:ssä olevan määritelmän mukaan rakentamista on:

  • Maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuva rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentaminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä asennustyö, purkaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä rakentamista koskeva suunnittelu.
  • Lisäksi näitä töitä koskeva rakennushankkeen valmistelu ja suunnittelu.

Rakentamisella tarkoitetaan siten esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvaa rakennus- ja korjaustyötä. Kiinteistönä pidetään maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Pysyvillä rakennelmilla tarkoitetaan esimerkiksi siltoja, laitureita, sähkö-, vesi- ja kaukolämpöverkostoja sekä televerkkoja. Rakennustyötä on sekä talonrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen.

Talonrakentamiseen kuuluu mm. kaikentyyppisten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, korjausrakentaminen, perusparannus-, muutos-, laajennus-, kunnostus- ja entisöintityöt, rakennusasennustyöt (sähköasennukset, eristystyöt, LVI-asennukset, hissit, valvonta- ja hälytysjärjestelmät), rakentamisen viimeistelytyöt (rakennuspuusepänasennukset, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus, rappaus), rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen, rakennusaitojen ja -telineiden pystyttäminen.

Maa- ja vesirakentamiseen kuuluvat mm. rakennusalueen pohjatyöt, rakennusten purkaminen, rakennussiivous, kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, lentokentät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) ja muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentaminen (sillat, laiturit).

Lisätietoa rakennustyön määritelmästä ja yhteisestä rakennustyömaasta sekä rakennustyön alkamisajasta on Verohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus, kohta 3 sekä Työsuojeluhallinnon (www.tyosuojelu.fi) sivuilla olevissa muistioissa Rakennustyö ja yhteinen rakennustyömaa (pdf) sekä Lisäkysymykset tunnisteisiin, luetteloon ja yhteiseen rakennustyömaahan liittyen (pdf).

2.5 Telakka-alueen määritelmä

Työturvallisuuslain 52 c §:n mukaan telakka-alueena pidetään yhteistä työpaikkaa, jossa harjoitetaan kauppamerenkulkuun liittyvien alusten tai viranomaisalusten uudisrakennusta tai korjausta ja jossa voidaan rakentaa tai korjata 24 metrin pituisia tai sitä pidempiä aluksia.

Työturvallisuuslain 49 §:n mukaan yhteisenä työpaikkana pidetään työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen.

3 Henkilötunnus ja veronumero Verohallinnosta

Veronumeron saaminen edellyttää suomalaista henkilötunnusta. Tämän vuoksi Suomeen töihin tulevien ulkomaan kansalaisten on haettava henkilötunnusta, ellei heillä ole sitä ennestään. Kun henkilö saa henkilötunnuksen, hän saa samalla myös veronumeron.

Henkilö saa suomalaisen henkilötunnuksen, kun hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään, jota ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Ulkomaan kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen pyynnöstä käymällä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupisteessä tai muun henkilötunnuksia myöntävän viranomaisen palvelupisteessä.

Verohallinnolla on Digi- ja väestötietoviraston kanssa rinnakkainen toimivalta antaa henkilötunnuksia ulkomaan kansalaisille, jotka tulevat Suomeen tilapäisesti töihin. Verohallinto kirjaa väestötietojärjestelmään henkilöistä seuraavat tiedot: täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, syntymäpaikka, osoite, kansalaisuus, äidinkieli ja ammatti. Samassa yhteydessä Verohallinto kerää verotusta varten tarpeellisia tietoja, kuten tiedot työn- tai toimeksiantajasta, oleskelun ja työskentelyn kestosta Suomessa, palkan/tulon määrästä ja työsuhteen tai toimeksiannon tyypistä (toisin sanoen onko kyseessä vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työsuhteinen palkansaaja).

Kun tiedot on kirjattu väestötietojärjestelmään, henkilö saa henkilötunnuksen. Lisäksi hänelle annetaan Verohallinnosta asiakirja, josta näkyy hänen veronumeronsa. Asiakirja voi olla verokortti, lähdeverokortti tai erillinen asiakirja, josta ilmenee veronumero.

