KVL:2017/21

Antopäivä
31.3.2017
Diaarinumero
A25/8210/2017
elinkeinotulon verotus, myyntisaamisen arvonalennus, escrow-tilisaaminen

A Ky oli kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto, jonka äänettöminä yhtiömiehinä oli noin 200 sijoittajaa. A Ky ja B Oy olivat allekirjoittaneet vuonna 2016 kauppasopimuksen, jolla A Ky luovutti B Oy:lle useista kohdeyhtiöistä muodostuvan yrityskokonaisuuden yhteensä noin 40 miljoonan euron kauppahintaa vastaan.

B Oy oli vuoden 2016 aikana esittänyt useita reklamaatioita kaupan kohteeseen liittyen. Lisäksi B Oy oli toimittanut tammikuussa 2017 A Ky:lle kirjallisen vaatimuksen, jossa oli vaadittu yhteensä noin 10 miljoonan euron korvausta, koska B Oy:n käsityksen mukaan kaupan kohde ei ollut vastannut A Ky:n kauppakirjassa antamia vakuutuksia.

Yhteensä noin 4 miljoonan euron osuus kauppahinnasta oli talletettu ns. escrow-tilille, eikä A Ky näin ollen ollut saanut kyseistä osaa kauppahinnasta hallintaansa. Kyseiset varat voitiin vapauttaa A Ky:lle vain molempien osapuolten suostumuksella tai välimiesoikeuden päätöksellä. A Ky oli käsitellyt escrow-tilille talletettua kauppahinnan osaa kirjanpidossaan myyntisaamisena, joka oli kirjattu kuluksi saamiseen liittyvän epävarmuuden johdosta.

Kun otettiin huomioon, että A Ky oli pääomarahasto, jolle sijoituskohteina olevista yrityksistä irrottautuminen oli osa rahaston varsinaista toimintaa, keskusverolautakunta katsoi, että escrow-tilille talletettua osaa kauppahinnasta voitiin hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa pitää EVL 17 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna myyntisaamisena. Kun lisäksi otettiin huomioon hakemusasiakirjoissa esitetty selvitys kyseessä olevan yrityskaupan kohdeyhtiöissä ilmenneistä seikoista ja B Oy:n tekemä reklamointi sekä kauppahinnan kirjanpidollisesta käsittelystä saatu selvitys, keskusverolautakunta katsoi, että A Ky:llä oli oikeus vähentää myyntisaamisen arvonalentuminen hakemuksessa kuvatun escrow-tilisaamisen osalta EVL 17 §:n 2 kohdan mukaisesti verovuonna 2016. Ennakkoratkaisu verovuosille 2016 ja 2017

Laki elinkeinotulon verottamisesta 17 §:n 2 kohta ja 22 §:n 2 mom.

Lainvoimainen

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.