Korrigering av anmälan om förmånsuppgifter

I e-tjänsten kan en anmälan vanligtvis korrigeras med en ersättande anmälan, dvs. genom att endast korrigera de felaktiga uppgifterna i den ursprungliga anmälan och lägga till de uppgifter som saknas. En del av felen i anmälan ska ändå korrigeras genom att makulera anmälan. Om den felaktiga punkten inte kan ändras, ska du makulera den tidigare anmälan och lämna in en ny anmälan med de korrekta uppgifterna.

Ersättande anmälan

Sök den anmälan som ska korrigeras, öppna den och välj Korrigera. I anmälan finns färdigt alla de uppgifter som fanns med i den ursprungliga anmälan. Korrigera de felaktiga uppgifterna och lägg till de uppgifter som saknas. Kontrollera också noggrant de närmare uppgifterna i de olika punkterna.

Till slut kontrollera i förhandsgranskningsfasen att uppgifterna du angett är korrekta och sänd anmälan.

Med hjälp av anmälningsreferensen hänför sig korrigeringen till den ursprungliga anmälan. När anmälan sparas i inkomstregistret ersätter anmälan den ursprungliga anmälan. En ny version av anmälan skapas efter att uppgifterna har sparats.

Förmånsenhet

För inkomstslagen för arbetslöshetsförmåner ska förmånsenheten anges. Om det gäller en ogrundad förmån, ska förmånsenheten på den ersättande anmälan anges som noll (0) dagar. Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift.

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Använd denna uppgift när en tidigare utbetald inkomst ändras retroaktivt, men det är inte fråga om en ogrundad förmån eller regress.

Läs mer i kapitel 4.6 i den detaljerade anvisningen Förmåner: anmälan av uppgifter till inkomstregistret.

Korrigering av intjäningsperiod

Intjäningsperioden kan korrigeras med en ersättande anmälan endast i vissa situationer, till exempel när en del av inkomsten blir en ogrundad förmån. Då delas inkomsten in i delar och en separat intjäningsperiod ska anges för varje del. Intjäningsperioderna i den korrigerade anmälan ska motsvara intjäningsperioden för den tidigare anmälda inkomsten.

Om korrigeringen inte kan göras med en ersättande anmälan, makulera den inlämnade anmälan och lämna in en ny anmälan.

Makulering av anmälan 

Om det inte går att korrigera uppgifterna med funktionen Korrigera i anmälan, ska anmälan först makuleras och därefter ska en ny anmälan inlämnas. Du kan makulera anmälan genom att gå tillbaka till sammanfattningssidan för anmälan och välja Makulera.

Om en anmälan måste korrigeras genom att makulera den, gör så här:

 1. Makulera den felaktiga anmälan.
 2. Lämna in en ny anmälan med de korrekta uppgifterna och ge anmälan även en ny anmälningsreferens.

Förmånsuppgifter som ska korrigeras genom att makulera den tidigare anmälan

En anmälan om förmånsuppgifter ska alltid makuleras då de uppgifter som ligger till grund för distributionen korrigeras:

 • korrigering av prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag
 • korrigering av betalarens kundnummer
 • korrigering av inkomsttagarens kundnummer
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av ställföreträdande mottagarens kundnummer
 • korrigering av intjäningsperiod
  • intjäningsperioden kan korrigeras med en ersättande anmälan endast i vissa situationer, till exempel när en del av inkomsten blir en ogrundad förmån
 • korrigering av den ursprungliga intjäningsperioden
 • korrigering av intjäningsperioden för den ursprungliga förmånen
  • intjäningsperioden kan korrigeras med en ersättande anmälan endast i vissa situationer, till exempel när en del av inkomsten blir en ogrundad förmån.

Anmälan ska också makuleras om banken returnerar den utbetalade inkomsten till betalaren (s.k. återbetalningssituationer). Utbetald inkomst kan returneras från banken t.ex. för att den aldrig nådde inkomsttagaren.

Uppgifterna ska korrigeras genom att makulera en tidigare inlämnad anmälan även i situationer där någon av följande uppgifter läggs till i eller avlägsnas från inkomstslaget:

 • Återkrav
 • Återbäring på eget initiativ
 • Dröjsmålsförhöjning

Om någon av dessa uppgifter redan anmälts med den ursprungliga anmälan, kan uppgiften dock korrigeras med en ersättande anmälan.

Läs mer: Korrigering av förmånsuppgifter i inkomstregistret

Läs mer i kapitel 5 i den detaljerade anvisningen Förmåner: anmälan av uppgifter till inkomstregistret

Korrigeringarna anmäls inte till inkomstregistret, om man 2021 eller därefter korrigerar betalningar som gjorts före 2021. Korrigeringar av uppgifter om betalningar som gjorts före 1.1.2021 görs direkt till respektive informationsanvändare. Däremot anmäls betalningar som återkrävts 1.1.2021 eller därefter till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten betalats före 2021.

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2021