CSN:2018/34

Har getts
20.6.2018
Diarienummer
A27/8210/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Kapitalplaceringsverksamhet, Fondernas fond

Bolaget A AB skulle bildas i Sverige med avsikt av att som tyst bolagsman placera i det finländska bolaget B Kb. B Kb var en så kallad fondernas fond, dvs. en fond som placerade i andra kapitalfonder ("målfond"). Enligt ansökan skulle A AB inte ha någon verksamhet i Finland och det skulle inte heller bildas något fast driftställe i Finland för bolaget på basis av bolagets egen verksamhet.

Centralskattenämnden ansåg att på basis av den redogörelse som lagts fram i ansökan skulle B Kb betraktas som ett kommanditbolag som enbart bedriver kapitalplaceringsverksamhet såsom avses i 9 § 5 mom. i inkomstskattelagen. Således utgjorde den del av B Kb:s inkomst som motsvarar A Ab:s andel med stöd av 9 § 5 mom. i inkomstskattelagen skattepliktig inkomst endast till den del som inkomsten skulle ha varit skattepliktig, om den betalats direkt till A AB.

Centralskattenämnden konstaterade att enligt lagens ordalydelse tillämpades bestämmelsen i 9 § 5 mom. i inkomstskattelagen på den del av ett kommanditbolags inkomst som motsvarar andelen för en begränsat skattskyldig tyst bolagsman i kapitalfonden i kommanditbolagsform. Eftersom A AB som skulle bildas inte under de omständigheter som beskrivits i ansökan var en tyst bolagsman i målfonden i kommanditbolagsform, kunde bestämmelsen i 9 § 5 mom. i inkomstskattelagen inte tillämpas på den del av målfondens inkomst som uppkom via B Kb och motsvarar A AB:s andel. Förhandsavgörande för åren 2018 och 2019.

Inkomstskattelagen 9 § 5 mom.

HFD 2019 L 1934: skatteår 2018  ingen ändring, skatteår 2019 partiellt upphävt och returnerat