Ilmoittautuminen tietojen ilmoittajaksi positiiviseen luottotietorekisteriin

Antopäivä
10.8.2023
Diaarinumero
VH/5875/06.00.00/2023
Voimassaolo
10.8.2023 - Toistaiseksi

Tässä ohjeessa ohjeistetaan luotonantajien velvollisuudesta ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle. Ohjeessa kerrotaan, ketkä ovat positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan velvollisia ilmoittautumaan rekisteriin ja millaisia luottoja ilmoitusvelvollisuus koskee. Luotonantaja-nimityksellä tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia ilmoitusvelvollisia, myös esimerkiksi vertaislainanvälittäjiä ja muita elinkeinonharjoittajia, joille luottosopimukseen perustuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.2.2024 lähtien rekisteriin ilmoitetaan kuluttajaluottojen ja kuluttajaluottoihin rinnastuvien luottojen tietoja. Toisessa vaiheessa vuoden 2025 lopussa luotonantajat alkavat ilmoittaa yksityishenkilöille myönnettyjä muita kuin kuluttajaluottoja. Tällaisia luottoja ovat esimerkiksi yksityisten elinkeinonharjoittajien elinkeinotoimintaan otetut luotot.

Tässä ohjeessa käsitellään ilmoitusvelvolliseksi ilmoittautumista rekisterin ensimmäisessä vaiheessa, joka alkaa 2.10.2023. Toisen vaiheen ilmoittautuminen alkaa 1.8.2025, ja siitä ohjeistetaan lähempänä toisen vaiheen käyttöönottoa.

Luotonantajalla voi olla lain mukainen oikeus saada positiivisen luottotietorekisterin tietoja. Silloin se voi ilmoittautumisen yhteydessä hakea erikseen myös tähän tarkoitukseen tarvittavaa tietolupaa. Tietojen ilmoittamiseen ja kyselemiseen tarvitaan varmenteet. Tietoluvan hakemisesta ja varmenteiden noutamisesta ja käytöstä ohjeistetaan erillisissä ohjeissa:

Tutustu myös muihin positiivisen luottotietorekisterin ohjeisiin:

Positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelun yhteystiedot ovat rekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

1 Ohjeessa käytetyt termit

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan sellaista kuluttajaluottoa tai kuluttajaluottoon rinnastuvaa luottoa, johon sovelletaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun tai 7 a luvun säännöksiä.

Luotonantaja on toimija, joka myöntää luottoja. Luotonantajalla tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisten joukko sisältää joitakin toimijoita, jotka eivät ole luotonantajia. Tällaisia ovat esimerkiksi vertaislainanvälittäjät, Kela sekä saatavia ostavat perintätoimistot ja muut elinkeinonharjoittajat, joille luottosopimukseen perustuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet (siirronsaajat). Tekstin luettavuuden vuoksi näitäkin toimijoita kutsutaan tässä ohjeessa luotonantajiksi.

2 Ilmoittautumisvelvollisuus positiiviseen luottotietorekisteriin

2.1 Ilmoittautumisvelvolliset luotonantajat

Ennen kuin tietojen ilmoittamisen voi aloittaa, luotonantajalla on velvollisuus ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (Finlex).

Seuraavilla luotonantajilla on velvollisuus ilmoittaa kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin (positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 16 §):

 1. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukaisesti Finanssivalvonnan valvonnassa olevat
  • luotto- ja rahoituspalveluita tarjoavat elinkeinonharjoittajat (4 §:n 1 momentti)
  • ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevat sivuliikkeet (4 §:n 5 momentti)
  • ulkomaiset valvottavat, jotka tarjoavat palveluita Suomessa ilman sivuliikettä (4 §:n 5 momentti).

Finanssivalvonnan valvonnassa olevilla luotonantajilla tarkoitetaan finanssivalvonnasta annetun lain 4 § 1 momentissa määriteltyjä valvottavia eli toimilupavalvottavia, toimilupavalvottaviin rinnastuvia valvottavia ja muita valvottavia. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat finanssivalvonnasta annetun lain 4 § 5 momentissa tarkoitetut ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevat sivuliikkeet ja ulkomaiset valvottavat, jotka tarjoavat palveluita Suomessa ilman sivuliikettä. Ulkomaisen ETA-valvottavan sivuliike voi olla joko ETA-valtion luottolaitoksen tai kolmannen maan ETA-valtioon sijoittautuneen luottolaitoksen sivuliike. Palvelun tarjoaminen ilman sivuliikettä on mahdollista vain sellaisille ETA-valvottaville, joilla on toimilupa jossakin toisessa ETA-valtiossa.

