KVL:2017/35

Antopäivä
29.5.2017
Diaarinumero
A5/8210/2017
Arvonlisävero, Pysäköinti, Vähennysoikeus

Asiassa oli kysymys pysäköintiosakkeiden luovuttamisesta osakaspysäköitsijöille. Siltä osin kun hakija luovutti pysäköintiosakkeitaan osakaspysäköitsijöille, pysäköintipaikkojen käyttöoikeus perustui osakeomistukseen, eikä vuokraoikeuteen. Osakaspysäköinti ei ole arvonlisäverolaissa 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua verollista alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, vaan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden verotonta luovuttamista.

Siltä osin kuin hakija luovutti vieraspysäköitsijöille käyttöoikeuden nimeämättömiin pysäköintipaikkoihin vastiketta vastaan, kysymys oli lyhytaikaisesta vuokraoikeudesta, joka kohdistui ennalta määrittelemättömään kulloinkin vapaana olevaan pysäköintipaikkaan. Kyseisten pysäköintipaikkojen vuokrauksella ei ollut liityntää asuin- tai liikehuoneistojen luovutukseen. Näin ollen hakijan vieraspysäköintitoiminta oli arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamaa alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, josta oli suoritettava veroa.

Siltä osin kuin hakija luovutti yhteiskäyttöautonvuokrausta harjoittavalle toimijalle käyttöoikeuden erikseen nimettyyn pysäköintipaikkaan vastiketta vastaan, pysäköintipaikan käyttöoikeus perustui vuokraoikeuteen. Kun kysymyksessä oli vuokraoikeuteen eikä omistusoikeuteen perustuva paikkavuokra, vuokra-ajan pituudella ei ollut merkitystä. Siten hakijan toiminta oli tältä osin arvonlisäverolaissa 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua verollista toimintaa.

Siltä osin kuin hakija luovutti sähköä osakaspysäköitsijälle vastiketta vastaan pysäköintipaikan luovutuksen yhteydessä, kysymys oli kiinteistön verottoman käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta sähkön luovuttamisesta, josta ei tullut arvonlisäverolain 27 §:n 2 momentin mukaisesti suorittaa veroa. 

Siltä osin kuin hakija luovutti sähköä vieraspysäköitsijöille tai yhteiskäyttöauton vuokrausta harjoittavalle toiminnanharjoittajalle, kysymys oli arvonlisäverolaissa tarkoitetusta tavaran myynnistä, josta oli suoritettava veroa.

Jos hakija luovutti yhteiskäyttöautonvuokrausta harjoittavalle toimijalle käyttöoikeuden erikseen nimettyyn pysäköintipaikkaan vastikkeettomasti, hakijan ei katsottu suorittavan, luovuttavan tai muulla tavalla ottavan palvelua vastikkeetta omaan tai henkilöstönsä yksityiseen kulutukseen taikka muutoin muuhun kuin liiketoiminnan tarkoitukseen eikä suorittavan tai muulla tavalla ottavan palvelua 114 §:ssä tarkoitettuun vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön arvonlisäverolain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hakijan ei siten ollut suoritettava luovutuksesta oman käytön veroa.

Jos hakija oli tehnyt vähennykset yhteiskäyttöauton käyttämään sähköön liittyen, tuli sen suorittaa oman käytön veroa sähkön vastikkeettomasta luovutuksesta AVL 21 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla.

Hakijalla oli oikeus arvonlisäverolain 117 §:n nojalla vähentää rakentamiskustannusten, sähkön ja muiden hakemuksessa kuvattua toimintaa varten tekemiensä hankintojen sisältämät arvonlisäverot siltä osin kuin ne tulevat yhtiön verollisen liiketoiminnan käyttöön. Hakijalla ei ollut oikeutta vähentää kyseisten hankintojen sisältämiä arvonlisäveroja siltä osin kuin niiden oli katsottava tulevan verottoman osakaspysäköintitoiminnan käyttöön. 

Ennakkoratkaisu ajalle 29.5.2017–31.12.2018

Äänestys 5-2

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §, 18 §, 20 §, 21 § 1 mom 2 kohta ja 2 mom, 22 § 1 mom 1 kohta ja 2 mom 2 kohta, 27 §, 29 § 1 mom 5 kohta, 102 § 1 mom 1 kohta ja 2 mom, 117 § ja 192 §

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut asioissa KHO 2012:15 ja KHO 2016:40

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 2 kohta b alakohta

KHO 6.8.2018, T 3697 vuosikirja (osittain kumottu)