KVL:2017/25

Antopäivä
21.4.2017
Diaarinumero
A94/8210/2016
Arvonlisävero, Vesialus, jonka rungon suurin pituus on alle 10 metriä, Arvonlisäverodirektiivin soveltaminen, Arvonlisäverolain arvonlisäverodirektiivin mukaisuus

X Oy myi meripelastustoiminnan käyttöön vesialuksen, jonka rungon suurin pituus oli alle 10 metriä. Lisäksi X Oy myi sisävesillä tapahtuvan pelastus- ja avustustoiminnan käyttöön vesialuksen, jonka rungon suurin pituus oli alle 10 metriä. Asiassa oli kyse siitä, voitiinko vesialuksen myyntiä pitää arvonlisäverottomana arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a ja c alakohdan perusteella.

Arvonlisäverolain 58 § on soveltamisalaltaan toisaalta laajempi kuin arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a alakohta. Toisaalta arvonlisäverolain 58 § on soveltamisalaltaan suppeampi kuin arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a alakohta, koska se jättää arvonlisäverovapautuksen ulkopuolelle meripelastusalukset, joiden rungon suurin pituus on alle 10 metriä.

Arvonlisäverodirektiivin 150 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus rajoittaa arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a alakohdassa säädetyn vapautuksen soveltamisalaa. Arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan a alakohdassa esitettyä vesialusten luetteloa, johon arvonlisäverodirektiivin 148 artiklan c alakohdassa viitataan, ei siten voitu pitää sillä tavoin jäsenvaltioita sitovana ja sisällöltään ehdottomana ja riittävän täsmällisenä, että sitä olisi voitu soveltaa kansallisessa oikeudessa suoraan.

Suomelle on myönnetty liittymissopimuksessa oikeus jatkaa vesialusten luovutuksen arvonlisäverovapautta sellaisten vesialusten osalta, joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja jotka eivät ole rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettuja. Myöhemmin Suomelle on myönnetty vastaava pysyvä oikeus poiketa arvonlisäverodirektiivin perussäännöksestä veronkannon yksinkertaistamiseksi. Suomelle myönnetyn poikkeuksen katsottiin tarkoituksensa mukaisesti antavan oikeuden paitsi laajentaa, myös rajoittaa alle 10 metrin pituisten alusten verovapautta. Arvonlisäverodirektiivin 148 artikla on siten saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista oikeutta ja arvonlisäverolain 58 §:ää on pidettävä arvonlisäverodirektiivin mukaisena.

X Oy:n tuli siten suorittaa arvonlisäveroa meripelastustoiminnassa ja sisävesillä tapahtuvassa pelastus- ja avustustoiminnassa käytettävien sellaisten vesialusten myynnistä, joiden rungon suurin pituus on alle 10 metriä.

Ennakkoratkaisu ajalle 21.4.2017-31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 58 § 1 momentti
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 148 artikla a ja c alakohdat, 150 artikla
EUT asiassa C-592/15 (British Film Institute)

KHO 3.9.2018, T 3988 (osittain kumottu)