CSN:2021/6

Har getts
19.2.2021
Diarienummer
VH/670/02.05.04/2021
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Ägarbyte, Garantikapital, Ömsesidigt försäkringsbolag

Enligt ansökan var sökanden ett ömsesidigt försäkringsbolag. Enligt bolagsordningen utgjordes sökandens delägare förutom av försäkringstagarna och de försäkrade av garantiandelarnas ägare. Ärendet gällde om sökanden varit föremål för ägarbyte som avses i 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen, då sökanden återbetalade garantikapitalet till garantiandelarnas ägare enligt 17 kap. 6 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.

Centralskattenämnden konstaterade att sökanden i egenskap av ett ömsesidigt försäkringsbolag var ett samfund som avses i 3 § 4 punkten i inkomstskattelagen. I 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om inverkan av ägarväxling på ett samfunds och en näringssammanslutnings rätt att dra av förluster å ena sidan i en situation där ägandet är indelat i aktier eller andelar och å andra sidan där ägandet är fördelat mellan medlemmarna. Däremot föreskriver bestämmelsen inte om situationer där ägandet av samfundet är fördelat på samma sätt som enligt ansökan, dvs. å ena sidan mellan försäkringstagarna och de försäkrade samt å andra sidan mellan ägarna av garantiandelarna.

När man utöver ordalydelsen i 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen beaktade att ett samfund i beskattningen i regel har rätt att avdra fastställda förluster och att syftet med 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen på basis av lagens förarbeten är att förhindra att aktier och andelar i förlustbringande samfund och sammanslutningar blir föremål för handel, vilket det inte var fråga om i den aktuella återbetalningen av garantikapital, ansåg centralskattenämnden att återbetalningen av garantikapital under omständigheterna enligt ansökan inte skulle betraktas som ägarväxling som avses i 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen i sökandens beskattning. Förhandsavgörande för skatteåret 2020.

Inkomstskattelagen 122 § 1 mom.

(Ej lagakraftvunnet)

Beslutet publiceras endast som kort referat.