Verohallinto merkitsee rakennustyömaalla tai telakka-alueella työskentelevän henkilön veronumeron julkiseen veronumerorekisteriin. Vasta tämän jälkeen työntekijä voi saada työnantajaltaan tai rakennustyömaan päätoteuttajalta tai telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävältä työnantajalta kuvallisen tunnisteen ja oikeuden työskennellä rakennustyömaalla tai telakka-alueella.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää, että sitä hakeva henkilö asioi henkilökohtaisesti Verohallinnon palvelupisteessä. Verohallinnon ohjeessa Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus on kerrottu tarkemmin, mitä asiakirjoja vaaditaan, jotta henkilötunnus voidaan antaa. Ohjeessa on myös kerrottu Verohallinnon palvelupisteet, jotka antavat henkilötunnuksia.

4 Julkinen veronumerorekisteri

4.1 Veronumerorekisteri

Tietojen antamisesta veronumerorekisteristä säädetään veronumerosta ja veronumerorekisteristä annetun lain 6 §:ssä. Veronumerorekisteri on julkinen tietopalvelu, josta jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tarkistaa, ovatko henkilön tiedot rekisterissä. Tarkistettaessa tietoja rekisteristä on tiedettävä henkilön etu- ja sukunimi sekä veronumero. Kysely ei toimi pelkällä nimellä tai pelkällä veronumerolla.

Tietopalvelusta saa vastaukseksi tiedon, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin ja onko henkilö merkitty rekisteriin rakennusalalla vai laivanrakennusalalla työskentelevänä. Laivanrakennusalalla työskentelevästä henkilöstä näytetään myös rekisteröinnin päättymisajankohta. Muita tietoja (esimerkiksi henkilötunnusta) ei näytetä.

Laivanrakennusalalla työskentelevien henkilöiden tietopalvelu otetaan käyttöön 1.7.2022, jolloin uusi laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä tulee voimaan.

Tietopalveluun pääsee asiakasohjeessa Veronumerorekisteri olevan linkin kautta.

4.2 Veronumerorekisteriin merkitseminen

Pelkkä veronumeron saaminen ei vielä tarkoita, että henkilö on merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön veronumerorekisteriin pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä on ilmoitettava, pyydetäänkö henkilön merkitsemistä rekisteriin rakennusalalla vai laivanrakennusalalla työskentelevänä.

Veronumerosta ja veronumerorekisteristä annetun lain 5 §:n mukaan pyynnön merkitä henkilö veronumerorekisteriin voi tehdä henkilö itse, hänen työnantajansa, yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja tai telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön veronumerorekisteriin.    

Veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus, hänelle Verohallinnon tietojärjestelmään talletettu veronumero sekä tieto siitä, työskenteleekö henkilö rakennus- vai laivanrakennusalalla. Lisäksi veronumerorekisteriin merkitään laivanrakennusalalla työskentelevästä rekisteröinnin päättymispäivä.

Jos henkilö työskentelee sekä rakennustyömaalla että telakka-alueella, hänet merkitään veronumerorekisteriin sekä rakennusalalla että laivanrakennusalalla työskentelevänä.

Veronumerosta ja veronumerorekisteristä annetun lain 7 §:n mukaan laivanrakennusalalla työskentelevä henkilö merkitään veronumerorekisteriin kolmen vuoden määräajaksi. Telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, työnantaja tai henkilö itse voi uusia merkinnän milloin tahansa sen voimassaoloaikana. Tällöin uusimisesta alkaa uusi kolmen vuoden määräaika.

Rakennusalalla työskentelevät merkitään veronumerorekisteriin toistaiseksi kuten aikaisemminkin.

