Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyt

Antopäivä
21.12.2023
Diaarinumero
VH/2626/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Ohjeessa käsitellään valmisteverotuslain (182/2010) 51 §:n, 66 §:n ja 78 §:n mukaisia valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä ja vastataan erityisesti siihen, mitä siirtoasiakirjaa tulee missäkin tilanteessa käyttää. Valmisteverotuslain siirtomenettelysäännökset perustuvat valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) annettuun neuvoston direktiiviin 2020/262 (valmisteverotusdirektiivi). Ohje kattaa tuotteiden siirrot EU-jäsenvaltioiden välillä ja Suomen alueella sekä tuotteiden tuonnin EU:n ulkopuolelta ja viennin EU:n ulkopuolelle. Lisäksi ohjeen luvuissa 6–9 käsitellään erikseen eräiden energiatuotteiden, alkoholituotteiden, tupakkatuotteiden, sähkön, polttoturpeen, mäntyöljyn, jätteiden ja kaivosmineraalien siirtoja.

Ohjeen mukaiset siirtomenettelyt koskevat pääsääntöisesti vain yritysten välisiä siirtoja. Siirtomenettelyt eivät koske etämyyntiä, josta on annettu Verohallinnon ohje Valmisteveron alaisten tuotteiden etämyynti Suomeen. Ohjeessa ei käsitellä Ahvenanmaata koskevia siirtomenettelyjä, joita koskien on annettu Verohallinnon ohje Ahvenanmaan veroraja – valmisteverotus. Katso valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmän (EMCS-järjestelmä) käytöstä ja siirtoihin liittyvistä menettelyistä Verohallinnon asiakasohje EMCS-järjestelmä. Katso myös Verohallinnon ohje Energiatuotteiden merikuljetukset.

Ohje koskee valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä. Ohjeessa ei siten käsitellä tuotteiden verokohtelua eikä tuotteista suoritetun valmisteveron palautusta. Asianmukaisen siirtoasiakirjan, kuten e-SAD-saateasiakirjan, käyttäminen voi kuitenkin olla palautuksen edellytyksenä siirrettäessä tuotteita esimerkiksi toiseen EU-jäsenvaltioon. Katso tarkemmin Verohallinnon asiakasohje Muut valmisteverot: yleinen palautushakemus.

Ohjeessa käsitellään muun muassa valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja, jotka tapahtuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Ohjeessa ei käsitellä muita valmisteverotuslaissa ja muissa laeissa säädettyjä verottomuuksia. Ohjeessa ei siten käsitellä sitä, kenelle tai mihin käyttötarkoitukseen valtuutettu varastonpitäjä voi muuten luovuttaa valmisteveron alaisia tuotteita verottomana. Esimerkiksi sitä, milloin valtuutettu varastonpitäjä voi luovuttaa polttoaineita verottomana vesialuksille, käsitellään Verohallinnon ohjeessa Vesillä liikkuvien alusten polttoaineiden valmisteverotus. Sitä, milloin maa- ja biokaasua voi luovuttaa verottomana rekisteröidylle käyttäjälle, käsitellään puolestaan Verohallinnon ohjeessa Energiaverotus.

Ohjeen tullimenettelyjä koskevat osuudet on tehty yhteistyössä Tullin kanssa. Ohjeessa ei oteta kantaa muiden valtioiden menettelyihin.

1 Keskeisimmät käsitteet

1.1 Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevat tuotteet ja kulutukseen luovutetut tuotteet

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmällä tarkoitetaan valmisteverotuslain 6 §:n 1 kohdan mukaista järjestelmää, jossa valmisteveron alaisia tuotteita voidaan valmistaa, jalostaa, varastoida ja siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina. Väliaikaisen verottomuuden järjestelmää ei sovelleta tuotteisiin, joihin sovelletaan tullilainsäädännön menettelyjä. Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevista tuotteista suoritetaan valmisteverot vasta sitten, kun tuotteet luovutetaan kulutukseen. Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä esimerkiksi eri EU-jäsenvaltioihin sijoittautuneiden toimijoiden välillä. Kyseessä on tällöin niin sanottu veroton siirto. Tällöin valmisteverot suoritetaan vasta siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa tuotteet luovutetaan kulutukseen.

Valmisteveron alaisia tuotteita ei kuitenkaan siirretä aina väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Myös toisessa EU-jäsenvaltiossa eli lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja tuotteita voidaan siirtää toiseen EU-jäsenvaltioon eli määräjäsenvaltioon. Kyseessä on tällöin niin sanottu verollinen siirto. Vaikka tuotteet olisikin verotettu lähtöjäsenvaltiossa, tuotteista suoritetaan valmisteverot, kun ne vastaanotetaan määräjäsenvaltiossa.

