Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksu 1.4.2015 alkaen

Antopäivä
18.3.2015
Diaarinumero
A2/200/2015
Voimassaolo
31.12.2016 asti
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
1308/40/2009, 30.12.2009

1 Yleistä

Tässä ohjeessa kerrotaan arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksun määräämisperusteet eri laiminlyöntitilanteissa.

Yhteenvetoilmoituksen antaminen on keskeistä EU-tavara- ja palvelukaupan valvonnan toimivuuden kannalta.

Arvonlisäverolain 162 e §:n mukaan verovelvollisen on annettava kuukausittain yhteenvetoilmoitus tavaroiden ja palveluiden myynnistä muiden EU-maiden yrityksille. Ilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 20. päivänä. Verovelvollinen, jolla ei ole käytännössä mahdollisuutta antaa ilmoitusta sähköisesti, voi hakea lupaa Verohallinnolta ilmoituksen antamiseen paperisena. Hakemuksessa on esitettävä ne syyt, miksi lupaa haetaan.

Jos verovelvollinen ilman pätevää syytä on laiminlyönyt yhteenvetoilmoituksen antamisen tai antanut sen vaillinaisena tai virheellisenä, Verohallinto voi arvonlisäverolain 168 a §:n mukaan määrätä verovelvollisen maksettavaksi laiminlyöntimaksua. Maksun suuruus on vähintään 80 euroa ja enintään 1 700 euroa. (Ks. liitteenä oleva taulukko laiminlyöntimaksun suuruuden määräytymisestä).

2 Yhteenvetoilmoitusta ei ole annettu

Vakavin laiminlyönti on kysymyksessä silloin, kun yhteenvetoilmoitus ei ole annettu. Jos verovelvollinen kehotuksesta huolimatta ei ole antanut yhteenvetoilmoitusta, laiminlyöntimaksun suuruus on 100 – 1 700 euroa. Maksua määrättäessä otetaan huomioon EU-tavara- ja -palvelumyyntien määrät sekä laiminlyöntien toistuvuus.

Yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönti katsotaan toistuvaksi, jos verovelvollinen on kuuden aikaisemman kalenterikuukauden aikana laiminlyönyt yhdenkin ilmoituksen antamisen.

Jos yhteenvetoilmoituksella ilmoitettavan EU-tavara- ja -palvelumyynnin määrä on alle 2 500 euroa, laiminlyöntimaksua yhteenvetoilmoituksen antamatta jättämisen johdosta ei määrätä. Jos verovelvollinen kuitenkin on jättänyt antamatta kahden tai useamman yhteenvetoilmoituksen edeltävän kuuden kuukauden aikana, laiminlyöntimaksua määrätään 100 euroa.

3 Yhteenvetoilmoituksessa on tunnusvirheitä

Yhteenvetoilmoituksessa ilmoitettavat asiakkaan arvonlisäverotunnisteet (ALV-numerot) voivat olla virheellisiä. Virhe voi olla maatunnuksessa tai tunnisteen numero-osassa. Vertailussa voi tulla esille myös sellaisia ALV-numeroita, jotka eivät ole voimassa olevia tai ovat virheellisiä. Jos Verohallinto voi korjata virheen, sitä ei lasketa mukaan laiminlyöntimaksun perusteeseen.

Jos verovelvollinen selvityspyyntökirjeestä huolimatta ei ole korjannut yhteenvetoilmoituksen tunnusvirheitä, laiminlyöntimaksun määrä on 100 – 600 euroa. Maksun määrässä otetaan huomioon virheiden olennaisuus ja laiminlyöntien toistuvuus.

Tunnusvirheitä pidetään olennaisina silloin, kun virheellisillä tunnisteilla ilmoitettujen EU-tavara- ja -palvelumyyntien määrä on vähintään 2 500 euroa ja yli 10 prosenttia yhteenvetoilmoituksen koko myyntimäärästä.

