Anmälan till inkomstregistret och corona

Allmänt

Får arbetslöshetskassorna alla uppgifter som de behöver från inkomstregistret?

Om arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna med inkomstslag i 200-serien och antecknar intjäningsperioderna för inkomsterna samt anmäler uppgifterna om anställningsförhållandet och frånvaro, kommer antalet separata begäranden om utredningar att minska.

Detta har ännu större betydelse nu när det kommer in ett stort antal förmånsansökningar p.g.a. corona. Arbetsgivare kan för sin egen del göra handläggningen av ansökningarna smidigare.

För fastställande av lön hämtas uppgifter för 8 månader som föregått arbetslösheten från inkomstregistret Anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter beskriver närmare de uppgifter som arbetslöshetskassorna behöver.

Offentliga samfund, såsom kommunerna, betalar på grund av coronaviruset ekonomiskt understöd och bidrag till företag och företagare. Anmäls dessa understöd och bidrag till inkomstregistret?

Utbetalaren anmäler det betalda understödet eller bidraget till Skatteförvaltningen med en årsanmälan. Dessa inkomster anmäls inte till inkomstregistret och ingen förskottsinnehållning verkställs på dem. Läs mer: Understöd och bidrag som betalats till företag under coronasituationen

Arbetsgivaren betalar ett coronavirustest för arbetstagarens familjemedlem på arbetstagarens vägnar. Ska prestationen anmälas till inkomstregistret?

Det är fråga om ersättning av familjemedlemmarnas levnadskostnader och ersättning av familjemedlemmarnas levnadskostnader betraktas enligt vedertagen praxis som förmån av lönenatur till arbetstagaren (ISkL 61 § och FörskUL 13 §).

Om arbetsgivaren har betalat prestationen i pengar till arbetstagaren ska prestationen anmälas med inkomstslag Annat betalt tillägg (216). Om arbetsgivaren betalar prestationen direkt till tjänsteleverantören ska prestationen anmälas med inkomstslag Annan naturaförmån (317).

Vilka dagar ska anmälas som vistelsedagar i Finland, om en person arbetar utomlands och hens vistelse i Finland har berott på en tvingande orsak, till exempel coronan?

Alla vistelseperioder i Finland ska anmälas oberoende av orsaken till arbetstagarens vistelse i Finland. Även om vistelsen i Finland kan anses bero på tvingande och oväntade orsaker enligt 77 § i inkomstskattelagen ska vistelseperioderna anmälas till inkomstregistret.

Anmälan om frånvaro

P.g.a. coronasituationen arbetar arbetstagaren hemifrån. Ska detta anmälas som frånvaro?

Någon frånvaro ska inte anmälas eftersom personen arbetar under dagen i fråga. Distansarbete anmäls inte till inkomstregistret.

En arbetstagare har insjuknat i coronavirussjukdomen covid-19. Hur anmäler man avlönad frånvaro?

Frånvaro anmäls enligt anvisningarna om frånvarouppgifter. Om inkomsttagaren har insjuknat, används som orsak till frånvaro kod 1 Sjukdom.

En arbetstagare är i karantän p.g.a. coronasituationen och kan inte arbeta. Hur anmäler man avlönad frånvaro?

Om en arbetstagare är i karantän och inte kan arbeta, ska frånvaron anmälas med orsak 99 Annan orsak.

Har det någon betydelse med tanke på anmälan om arbetstagaren har beordrats i karantän eller insjuknat?

Ja.

Om arbetstagaren har insjuknat, då är hen sjuk och arbetsgivaren kan enligt kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen vara skyldig att betala ut lön. Som orsak till frånvaro anges 1 Sjukdom, även när den avlönade tiden har löpt ut.

Om arbetstagaren är i karantän utan att ha insjuknat och kan arbeta på distans är det inte fråga om frånvaro. Distansarbete anmäls inte till inkomstregistret.