Kulutukseen luovutus tapahtuu ja valmisteverot suoritetaan, kun valmisteveron alaiset tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä. Kulutukseen luovutus tapahtuu valmisteverotuslain 8 §:n mukaan esimerkiksi silloin, kun rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja vastaanottaa tuotteet tai kun valtuutettu varastonpitäjä poistaa tuotteet verottomasta varastosta. Kulutukseen luovutettuja tuotteita ei voida varastoida tai siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

Kulutukseen luovutetut tuotteet ovat yleensä sellaisia tuotteita, joista on annettu veroilmoitus ja suoritettu valmisteverot. Kulutukseen luovutuksen yhteydessä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa suoriteta valmisteveroa. Näin on ensinnäkin silloin, kun tuotteet luovutetaan käytettäväksi verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi alkoholi, joka toimitetaan lääkelaissa tarkoitetulle apteekille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin, on alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994, alkoholiverolaki) 8 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan verotonta, ja tuotteet ilmoitetaan veroilmoituksella verottomina tuotteina. Tällaiseen tarkoitukseen luovutettu alkoholi on kulutukseen luovutettu tuote, vaikka siitä ei ole suoritettu valmisteveroa. Toiseksi kulutukseen luovutetut tuotteet voivat olla sellaisia tuotteita, joihin sovelletaan vain siirtomenettelysäännöksiä. Suomessa esimerkiksi enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkaukseen pakattuun nestekaasuun sovelletaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994, polttoaineverolaki) 1 §:n 4 momentin mukaan vain siirtomenettelysäännöksiä eikä tällaisesta nestekaasusta tarvitse antaa veroilmoitusta tai suorittaa valmisteveroa.

1.2 Yhdenmukaistetun ja kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet

Tässä ohjeessa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisilla tuotteilla tarkoitetaan sellaisia alkoholi- ja tupakkatuotteita sekä nestemäisiä polttoaineita, jotka on lueteltu neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 täydentämisestä vahvistamalla valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen yhteydessä vaihdettavien asiakirjojen rakenne ja sisältö sekä vahvistamalla tavaroiden luonteesta johtuvan menettämisen raja-arvo annetun komission delegoidun asetuksen 2022/1636 (EMCS-asetus 2022/1636) liitteen II kohdassa 10.

Tässä ohjeessa kansallisen valmisteveron alaisiin tuotteisiin kuuluvat kaikki muut valmisteveron alaiset tuotteet kuin yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet. Niihin kuuluvat muun muassa virvoitusjuomat, juomapakkaukset, savukepaperi, muu tupakkaa sisältävä tuote, kuumennettava tupakkatuote, savuton nikotiinituote ja sähkösavukenesteet.

Kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä sovelletaan myös sellaisiin valmisteveron alaisiin tuotteisiin, joiden verotusta on yhdenmukaistettu EU:ssa erilaisin direktiivein, mutta joita ei ole määritelty EMCS-asetuksessa 2022/1636 yhdenmukaistetun valmisteveron alaisiksi tuotteiksi. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi luvussa 6.1 mainittu kivihiili ja maakaasu sekä luvussa 6.2.2 mainitut eräät nestemäiset polttoaineet.

1.3 Sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD-saateasiakirja) ja sähköinen yksinkertaistettu hallinnollinen asiakirja (e-SAD-saateasiakirja)

Sähköisellä hallinnollisella asiakirjalla eli e-AD-saateasiakirjalla tarkoitetaan valmisteverotuslain 58 §:n mukaista asiakirjaa, jonka lähettäjänä toimiva valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä laatii tietokoneistettua järjestelmää eli EMCS-järjestelmää käyttäen. Kyseistä sähköistä siirtoasiakirjaa käytetään siirrettäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä eli niin sanotuissa verottomissa siirroissa. Siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain, jos siirrossa on käytetty e-AD-saateasiakirjaa. Poikkeuksen tästä muodostavat luvussa 3.1 mainittu yksinkertaistettu menettely, luvussa 4 mainittu ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä ja luvussa 7.2 mainittu e-MVV-asiakirja eli maatalousasiakirja.

Sähköisellä yksinkertaistetulla hallinnollisella asiakirjalla eli e-SAD-saateasiakirjalla tarkoitetaan valmisteverotuslain 78 a §:ssä tarkoitettua asiakirjaa, jonka lähettäjänä toimiva varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä laatii tietokoneistettua järjestelmää eli EMCS-järjestelmää käyttäen. Kyseistä sähköistä siirtoasiakirjaa käytetään siirrettäessä kulutukseen luovutettuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita eli niin sanotuissa verollisissa siirroissa.

Jos EMCS-järjestelmä ei ole käytettävissä, e-AD- ja e-SAD-saateasiakirjan korvaa valmisteverotuslain 67 §:ssä ja 78 c §:ssä tarkoitettu paperinen varasaateasiakirja. Lähettäjän on laadittava e-AD- tai e-SAD-saateasiakirja EMCS-järjestelmässä, kun järjestelmä on jälleen käytettävissä. Katso varamenettelystä tarkemmin Verohallinnon asiakasohjeesta EMCS: Varamenettely tuotteiden lähettämisessä.

1.4 Suomen alue

Suomen alueella tarkoitetaan valmisteverotuslain 5 §:n 4 kohdan mukaan EU:n lainsäädännön mukaista Suomen aluetta. Sen mukaan Suomen alueeksi luetaan myös Ahvenanmaan maakunta, vaikka se on valmisteverotuslain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu kolmas alue.

2 Siirrot EU-jäsenvaltioiden välillä

2.1 Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtäminen EU-jäsenvaltioiden välillä

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita voidaan siirtää EU-jäsenvaltioiden välillä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä sekä kulutukseen luovutuksen jälkeen.

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä siirto voi tapahtua kokonaan EU:n alueella taikka kolmannen maan tai kolmannen alueen kautta. Siirtoasiakirjana toimii tällöin e-AD-saateasiakirja. Lähettäjänä on aina valtuutettu varastonpitäjä. Vastaanottajana voi olla valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Vastaanottaja voi olla myös valmisteverotuslain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaanottaja, jolloin vaaditaan verovapaustodistus e-AD-saateasiakirjan lisäksi. Katso tarkemmin Verohallinnon ohje Vapautukset valmisteverosta: diplomaattiset edustustot, diplomaatit, konsulit, kansainväliset järjestöt sekä Euroopan unionin toimielimet.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tuodut yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet voidaan asettaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tuontitullauksen yhteydessä ja lähettää toiseen EU-jäsenvaltioon. Tällöin lähettäjänä toimii rekisteröity lähettäjä ja siirtoasiakirjana e-AD-saateasiakirja. Tuontia EU:n ulkopuolelta käsitellään tarkemmin luvussa 4.

