CSN:2017/35

Har getts
29.5.2017
Diarienummer
A5/8210/2017
Mervärdesskatt, Parkering, Avdragsrätt

Ärendet handlade om överlåtelse av parkeringsaktier till en delägarparkerare. Till den del sökanden överlät parkeringsaktier till en delägarparkerare grundade sig användarrätten till parkeringsplatser på aktieägande och inte på hyresrätt. Delägarparkering är inte sådan upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen, utan skattefri överlåtelse av rätt som hänför sig till en fastighet.

I den utsträckning sökanden till en gästparkerare överlät användarrätt till omärkta parkeringsplatser mot vederlag var det fråga om en kortvarig hyresrätt som hänförde sig till parkeringsplatser som inte märkts på förhand och som är lediga i vart och ett fall. Uthyrningen av de aktuella parkeringsplatserna hade ingen koppling till överlåtelse av bostadslägenheter eller affärslokaler. Sökandens verksamhet med gästparkering utgjorde upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen, och på denna skulle skatt betalas.

I den utsträckning sökanden till en aktör som bedriver uthyrning av bilpoolbilar upplät användarrätten till en separat utsedd parkeringsplats mot vederlag grundade sig användarrätten till parkeringsplatsen på en hyresrätt. Det var fråga om uthyrning av en plats som grundade sig på en hyresrätt och inte ägarrätt, och därför hade hyrestidens längd ingen betydelse. Den verksamhet som sökanden bedrev skulle därför  främst betraktas som skattepliktig verksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

I den utsträckning sökanden mot vederlag levererade el för delägarparkeraren i samband med upplåtelsen av en parkeringsplats var det fråga om leverans av el i samband med en skattefri upplåtelse av användarrätten till en fastighet, och på denna skulle det enligt 27 § 2 mom. i mervärdesskattelagen inte betalas skatt.

Till den del sökanden levererade el för en gästparkerare eller en yrkesutövare som bedrev uthyrning av bilpoolbilar var det fråga om försäljning av varor som avses i mervärdesskattelagen, och på denna skulle skatt betalas.

Om sökanden till en aktör som bedriver uthyrning av bilpoolbilar vederlagsfritt överlät användarrätten till en separat utsedd parkeringsplats, ansågs sökanden inte utföra, överlåta eller på annat sätt vederlagsfritt ta en tjänst i egen eller sin personals konsumtion eller på annat sätt för något annat än rörelseändamål, eller utföra eller på annat sätt ta en tjänst i sådan användning som omfattas av avdragsbegränsningar på det sätt som avses i 22 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. Sökanden skulle således inte betala skatt för eget bruk på överlåtelsen.

Om sökanden hade gjort de avdrag för elen som användes för bilpoolbilen, skulle sökanden betala skatt på eget bruk av el för den vederlagsfria överlåtelsen på det sätt som avses i 21 § 1 mom. 2 punkten i MomsL.

Sökanden hade rätt att med stöd av 117 § i mervärdesskattelagen dra av momsen på byggkostnaderna samt anskaffningarna som hade gjorts för den i ansökan beskrivna verksamheten till den del de tas i bruk i bolagets skattepliktiga affärsverksamhet. Sökanden hade inte rätt att dra av momsen som ingick i de aktuella anskaffningarna till den del det ansågs att dessa skulle tas i bruk i den skattefria delägarparkeringsverksamheten.

Förhandsavgörande för perioden 29.05.2017–31.12.2018.

Omröstning 5-2.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 20 §, 21 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 22 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 2 punkten, 27 §, 29 § 1 mom. 5 punkten, 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 117 § och 192 §

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden i målen HFD 2012:15 och HFD 2016:40

Momsdirektivet (2006/112/EY) artikel 135.1.1 och 135.b1.

HFD 6.8.2018, L 3697 årsboken (partiellt upphävt)