 1. Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) mukaisesti rekisteriin merkityt luotonantajat ja luotonvälittäjät, joiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Ilmoittautumisvelvollisuus koskee siis Finanssivalvonnan ylläpitämään luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröitäviä luotonantajia ja vertaislainanvälittäjiä. Kuluttajaluottoja myöntävät luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät kuuluvat rekisteröitymisvelvoitteen ja valvonnan piiriin eräitä laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Ilmoitusvelvolliset luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät voivat olla myös toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita luotonantajia, jotka tarjoavat palveluita Suomessa.

 1. Muut elinkeinonharjoittajat, joille Tulorekisteriyksikölle ilmoitettavasta luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet (siirronsaajat).

Tällaisia siirronsaajia ovat muun muassa perintätoimistot, joille luotto on siirretty toiselta ilmoitusvelvolliselta elinkeinonharjoittajalta. Jos perintätoimisto hoitaa perimistoimeksiantoa luotonantajan lukuun, säilyy ilmoitusvelvollisuus kuitenkin luotonantajalla.

Uuden luotonantajan on aina ilmoitettava siirretystä luotosta, jos se on alakohdissa 1 tai 2 tarkoitettu ilmoitusvelvollinen elinkeinonharjoittaja. Muut elinkeinonharjoittajat ovat ilmoitusvelvollisia vain sellaisesta siirretystä luotosta, joka on siirretty miltä tahansa ilmoitusvelvolliselta elinkeinonharjoittajalta.

Ilmoittautumisvelvollisuus ei koske Kelaa (Kansaneläkelaitos).

2.2 Kuluttajaluotot tai niihin rinnastuvat luotot

Positiivisen luottotietorekisterin ensimmäisessä vaiheessa ilmoittautumisvelvollisuus on ainoastaan luotonantajilla, jotka myöntävät kuluttajaluottoja tai niihin rinnastuvia luottoja.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavalla kuluttajaluotolla tarkoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja. Kuluttajaluottoon rinnastuvia luottoja ovat

 • vuokra- tai muu sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan. Sopimuksen ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset pitää suorittaa vuokrakaudella tai kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä.
 • luotto, jonka joku muu kuin luotonantaja myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, jos joku muu elinkeinonharjoittaja välittää luoton kuluttajalle (vertaislaina).

Rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista luotoista, joihin ei sovelleta kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun säännöksiä. Näitä ovat

 • kuluttajaluotot, joista ei peritä korkoa tai muita maksuja
 • sellaiseen sopimukseen perustuvat luotot, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa jatkuvasti toimitettavan hyödykkeen hinta maksuerissä sopimuksen voimassaoloaikana
 • panttilainauslaitoksen myöntämät luotot
 • sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) perusteella myönnetyt luotot
 • luotot, joita luonnollinen henkilö on ottanut pääosin elinkeinotoimintaansa varten.

Tavanomaisen maksuajan myöntämistä kuluttajalle hyödykekaupassa ei myöskään pidetä kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitettuna kuluttajaluottona.

3 Ilmoittautumisen prosessi

3.1 Ilmoittautumisen määräaika

Luotonantajan pitää ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle 2.10.–30.11.2023. Uusien ilmoitusvelvollisten on ilmoittauduttava Tulorekisteriyksikölle oma-aloitteisesti viimeistään kuukautta ennen sitä, kun ne alkavat ilmoittaa tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin.

3.2 Ilmoittautumisen kanavat

Tietojen ilmoittajaksi ilmoittaudutaan positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköistä asiointipalvelua voi käyttää, jos

 • luotonantajalla on suomalainen Y-tunnus ja
 • luotonantajan nimissä asioiva henkilö pystyy tunnistautumaan vahvasti Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-palvelussa tunnistaudutaan suomalaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos luotonantaja ei pysty käyttämään sähköistä asiointipalvelua, ilmoittautumiseen käytetään paperilomaketta. Lomakkeen saa pyytämällä sen positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelusta 2.10.2023 alkaen, ja se lähetetään organisaation haluamaan osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

Täytetyn lomakkeen liitteineen voi palauttaa Tulorekisteriyksikölle postitse alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI

PL 2

00055 Tulorekisteri

Lue paperilomakkeeseen vaadittavista liitteistä luvusta 3.4.