Siirrettäessä kulutukseen luovutettuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-SAD-saateasiakirja. Lähettäjänä voi olla varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä. Vastaanottajana voi olla varmistettu vastaanottaja tai väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja. Varmistetulla lähettäjällä ja vastaanottajalla tarkoitetaan valmisteverotusdirektiivin mukaista luotettavaksi tunnustettua lähettäjää ja vastaanottajaa.

Jos esimerkiksi valtuutetun varastonpitäjän verottomassa varastossa olevat yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet halutaan siirtää toiseen EU-jäsenvaltioon sellaiselle toimijalle, jolla ei ole lupaa vastaanottaa tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, tuotteet on ensin poistettava väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä. Valtuutetun varastonpitäjän on siis luovutettava tuotteet ensin kulutukseen verottomasta varastostaan ja annettava sen jälkeen tuotteista veroilmoitus Suomessa. Kun tuotteet on luovutettu kulutukseen, varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä voi siirtää tuotteet toiseen EU-jäsenvaltioon varmistetulle vastaanottajalle tai väliaikaisesti varmistetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjana toimii tällöin e-SAD-saateasiakirja. Varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä voi olla sama yritys tai eri yritys kuin valtuutettu varastonpitäjä. Yritys ei kuitenkaan siirrä tuotteita toiseen EU-jäsenvaltioon valtuutetun varastonpitäjän roolissa.

Suomessa sijaitsevan väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan ja väliaikaisesti varmistetun vastaanottajan on annettava valmisteverotuslain 53 §:n ja 78 §:n mukaan ennakkoilmoitus ja asetettava mahdollinen kertaluonteinen vakuus eli ennakkovakuus vastaanotettavista tuotteista Verohallinnolle OmaVerossa ennen siirron alkamista. Suomessa sijaitsevan väliaikaisesti varmistetun lähettäjän on puolestaan rekisteröidyttävä Verohallinnolle OmaVerossa ennen tuotteiden lähettämistä.

2.2 Kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtäminen EU-jäsenvaltioiden välillä

Kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden, kuten virvoitusjuomien, siirtämisestä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä valmisteverolainsäädännössä. Jos kyseisiä tuotteita halutaan vastaanottaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen, on vastaanottajalla oltava valtuutetun varastonpitäjän tai rekisteröidyn vastaanottajan lupa. Koska kyse on kansallisen valmisteveron alaisista tuotteista, ei toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalla tuotteiden lähettäjällä ole kyseisten tuotteiden valmisteverolupaa tuotteiden lähettämistä varten. Tuotteet voidaan siten vastaanottaa miltä tahansa toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalta toimijalta.

Valtuutettu varastonpitäjä voi toimittaa kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Koska kyse on kansallisen valmisteveron alaisista tuotteista, ei toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalla tuotteiden vastaanottajalla ole kyseisten tuotteiden valmisteverolupaa tuotteiden vastaanottamista varten. Vaikka valmisteverolainsäädännössä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä, tuotteiden lähettäjän täytyy pyydettäessä pystyä näyttämään, että siirto on tapahtunut. Näyttönä voi toimia esimerkiksi vastaanottajan kuittaama rahtiasiakirja.

Kulutukseen luovutettujen kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämisestä EU-jäsenvaltioiden välillä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä valmisteverolainsäädännössä. Vaikka valmisteverolainsäädännössä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä, tuotteiden lähettäjän täytyy pyydettäessä pystyä näyttämään, että siirto on tapahtunut, jos lähettäjä hakee tuotteista valmisteveron palautusta. Näyttönä voi toimia esimerkiksi vastaanottajan kuittaama rahtiasiakirja.

Sellaisen Suomessa sijaitsevan kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottajan, joka on muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, on annettava valmisteverotuslain 78 §:n mukaan ennakkoilmoitus vastaanotettavista tuotteista Verohallinnolle OmaVerossa ennen siirron alkamista. Vastaanottajan ei tarvitse asettaa ennakkovakuutta. Suomessa sijaitsevan kulutukseen luovutettujen kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden lähettäjän ei tarvitse rekisteröityä Verohallinnolle.

3 Siirrot Suomen alueella

3.1 Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtäminen Suomen alueella

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita voidaan siirtää Suomen alueella väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä vain verottomien varastojen välillä. Siirto voi tapahtua verottomasta varastosta toisen valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai valtuutetun varastonpitäjän omien verottomien varastojen välillä. Siirtoasiakirjana toimii tällöin e-AD-saateasiakirja. e-AD-saateasiakirjan sijaan voidaan käyttää kuitenkin valmisteverotuslain 66 §:n mukaista yksinkertaistettua menettelyä. Tällöin siirtoasiakirjana toimii asiakirja, josta käy ilmi valmisteverotuslain 66 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Valmisteverotuslain 58 §:n 1 momentin mukaan siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä myös, jos siirrossa on käytetty kyseistä siirtoasiakirjaa.

Siirrettäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita Suomen alueella sijaisevien verottomien varastojen välillä voidaan käyttää valmisteverotuslain 66 §:n mukaista yksinkertaistettua menettelyä myös silloin, jos siirto tapahtuu Suomen aluevesirajojen ulkopuolella olevien kansainvälisten vesien kautta, mutta ei kuitenkaan toisen EU-jäsenvaltion, kolmannen maan tai kolmannen alueen kautta. Jos siirto tapahtuu toisen EU-jäsenvaltion, kolmannen maan tai kolmannen alueen kautta, valmisteverotuslain 66 §:n mukaista yksinkertaistettua menettelyä ei voida käyttää. Tällöin siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja.

Kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämisestä Suomen alueella ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä valmisteverolainsäädännössä. Kyse ei ole Suomen alueella tapahtuvasta siirrosta, jos tuotteita siirretään Suomen alueella sijaitsevien paikkojen välillä kolmannen maan tai kolmannen alueen kautta. Siirto voi kuitenkin tapahtua Suomen alueella sijaitsevien paikkojen välillä Suomen aluevesirajojen ulkopuolella olevien kansainvälisten vesien tai toisen EU-jäsenvaltion alueen kautta.

Jos kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirto tapahtuu Suomen alueella sijaitsevien paikkojen välillä toisen EU-jäsenvaltion alueen kautta, siirtoasiakirjana toimii e-SAD-saateasiakirja. Lähettäjänä voi olla varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä. Vastaanottajana voi olla varmistettu vastaanottaja tai väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja. Tällaisessa tilanteessa lähettäjän täytyy olla yhteydessä Verohallintoon ennen tuotteiden lähettämistä.

3.2 Kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtäminen Suomen alueella

Kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita, kuten virvoitusjuomia, voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä verottomien varastojen välillä Suomen alueella. Siirto voi tapahtua verottomasta varastosta toisen valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai valtuutetun varastonpitäjän omien verottomien varastojen välillä. Siirtoasiakirjana toimii tällöin asiakirja, josta käy ilmi valmisteverotuslain 66 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Kyse ei ole Suomen alueella tapahtuvasta siirrosta, jos tuotteita siirretään Suomen alueella sijaitsevien verottomien varastojen välillä kolmannen maan tai kolmannen alueen kautta. Siirto voi kuitenkin tapahtua Suomen alueella sijaitsevien verottomien varastojen välillä Suomen aluevesirajojen ulkopuolella olevien kansainvälisten vesien kautta tai toisen EU-jäsenvaltion alueen kautta. Siirtoasiakirjana voidaan tällöin käyttää asiakirjaa, josta käy ilmi valmisteverotuslain 66 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Kulutukseen luovutettujen kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämisestä Suomen alueella ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä valmisteverolainsäädännössä. Kyse ei ole Suomen alueella tapahtuvasta siirrosta, jos tuotteita siirretään Suomessa sijaitsevien paikkojen välillä kolmannen maan tai kolmannen alueen kautta. Siirto voi kuitenkin tapahtua Suomen alueella sijaitsevien paikkojen välillä Suomen aluevesirajojen ulkopuolella olevien kansainvälisten vesien kautta tai toisen EU-jäsenvaltion alueen kautta.

4 Tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta Suomeen tuodut yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet voidaan asettaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tuontitullauksen eli tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä rekisteröidyn lähettäjän toimesta. Siirtoasiakirjana toimii tällöin e-AD-saateasiakirja. Lähettäjänä siirrossa on aina rekisteröity lähettäjä. Vastaanottajana voi olla Suomessa sijaitseva valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja. Vastaanottajana voi olla myös toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitseva valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja taikka valmisteverotuslain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaanottaja, jolloin vaaditaan verovapaustodistus e-AD-saateasiakirjan lisäksi. Katso tarkemmin Verohallinnon ohje Vapautukset valmisteverosta: diplomaattiset edustustot, diplomaatit, konsulit, kansainväliset järjestöt sekä Euroopan unionin toimielimet. Rekisteröity lähettäjä voi toimittaa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita myös vientiin EU:n ulkopuolelle. Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava muun muassa rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero ja tuotteiden EMCS-tuoteryhmäkoodit.

e-AD-saateasiakirjaa ei kuitenkaan laadita eikä rekisteröidyn lähettäjän lupaa tarvita valmisteverotuslain 51 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisessa tilanteessa, jossa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään asetettavat yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ilmoittajan tekemän kirjanpitomerkinnän perusteella. Tulli ohjeistaa tarkemmin ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää koskevasta menettelystä.

Jos kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita, kuten virvoitusjuomia, tuodaan Suomeen EU:n ulkopuolelta, ne voidaan asettaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tuontitullauksen yhteydessä. Valmisteverolainsäädännössä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä. Vastaanottajana voi olla Suomessa sijaitseva valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja. Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava muun muassa vastaanottajan valmisteveronumero sekä tuontierän viitenumero. Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan on merkittävä kirjanpitoonsa tulli-ilmoituksen numero sekä tuontierän viitenumero. Rekisteröidyn lähettäjän lupaa ei käytetä kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirroissa.

Valmisteverotuslain 66 §:n mukaista yksinkertaistettua menettelyä ei voida käyttää valmisteveron alaisten tuotteiden tuonnissa EU:n ulkopuolelta.

