Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

KVL:2021/24

Antopäivä
27.8.2021
Diaarinumero
VH/1094/02.05.04/2021
Elinkeinotulon verotus, Menon vähennyskelpoisuus, Rajat ylittävä hybridijärjestely, Pääomasijoitusrahasto

Hakemusasiakirjojen mukaan A Oy oli pääomasijoitusrahastorakenteeseen kuuluva apuyhtiö, joka oli perustettu C-konsernin hankintaa varten. Pääomasijoitusrahasto B Ky omisti noin 70 prosenttia A Oy:n osakkeista. B Ky:n sijoittajina olevista äänettömistä yhtiömiehistä pääosa oli suomalaisia ja ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia. Äänettömien yhtiömiesten sijoitussitoumus ja osuus rahaston pääomasta vaihtelivat 1,3 prosentin ja 20 prosentin välillä.

B Ky oli antanut A Oy:lle lainan, jonka perusteella A Oy suoritti B Ky:lle korkoa. Koska B Ky oli kotimainen elinkeinoyhtymä, joka ei ole erillinen verovelvollinen, sen vahvistettu elinkeinotoiminnan tulos jaettiin rahaston yhtiömiehille verotettavaksi. Hakemusasiakirjoissa esitetyn perusteella tilanteessa syntyi verokohtelun eroavuus, kun eräiden rajoitetusti verovelvollisten äänettömien yhtiömiesten lainkäyttöalueilla B Ky luokiteltiin itsenäiseksi verovelvolliseksi.

Hakemusasiakirjojen mukaan A Oy ja B Ky:n rajoitetusti verovelvolliset äänettömät yhtiömiehet eivät kuuluneet samaan liikekirjanpidolliseen konserniin, eikä osapuolilla ollut vähintään 50 prosentin suoraa tai välillistä osuutta toisistaan. Kun lisäksi otettiin huomioon, että rajoitetusti verovelvolliset äänettömät yhtiömiehet eivät voineet muillakaan tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa B Ky:ssä tai A Oy:ssä, ei osapuolilla voitu katsoa olevan myöskään huomattavaa vaikutusvaltaa toisen johdossa. Keskusverolautakunta katsoi, että B Ky:n rajoitetusti verovelvolliset äänettömät yhtiömiehet eivät näin ollen olleet eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla etuyhteydessä A Oy:öön.

Hakemusasiakirjoista saadun selvityksen perusteella yhtiömiesten välisessä rahastosopimuksessa sovituilla seikoilla ei voitu katsoa olevan olennaista vaikutusta yhtiömiesten omistukseen tai äänivaltaan A Oy:ssä. Vaikka yhtiömiehet hallinnoivat A Oy:n osakkeita B Ky:n kautta, ei tällä pääomaomistuksen hallinnoinnilla katsottu olevan yhteyttä siihen, että joidenkin rajoitetusti verovelvollisten äänettömien yhtiömiesten lainkäyttöalueella rahastoa pidettiin hybridiyksikkönä. B Ky:n yhtiömiesten ei näin ollen katsottu toimivan yhdessä verokohtelun eroavuuden syntymiseksi. Keskusverolautakunta katsoi, että B Ky:n yhtiömiehet eivät toimineet eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla yhdessä A Oy:n äänioikeuksien tai pääomaomistuksen suhteen.

Hakemusasiakirjojen mukaan B Ky:n tuotot ja riskit kohdistettiin sijoitussitoumusten suhteessa kullekin äänettömälle yhtiömiehelle riippumatta siitä, syntyykö joidenkin yksittäisten sijoittajien lainkäyttöalueella mahdollisesti verokohtelun eroavuus. Lainasopimus tai rahaston rakenne ei sisältänyt ominaisuuksia, jotka muuttaisivat rahaston yhtiömiehille suoritettavia tuottoja, jos verokohtelun eroavuus ei olisikaan saatavilla. Lainasopimusta tai rahastoa ei ollut suunniteltu tuottamaan verokohtelun eroavuutta eikä sitä markkinoitu veroedun sisältävänä tuotteena. A Oy maksoi markkinaehtoista korkoa B Ky:lle lainasopimuksen perusteella, ja korko oli riippumaton siitä, syntyykö yksittäisten sijoittajien osalta verokohtelun eroavuus. Kun lisäksi otettiin huomioon, että suurin osa B Ky:n äänettömistä yhtiömiehistä sijaitsi lainkäyttöalueella, jossa verokohtelun eroavuutta ei syntynyt, keskusverolautakunta katsoi, että hakemusasiakirjoissa kuvatuissa olosuhteissa kyseessä ei myöskään ollut eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain 1 §:n 5 momentissa tarkoitettu järjestely, jonka ehtoihin olisi hinnoiteltu verokohtelun eroavuus tai joka olisi suunniteltu tuottamaan verokohtelun eroavuudesta johtuva lopputulos.

Koska B Ky:n rajoitetusti verovelvollisten äänettömien yhtiömiesten ei katsottu olevan eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain 1 §:n 3 ja 4 momenteissa tarkoitetulla tavalla etuyhteydessä A Oy:öön, eikä järjestelyä myöskään pidetty strukturoituna lain 1 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla, ei A Oy:n verotuksessa korkomenojen vähennyskelpoisuuteen sovellettu eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain säännöksiä.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta 1 §, 2 § ja 4 §

(Ei lainvoim.)

Valitettu