3.3 Kuka voi hoitaa ilmoittautumisen?

Sähköisessä asiointipalvelussa luotonantajan nimissä voivat asioida henkilöt, joille on merkitty kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään jokin seuraavista toimielinrooleista:

 • toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • hallituksen puheenjohtaja
 • vastuunalainen yhtiömies (kommandiittiyhtiö)
 • yhtiömies (avoin yhtiö)
 • elinkeinonharjoittaja
 • prokuristi, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin
 • henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin (oikeutettu henkilö)

Edellä lueteltujen toimielinroolien lisäksi ilmoittautumisen sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä henkilö tai yritys, jolle on annettu valtuutus "Luottotietojen ilmoittajaksi ja hyödyntäjäksi rekisteröityminen". Luotonantaja voi antaa tarvittavat valtuudet ja muuttaa niitä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Sähköinen Suomi.fi-valtuus "Luottotietojen ilmoittajaksi ja hyödyntäjäksi rekisteröityminen" koskee aina sekä tietoluvan hakemista että ilmoittajaksi ilmoittautumista. Jos luotonantaja haluaa valtuuttaa eri henkilöt tekemään tietolupahakemuksen ja ilmoittajaksi ilmoittautumisen, asiointi tulee hoitaa paperilomakkeella.

Lue lisää valtuuksien antamisesta (Suomi.fi)

Luotonantajan nimissä toimiva henkilö tunnistautuu positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Asiointipalveluun voivat tunnistautua vain henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Paperilomakkeella ilmoittautumisen voi tehdä henkilö, jolla on luotonantajan nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus asian hoitamiseen, ks. kohta 3.4.

3.4 Paperilomakkeen liitteet

Jos luotonantaja tekee ilmoittautumisen paperilomakkeella, on täytetyn lomakkeen liitteeksi lisättävä erilaisia yrityksen ja sen edustamisoikeuden todentamiseen tarvittavia liitteitä. Oikeiksi todistettujen dokumenttien pitää olla alkuperäisiä. Liitteet toimitetaan Tulorekisteriyksikölle postitse.

Asiakirjat otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tarvittavat liitteet, jos yritys on rekisteröity Suomeen:

 • Edustamisoikeuden osoittavat asiakirjat (ellei käy ilmi viranomaisrekistereistä).

Tulorekisteriyksikkö tarkistaa suomalaisten organisaatioiden edustamisoikeuden viranomaisrekistereistä, kuten kaupparekisteristä. Jos edustamisoikeus ei käy ilmi suomalaisesta viranomaisrekisteristä, ilmoittautumiseen pitää liittää edustamisoikeuden osoittavat asiakirjat, kuten yhteisön säännöt.

 • Tarvittaessa valtakirja.

Ilmoittautumisen voi tehdä paperilomakkeella myös luotonantajan valtuuttama henkilö tai yritys. Ilmoittautumiseen pitää siinä tapauksessa liittää valtakirja, josta käyvät ilmi ainakin valtuuttajan tiedot (luotonantajan nimi ja Y-tunnus) ja valtuutetun tiedot (nimi ja henkilötunnus tai ulkomainen tunniste) sekä tiedot siitä, mitä asiaa valtuutus koskee. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on luotonantajan nimenkirjoitusoikeus.

Tarvittavat liitteet, jos yritys ei ole rekisteröity Suomeen:

 • Oikeaksi todistettu ote ulkomaisesta yritysrekisteristä. Muiden kuin pohjoismaihin rekisteröityjen organisaatioiden rekisteriasiakirjat on lisäksi laillistettava (esim. Apostille).
 • Jos organisaation edustamisoikeudet eivät käy ilmi ulkomaisesta rekisteriotteesta, sen on toimitettava riittävä ja oikeaksi todistettu dokumentaatio, josta edustamisoikeudet käyvät ilmi.
 • Tarvittaessa valtakirja.

