Arbetsgivarens separata anmälan

Ange i arbetsgivarens separata anmälan antingen arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag från den eller uppgiften Ingen lönebetalning.

Lämna endast en separat anmälan för en rapporteringsmånad.

Regelbunden arbetsgivare: lämna arbetsgivarens separata anmälan för varje månad.

Tillfällig arbetsgivare: lämna arbetsgivarens separata anmälan endast för de månader för vilka du också lämnat anmälan om löneuppgifter.

Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas in månatligen, senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter lönebetalningen.

När en privatperson dvs. ett hushåll betalar lön är hushållet i allmänhet fråga är i allmänhet en tillfällig arbetsgivare. Om ett hushåll dock införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister är hushållet regelbunden arbetsgivare.

En hushållsarbetsgivare är inte skyldig att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller lämna arbetsgivarens separata anmälan, om lönen till inkomsttagaren för ett kalenderår är högst 1 500 euro och prestationen inte hänför sig till den av betalaren bedrivna närings- eller annan förvärvsverksamhet.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan.

Obs! Anmälan kan inte sparas som utkast.

Du kan även använda en anmälan som du tidigare lämnat in som grund för den nya anmälan. Hämta i så fall anmälan från sidan Inlämnade anmälningar.

Anmälan har delats in i fyra delar:

  1. Allmänna uppgifter
  2. Betalare
  3. Uppgifter i anmälan
  4. Förhandsgranskning

Du kan röra dig mellan delarna via navigationen i början av sidan eller genom att klicka på Följande eller Föregående. Om du klickar på Lämna, raderas alla uppgifter som du fyllt i och du kan inte längre återvända till anmälan.

1 Allmänna uppgifter 

Rapporteringsperiod

Välj år och månad för den anmälda rapporteringsperioden. Uppgiften Ingen löneutbetalning kan anmälas för sex kalendermånader på förhand. Totalbeloppet för arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och beloppet för avdragen från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift kan anmälas tidigast en månad före ingången av rapporteringsmånaden.

I samma anmälan kan du endast lämna in uppgifter om en månad.

Om du senare ändrar rapporteringsperiodens årtal, raderas uppgifterna i anmälan och måste fyllas i på nytt. 

Anmälningens referens

 Anmälningsreferensen specificerar anmälan i inkomstregistret. Du behöver referensen om du senare vill söka, korrigera eller makulera anmälan till inkomstregistret. Du kan själv skapa en anmälningsreferens. Om du inte anger någon referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan efter att du lämnat den.

Om du skapar en anmälningsreferens själv, ska den vara unik för varje anmälan. Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken lång. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. 

Anmälningens kontaktperson

 Varje anmälan ska ha en kontaktperson. Den person som loggat in i tjänsten är förvald som kontaktperson. Du kan byta kontaktperson eller anmäla uppgifterna för flera kontaktpersoner.

Ange åtminstone kontaktpersonens namn och telefonnummer. E-postadress och ansvarsområde är frivilliga uppgifter.

Till exempel myndigheter eller försäkringsbolag kan behöva uppgifterna om kontaktpersonen, om de behöver ytterligare information om betalarens anmälan. Välj innehållsärenden som ansvarsområde, om kontaktpersonen kan ge ytterligare information om anmälda löneuppgifter. Välj tekniska ärenden, om kontaktpersonen kan lämna ytterligare information om tekniska frågor relaterade till materialet. Denna information används i allmänhet endast när uppgifterna har lämnats in via ett tekniskt gränssnitt från annan programvara eller via e-tjänstens uppladdningstjänst.

2 Betalare

 Grundläggande uppgifter om betalaren

Betalarens namn och identifierare hämtas direkt från systemet på basis av din roll i ärendet. Du kan redigera vissa uppgifter. Om betalaren har flera identifierare, uppge dem alla.

Betalarens adress

Ange adress, om

  • betalaren saknar FO-nummer eller finsk personbeteckning
  • adressen är utländsk.

Adressen är ifylld på förhand, om inkomstregistret har fått uppgifterna till exempel från företags- och organisationsdatasystemet.

Betalarens underorganisationer

Om du vill begränsa omfattningen av hur anmälan visas i inkomstregistrets e-tjänst, ska du ange betalarens underorganisation. Väl då som typ av underorganisationens identifierare Betalarens egna koder. Ange som identifierare samma underorganisations identifierare som har bildats i Suomi.fi-fullmakter.