Verohallinto merkitsee veronumerorekisterissä 31.3.2022 oleville henkilöille viranomaisaloitteisesti tiedon siitä, että henkilö työskentelee rakennustyömaalla. Telakka-alueella työskentelevä henkilö voidaan pyynnöstä merkitä veronumerorekisteriin 1.4.2022 alkaen. Laivanrakennusalalla veronumerorekisteröinti on pakollinen 1.7.2022 alkaen.

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti toimittamalla työntekijöiden henkilötunnukset sähköisesti lähetettävällä tiedostolla Verohallinnolle. Samalla työnantaja voi pyytää merkitsemään työntekijät veronumerorekisteriin. Menettelystä on lisätietoa Verohallinnon asiakasohjeessa Veronumero.

4.3 Veronumerorekisteristä poistaminen

Veronumerosta ja veronumerorekisteristä annetun lain 7 §:n mukaan rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tiedot voidaan poistaa veronumerorekisteristä hänen omasta pyynnöstään, kun hän ei enää työskentele rakennustyömaalla. Henkilön tulee esittää selvitys siitä, että hän ei enää toimi rakennusalalla. Selvitys voi olla esimerkiksi se, että työntekijä on siirtynyt muulla kuin rakennusalalla toimivan yrityksen palvelukseen. 

Verohallinto voi oma-aloitteisesti poistaa rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tiedot veronumerorekisteristä, jos rekisterissä olevasta henkilöstä ei ole annettu verotusmenettelystä annetun lain 15 b §:ssä tarkoitettuja työntekijätietoja viimeisen kahden vuoden aikana.

Telakka-alueella työskentelevä henkilö merkitään veronumerorekisteriin kolmen vuoden määräajaksi. Määräajan päätyttyä Verohallinto poistaa oma-aloitteisesti telakka-alueella työskentelevän henkilön tiedot veronumerorekisteristä, jos telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, työnantaja tai henkilö itse ei ole uusinut rekisterimerkintää.

Telakka-alueella työskentelevän henkilön tiedot voidaan poistaa veronumerorekisteristä myös hänen omasta pyynnöstään, jos hän esittää selvityksen siitä, ettei hän enää toimi laivanrakennusalalla.

Jos henkilö on merkitty työskenteleväksi sekä rakennustyömaalla että telakka-alueella, veronumerorekisteristä poisto voi koskea vain jompaakumpaa toimialaa.

Muiden pyynnöstä henkilöä ei voida poistaa veronumerorekisteristä. Siten esimerkiksi työnantaja, rakennustyömaan päätoteuttaja tai telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja eivät voi pyytää poistamaan henkilöä rekisteristä. Veronumero on henkilökohtainen ja sillä on merkitystä ennen kaikkea henkilölle itselleen. Vain henkilöllä itsellään on edellytykset arvioida sitä, onko rekisterimerkintä edelleen tarpeen esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen.

Verohallinto ei lähetetä erillistä ilmoitusta viranomaisaloitteisesti tehdystä poistosta. Rekisteröintimerkinnän voimassaolon voi tarkistaa julkisesta veronumerorekisteristä.

Verohallinto voi pyynnöstä merkitä henkilön tiedot uudestaan veronumerorekisteriin. Veronumero on pysyvä, joten rekisteriin uudelleen merkitsemisessä henkilölle alun perin annettu veronumero ei muutu.

5 Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan valvontaan liittyy veronumeron ja julkisen veronumerorekisterin lisäksi kuukausittainen tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle. Laivanrakennusalalla vastaavaa tiedonantovelvollisuutta ei ole.

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus kohdistuu rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin.

Rakentamispalveluiden tilaajan on ilmoitettava tiedot työmaalla toimivista urakoitsijoista ja urakoista. Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja sekä rakentamispalvelua varten ostettuja rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman vuokrausta näihin tarkoituksiin.

Työmaan päätoteuttajan on ilmoitettava tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksen saajista. Jokaisen rakennustyömaalla toimivan yrityksen on toimitettava päätoteuttajalle tiedot omista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä.

Rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta ja menettelyä on käsitelty tarkemmin ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus.

 

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

veroasiantuntija Sari Korpela

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2022