Ilmoittautumisen voi tehdä paperilomakkeella myös luotonantajan valtuuttama henkilö tai yritys. Ilmoittautumiseen pitää siinä tapauksessa liittää valtakirja, josta käyvät ilmi ainakin valtuuttajan tiedot (luotonantajan nimi ja ulkomainen organisaatiotunniste) ja valtuutetun tiedot (nimi ja henkilötunnus tai ulkomainen tunniste) sekä tiedot siitä, mitä asiaa valtuutus koskee. Valtakirjan allekirjoittaa henkilö, jolla on luotonantajan nimenkirjoitusoikeus.

3.5 Ilmoittautumisen käsittely ja päätöksen tiedoksianto

Ilmoittautumisen yhteydessä luotonantaja antaa Tulorekisteriyksikölle tiedot varsinaisesta toiminnastaan ja ilmoittaa rajapintojen käyttöönottoon tarvittavat tiedot.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee ilmoittautumisen ja pyytää luotonantajalta tarvittaessa lisäselvitystä. Lisäselvityspyyntö lähetetään ensi sijassa sähköpostitse luotonantajan ilmoittamalle ilmoittautumisen yhteyshenkilölle, ja siihen pitää vastata annetussa määräajassa. Luotonantaja voi tarvittaessa pyytää lisäaikaa selvityspyyntöön vastaamiseen.

Käsittelyn ja selvitysten jälkeen luotonantaja saa Tulorekisteriyksiköltä päätöksen yhteyksien avaamisesta. Päätös toimitetaan postitse tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, joka mainitaan hakemuksen kohdassa Päätöksen tiedoksianto. Myös sähköiseen asiointipalveluun tulee näkyviin tieto siitä, onko ilmoittautuminen hyväksytty vai hylätty.

Jos päätös on myönteinen, luotonantajalle myönnetään varmenne, jolla se tunnistautuu, kun se käyttää tietojen ilmoittamiseen liittyviä rajapintoja. Varmenteen noutamisesta ja käytöstä ohjeistetaan erillisessä ohjeessa, johon on linkki tämän ohjeen alussa.

Päätökseen voi hakea muutosta. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, joka sisältää tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun.

Positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla on lueteltuina ne luotonantajat, joiden ilmoitusvelvollisuus on varmistettu ja joille on tehty myönteinen päätös yhteyksien avaamisesta. Luotonantajista ilmoitetaan verkkosivuilla nimi ja Y-tunnus tai ulkomainen organisaatiotunniste.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee ilmoittautumisia 2.10.2023 alkaen. Ilmoittautumiset käsitellään keskimäärin 14 vuorokaudessa. Jos käsittelyssä on ruuhkaa, käsittelyaika saattaa pidentyä. Päätös ilmoittautumisesta annetaan kuitenkin tiedoksi viimeistään ennen tietojen ilmoittamisen alkamista 1.2.2024.

4 Ohje ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen

Tässä luvussa ohjeistetaan kohta kohdalta, miten ilmoittautumislomake täytetään. Lomakkeessa kysytään luotonantajaan ja sen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Lomakkeessa luotonantajaan viitataan sanalla organisaatio, ja siksi sanaa organisaatio käytetään myös tässä luvussa.

Sähköisen asiointipalvelun lomaketta ei voi tallentaa luonnoksena, eikä sen täyttämistä pysty jatkamaan myöhemmin. Sähköisellä lomakkeella on neljän tunnin aikakatkaisu, eli jos lomake on selainikkunassa auki tätä pidempään ilman että tietoja lähetetään, verkkoistunto päättyy ja täytetyt tiedot katoavat.

4.1 Toiminnan kuvaus

Valitse, millä perusteella organisaatio on velvollinen ilmoittamaan tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin. Voit valita vain yhden vaihtoehdon.

Luotto- tai rahoituspalvelun tarjoaja: Organisaatio on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukaisesti Finanssivalvonnan valvonnassa oleva yhteisö, laitos tai elinkeinonharjoittaja (4 §:n 1 momentti), ulkomaisen ETA-valvottavan Suomessa oleva sivuliike (4 §:n 5 momentti) tai ulkomainen valvottava, joka tarjoaa palveluja Suomessa ilman sivuliikettä (4 §:n 5 momentti).

Luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä: Organisaatio on eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) mukaiseen rekisteriin merkitty luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä.