Om arbetstagaren är i karantän utan att ha insjuknat, men kan inte arbeta och arbetsgivaren i en sådan situation betalar ut lön på basis av kollektivavtalet är det fråga om avlönad frånvaro. Som orsak till frånvaro anges 99 Annan orsak.

Om arbetstagaren är i karantän utan att ha insjuknat, men kan inte arbeta och arbetsgivaren inte betalar ut lön är det fråga om oavlönad frånvaro som anmäls med orsakskoden 99 Annan orsak. Läs FPA:s anvisning om dagpenning vid smittsam sjukdom: https://www.kela.fi/web/sv/arbetsgivare-dagpenning-vid-smittsam-sjukdomm.

Om arbetstagaren är permitterad anges som orsak till frånvaro 16 Permittering.

Arbetstagaren blir hemma från arbetet eftersom arbetstagarens barns skola är stängd eller arbetstagaren inte vill ha sitt barn på dagvård p.g.a. coronasituationen. Hur ska frånvaro anmälas?

Det är fråga om oavlönad frånvaro. Som orsak till frånvaro anges 99 Annan orsak.

En arbetstagares barn har insjuknat i coronavirussjukdomen covid-19, och arbetstagaren stannar hemma från arbetet p.g.a. detta. Hur ska frånvaro anmälas?

Om arbetstagaren tar hand om ett sjukt barn, behandlas frånvaron som all annan frånvaro som orsakas av vård av ett sjukt barn. Skyldigheten att betala lön är densamma som vid andra frånvaron för vård av ett sjukt barn. Som orsak till frånvaro anges 6 Sjukt barn eller tvingande familjeskäl. Läs om ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Arbetstagaren kan inte arbeta eftersom arbetstagarens barn är i karantän. Barnet har emellertid inte insjuknat. Hur ska frånvaro anmälas?

Om barnet är i karantän men inte sjukt, ska den oavlönade frånvaron anmälas med orsakskoden 99 Annan orsak.

Arbetstagarens löneutbetalning har avbrutits med stöd av 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Hur ska denna frånvaro anmälas?

Oavlönad frånvaro anmäls med orsakskod 99 Annan orsak.

Anmälan av lön som betalats ut

Hur anmäler man lön som betalats ut för tiden i karantän?

Om arbetstagaren arbetar normalt i sitt hem under karantänen, anmäls den utbetalda lönen på normalt sätt enligt inkomstregistrets anvisningar och inkomstens natur, t.ex. som tidlön, ackordslön, övertidsersättning m.m. 

Arbetstagaren är i karantän. Hen är inte oförmögen att arbeta men kan inte arbeta på distans. Arbetsgivaren betalar inte ut någon lön. Vad anmäls till inkomstregistret?

Om arbetsgivaren inte betalar ut någon lön för frånvarotiden, ska man anmäla endast arbetstagarens oavlönade frånvaro till inkomstregistret med orsakskoden 99 Annan orsak

Kontrollera på FPA:s webbplats om arbetsgivaren ska anmäla uppgifter om karantän till FPA. https://www.kela.fi/web/sv/arbetsgivare-dagpenning-vid-smittsam-sjukdomm

Arbetstagaren är i karantän. Arbetstagaren är inte arbetsoförmögen, men hen kan inte arbeta på distans. Arbetsgivaren betalar ut lön till arbetstagaren. Hur anmäler man lön som betalats ut?

Den utbetalda lönen anmält på normalt sätt enligt inkomstregistrets anvisningar och inkomstens natur, t.ex. som tidlön, ackordslön, övertidsersättning m.m.

Om arbetsgivaren betalar ut lön under frånvarotiden, bör arbetsgivaren bekanta sig med FPA:s anvisningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Arbetsgivaren bör kontrollera i vilken situation och vilka uppgifter arbetsgivaren ska anmäla till FPA och huruvida arbetsgivaren eller arbetstagaren har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Arbetsgivaren ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller med blankett Y17r

Om arbetsgivaren betalar ut lön, likställs tiden i karantän vad gäller arbetslöshetsförmåner med tiden i arbete.

