KVL:2021/6

Antopäivä
19.2.2021
Diaarinumero
VH/670/02.05.04/2021
Elinkeinotulon verotus, Omistajanvaihdos, Takuupääoma, Keskinäinen vakuutusyhtiö

Hakemuksen mukaan hakija oli keskinäinen vakuutusyhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan hakijan osakkaita olivat vakuutuksenottajien sekä vakuutettujen ohella takuuosuuksien omistajat. Asiassa oli ratkaistavana, tapahtuiko hakijassa tuloverolain 122 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistajanvaihdos, kun hakija maksoi takuupääomansa takaisin takuuosuuksien omistajille vakuutusyhtiölain 17 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisesti.

Keskusverolautakunta totesi, että hakija oli keskinäisenä vakuutusyhtiönä tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu yhteisö. Tuloverolain 122 §:n 1 momentissa säädetään omistajanvaihdosten vaikutuksesta yhteisön ja elinkeinoyhtymän tappioiden vähentämiseen yhtäältä tilanteessa, jossa omistus jakautuu osakkeisiin tai osuuksiin sekä toisaalta tilanteessa, jossa omistus jakautuu jäsenten kesken. Säännöksessä ei sen sijaan ole säädetty tilanteesta, jossa yhteisön omistus jakautuu hakemuksessa kuvatulla tavalla sekä yhtäältä vakuutuksenottajille ja vakuutetuille että toisaalta takuuosuuksien omistajille.

Kun tuloverolain 122 §:n 1 momentin säännöksen sanamuodon lisäksi otettiin huomioon, että verotuksessa yhteisöllä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää sille vahvistettu tappio sekä se, että tuloverolain 122 §:n 1 momentin säännöksen tarkoituksena on lain esitöiden perusteella estää tappiollisten yhteisöjen ja yhtymien osakkeiden ja osuuksien muodostuminen kauppatavaraksi, mistä kyseessä olevassa takuupääoman takaisinmaksussa ei ollut kysymys, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakijan takuupääoman takaisinmaksua ei ollut pidettävä tuloverolain 122 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omistajanvaihdoksena hakijan verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Tuloverolaki 122 § 1 mom.

(Ei lainvoim.)

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.