KVL:2018/34

Antopäivä
20.6.2018
Diaarinumero
A27/8210/2018
Elinkeinotulon verotus, Pääomasijoitustoiminta, Rahastojen rahasto

Ruotsiin perustettavan A AB:n oli tarkoitus sijoittaa äänettömänä yhtiömiehenä suomalaiseen B Ky:öön, joka oli niin kutsuttu rahastojen rahasto, eli rahasto, joka sijoitti toisiin pääomarahastoihin ("kohderahasto"). Hakemuksen mukaan perustettavalla A AB:lla ei olisi toimintaa Suomessa, eikä sille muodostuisi oman toimintansa perusteella kiinteää toimipaikkaa Suomeen.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella B Ky:tä oli pidettävä tuloverolain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettuna yksinomaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavana kommandiittiyhtiönä. Siten Ruotsiin perustettavan A AB:n osuutta vastaava osa B Ky:n tulosta oli tuloverolain 9 §:n 5 momentin nojalla veronalaista tuloa vain siltä osin kuin tulo olisi A AB:n suoraan saamana ollut veronalaista.

Keskusverolautakunta totesi, että lain sanamuodon mukaan tuloverolain 9 §:n 5 momentin säännöstä sovellettiin suomalaisen kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston rajoitetusti verovelvollisen äänettömän yhtiömiehen osuuteen kommandiittiyhtiön tulosta. Koska perustettava A AB ei hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa ollut kommandiittiyhtiömuotoisen kohderahaston äänetön yhtiömies, ei tuloverolain 9 §:n 5 momentin säännöstä voitu soveltaa B Ky:n kautta muodostuvaan A AB:n osuutta vastaavaan osaan kohderahaston tulosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2018 ja 2019.

Tuloverolaki 9 § 5 mom.

KHO 2019 T 1934: verovuoden 2018 osalta ei muutosta, verovuoden 2019 osalta osittain kumottu ja palautettu