CSN:2017/25

Har getts
21.4.2017
Diarienummer
A94/8210/2016
Mervärdesskatt,Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter,Tillämpning av mervärdesskattedirektivet,Mervärdesskattelagens överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet

X Ab sålde för sjöräddningsverksamhet ett fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter. Dessutom sålde X Ab för sjöräddning och assistans på insjöområden ett fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter. I ärendet var det fråga om huruvida försäljningen av fartyget kunde betraktas som mervärdesskattefritt med stöd av artikel 148 a och c i mervärdesskattedirektivet.

Tillämpningsområdet i 58 § i mervärdesskattelagen är å ena sidan bredare än i artikel 148 a i mervärdesskattedirektivet. Å andra sidan är tillämpningsområdet i 58 § i mervärdesskattelagen snävare än artikel 148 a i mervärdesskattedirektivet, eftersom det lämnar sjöräddningsfartyg med en största skrovlängd på under 10 meter utanför mervärdesskattebefrielsen.

I artikel 150 punkt 2 i mervärdesskattedirektivet har medlemsstaterna fått möjlighet att begränsa räckvidden för den befrielse som föreskrivs i artikel 148 a i mervärdesskattedirektivet. Den förteckning på fartyg som ingår i artikel 148 a i mervärdesskattedirektivet, och som avses i artikel 148 c i mervärdesskattedirektivet, kunde således inte betraktas på så sätt bindande för medlemsstaterna och till innehållet absolut och tillräckligt noggrant, att det skulle ha kunnat tillämpas i nationell rätt direkt.

I anslutningsfördraget har Finland beviljats rätt att fortsätta med mervärdesskattebefrielse vid överlåtelse av fartyg med en största skrovlängd på minst 10 meter och som inte till sin konstruktion huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportändamål. Finland har senare beviljats en motsvarande varaktig rätt att avvika från den grundläggande bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet för att underlätta skatteuppbörden. Det undantag som beviljades Finland ansågs i enlighet med sitt syfte ge rätt till att förutom att utvidga, även begränsa skattefriheten för fartyg med en längd på under 10 meter. Artikel 148 i mervärdesskattedirektivet har således på behörigt sätt införlivats som en del av den nationella rätten och 58 § i mervärdesskattelagen ska anses överensstämma med mervärdesskattedirektivet.

X Oy skulle således betala mervärdesskatt på försäljningen av sådana fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter som används i sjöräddningsverksamhet och vid sjöräddning och assistans på insjöområden.

Förhandsavgörande för tiden 21.4.2017–31.12.2018.
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 58 § 1 mom.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 148 a och c, artikel 150
EUD i ärende C-592/15 British Film Institute)

HFD 3.9.2018, T 3988 (partiellt upphävt)