Jos yhdenmukaistetun tai kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita ei aseteta väliaikaisen verottomuuden järjestelmään tuontitullauksen yhteydessä, tapahtuu kulutukseen luovutus. Jos tulli-ilmoituksen antajalla tai tuojalla on valmisteverotuslain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu tullikoodeksin mukainen maksunlykkäys, antaa verovelvollinen kulutukseen luovutetuista tuotteista veroilmoituksen Verohallinnolle. Muissa tapauksissa verovelvollinen suorittaa kulutukseen luovutetuista tuotteista valmisteverot Tullille tuontitullauksen yhteydessä ennen vapaaseen liikkeeseen luovutusta. Kulutukseen luovutettuja tuotteita voidaan siirtää EU-jäsenvaltioiden välillä tai Suomen alueella luvuissa 2 ja 3 käsitellyn mukaisesti.

Tulli ohjeistaa tarkemmin tuonnissa ja tulli-ilmoituksen laatimisessa. Katso tarkemmin Tullin asiakasohjeet Valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoituksissa ja Tulliselvitys ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.

5 Vienti EU:n ulkopuolelle

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita voidaan toimittaa vientiin EU:n ulkopuolelle väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Toimitettaessa kyseisiä tuotteita vientiin verottomasta varastosta lähettäjänä toimii valtuutettu varastonpitäjä. Myös rekisteröity lähettäjä voi toimittaa EU:n ulkopuolelta Suomeen tuodut yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet vientiin EU:n ulkopuolelle. Siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja. Lähettäjän on tehtävä myös vienti-ilmoitus Tullille.

Kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden viennistä EU:n ulkopuolelle ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä valmisteverolainsäädännössä. Lähettäjän on tehtävä vienti-ilmoitus Tullille. Lisäksi lähettäjän on noudatettava Tullin antamaa tarkempaa ohjeistusta.

Myös kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita, kuten virvoitusjuomia, voidaan toimittaa vientiin EU:n ulkopuolelle verottomasta varastosta. Valmisteverolainsäädännössä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä kyseisten tuotteiden viennistä. Lähettäjänä on aina valtuutettu varastonpitäjä. Lähettäjän on tehtävä vienti-ilmoitus Tullille.

Kulutukseen luovutettujen kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden viennistä EU:n ulkopuolelle ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä valmisteverolainsäädännössä. Lähettäjän on tehtävä vienti-ilmoitus Tullille.

Tullin poistumisvahvistettu luovutuspäätös toimii yleensä näyttönä viennin tapahtumisesta. Tuotteiden lähettäjän täytyy kuitenkin pystyä esimerkiksi valmisteveron palautusta hakiessaan tarvittaessa esittämään Verohallinnolle lisäselvitystä vientitapahtumaan liittyen. Tällaista lisäselvitystä voi olla esimerkiksi vastaanottajan kuittaama rahtiasiakirja.

Tulli ohjeistaa tarkemmin viennissä ja vienti-ilmoituksen laatimisessa. Katso tarkemmin Tullin asiakasohje Vienti-ilmoittaminen.

6 Eräiden energiatuotteiden siirtomenettelyt

6.1 Kivihiili, maakaasu ja biokaasu

Kivihiileen, tavaranimikkeeseen 2711 21 kuuluvaan kaasumaiseen maakaasuun, tavaranimikkeeseen 2711 11 kuuluvaan nesteytettyyn maakaasuun ja tavaranimikkeeseen 2711 29 kuuluvaan kaasumaiseen biokaasuun sovelletaan kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, joita on käsitelty luvuissa 2–5. Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996, sähköverolaki) 23 §:n 2 momentin mukaan niihin ei kuitenkaan sovelleta valmisteverotuslain ennakkoilmoitusta koskevia 9 luvun säännöksiä. Siten kyseisistä tuotteista ei tarvitse antaa luvussa 2.2 mainittua valmisteverotuslain 78 §:ssä tarkoitettua ennakkoilmoitusta ennen niiden siirtämistä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen.

Esimerkki 1

Jos EU:n ulkopuolelta tuodaan kivihiiltä ja kivihiili halutaan asettaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään ja siirtää valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon, tulli-ilmoituksella on ilmoitettava muun muassa valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero sekä tuontierän viitenumero. Valtuutetun varastonpitäjän on merkittävä kirjanpitoonsa tulli-ilmoituksen numero sekä tuontierän viitenumero. Valmisteverolainsäädännössä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä. Rekisteröidyn lähettäjän lupaa ei myöskään tarvita.

Tavaranimikkeeseen 2711 19 kuuluva nesteytetty biokaasu on yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote. Siihen sovelletaan yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, joita on käsitelty luvuissa 2–5. Luvussa 2.1 mainitun mukaisesti Suomessa sijaitsevan väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan ja väliaikaisesti varmistetun vastaanottajan on annettava ennakkoilmoitus ja asetettava mahdollinen ennakkovakuus vastaanotettavasta nesteytetystä biokaasusta Verohallinnolle OmaVerossa ennen siirron alkamista. Suomessa sijaitsevan väliaikaisesti varmistetun lähettäjän on puolestaan rekisteröidyttävä Verohallinnolle OmaVerossa ennen nesteytetyn biokaasun lähettämistä.

Esimerkki 2

Siirrettäessä tavaranimikkeen 2711 19 mukaista nesteytettyä biokaasua väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja.

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan sijaan maa- ja biokaasua siirretään yleensä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä biokaasun tuottajan, biokaasun pientuottajan, maakaasuverkonhaltijan ja rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan välillä.

Katso tarkemmin maa- ja biokaasun siirtomenettelyistä sekä kivihiilestä Verohallinnon ohjeesta Energiaverotus.