Oikeansisältöisen yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönti katsotaan toistuvaksi, jos verovelvollisen yhteenvetoilmoituksissa on ollut olennaisia tunnusvirheitä edellisen kuuden kuukauden aikana eikä niitä ole korjattu. Tunnusvirheet katsotaan olennaisiksi, jos niiden yhteenlaskettu määrä on ollut kuukaudella vähintään 2 500 euroa.

Jos laiminlyöntimaksua ei voida määrätä sen vuoksi, että virheellisillä tunnuksilla ilmoitettujen EU-tavara- ja -palvelumyyntien yhteismäärä on alle 2 500 euroa, voidaan laiminlyöntimaksua määrätä 100 euroa, jos edellisen kuuden kuukauden ajalta yhdessä tai useammassa yhteenvetoilmoituksessa olevat tunnusvirheet on jätetty korjaamatta.

EU-maiden välisessä tietojenvaihdossa esille tulleiden korjaamatta jääneiden ALV-numeroiden (eivät ole voimassa tai ovat virheellisiä) vuoksi määrättävä laiminlyöntimaksu on 200 – 600 euroa. Maksu määrätään myös siinä tapauksessa, että EU-tavara- ja -palvelumyynnin määrä on alle 2 500 euroa. Maksun määrä riippuu laiminlyönnin toistuvuudesta.

4 Yhteenvetoilmoituksen ja kausiveroilmoituksen tiedot ovat ristiriitaiset

Verohallinto vertaa verovelvollisen yhteenvetoilmoituksessa antamia tietoja kausiveroilmoituksessa annettuihin tietoihin. Lisäksi EU-maiden välisessä tietojenvaihdossa tarkistetaan ALV-numeroiden oikeellisuus sekä niiden voimassaolo.

Jos verovelvollinen selityspyyntökirjeestä huolimatta ei ole korjannut yhteenvetoilmoituksen ja kausiveroilmoituksen tietojen välistä ristiriitaa tai vaillinaisia ALV-numeroita, laiminlyöntimaksun määrä on 80 – 600 euroa.

Maksu yhteenveto- ja kausiveroilmoitusten välisestä erosta määrätään vain, jos niiden välinen ero on olennainen. Ero katsotaan olennaiseksi, jos ilmoitusten lukujen ero on yli 20 prosenttia.

Jos yhteenvetoilmoituksella ilmoitettujen lukujen välinen ero on alle 5 000 euroa eikä laiminlyönti ole toistuva, maksua yhteenvetoilmoituksen vertailuvirheiden johdosta ei määrätä.

Oikeansisältöisen yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönti katsotaan toistuvaksi, jos verovelvollisen yhteenvetoilmoituksissa on viimeisen kuuden kuukauden ajalta ollut olennaisia ristiriitaisia tietoja ja niitä ei ole korjattu. Ristiriita katsotaan olennaiseksi, jos yhteenveto- ja kausiveroilmoitusten tietojen välisten eroavaisuuksien määrä on ollut vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Jos laiminlyöntimaksua ei määrätä sen vuoksi, että kausiveroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen välinen ristiriita on alle 5 000 euroa, laiminlyöntimaksua määrätään kuitenkin 80 euroa, jos viimeiseltä kuuden kuukauden ajalta yhdessä tai useammassa yhteenvetoilmoituksessa olevat ristiriitaisuudet on jätetty korjaamatta.

5 Yhteenvetoilmoitus annetaan myöhässä

Jos verovelvollinen antaa yhteenvetoilmoituksen toistuvasti myöhässä tai vasta sen jälkeen, kun Verohallinto on kehottanut ilmoituksen antamiseen, Verohallinto määrää laiminlyöntimaksun.

Yhteenvetoilmoitus katsotaan annetuksi toistuvasti myöhässä silloin, kun se on annettu myöhässä joltakin kolmelta aikaisemmalta kuukaudelta tai se on annettu vasta kehotuskirjeen eräpäivän jälkeen.