Siirronsaaja: Siirronsaaja on elinkeinonharjoittaja, jolle luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet. Siirronsaajan luottokannassa on kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja tai niihin rinnastuvia luottoja, jotka on siirretty toiselta ilmoitusvelvolliselta elinkeinonharjoittajalta.

Valitse "siirronsaaja" vain siinä tapauksessa, ettei kumpikaan kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta koske organisaatiota. Valitse sen jälkeen, kuuluuko organisaatio perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018) 3 §:n mukaiseen rekisteriin.

Muu peruste: Organisaation ilmoitusvelvollisuuden peruste on jokin muu kuin edellä mainittu. Anna lomakkeella lisätietoja edustamasi elinkeinonharjoittajan toiminnasta ja siitä, millä perusteella ilmoitusvelvollisuus on olemassa.

Myöntääkö organisaatio kuluttajaluottoja tai niihin rinnastuvia luottoja tai onko organisaation luottokannassa tällaisia luottoja? (Kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvat luotot, lisätietoja ks. tämän ohjeen kohta 1.2.)

Vastausvaihtoehdot ovat "kyllä, tällä hetkellä", "kyllä, mutta vasta tulevaisuudessa" ja "ei".

Jos vastaat ”kyllä, mutta vasta tulevaisuudessa”, sinua pyydetään antamaan päivämäärä, jolloin organisaatio aikoo aloittaa luottojen myöntämisen tai jolloin organisaation luottokannassa tulee olemaan luottoja. Ilmoittautumisajan 2.10.2023–30.11.2023 jälkeen markkinoille tulevien uusien organisaatioiden on ilmoittauduttava Tulorekisteriyksikölle oma-aloitteisesti viimeistään kuukautta ennen sitä, kun ne alkavat ilmoittaa tietoja positiiviseen luottotietorekisteriin.

Jos vastaat "ei", sinua pyydetään tarkistamaan, onko organisaatiolla positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaista ilmoitusvelvollisuutta. Jos ilmoitusvelvollisuutta ei ole, organisaatiota ei kuulu ilmoittaa tietojen ilmoittajaksi. Jos organisaatio on ilmoitusvelvollinen, sinua pyydetään tarkentamaan, millaisten luottojen tietoja organisaatio aikoo ilmoittaa rekisteriin.

4.2 Yhteyshenkilöiden tiedot

Ilmoittautumisen yhteydessä annettavia tietoja ovat

 • ilmoittautumisen yhteyshenkilön tiedot
 • sisällöllisten asioiden yhteyshenkilön tiedot
 • teknisen yhteyshenkilön tiedot
 • varmenteeseen liittyvän yhteyshenkilön tiedot
 • päätöksen tiedoksiantoon liittyvät tiedot.

Kaikkien muiden yhteyshenkilöiden paitsi varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedoissa on mahdollista antaa yksittäisen henkilön sähköpostiosoitteen lisäksi jokin muu sähköpostiosoite, kuten jakelulistan tai postilaatikon osoite. Kaikki kyseiselle yhteyshenkilölle lähetetyt viestit lähetetään myös tähän osoitteeseen.

Tarvittaessa voit antaa saman henkilön tiedot useaan kohtaan. Sisällöllisten asioiden yhteyshenkilön ja teknisen yhteyshenkilön tietoja voi muokata ilmoittautumisen jälkeen asiointipalvelun sivulla Laskutus- ja yhteystiedot. Jos haluat päivittää muita ilmoittautumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö antaa tarvittaessa lisätietoja ilmoittautumisen tiedoista. Yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostitse lisäselvityspyynnöt, joita ilmoittautumisen käsittelyssä mahdollisesti tarvitaan.

Tulorekisteriyksikkö on yhteydessä yhteyshenkilöön myös olemassa olevan luottokannan ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Varsinainen päätös yhteyksien avaamisesta lähetetään tiedoksianto-osoitteeseen, joka pyydetään lomakkeen lopussa.

Yhteyshenkilö sisällöllisissä asioissa

Yhteyshenkilö antaa lisätietoja organisaation antamien ilmoitusten sisällöstä. Hän tuntee rekisterin tietosisällön ja rajapintojen toiminnan. Tulorekisteriyksikkö lähettää yhteyshenkilölle ilmoittamisen valvontaa koskevat selvityspyynnöt.