6.2 Nestemäiset polttoaineet

6.2.1 Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset nestemäiset polttoaineet

Nestemäiset polttoaineet, jotka on mainittu EMCS-asetuksen 2022/1636 liitteen II kohdassa 10, ovat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita. Kyseiset tuotteet on lueteltu myös polttoaineverolain 2 b §:ssä sekä valmisteverotuslaissa säädetyn valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta eräisiin polttoaineiden lisäaineisiin annetussa valtioneuvoston asetuksessa (639/2012).

Osa nestemäisistä polttoaineista on yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita suoraan tavaranimikkeen perusteella. Osaan polttoaineista vaikuttaa myös polttoaineen käyttötarkoitus, pakkaustapa ja muut ominaisuudet. Alla mainittuihin nestemäisiin polttoaineisiin sovelletaan yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, joita on käsitelty luvuissa 2–5.

Tavaranimikkeen perusteella yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet

   • Tavaranimikkeisiin 2707 10, 2707 20, 2707 30 ja 2707 50 kuuluvat tuotteet
   • Tavaranimikkeeseen 2711 kuuluvat tuotteet – ei kuitenkaan tavaranimikkeisiin 2711 11, 2711 21 ja 2711 29 kuuluvat tuotteet
    • Esimerkiksi tavaranimikkeisiin 2711 12 ja 2711 13 kuuluvat nestekaasut ja tavaranimikkeeseen 2711 19 kuuluva nesteytetty biokaasu ovat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita pakkaustavasta ja -koosta riippumatta
   • Tavaranimikkeeseen 2901 10 kuuluvat tuotteet
   • Tavaranimikkeisiin 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 ja 2902 44 kuuluvat tuotteet
    • Esimerkiksi tavaranimikkeen 2902 30 mukainen tolueeni ja 2902 42 mukainen m-ksyleeni ovat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita käyttötarkoituksesta riippumatta

Tavaranimikkeen ja käyttötarkoituksen perusteella yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet

   • Tavaranimikkeisiin 1507–1518 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina
    • Jos tuotetta ei käytetä, ei ole tarkoitettu käytettäväksi eikä myydä lämmitys- tai moottoripolttoaineena, tuote ei ole yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote
   • Tavaranimikkeisiin 2905 11 00 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina – ei kuitenkaan synteettisesti tuotetut tuotteet
    • Esimerkiksi tavaranimikkeen 2905 11 00 mukainen synteettisesti tuotettu metanoli, jota käytetään lämmitys- tai moottoripolttoaineena, ei ole yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote
   • Tavaranimikkeisiin 3824 99 86 ja 3824 99 92 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina – ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, jotka sisältävät amiineja aktiivisina ainesosina, ja epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten
   • Tavaranimikkeisiin 3824 99 93 ja 3824 99 96 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina – ei kuitenkaan ruosteenestoaineet, jotka sisältävät amiineja aktiivisina ainesosina, ja epäorgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset lakkoja ja sen kaltaisia tuotteita varten
   • Tavaranimikkeisiin 3826 00 10 ja 3826 00 90 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina
   • Tavaranimikkeisiin 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 ja 3811 90 00 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina

Tavaranimikkeen ja pakkaustavan perusteella yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet

   • Tavaranimikkeisiin 2710 12–2710 19 68, 2710 20–2710 20 39 ja 2710 20 90 kuuluvat tuotteet, jotka siirretään pakkaamattomina tukkuerinä – kuitenkin vain tuotteet, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, tislautuu 210 celsiusasteen lämpötilassa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, 250 celsiusasteen lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän, joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää, avulla määritettynä
    • Pakkaamattomilla tukkuerillä tarkoitetaan esimerkiksi säiliöautossa tai laivan tankissa kuljetettavia tuotteita
    • Esimerkiksi tuotteet, jotka siirretään 500 millilitran vähittäismyyntipakkauksissa, eivät ole yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita
    • Esimerkiksi tavaranimikkeen 2710 19 43 mukainen kaasuöljy on yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote, jos kyseisen tuotteen ominaisuudet ovat edellä mainitun mukaiset ja jos kyseistä tuotetta siirretään pakkaamattomina tukkuerinä
   • Tavaranimikkeisiin 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 ja 2710 20 90 kuuluvat tuotteet, jotka siirretään pakkaamattomina tukkuerinä – kuitenkin vain tuotteet, joista vähemmän kuin 90 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, tislautuu 210 celsiusasteen lämpötilassa ja vähintään 65 tilavuusprosenttia, hävikki mukaan lukien, 250 celsiusasteen lämpötilassa ISO 3405 -menetelmän, joka vastaa ASTM D 86 -menetelmää, avulla määritettynä
    • Esimerkiksi tavaranimikkeen 2710 12 21 mukainen raskasbensiini on yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote, jos kyseisen tuotteen ominaisuudet ovat edellä mainitun mukaiset ja jos kyseistä tuotetta siirretään esimerkiksi säiliöautossa tai laivan tankissa

Esimerkki 3

Jos EU:n ulkopuolelta tuodaan tavaranimikkeen 2902 30 mukaista tolueenia ja tolueeni halutaan asettaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään ja siirtää valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon, rekisteröidyn lähettäjän on laadittava tuontitullauksen yhteydessä siirtoasiakirjana toimiva e-AD-saateasiakirja. Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava muun muassa rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero ja tolueenin EMCS-tuoteryhmäkoodi. Vaihtoehtoisesti voidaan noudattaa luvussa 4 mainittua ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää koskevaa menettelyä.