Även om du anger betalarens underorganisation, gäller arbetsgivarens separata anmälan alltid hela företaget. Lämna därför in endast en anmälan med uppgifter om hela företaget.

Det går att anmäla en underorganisations identifierare utifrån betalarens egna koder, om betalaren har anslutit underorganisationens identifierare till fullmakten som getts i tjänsten Suomi.fi. I granskningen av anmälningar visas anmälningar som lämnats med identifierare endast för befullmäktigade personer. Observera att din anmälan visas i rapporter som beställs i inkomstregistret, oberoende av om du har angett identifierare för underorganisation eller inte. Läs mer om användning av identifierare.

Kevas identifierare för underorganisation eller identifierare för ämbetsverk behöver inte anges i arbetsgivarens separata anmälan, eftersom de inte utgör en begränsning för hur uppgifterna visas.

3 Report data

Sjukförsäkringsavgift och uppgiften ’Ingen lönebetalning’

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som beräknats på basis av de löner som betalats under rapporteringsmånaden i fråga och därav eventuellt gjorda avdrag.

Om du är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister men inte har betalat ut lön under månaden ska du ange Ingen lönebetalning. Om du inte är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister behöver du aldrig lämna uppgiften Ingen lönebetalning.

Om du har betalat prestationer men inte arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter behöver betalas utgående från dem, uppge beloppet 0 euro som sjukförsäkringsavgift. Uppge då inte uppgiften Ingen lönebetalning. En sådan situation är till exempel då du endast betalat skattefria kostnadsersättningar, exempelvis skattefria kilometerersättningar. Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan i olika situationer.

I vissa situationer går det att göra avdrag från sjukförsäkringsavgiften, till exempel om det till arbetsgivaren har betalats förmån som arbetstagaren beviljats. Anmäl avdragen med inkomstslaget 103 Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Dra inte av beloppet från inkomstslaget 102 Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt).

Arbetspensionsförsäkring

Om du anger Ingen lönebetalning ska du också ange uppgifterna om arbetspensionsanstalten, om betalaren har försäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt.

Välj från listan den arbetspensionsanstalt med vilken betalaren har avtal om arbetspensionsförsäkring. Ange även pensionsarrangemangsnumret. På detta sätt får arbetspensionsanstalterna uppgiften från inkomstregistret om att lön inte har betalats under den aktuella månaden.

Anmäl inte dessa uppgifter om du fungerar som tillfällig arbetsgivare, det vill säga du inte har försäkringsavtal med något pensionsbolag, eller om du endast betalar prestationer till personer som är FöPL- eller LFöPL-försäkrade.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Om du anger Ingen lönebetalning ska du också ange uppgifterna om arbetspensionsanstalten, om betalaren har försäkrat arbetstagare med flera arbetsolycksfallsförsäkringar.

Ange alltid FO-nummer för ett finländskt försäkringsbolag. Om försäkringsbolaget inte har en finländsk identifierare, ange en utländsk identifierare och dess landskod. Försäkringsnumret får du av det försäkringsbolag där du har tecknat försäkringen.

4 Förhandsgranskning

Granska att de uppgifter som du lämnat är korrekta. Du kan fortsätta att redigera anmälan genom att klicka på Föregående eller gå till en annan sida via navigationen uppe på sidan.

Största delen av uppgifterna kontrolleras medan du fyller i anmälan. Om det finns brister eller fel i anmälan ser du en lista över felmeddelanden under sammanfattningen i förhandsgranskningen. Du kan skicka anmälan först efter att felen rättats. Det finns också vissa kontroller som görs först efter att du klickat på Skicka. Om fel fortfarande upptäcks i dessa kontroller ser du meddelanden om dem i förhandsgranskningen.

När du har kontrollerat uppgifterna, klicka på Sänd. Tjänsten meddelar att anmälan har mottagits och uppgifterna sparas i inkomstregistret. På sidan finns också en anmälningsreferens med vars hjälp du senare kan söka anmälan i inkomstregistret.

Om du i förhandsgranskningen klickar på Lämna, sparas de uppgifter som du angett inte i inkomstregistret utan uppgifterna i anmälan töms.

Granskning av en anmälan som lämnats in

Du kan granska inlämnade anmälningar i e-tjänsten på sidan Inlämnade anmälningar. Sök anmälningar med till exempel betalalarens anmälningsreferens eller tidsintervall. Du kan också använda andra sökkriterier.

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2021