CSN:2017/21

Har getts
31.3.2017
Diarienummer
A25/8210/2017
Beskattning av inkomst från näringsverksamhet, Nedskrivning av kundfordran, Escrow-kontofordran

A Kb var en kapitalfond av kommanditbolagsform, med ungefär 200 placerare som tysta bolagsmän. A Kb och B Ab hade år 2016 undertecknat ett köpeavtal med vilket A Kb överlät en företagshelhet som bestod av flera målbolag till B Ab mot en köpesumma på cirka 40 miljoner euro.

B Ab hade under år 2016 gjort flera reklamationer i anknytning till köpobjektet. Därtill hade B Ab i januari 2017 skickat ett skriftligt anspråk till A Kb, där B Ab krävde en ersättning på sammanlagt cirka 10 miljoner euro, eftersom köpeobjektet enligt B Ab:s uppfattning inte uppfyllt de garantier som A Kb gett i köpebrevet.

En andel på sammanlagt cirka 4 miljoner euro av köpesumman hade deponerats på ett s.k. escrow-konto, och A Kb hade följaktligen inte tagit över besittningen av denna del av köpesumman. Dessa tillgångar kunde frigöras för A Kb enbart med samtycke av bägge parter eller med ett beslut av en skiljenämnd. A Kb hade behandlat den del av köpesumman som deponerats på escrow-kontot som en kundfordran i sin bokföring och den hade tagits upp som en utgift på grund av den osäkerhet som var förknippad med fordran.

När man beaktade att A Kb var en kapitalfond, vars egentliga verksamhet omfattade att frigöra sig från de företag som utgjorde placeringsobjekt, ansåg Centralskattenämnden att den andel av köpesumman som deponerats på escrow-kontot i de förhållanden som beskrivits i ansökan kunde behållas som en kundfordran enligt NärSkL 17 § 2 punkten. När man därtill beaktade den i ansökningshandlingarna framlagda utredningen över de omständigheter som kommit fram avseende det bolag som var föremål för företagsförvärvet i fråga, reklamationerna av B Ab och den mottagna utredningen över behandlingen av köpesumman i bokföringen, ansåg Centralskattenämnden att A Kb hade rätt att under skatteåret 2016 i enlighet med NärSkL 17 § 2 punkten dra av det sänkta värdet på kundfordran vad gäller den escrow-kontofordan som beskrivits i ansökan. Förhandsavgörande för skatteåren 2016 och 2017.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 17 § 2 punkten och 22 § mom. 2 punkten

Laga kraft

Endast en sammanfattning av beslutet publicera