Tillgängligheten för e-tjänsten för privatpersoner i det positiva kreditupplysningsregistret

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster följs i e-tjänsten för privatpersoner i det positiva kreditupplysningsregistret (nedan e-tjänst eller tjänst), vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Inkomstregisterenheten på Skatteförvaltningen ansvarar för denna e-tjänst. Vi vill att så många användare som möjligt kan använda våra digitala tjänster. Därför beaktar vi tillgängligheten när vi utvecklar våra digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna e-tjänst uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lag (WCAG-kriterierna 2.1). I tjänsten finns vissa brister i tillgängligheten. Dessa har beskrivits närmare nedan i avsnittet Närmare information om hur tillgängligheten har uppfyllts.

Upptäckte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att hela tiden förbättra tillgängligheten för e-tjänsten. Meddela oss om du hittar brister som inte har beskrivits på den här sidan. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan kontakta oss på en webblankett. Vi svarar inom 14 dagar.

Övervakning av tillgängligheten

Uppfyllandet av tillgänglighetskraven övervakas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om du inte är nöjd med svaret som du fått av oss eller inte alls får att svar inom 14 dagar kan du anföra besvär hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Närmare information om hur tillgängligheten har uppfyllts

E-tjänsten är inte ännu till alla delar tillgänglig. I det följande räknas det upp de innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga:

  • Det meddelas inte att tjänstens tidsgräns går ut eller alternativt kan tidsgränsen inte justeras. (WCAG 2.2.1)
  • Det försvinner text från rubrikerna i fasstigen när användaren anmäler, redigerar eller tar bort ett kreditförbud och zoomar vyn med över 200 %. (WCAG 1.4.4)
  • Tangentbordets markör går till ett ologiskt ställe när fönstret för systemresponsen stängs med knappen Avbryt. (WCAG 2.4.3)
  • Formanvisningen för inmatningsfälten för datum förmedlas inte till programmet (dd.mm.åååå). I användargränssnittet anges inte ett minsta tidsintervall för det tidsbestämda kreditförbudet, det vill säga att slutdatumet för kreditförbudet inte kan vara samma datum som startdatumet. (WCAG 3.3.2)
  • Om användaren håller på att anmäla eller redigera ett kreditförbud och det därtill anknutna samtycket till förmedling av uppgiften till kreditupplysningsföretag och användaren får en systemrespons när detta sker om att det finns fel eller brister i uppgifterna avviker funktionsprincipen för tangentbordets fokusordning från det normala. När användaren går från systemresponsen till att korrigera uppgifterna överförs markören inte direkt till den punkt som inte har fyllts i utan markören går direkt till början av sidan på ett sätt som avviker från det normala. Syftet med denna avvikelse är att säkerställa att ingendera alternativet som anknyter till samtycket är verkar primärt eller rekommenderas för användaren. (WCAG 2.4.3)

Vi korrigerar upptäckta tillgänglighetsbrister under åren 2024 och 2025.

Hur testar vi tillgängligheten?

Observationerna i tillgänglighetsutlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av tredje part om huruvida e-tjänsten uppfyller de lagstadgade kraven.

E-tjänsten har publicerats den 1 april 2024 och utlåtandet har gjorts upp den 26 februari 2024.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, Finlex)
Webbsidan Tillgänglighetskrav (Regionförvaltningsverket)

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024