Yhteenvetoilmoituksen myöhästymisestä määrättävä laiminlyöntimaksu on 100 – 300 euroa. Maksun määrä riippuu yhteenvetoilmoituksen rivien määrästä.

6 Yhteenvetoilmoitus annettu paperilla ilman lupaa

Jos verovelvollinen on antanut yhteenvetoilmoituksen paperilla ilman Verohallinnolta saatua lupaa, Verohallinto määrää laiminlyöntimaksun. Maksun suuruus on 100 – 300 euroa.  Maksun määrä riippuu yhteenvetoilmoituksen rivien määrästä.

7 Useampia virhetyyppejä

Jos laiminlyöntimaksua tulisi samalta kuukaudelta määrättäväksi usealla eri perusteella tai yrityksellä on ollut erityyppisiä laiminlyöntejä viimeisen kuuden kuukauden aikana, Verohallinto määrää laiminlyöntimaksun, joka on määrältään vähintään 200 euroa ja enintään 1 700 euroa.

8 Milloin laiminlyöntimaksua ei määrätä

Verohallinto voi kohtuussyistä määrätä laiminlyöntimaksun pienempänä tai jättää sen kokonaan määräämättä. Verohallinto voi poistaa jo määrätyn laiminlyöntimaksun, jos verovelvollinen antaa pätevän selvityksen siitä, miksi ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty tai ilmoitus on annettu puutteellisena.

Jos verovelvollisen tai jonkun muun antaman selvityksen perusteella käy kiistatta selville, että myynti ei ole EU-myynti, vaan myynti on tapahtunut esim. Suomessa tai toisessa EU-maassa olevalle ei-arvonlisäverovelvolliselle, Verohallinto käsittelee myynnin kotimaan myyntiä eikä laiminlyöntimaksua määrätä.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistetuille, konkurssiin menneille tai arviomenettelyssä oleville yrityksille ei määrätä yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksuja.


Pekka Ruuhonen pääjohtaja

Soili Sinisalo johtava asiantuntija

9 Taulukko laiminlyöntimaksun suuruuden määräytymisestä

Laiminlyöntityypit

Maksun määräytymisperuste

Laiminlyöntimaksu

Toistuvuus

Yhteenvetoilmoitus puuttuu

Myynnin määrä

   
 

0 € - 2 499 €

0 €

100 €

 

2 500 € - 14 999 €

300 €

500 €

 

15 000 € - 39 999 €

600 €

900 €

 

40 000 € - 99 999 €

900 €

1 300 €

 

100 000 € -

1 200 €

1 700 €

Yhteenvetoilmoituksessa tunnusvirheitä

Virheellisillä tunnisteilla ilmoitettujen myyntien määrä

   
 

0 € - 2 499 €

0 €

100 €

 

2 500 € -11 999 € (yli 10 %)

200 €

300 €

 

12 000 € -19 999 € (yli 10 %)

300 €

400 €

 

20 000 € - (yli 10 %)

400 €

600 €

Yhteenvetoilmoituksessa vertailuvirheitä

Ero myyntien määrässä

   
 

0 € - 4 999 €

0 €

80 €

 

5 000 € -10 999 € (yli 20 %)

100 €

200 €

 

11 000 € -19 000 € (yli 20 %)

200 €

300 €

 

20 000 € - (yli 20 %)

400 €

600 €

Yhteenvetoilmoitus myöhässä

Yhteenvetoilmoituksen rivien lukumäärä

   
 

1 kpl -10 kpl

0 €

100 €

 

11 kpl -

200 €

300 €

Yhteenvetoilmoitus annettu paperilla ilman lupaa

Yhteenvetoilmoituksen rivien lukumäärä

 

 

 

1 kpl -10 kpl

100 €

-

 

11 kpl -

300 €

-

 Sivu on viimeksi päivitetty 18.3.2015