Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och övriga medlemsavgifter i beskattningen

Har getts
7.1.2020
Diarienummer
VH/56/00.01.00/2020

Beskrivning av ärendet

I detta ställningstagande redogörs för vilka som är medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer som avses i 31 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) och hur dessa avgifter deklareras och dras av i beskattningen.

I ställningstagandet behandlas även deklaration av och avdrag för övriga avgifter än medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer.

Ställningstagande

Arbetsmarknadsorganisationer i beskattningen

Enligt ISkL 22 § kan bl.a. arbetsmarknadsorganisationer betraktas som allmännyttiga samfund. Det finns ingen närmare definition av en arbetsmarknadsorganisation i lagstiftningen. Enligt högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis betraktas som arbetsmarknadsorganisationer endast organisationer som bedriver intressebevakning för hela sin bransch:

HFD 19.12.2005 liggare 3416: Syftet med förbundets verksamhet var att främja det yrkesmässiga och ekonomiska samarbetet mellan sina medlemmar i handelsbranschen samt medlemmars lönsamhet och konkurrenskraft och utvecklingen av de allmänna verksamhetsbetingelserna. Förbundets egen omedelbara verksamhet bestod av att erbjuda sådana förmåner och tjänster till medlemmarna som bidrog till utvecklingen av medlemmarnas affärsverksamhet och konkurrenskraft samt medförde kostnadsbesparingar. Förbundets verksamhet inriktades på en viss köpmannagrupp, varmed dess huvudsakliga syfte inte var intressebevakning för hela branschen. Därmed betraktades förbundet inte som en arbetsmarknadsorganisation som avses i 22 § i inkomstskattelagen och inte heller som något annat allmännyttigt samfund som avses i bestämmelsen.

Enligt den etablerade uppfattningen och beskattningspraxisen utgörs arbetsmarknadsorganisationer av intresseorganisationer, vars huvudsakliga uppgift är att genom förhandlingar mellan parterna avtala om bindande villkor som tillämpas på arbetsavtal eller på anställningsförhållanden i övrigt. Dylika arbetsmarknadsorganisationer för löntagare är t.ex. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Centralorganisationen för utbildade yrkespersoner STTK och Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava samt deras direkta medlemsföreningar.

Övriga löntagarorganisationer, t.ex. samarbetsorganisationer till de ovannämnda organisationerna eller föreningar av en viss yrkeskår betraktas inte som arbetsmarknadsorganisationer eller deras direkta medlemsföreningar.

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer i beskattningen

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer är utgifter för inkomstens förvärvande (ISkL 31 § 1 mom. 6 punkten). Dessa avgifter får dras av från löneinkomsten till fullt belopp (ISkL 95 § 1 mom. 2 punkten), och 750 euros gräns som gäller för andra avdrag för inkomstens förvärvande tillämpas inte på dem (ISkL 95 § 1 mom. 4 punkten).

Som medlemsavgift till en arbetsmarknadsorganisation betraktas den medlemsavgift som betalas till arbetsmarknadsorganisationen och dess medlemsföreningar. Även extra medlemsavgifter som ifrågavarande organisation i stadgad ordning fastställt betraktas som medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationen och därmed avdragbara. Avgifter till arbetslöshetskassor som betalats till en arbetsmarknadsorganisation är också avdragbara i beskattningen. Däremot är övriga avgifter såsom anslutningsavgifter, avgifter till olika fonder eller frivilliga strejkunderstöd eller räntor som betalas p.g.a. försenad betalning inte avdragbara som medlemsavgifter.

Avdrag för medlemsavgift till en arbetsmarknadsorganisation eller avgift till en arbetslöshetskassa förutsätter att avgiften har betalats eller tagits ut från löntagarens lön till arbetsmarknadsorganisationen eller en av dess direkta medlemsföreningar. Arbetsmarknadsorganisationerna och deras medlemsföreningar anmäler medlemsavgifterna till Skatteförvaltningen med årsanmälan 3766 (Arbetsmarknadsorganisationers och arbetslöshetskassors årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter 2019).

Medlemsavgifter till övriga organisationer i beskattningen

Medlemsavgifter till andra organisationer än de arbetsmarknadsorganisationer som nämnts ovan är inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer som avses i ISkL 31 §. T.ex. medlemsavgifterna till olika samarbetsorganisationer till arbetsmarknadsorganisationerna eller till en viss yrkeskårs egen förening är inte avdragbara som medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och anmäls inte heller till Skatteförvaltningen med årsanmälan 3766.

Medlemsavgiften till en övrig samarbetsorganisation eller förening kan emellertid vara avdragbar i löntagarens beskattning som utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande som avses i ISkL 29 §. Avgiften är avdragbar, om den är en förutsättning för idkandet av yrket eller affärsverksamheten eller den annars kan betraktas som en avgift som uppkommit p.g.a. förvärvande av inkomst. Som en avdragbar medlemsavgift som utgör en utgift för inkomstens förvärvande har man i regel i fråga om löntagare godkänd även den del av en till en förening erlagd medlemsavgift som är en ersättning för föreningens facktidning som behandlar yrkesfrågor och som föreningens medlemmar erhåller på grund av sitt medlemskap.

Löntagaren ska själv på sin skattedeklaration anmäla och yrka på avdrag för medlemsavgifter till övriga organisationer som utgifter för inkomstens förvärvande. I praktiken kan löntagaren dra av dylika medlemsavgifter som utgifter för inkomstens förvärvande i sin beskattning endast till den del deras sammanlagda belopp överstiger det avdraget för inkomstens förvärvande, 750 euro, som löntagarna beviljas på tjänstens vägnar (ISkL 95 § 1 mom. 4 punkten).

I Skatteförvaltningens anvisning Kostnader för förvärv av inkomst vilka dras av från förvärvsinkomsten har avdrag för olika utgifter för inkomstens förvärvande behandlats mer ingående.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Raili Knuutinen