Jos edellä mainittu tolueeni siirretään ja vastaanotetaan ensin valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon, tolueenia voidaan siirtää edelleen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Jos tolueeni siirretään tämän jälkeen esimerkiksi Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon valtuutetulle varastonpitäjälle, siirtoasiakirjana toimii lähettäjänä toimivan valtuutetun varastonpitäjän laatima e-AD-saateasiakirja.

Esimerkki 4

Siirrettäessä kulutukseen luovutettua tavaranimikkeen 2902 42 mukaista m-ksyleenia EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-SAD-saateasiakirja. Tuotteita voidaan siirtää varmistetulta lähettäjältä tai väliaikaisesti varmistetulta lähettäjältä varmistetulle vastaanottajalle tai väliaikaisesti varmistetulle vastaanottajalle.

Nestemäisten polttoaineiden osalta tulee ottaa huomioon myös alkoholituotteiden siirtomenettelyt, jos polttoaineena tai polttoaineiden valmistamisessa käytetään alkoholituotteita.

Esimerkki 5

Siirrettäessä tavaranimikkeeseen 2207 kuuluvaa bioetanolia väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja.

Katso tarkemmin nestemäisistä polttoaineista Verohallinnon ohjeesta Energiaverotus.

6.2.2 Nestemäiset polttoaineet, joihin sovelletaan kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä

Kaikkiin muihin kuin edellisessä luvussa mainittuihin nestemäisiin polttoaineisiin sekä polttoaineverolain 2 a §:n korvaavuusperiaatteen nojalla veronalaisiin tuotteisiin sovelletaan kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, joita on käsitelty luvuissa 2–5. Kyseisistä tuotteista ei tarvitse kuitenkaan antaa luvussa 2.2 mainittua valmisteverotuslain 78 §:ssä tarkoitettua ennakkoilmoitusta ennen niiden siirtämistä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen.

Esimerkki 6

Jos tavaranimikkeen 2710 19 81 90 tai 3403 mukaista 2-tahtiöljyä, jota on tarkoitus lisätä moottoribensiinin sekaan, siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä Suomen alueella verottomien varastojen välillä, siirtoasiakirjana toimii asiakirja, josta käy ilmi valmisteverotuslain 66 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Esimerkki 7

Jos EU:n ulkopuolelta tuodaan tavaranimikkeen 2902 70 mukaista kumeenia ja kumeeni halutaan asettaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään ja siirtää valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon, tulli-ilmoituksella on ilmoitettava muun muassa valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero sekä tuontierän viitenumero. Valtuutetun varastonpitäjän on merkittävä kirjanpitoonsa tulli-ilmoituksen numero sekä tuontierän viitenumero. Valmisteverolainsäädännössä ei ole siirtoasiakirjaa koskevia säännöksiä. Rekisteröidyn lähettäjän lupaa ei myöskään tarvita.

Katso tarkemmin nestemäisistä polttoaineista sekä korvaavuusperiaatteesta Verohallinnon ohjeesta Energiaverotus.

7 Alkoholituotteiden siirtomenettelyt

7.1 Yleistä alkoholituotteiden siirtomenettelyistä

Alkoholiverolain mukaiset alkoholi ja alkoholijuomat, jotka on mainittu EMCS-asetuksen 2022/1636 liitteen II kohdassa 10, ovat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita. Tuotteisiin sovelletaan yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, joita on käsitelty luvuissa 2–5.

Esimerkki 8

Siirrettäessä sellaista tavaranimikkeeseen 2203 kuuluvaa olutta, jonka alkoholipitoisuus on yli 0,5 tilavuus-%, väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja.

7.2 Viinin pientuottajat ja e-MVV-asiakirja eli maatalousasiakirja

Siirrettäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja. Jos lähettäjä on viinin pientuottaja, EMCS-järjestelmää ei kuitenkaan käytetä ja siirtoasiakirjana toimii e-MVV-asiakirja eli niin sanottu maatalousasiakirja.

Sääntely perustuu valmisteverotusdirektiivin 48 artiklaan ja komission delegoituun asetukseen 2018/273. Valmisteverotusdirektiivi mahdollistaa sen, että EU-jäsenvaltiot voivat halutessaan vapauttaa viinin pientuottajat velvollisuudesta hakea valtuutetun varastonpitäjän lupaa ja laatia e-AD-saateasiakirja EMCS-järjestelmässä. Viinin pientuottajalla tarkoitetaan tuottajia, jotka tuottavat vuosittain keskimäärin alle 100 000 litraa viiniä. Eri EU-jäsenvaltioilla voi olla tarkempia säännöksiä viinin pientuottajille.

Valmisteverotusdirektiiviin perustuva poikkeus ei koske suomalaisia viinintuottajia. Suomalaisen viinintuottajan on haettava valtuutetun varastonpitäjän lupaa ja käytettävä siirtoasiakirjana e-AD-saateasiakirjaa. Suomessa sijaitseva valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai valmisteverotuslain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaanottaja voi kuitenkin vastaanottaa tuotteita e-MVV-asiakirjalla toisesta EU-jäsenvaltiosta sellaiselta viinin pientuottajalta, joka on vapautettu velvollisuudesta laatia e-AD-saateasiakirja EMCS-järjestelmässä. Valmisteverotuslain 58 §:n 1 momentin mukaan siirron katsotaan tapahtuvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, jos siirrossa on käytetty e-MVV-asiakirjaa.

