Egna inkomstuppgifter

Du kan granska på uppgifterna som din arbetsgivare och andra prestationsbetalare har anmält i inkomstregistrets e-tjänst. I inkomstregistret ser du alla löner, arvoden, naturaförmåner och andra förvärvsinkomster så som kostnadsersättningar som betalats till dig efter 1.1.2019 samt pensions- och förmånsuppgifter från och med 1.1.2021.

Prestationsbetalaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar efter betalningsdagen.

Exempel: Din löneutbetalningsdag var 15.1, uppgifterna syns i inkomstregistret senast 20.1.

Uppgifterna syns i inkomstregistret i regel inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Om uppgifterna inte syns i inkomstregistret ska du kontrollera från din arbetsgivare eller en annan prestationsbetalare att uppgifterna har anmälts till inkomstregistret. Om prestationsbetalaren är ett hushåll syns uppgifterna senare i inkomstregistret. Privata hushåll kan anmäla uppgifterna fram till den femte dagen i kalendermånaden som följer på löneutbetalningen. Inkomstregisterenheten kan inte lägga till uppgifter i inkomstregistret, utan prestationsbetalaren är alltid skyldig att anmäla uppgifterna.

Fel i uppgifterna

Om du upptäcker ett fel i uppgifterna, ska du begära att prestationsbetalaren korrigerar felet. Inkomstregisterenheten får enligt lagen inte korrigera uppgifterna, utan uppgifterna ska korrigeras av prestationsbetalaren. Det är viktigt att uppgifterna i inkomstregistret är korrekta, eftersom uppgifterna används t.ex. av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter och FPA vid handläggningen av beslut. Om prestationsbetalaren inte längre existerar eller prestationsbetalaren trots begäran inte korrigerar uppgifterna, ska du själv anmäla de korrekta uppgifterna t.ex. till beskattningen eller förmånsbetalarna.

Egna inkomstuppgifter

På sidan Egna inkomstuppgifter ser du ett sammandrag över de inkomster som under det innevarande året betalats till dig. Du kan byta kalenderåret genom att klicka på årsknappen.

  • Anmälningar: anmälningar om löneuppgifter som arbetsgivare och andra prestationsbetalare har lämnat in och anmälningar om förmånsuppgifter.
    • Granska på anmälan genom att välja rad.
  • Frånvaro: anmälningar som innehåller frånvarouppgifter och anmälningar för vilka det har angetts att frånvaro saknas.
    • Välj frånvaro och granska på frånvaron som anmälts om dig. Som frånvaron betraktas till exempel föräldraledighet eller repetitionsövningar. Anmälan av frånvarouppgifter är frivilligt för arbetsgivare och därför syns nödvändigtvis inte alla frånvarouppgifter i inkomstregistret.

På sidan visas också uppgifterna som prestationsbetalarna anmält om löner och förmånsuppgifter som har betalats till dig och avdrag på dem enligt inkomstslag. Du kan granska på uppgifterna genom att välja rad. På sidan Inkomstslag för löner kan du granska på hurdana inkomster som anmäls med olika inkomstslag.

Uppgifterna i lönespecifikationen och i inkomstregistret kan avvika från varandra

Observera att datagrupperna i lönespecifikationen som du får av din arbetsgivare kan avvika från inkomstslagen i inkomstregistret. På din lönespecifikation visas de löneslag som din arbetsgivare använder. Till inkomstregistret anmäls däremot uppgifterna med hjälp av inkomstregistrets inkomstslag. Bekanta dig med inkomstslagen och deras innehåll.

Sidan har senast uppdaterats 21.3.2022