Tidsfrister för anmälan av uppgifter

Om jag hamnar i karantän, kan tidsfristen för anmälan av löneuppgifter förlängas?

Den lagstadgade tidsfristen för anmälan av uppgifter kan inte förlängas. Det är viktigt att uppgifterna är tillgängliga för informationsanvändare i realtid.

Permittering

Hur anmäls arbetstagarnas permittering till inkomstregistret?

Om arbetstagaren är permitterad på heltid anmäls permitteringen till inkomstregistret som oavlönad frånvaro. Som orsak till oavlönad frånvaro anmäls 16 Permittering.

Exempel: Inkomsttagaren är permitterad på heltid fr.o.m. 1.4 och vid tidpunkten för anmälan är det känt att permitteringen fortsätter fram till den 15.5.

Frånvaro:

Startdatum för anmälningsperioden för frånvaron: 1.4.20xx

Slutdatum för anmälningsperioden för frånvaron: 15.5.20xx

Oavlönad frånvaro:

Startdatum: 1.4.20xx

Slutdatum: 15.5.20xx

Orsak till frånvaro: 16 Permittering

Hur anmäler man lön som betalas ut i samband med permittering?

Prestationer som betalats ut i samband med permittering anmäls till inkomstregistret på normalt sätt enligt inkomstens natur, t.ex. som tidlön. Oavlönad frånvaro anmäls med orsakskoden 16 Permittering.

Arbetsgivaren har permitterat sin personal för en halv dag. Hur anmäls permitteringen till inkomstregistret?

Till inkomstregistret anmäls endast heldagsfrånvaro. Arbetslöshetskassorna får uppgift om deltidspermitteringar från arbets- och näringsbyrån och sökandens anmälan.

Ett företag har permitterat hela sin personal och betalar inte ut några löner fr.o.m. april. Ska man anmäla något till inkomstregistret?

Om prestationsbetalaren har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister som en arbetsgivare som regelbundet betalar ut löner, ska man med arbetsgivarens separata anmälan anmäla till inkomstregistret uppgiften Ingen lönebetalning senast på den 5:e dagen i den månad som följer. Uppgiften Ingen löneutbetalning kan anmälas för sex kalendermånader på förhand.Frånvaron under permittering anmäls på anmälan om löneuppgifter.

Hur anmäler man permitteringen om dess slutdatum inte är känt?

Om frånvaron fortsätter tills vidare, kan man som slutdatum anmäla t.ex. datumet för arbetsförhållandets upphörande, kalenderårets sista dag eller en annan dag från och med vilken en ny preciserande anmälan lämnas in om frånvaron.

Arbetstagaren har deltidspermitterats, dvs. arbetar t.ex. 3 fulla arbetsdagar i veckan i stället för 5 arbetsdagar. Hur anmäls permitteringen till inkomstregistret?

Varje oavbruten frånvaroperiod anmäls separat. Till inkomstregistret anmäls endast heldagsfrånvaro. Som orsak till frånvaro anges 16 Permittering.

Exempel: En arbetstagare har deltidspermitterats fr.o.m. 6.4. Vid anmälningstidpunkten är det känt att permitteringen fortsätter fram till 31.5. Arbetstagaren är permitterad varje vecka från måndag till onsdag, och arbetar två fulla arbetsdagar (torsdag och fredag).

Frånvaro:

Startdatum för anmälningsperioden för frånvaron: 1.4.20xx

Slutdatum för anmälningsperioden för frånvaron: 31.5.20xx

Oavlönad frånvaro:

Startdatum: 6.4.20xx

Slutdatum: 8.4.20xx

Orsak till frånvaro: 16 Permittering

Oavlönad frånvaro:

Startdatum: 13.4.20xx

Slutdatum: 15.4.20xx

Orsak till frånvaro: 16 Permittering 

De följande veckorna anmäls på motsvarande sätt.

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2022