Yhteyshenkilö teknisissä asioissa

Yhteyshenkilö vastaa ilmoittamisen teknistä toimivuutta ja tietoturvaa koskeviin kysymyksiin ja antaa lisätietoja teknisissä ongelmatilanteissa. 

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö

Tulorekisteriyksikkö myöntää jokaiselle tietoja ilmoittavalle organisaatiolle varmenteen rajapintojen käyttöä varten. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa tiedot ja ohjeet varmenteen noutamiseksi. Puhelinnumeron pitää olla numero, johon voi lähettää tekstiviestin, koska numeroa käytetään turvasähköpostin vastaanottamiseen, kun varmenne noudetaan. Numeron on hyvä olla suomalainen, jotta tekstiviesti tulee varmimmin perille. Varmenteen noudon jälkeen numeroon ei olla enää yhteydessä.

Päätöksen tiedoksianto

Valitse, miten haluat, että päätös toimitetaan: sähköpostitse turvapostina vai postitse kirjeenä. Voit valita vain jommankumman toimitustavan. Päätöstä ei toimiteta sähköiseen asiointipalveluun.

Jos valitset toimituksen sähköpostitse turvapostina, anna sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa päätöksen. Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetään turvapostin linkki, jonka kautta voit ladata päätöksen itsellesi.

Jos valitset toimituksen postitse kirjeenä, anna postiosoite, johon haluat vastaanottaa päätöksen.

Ohjeen kohdassa 3.4 on lisätietoja päätöksestä ja muutoksenhausta.

4.3 Ilmoittautumisen lähettäminen

Ennen ilmoittautumisen lähettämistä sinut ohjataan yhteenvetonäkymään, johon on koottu ilmoittautumislomakkeelle täytetyt tiedot. Yhteenvedon lopussa voit antaa vapaamuotoisesti lisätietoja organisaation ilmoittautumisesta tai esimerkiksi yhteyshenkilöistä. Lisätietoja ei tarvitse antaa, jos tarpeelliset tiedot käyvät ilmi lomakkeelta.

Tarkista antamasi tiedot. Voit palata täydentämään aiempien sivujen tietoja painamalla Edellinen-painiketta.

Lomakkeen tiedot eivät tallennu asiointipalveluun. Jos tarvitset tietoja myöhemmin, ota ne talteen ennen ilmoittautumisen lähettämistä.

Kun kaikki tiedot on täytetty ja tarkastettu, lähetä ilmoittautuminen Tulorekisteriyksikön käsiteltäväksi painamalla Lähetä-painiketta.

4.4 Ilmoittautumisen tila

Kun ilmoittautuminen on lähetetty onnistuneesti, sen tila muuttuu sähköisessä asiointipalvelussa vastaanotetuksi. Jos tila ei muutu muutamien sekuntien kuluessa, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.

Kun ilmoittautuminen on lähetetty, sähköisessä asiointipalvelussa ei voi lähettää uutta ilmoittautumislomaketta eikä täydentää tai muuttaa lähetettyä lomaketta. Jos sinun pitää tehdä uusi ilmoittautuminen, täydentää tai muuttaa lähetettyä ilmoittautumista tai peruuttaa ilmoittautuminen, ole yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi. Täydennykset ja muutokset tehdään aina kirjallisesti.

Kun Tulorekisteriyksikkö hyväksyy ilmoittautumisen, ilmoittautumisen tila muuttuu asiointipalvelussa hyväksytyksi. Ilmoittautumisen tila muuttuu hylätyksi, jos Tulorekisteriyksikkö hylkää ilmoittautumisen, jättää sen tutkimatta tai jos peruutat ilmoittautumisen itse.

4.5 Yhteystietojen ylläpito

Organisaation pitää tarkistaa yhteystietonsa säännöllisesti ja päivittää muutokset.

Seuraavia organisaation yhteystietoja voi muuttaa positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa:

 • yhteyshenkilö sisällöllisissä asioissa
 • yhteyshenkilö teknisissä asioissa.

Muita ilmoittautumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja voi päivittää olemalla yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu voi päivittää yhteystiedot myös silloin, kun organisaation ei ole mahdollista käyttää sähköistä asiointipalvelua. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla osoitteessa www.positiivinenluottotietorekisteri.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2023