7.3 Kulutukseen luovutettu viini

Eräissä muissa EU-jäsenvaltioissa kuin Suomessa viinin verotaso on nolla. Jos viini on luovutettu kulutukseen lähtöjäsenvaltiossa, viiniin sovelletaan kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, vaikka viinistä ei olisi suoritettu valmisteveroa lähtöjäsenvaltiossa.

Esimerkki 9

Siirrettäessä kulutukseen luovutettua viiniä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen siirtoasiakirjana toimii e-SAD-saateasiakirja. Lähettäjänä voi olla varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä. Vastaanottajana voi olla varmistettu vastaanottaja tai väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja.

7.4 Vahvasti ja lievästi denaturoitu alkoholi

Alkoholiverolain 2 §:n 3 momentin mukaan vahvasti denaturoituun alkoholiin sovelletaan kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä.

Esimerkki 10

Siirrettäessä vahvasti denaturoitua alkoholia EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-SAD-saateasiakirja. Lähettäjänä voi olla varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä. Vastaanottajana voi olla varmistettu vastaanottaja tai väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja.

Alkoholiverolain 2 §:n 3 momentin mukaan, jos lievästi denaturoitua alkoholia ei ole lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen, lievästi denaturoituun alkoholiin sovelletaan yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä. Sellaiseen lievästi denaturoituun alkoholiin, joka on lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen tai käytetään tällaisen tuotteen valmistusprosessissa valmistuslaitteiden puhdistukseen ja huoltoon, ei sovelleta tämän ohjeen mukaisia siirtomenettelyjä.

Esimerkki 11

Siirrettäessä sellaista lievästi denaturoitua alkoholia, jota ei ole lisätty muuhun kuin nautintatarkoituksiin käytettävään tuotteeseen, väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja.

7.5 Aromiaineet

Aromiaineilla tarkoitetaan tavaranimikkeisiin 1302 1930, 2106 9020 ja 3302 kuuluvia tuotteita, joihin sisältyy tavaranimikkeen 2207 tai 2208 mukaista etyylialkoholia ja joita käytetään alkoholiverolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti elintarvikkeiden tai enintään 1,2 % etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen. Jos tuotteita käytetään yli 1,2 % etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen, kyseessä ei ole aromiaine.

Aromiaineet ovat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita. EU:n komission suosituksen mukaan verottomaksi säädettyjen aromiaineiden varastoinnin ja siirtojen ei ole kuitenkaan pakko tapahtua väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Suomi noudattaa kyseistä suositusta. Aromiaineiden siirroissa ei ole pakko noudattaa myöskään kulutukseen luovutettujen yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä.

Aromiaineita on kuitenkin mahdollista varastoida ja siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Esimerkiksi siirrettäessä aromiaineita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-AD-saateasiakirja.

8 Tupakkatuotteiden siirtomenettelyt

Vain sellaiset tupakkaverosta annetun lain (1470/1994, tupakkaverolaki) mukaiset tupakkatuotteet, jotka on mainittu EMCS-asetuksen 2022/1636 liitteen II kohdassa 10, ovat yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita.

Muut tupakkatuotteet kuin EMCS-asetuksen 2022/1636 liitteen II kohdassa 10 mainitut tupakkatuotteet ovat kansallisen valmisteveron alaisia tuotteita. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa tupakkaverolain 7 §:ssä tarkoitettu savukepaperi, muu tupakkaa sisältävä tuote, nikotiinipitoinen ja nikotiiniton sähkösavukeneste, kuumennettava tupakkatuote sekä savuton nikotiinituote.

Tupakkatuotteisiin sovelletaan sekä yhdenmukaistetun että kansallisen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtomenettelyjä, joita on käsitelty luvuissa 2–5.

Esimerkki 12

Siirrettäessä kulutukseen luovutettuja savukkeita EU-jäsenvaltioiden välillä siirtoasiakirjana toimii e-SAD-saateasiakirja. Lähettäjänä voi olla varmistettu lähettäjä tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä. Vastaanottajana voi olla varmistettu vastaanottaja tai väliaikaisesti varmistettu vastaanottaja.

9 Valmisteveron alaiset tuotteet, joihin ei sovelleta tämän ohjeen siirtomenettelyjä

9.1 Sähkö, polttoturve ja mäntyöljy

Sähköön, polttoturpeeseen ja mäntyöljyyn ei sähköverolain 23 §:n 1 momentin mukaan sovelleta valmisteverotuslain 21–29 §:ä, 8 lukua eikä ennakkoilmoitusta koskevia 9 luvun säännöksiä, jollei sähköverolaissa toisin säädetä. Siten sähköön, polttoturpeeseen ja mäntyöljyyn ei sovelleta tämän ohjeen mukaisia siirtomenettelyjä.

9.2 Jätteet

Jäteverolaissa (1126/2010) tarkoitettuihin jätteisiin ei jäteverolain 13 §:n mukaan sovelleta valmisteverotuslain 2 ja 3 §:ä, 2–4 lukua eikä 8–10 lukua. Siten jätteisiin ei sovelleta tämän ohjeen mukaisia siirtomenettelyjä.

9.3 Kaivosmineraalit

Kaivosmineraaliverolaissa (314/2023) tarkoitettuihin kaivosmineraaleihin ei kaivosmineraaliverolain 10 §:n mukaan sovelleta valmisteverotuslain 2 ja 3 §:ä, 2–4 lukua eikä 8–10 lukua. Siten kaivosmineraaleihin ei sovelleta tämän ohjeen mukaisia siirtomenettelyjä.

 

johtava veroasiantuntija Mika Jokinen

ylitarkastaja Santeri Aila

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2023